Тема : Облік і аудит основних засобів на прикладі бази дослідженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема : Облік і аудит основних засобів на прикладі бази дослідженняЗМІСТ

ВСТУП

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1.1. Економічна сутність основних засобів

1.2. Класифікація та оцінка основних засобів

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу

2.2. Облік надходження основних засобів

2.3. Облік вибуття основних засобів

2.4. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

2.5. Облік амортизації основних засобів

2.6. Інвентаризація основних засобів

2.7. Методика формування показників звітності, що відображають операції з основними засобами

2.8. Шляхи вдосконалення обліку операцій з основними засобами на підприємстві

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Мета, завдання та джерела інформації для аудиту операцій з основними засобами

3.2. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю операцій з основними засобами

3.3. Методика аудиту операцій з основними засобами

3.4. Шляхи вдосконалення внутрішнього контролю операцій з основними засобами досліджуваного підприємства

 

ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства.

У першому розділі відображається економічна сутність основних засобів, наводиться їх класифікація та оцінка як з боку теоретичних трактувань, так із врахуванням особливостей діяльності досліджуваного підприємства.

У другому розділі розглядається організація облікового процесу досліджуваного підприємства. Первинний, аналітичний та синтетичний облік основних засобів слід описати у їх логічному взаємозв’язку у розрізі окремих операцій з основними засобами, що відповідають пунктам плану. Обов’язковим є посилання на документи у додатках та представлення кореспонденції рахунків, що застосовується підприємством. Розділ повинен містити інформацію про порядок відображення основних засобів у різних формах звітності бази дослідження.

У третьому розділі дипломної роботи спочатку формулюють конкретні завдання аудиту з перевірки операцій з основними засобами. Інформаційна база аудиту цих операцій передбачає нормативні документи, документи обліку та звітності, іншу документацію. Нормативні документи за темою дипломної роботи слід навести у «Списку використаних джерел» та робити на них посилання, розкриваючи питання плану цього розділу. Перелік первинних документів, регістрів аналітичного, синтетичного обліку, інших документів, які необхідні для аудиторської перевірки операцій наводяться за даними підприємства з посиланням на попередній розділ дипломної роботи (розділ обліку) та додатки до дипломної роботи. Наступним етапом є вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та її особливостей при здійсненні операцій з основними засобами. Правильна оцінка системи внутрішнього контролю підприємства дасть можливість розробити програму аудиту основних засобів, визначити кількість, види та обсяг аудиторських процедур. Далі слід описати методику перевірки основних засобів з використанням фактичних даних підприємства, продемонструвати приклади виконання різних прийомів аудиту. Завершується розділ рекомендаціями щодо удосконалення системи внутрішнього контролю підприємства та аудиту основних засобів.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Завершальною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії та практики їх впровадження на підприємстві.


Додаток 6

 

 

 

Рис. 2.6. Економічна сутність, поняття та класифікація запасів

 

 


Додаток 7

 

Таблиця 3.8Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.66.171 (0.006 с.)