Приклад оформлення титульної сторінкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад оформлення титульної сторінки
Додаток 3

Приклад оформлення завдання на дипломну роботу

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет _ЕіП Кафедра обліку і аудиту

Спеціальність «Облік і аудит»

 

«Затверджую»

Зав.кафедрою обліку і аудиту

___________Лазаришина І.Д.

«__»______________20___ р.

 

 

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект (роботу) студентові

Івановій Тетяні Леонідівні

1. Тема дипломної роботи «Облік і аналіз запасів на прикладі ПАТ Волинь-Цемент» затверджена наказом по університету від ”__”__________20__р.

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 2 червня 20__ р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи) дані бухгалтерського обліку, фінансова звітність за 20__-20__ рр. ПАТ «Волинь-Цемент».

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) Вступ. 1. Економічна характеристика запасів, їх класифікація та оцінка. 2. Організація та методика обліку запасів у ПАТ «Волинь-Цемент». 3. Аналіз запасів у ПАТ «Волинь-Цемент». 4. Охорона праці у ПАТ «Волинь-Цемент». Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 1. Класифікація запасів у бухгалтерському обліку. 2. Схема обліку запасів у ПАТ «Волинь-Цемент». 3. Відображення в обліку операцій з руху запасів у ПАТ «Волинь-Цемент». 4. Аналіз матеріаловіддачі та матеріаломісткості ПАТ «Волинь-Цемент» за 20__-20__ рр. 5. Динаміка ефективності використання запасів у ПАТ «Волинь-Цемент» за 20__-20__ рр. 6. Розрахункова таблиця факторного аналізу матеріаловіддачі у ПАТ «Волинь-Цемент» за 20__-20__ рр.

6. Консультанти по проекту (роботі) із зазначенням розділів, що їх стосуються

 

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання ___________ 20____ року

Керівник__________________________Суха О.Р.

Завдання прийняв до виконання ­­­­­­­­­­­__________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітки
1. Складання плану Лютий 20__ р.  
2. Підбір літератури Лютий 20__ р.  
3. Збір фактичного матеріалу Березень-квітень 20__ р.  
4. Написання роботи Травень-червень 20__ р.  
5. Перевірка керівником Червень 20__ р.  
6. Внесення змін і доповнень, підготовка роздавального матеріалу Червень 20__ р.  
7. Повторна перевірка керівником Червень 20__ р.  
8. Захист роботи Червень 20__ р.  

 

 

Студент-дипломник________________

підпис

Керівник проекту___________________

підпис


Додаток 4

Рекомендовані плани дипломних робіт

Тема: Облік і аналіз необоротних активів на прикладі бази дослідження

ЗМІСТ

ВСТУП

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1.1. Економічна сутність необоротних активів

1.2. Класифікація та оцінка необоротних активів

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу

2.2. Первинний облік операцій з необоротними активами

2.3. Синтетичний та аналітичний облік необоротних активів

2.4. Методика підготовки показників форм звітності, що відображають операції з необоротними активами

2.5. Шляхи вдосконалення обліку операцій з необоротними активами

 

АНАЛІЗ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Структурно-динамічний аналіз необоротних активів

3.2. Параметричний аналіз необоротних активів

3.3. Факторний аналіз необоротних активів

3.4. Прогнозний аналіз необоротних активів

3.5. Шляхи вдосконалення аналізу необоротних активів

ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі відображається економічна сутність нематеріальних активів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, наводиться їх класифікація та оцінка. У розділі доцільно подати дефініції за обраною темою дослідження у вигляді таблиці або, враховуючи її громіздкість, винести у додаток.

У другому розділі розглядається організація облікового процесу досліджуваного підприємства з врахуванням його організаційно-технологічних особливостей. Досліджується первинний, синтетичний та аналітичний облік необоротних активів з наведенням кореспонденції рахунків, що застосовується підприємством. Розділ повинен містити інформацію про порядок відображення необоротних активів у різних формах звітності бази дослідження. В окремому підрозділі необхідно запропонувати шляхи вдосконалення організації та методики обліку необоротних активів.

У третьому розділі проводиться структурно-динамічний аналіз необоротних активів у розрізі їх складових елементів з обов’язковим формуванням аналітичних таблиць із ґрунтовними висновками, які враховуватимуть специфіку діяльності підприємства; параметричний аналіз, де обчислюються усі можливі коефіцієнти за темою дослідження, результати розрахунку яких подаються у формі аналітичних таблиць з обов’язковими висновками; факторний аналіз, у якому обираються показники з негативними тенденціями та за якими проводиться розрахунок впливу факторів на результуючий показник з допомогою прийомів елімінування, а також прогнозний аналіз за основними показниками, що розкривають тему дослідження. Розділ повинен містити ілюстративний матеріал. Завершується розділ рекомендаціями щодо удосконалення аналізу необоротних активів.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

У висновках відображається ступінь вирішення поставлених перед ро­бо­­тою завдань, одержані результати та можливість впровадження рекомендованих про­позицій на базі дослідження.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.008 с.)