ТОП 10:

Галицький боярин Владислав Кормильчич



Олег

 

Визначте факт, що належить до періоду правління княгині Ольги:

за наказом княгині Ольги було спалено місто Іскоростень;

за правління княгині Ольги населення Київської Русі масово приймало християнство;

посилила збройний тиск Русі на Візантію;

організувала у Київській Русі перші школи;

здійснила військовий похід на Хозарський каганат;

 

З великим князем київським Володимиром Святославичем пов’язують:

боротьбу з половцями;

будівництво Софійського собору в Києві;

скликання з’їзду руських князів у Любечі;

завершення формування держави Київська Русь в загальних рисах

 

Яку роль відігравали погости в Київській Русі?

місця народних зборів;

центри ремесла;

центри торгівлі;

Місця збору данини

 

Серед причин прийняття християнства можна назвати:

прихильність князя Володимира до християнства;

необхідність зміцнення державної влади;

прагнення князя Володимира виконати заповіт його бабусі, княгині Ольги;

прагнення князя Володимира відокремитися від язичників-степовиків

 

Коли відбувся Любецький з’їзд руських князів

1043 р.;

1097 р.;

1068 р.;

1054 р.;

1084 р.

Фрески в давньоруських соборах писались:

способом нанесення фарби на сиру штукатурку;

на дерев'яних дошках, просякнутих смолою;

на полотні;

на кольоровому склі;

на тонко виробленій шкірі.

 

Хто вперше в історії Руської держави здійснив державний переворот і узурпував Галицький князівський престол в 1213 р.?

польський король Лешко Білий;

угорський король Коломан;

волинський князь Данило Романович;

Галицький боярин Владислав Кормильчич

 

Що є зайвим у переліку? Данило Галицький:

Здійснив два успішних походи проти половців

уперше зустрівся з монголо-татарами в битві на р.Калці у 1223 р.;

приєднав до Галичини Київ;

здійснив поїздку до столиці Золотої Орди м.Сарай, де зустрівся з ханом Батиєм і добився підтвердження своїх прав на князювання в Галичині та Волині

 

Хто брав участь у битві під Дорогичином у 1238 р.?

польське, угорське війська

руське і половецьке війська

литовське і галицько-волинське війська

Галицько-волинське військо і тевтонські рицарі

 

Хто з перелічених волинсько-галицьких князів носив королівський титул?

Роман Мстиславич;

Данило Романович;

Лев Данилович;

Андрій Юрійович

 

І.Крип’якевич, аналізуючи Люблінську унію 1569 року, зауважив: “При всіх негативних наслідках для українців [вона] дала принаймні одну користь ...” Він мав на увазі те, що тепер:

виникла можливість краще захистити Подніпров’я від татарських набігів;

прискорився економічний розвиток українських земель, спостерігалось економічне піднесення;

переважна більшість українських земель опинилась у складі одної держави, що створювало умови для їх національно-культурного єднання.

унія сприяла відновленню української державності.

 

Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалось на праці кріпаків, в Україні називали:

фірман;

фільварок;

дворище;

латифундія.

 

З наведеного переліку виберіть факт, який відповідає військово-адміністративному устрою Запорозької Січі:

усі керівні посади на Січі були виборними;

вища влада в Січі належала кошовому отаману, вона переходила у спадок;

козацька рада на Січі скликалася один раз на місяць;

канцелярію Січі вів писар, посада якого не носила виборного характеру

 

Які були умови „Ординації Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої” 1638 р.?

реєстр обмежувався до 3 тис. козаків, заборонялась виборність посад, на чолі козаків призначався польський комісар, на Січі розміщувалась польська залога;

реєстр обмежувався до 6 тис. козаків, заборонялась виборність посад, на чолі козаків призначався польський комісар, на Січі розміщувалась польська залога;

реєстр обмежувався до 10 тис. козаків, заборонялась виборність посад;

реєстр обмежувався до 5 тис. козаків.

 

Вкажіть роки гетьманування П.Конашевича-Сагайдачного.

1600-1602;

1616-1622;

1622-1623;

1631-1635

 

Вкажіть рік виникнення реєстрового козацтва.

1572;

1576;

1578;

 

Заснував фортецю, що поклала початок Запорозькій Січі, перебував на службі у московського царя Івана ІV Грозного, під час походу на Молдавію був схоплений і страчений у Константинополі. Про кого йдеться?

Іван Підкова;

Самійло Кішка;

Дмитро Вишневецький;

Богдан Хмельницький

 

Назвіть найвищий орган влади на Січі.

+ козацька рада;

кошовий отаман;

гетьман;

старшинська рада

 

Коли з‘явився перший друкований буквар на українських землях?

1489;

1510;

1570;

 

Соціальною базою Визвольної війни українського народу були:

селяни, козаки, міщани;

селяни, козаки, частина міщан, українська шляхта;

+селяни, козаки, міщани-українці, частина української шляхти;

селяни, козаки, міщани, духовенство

 

Союзниками козаків у боротьбі проти польсько-шляхетської сваволі в Україні у 1648 році були:

московити;

молдавани;

татари;

шведи

 

Зборівська угода 1649 р. забезпечила умови для формування суверенітету української держави, бо:

була договором про мир, який дозволяв розпочати державне будівництво;

визнавала за гетьманом право на владу на певній території та окремі збройні сили;

визнавала за гетьманом право на окремі збройні сили та використання прибутків з колишніх шляхетських фільварків;

остаточно звільняла Україну від польсько-литовського панування.

 

Встановіть, після якої події відбулося підписання Білоцерківської угоди 1651 р.

облога козаками Жванця;

перемога під Батогом;

битва під Білою Церквою;

поразка козаків під Берестечком.

 

„Березневі статті” Богдана Хмельницького були узгоджені і затверджені:

у Переяславі;

у Києві;

у Москві;

у Чигирині

 

Союзниками Б.Хмельницького у боротьбі проти Речі Посполитої у 1656-1657 рр. були:

московський цар і кримський хан;

кримський хан і семигородський князь;

семигородський князь і шведський король;

шведський король і московський цар

 

Між якими державами було підписано Віленське перемир‘я?

України і Річ Посполита;

Україна і Швеція;

Московське царство і Україна;

Московське царство і Річ Посполита

 

За формою правління держава Війська Запорозького являла собою:

станову монархію, спадковим володарем якої був гетьман, а дорадчим органом влади – рада козацької старшини;

станову республіку, повновладним головою якої вважався виборний гетьман, а найвищим органом влади – загальнокозацькі збори;

абсолютну монархію, вся влада в якій зосереджувалась у руках гетьмана, що передавав її у спадок.

спадковою монархією, з правом вибору козацької старшини.

 

Столицею Війська Запорозького в часи Визвольної війни було місто:

Київ;

Чигирин;

Переяслав;

Батурин.

 

У руках гетьмана Війська Запорозького Б.Хмельницького зосереджувались:

адміністративне управління і військове командування;

видання законів та розпоряджень, адміністративне управління та військове командування;

видання законів та розпоряджень, адміністративне управління, військове командування та вища судова влада;

видання законів та розпоряджень, адміністративне управління, військове командування,вища судова влада, право розпоряджатись державною казною і майном.

 

Гадяцький договір між Річчю Посполитою та Україною було підписано:

1654 р.;

1658 р.;

1660 р;

1662 р.

 

Із перерахованих суджень про причини громадянської війни у 1657-1659 рр. виберіть правильне:

загострення соціальних суперечностей в українському суспільстві;

загострення релігійного конфлікту між православними й уніатами;

наростання незгод щодо зовнішньополітичної орієнтації серед еліти й простого люду;

ущемлення прав і привілеїв шляхти з боку козацтва

 

Виберіть судження, яке характеризує політику гетьмана І.Мазепи.

ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви;

підтримував політику царя Петра І і забезпечував потреби Росії у провізії, війську та робочій силі;

сприяв розвитку науки, освіти і надавав підтримку православній церкві;

підтримав повстання правобережного козацтва під проводом Семена Палія.

 

В якому році І.Мазепа відкрито перейшов на бік Карла ХІІ?

1706;

1707;

1908;

 

Хто був автором першої Конституції України?

Б.Хмельницький;

І.Виговський;

І.Мазепа;

П.Орлик.

 

Із скасуванням гетьманської влади Катериною ІІ Україною управляла:

Генеральна Військова канцелярія;

+ ІІ Малоросійська колегія;

Правління гетьманського уряду;

Генеральна старшинська рада

 

Хто був призначений першим генерал-губернатором Малоросії після скасування гетьманства?

граф Олексій Розумовський;

граф Петро Рум‘янцев;

колишній гетьман Кирило Розумовський;

кошовий Петро Калнишевський

 

До якої масонської організації належав Іван Котляревський?

„Любов до істини”;

“Озіріс”;

“Понт Євксинський”;

“Три царства природи”

 

Вкажіть першу залізницю в Наддніпрянській Україні.

Царськосільська;

Київ-Харків;

Одеса-Балта;

Київ-Москва

 

Про кого йдеться в цій біографічній довідці?

„Ватажок селянського антикріпосницького руху на Буковині. Народився в селянській сім’ї. У 1843 р. очолив виступ селян проти поміщиків, придушений австрійськими військами в березні 1844 р. Під час революції 1848-1849 рр. в Австрії обраний до австрійського парламенту. У 1850 р. заарештований і засуджений до заслання”.

Л.Кобилиця;

О.Довбуш;

М.Штола;

В.Чумак

 

Як називалася політична організація, створена у квітні 1848 р. у Львові як керівний орган національного руху, який домагався поділу Галичини на польську і українську автономні провінції у складі Австрії?

Головна руська рада;

Центральна рада народова;

Центральна рада;

Народовський союз

 

Як називався основний програмний документ Кирило-Мефодіївського братства?

„Руська правда”;

„Конституція”;

„Закон божий”;

„Катехизис”

 

Назвіть організатора „Малоросійського товариства”.

П.Пестель;

І.Котляревський;

Т.Шевченко;

В.Лукашевич

 

У якому році Буковина була відокремлена від Галичини і стала окремою провінцією Австрійської імперії?

1774;

1786;

1848;

+1849.

 

Як називалася перша українська опера?

„Наталка Полтавка”;

„Запорожець за Дунаєм”;

„Шельменко-денщик”;

„Сватання на Гончарівці”.

 

Вкажіть ідеолога „хлопоманів”.

В.Антонович;

М.Костомаров;

Т.Шевченко;

П.Куліш.

 

У 1899 р. в Києві відбувся Другий всеукраїнський з‘їзд всеукраїнських студентських громад. Як називалася нова створена тут організація?

Нова Україна;

Всеукраїнський студентський союз;

Братство тарасівців;

Молода Україна.

 

Чия це біографія?

Народився в селянській родині на Дрогобиччині. Навчався у Львівському університеті. Захоплювався ідеями М.Драгоманова і замолоду поринув у громадську діяльність. Займався також літературною та науковою роботою. Здобув славу як поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик, історик та теоретик літератури, а також як публіцист, філософ, фольклорист, етнограф, мовознавець, економіст. Лише опублікована спадщина цього митця налічує 50 томів.

В.Антонович;

І.Франко;

М.Грушевський.

К.Левицький.

 

Національний рух українців Буковини в кінці XIX - на початку XX ст. очолювали:

А.Вахнянин та Ю.Федькович;

С.Смаль-Стоцький та М.Василько;

К.Левицький та Ю.Романчук.

Ю.Федькович та М.Василько

 

Вкажіть керівника повстання саперів у Києві в листопаді 1905 р.

В.Вакуленчук;

П.Шмідт;

М.Антоненко;

Б.Жаданівський.

 

Виберіть положення, які містив І Універсал Української Центральної ради:

проголошувалась автономія України у складі Російської федеративної держави;

Українська центральна рада оголошувалась органом, що має право приймати акти конституційного значення;

на розгляд Всеросійських установчих зборів виносилася пропозиція затвердити автономію України у складі Російської федерації;

призначалася конкретна дата виборів депутатів до Всеукраїнських Установчих зборів.

 

На переговорах у Брест-Литовську з країнами Четверного союзу делегація від Української Центральної ради:

не брала участі;

брала участь лише як спостерігач;

брала активну участь, підписала сепаратний мирний договір;

брала участь, але її повноваження не було визнано іншими країнами-учасницями переговорів;

 

Коли проголошено ІV Універсал Центральної ради?

7 листопада 1917 р.;

25 грудня 1917 р.;

3 січня 1918 р.;

Січня 1918 р.

 

Коли підписано мирний договір між УНР та Німеччиною і її союзниками?

22 січня 1918 р.;

27 січня 1918 р.;

29 грудня 1917 р.;

Лютого 1918 р.

 

Коли на Всеукраїнському з‘їзді землевласників було вирішено встановити монархічну форму державного правління і проголосити гетьманат?

22 січня 1918 р.;

1 лютого 1918 р.;

29 квітня 1918 р.;

14 листопада 1918 р.

 

Хто очолював уряд ЗУНР?

Є.Петрушевич;

С.Смаль-Стоцький;

М.Грушевський;

В.Винниченко.

 

Коли розпочалося Хотинське повстання проти румунської окупації?

січень 1918 р.;

+ січень 1919 р.;

грудень 1918 р.;

листопад 1918 р.

 

Хто з вказаний діячів проходив по сфабрикованому ГПУ процесу над „СВУ”?

В.Винниченко;

С.Єфремов;

М.Скрипник;

М.Хвильовий.

 

Хто очолював ЦК КП(б)У з липня 1928 по січень 1938 р. – в період найбільш кривавого розгулу сталінського режиму в Україні?

Л.Каганович;

С.Косіор;

М.Хрущов;

В.Чубар.

 

7 липня - 26 вересня 1941 р.- це тривалість:

оборони Києва;

оборони Одеси;

оборони Севастополя,

оточення німецькою армією військ Південно-Західного фронту.

 

Хто очолив сформований ОУН-Б національний уряд відновленої Української держави – Українське державне правління?

С.Бандера;

А.Мельник;

О.Кандиба;

Я.Стецько;.

 

Вкажіть прізвище керівника Українського штабу партизанського руху, створеного у 1942 р.:

Т.Боровець (Бульба);

М.Кирпонос;

Я.Стецько;

Т.Строкач;

О.Теліга.

 

Рейхскомісаром України був:

Франк;

+Кох;

Гесс;

Гітлер

 

Виберіть правильне твердження: Гітлерівський план Ост передбачав:

надання Україні автономних прав у складі великого рейху;

перетворення України на колонію, аграрно-сировинний придаток гітлерівської Німеччини, „життєвий простір” для колонізації представниками „арійської” раси;

перетворення України після війни на самостійну державу під патронатом фашистської Німеччини;

здійснення значних суспільно-культурних перетворень в Україні одночасно з повним підпорядкуванням її економіки потребам фашистської Німеччини.

 

Хто у 1945-1950 рр. виконував функції Головного командира УПА?

С.Бандера;

А.Мельник;

Р.Шухевич;

В.Кубійович.

 

Що таке операція „Вісла”? Коли вона проходила?

одна із військових операцій Радянської армії в ході визволення Польщі від німецько-фашистських загарбників у 1944 р.;

одна з військових операцій українських і польських партизанів у 1944 р., яка проходила в районі Варшави;

заходи щодо переселення переважно польського населення до Польщі з Галичини і Волині в 1944 р - 1946 рр.;

У 1989 р.,

у 1987 р.,

у 1990 р.

 

Коли виникло Товариство української мови ім. Т.Шевченка?

у 1985 р.,

у 1990 р.,

у 1987 р.,

У 1989 р.

 

Коли виник Народний Рух України?

у 1988 р.,

у 1990 р.,

у 1991 р.,

+ у 1989 р.

 

Хто був обраний першим головою Народного Руху України ?

В.Яворський,

І.Драч,

М.Горинь,

Л.Лук’яненко.

 

Коли виник Народний Рух України ?

у 1988 р.,

у 1990 р.,

у 1991 р.,

У 1989 р.

 

Хто був обраний першим головою Народного Руху України ?

В.Яворівський,

І.Драч,

М.Горинь,

Л.Лук’яненко,

 

Коли вперше в УРРСР відбулися вибори до Верховної Ради і до місцевих рад на альтернативній основі ?

у 1988 р.,

у 1987 р.,

У 1990 р.,

у 1989 р.

 

Діяльність якого з названих депутатів Верховної Ради, вперше обраного на альтернативній основі, можна вважати такою, що була спрямована на досягнення незалежності України ?

С.Гуренко,

І.Юхновський,

В.Івашко,

О.Мороз.

 

У якому році було визнано, що вітчизняною історією в Україні є історія України, а не історія Росії ?

у 1990 р.,

у 1985 р.,

У 1998 р.,

у 1989 р.

 

Коли прийнято Декларацію про державний суверенітет України.

24 серпня 1991 р.,

3 серпня 1990 р.,

Липня 1990 р.,

8 грудня 1991 р.

 

Коли проголошено незалежність України?

16 липня 1990 р.,

19 серпня 1991 р.,

8 грудня 1991 р.,

Серпня 1991 р.

 

Кого було обрано Президентом після проголошення незалежності України ?

І.Плюща,

В.Фокіна,

Л.Лук’яненка,

Л.Кравчука.

 

Які дві країни першими визнали незалежну Україну ?

Румунія, Канада,

Канада, Польща

Угорщина, Польща

Польща, Росія.

 

Коли Україна вийшла із складу СРСР ?

1 грудня 1991 р.,

24 серпня 1991 р.,

16 липня 1990 р.,

Грудня 1991 р.

 

Коли прийнято закон про створення Збройних сил України?

7 листопада 1991 р.,

6 грудня 1991 р.,

28 червня 1996р.,

4 лютого 1996 р.

 

Коли прийнято Конституцію України?

16 липня 1990 р.,

8 грудня 1991 р.,

1 грудня 1991 р.

Червня 1996р.

 

Коли синьо-жовтий національний український прапор отримав статус Державного?

у 1991 р.,

у 1995 р.,

У 1992 р.,

у 1996 р.

 

Коли Державним гімном України стала музика композитора М.Вербицького на слова П.Чубинського „Ще не вмерла Україна” ?

у 1993 р.,

у 1998 р.,

У 1992 р.,

у 1991 р.

 

У якому році Верховна Рада затвердила тризуб як Малий герб України ?

у 1990 р.,

у 1991 р.,

У 1992 р.,

у 1993 р.

 

Яких серед названих прав і свобод Конституція України насправді не надає ?

брати участь у виборах і референдумах,

брати участь у керуванні державними справами,

створювати об’єднання, політичні партії, громадські організації,

В. Ющенко.

 

Хто із вказаних осіб найдовше перебував на посаді прем’єр-міністра України?

В. Пустовойтенко;

А. Кінах;

Ю. Тимошенко;

В. Єхануров.

 

Які грошові знаки виконували функцію засобів грошового обігу в Україні в період 1992–1996 рр.?

гривні;

купони-карбованці багаторазового використання;

долари;

рублі.

 

Вкажіть дату початку революції Гідності

Листопада 2013 р.

21 листопада 2014 р.

19 січня 2015 р.

20 лютого 2015 р.

 

Коли відбувся силовий розгін Майдану

30 грудня 2013 р.

Листопад 2013 р.

30 листопада 2014 р.

30 грудня 2014 р.

 

Вкажіть дату анексії Криму Російською Федерацією.

Лютого 2014 р.

6 березня 2014 р.

20 березня 2014 р.

24 березня 2014 р.

 

Ідеологом левелерів вважається:

Олівер Кромвель

Джон Лільберн

Джерард Уінстенлі

Роберт Овертон

 

Ідеологом дигерів був:

Джон Лільберн

Джерард Уінстенлі

Роберт Овертон

Олівер Кромвель

 

Англійська революція тривала:

1640–1660

1640–1649

1640–1653

1642-1646

 

Представники якого суспільно-політичного угрупування висували вимоги соціальної рівності, усуспільнення землі, знищення експлуатації?

пресвітеріани

левелери

Дигери

індепенденти

 

За першою Конституцією, прийнятою Установчими зборами (в період Великої французької революції), в країні встановлювалася:

абсолютна монархія

+конституційна монархія

республіка

регентство

 

Визначити хронологічні межі Великої французької революції:

1789 - 1793 рр.

1789 - 1794 pp.

1789 - 1795 pp.

Pp.

 

Лідером якобінців був:

Марат;

Мірабо

Робесп’єр

Дантон

 

Засадничий принцип “Декларації незалежності”:

Л. Блюм

Л. Барту

 

Хто з вказаних діячів сприяв зовнішньополітичним успіхам Німеччини в 1920-х рр.?

Шейдеман

Гінденбург

Штреземан

Еберт

 

13-та поправка до Конституції США (січень 1865 р.) гарантувала:

введення податку на прибуток

Скасування рабства

введення прямого голосування виборців

право на володіння зброєю

 

Який принцип став головним у справі міжнародного врегулювання на Віденському конгресі?

принцип легітимізму

Рух проти абсолютизму

рух за надання виборчих прав жінкам

рух за скасування рабства

рух проти підвищення податків

 

Хто об’єднав Бранденбург і Пруссію?

Фрідріх Вільгельм

Альбрехт Гогенцоллерн

Іоган Сигізмунд

Максиміліан Габсбург

 

Вислів «Німеччина буде об’єднана залізом і кров’ю» належить:

Отто фон Бісмарку

Вільгельму I Гогенцоллерну

Гельмуту фон Мольтке

Роберту фон Путткаммеру

 

Яку країну в середині XIX ст. називали «майстернею світу»?

Францію

Велику Британію

США

Німеччину

 

Столиця держави астеків Теночтитлан заснована на основі поселення, яке виникло на озері Тескоко у

Р.

1330 р.

1390 р.

1396 р.

 

Серед елементів культового центру Чічен-Іца відсутні:

«Великий стадіон» для гри в м’яч

«Криниця жертв»

Обсерваторія

+Великі сходи

 

Захопленою в індіанців територією управляв від імені іспанської корони

Аделантадо

донатарій

коррехідор

алькальд

 

Прикметною рисою класичного періоду культури майя (ІІІ- ІХ ст. н.е.) є:

Інтенсивний характер

поступалося місцем та роллю скотарству

перебувало в зародковому стані

 

Період 1920-х – 1930-х років для економіки країн Латинської Америки став часом боротьби

між британським та американським капіталом

між німецьким та британським капіталом

між британським та французьким капіталом

між американським та французьким капіталом

 

Кліматичні умови, аграрні традиції, наявність природних корисних копалин є причиною закріплення в економіці країн Латинської Америки

Монокультурності

багатопрофільності

високого індустріального рівня

мануфактурного виробництва

 

Каудильїзм як спосіб життя верхівки країн Латинської Америки виник:

як результат революції та війни за незалежність

як наслідок існування олігархії латифундистів

як форма традиційного управління індіанською громадою

Р. Рейган.

 

Ідейним лідером руху чорношкірих американців за громадянські права в 50 - 60-х рр. ХХІ ст. був:

Луї Армстронг;

Мартін Лютер Кінг;

Нельсон Мандела;

Боб Марлі.

 

З названих діячів лідером студентського протесту 1968 р. в Парижі був:

М. Торез;

Р. Дучке;

+ Д. Кон-Бендіт;

Дж. Рубін.

 

Першим федеральним канцлером ФРН після об'єднання Німеччини був:

Г. Шмідт;

Е. Хонеккер;

Г. Коль;

Г. Шредер.

 

Широкомасштабна операція правоохоронних органів Італії в 1992 р., спрямована проти зрощення державних та партійних структур країни з організованою злочинністю, мала назву:

"Вперед, Італіє!";

"Чисті руки";

"Оливкове дерево";

"Дім свободи".

 

"П'ята республіка" у Франції була встановлена в:

1955 р.;

1958 р.;

1981 р.;

2002 р.

 

Термін "економічне диво" вживається щодо характеристики післявоєнного соціально-економічного розвитку:

Великої Британії та Франції;

Іспанії та Португалії;

ФРН та Італії;

США та Канади.

 

Об'єднання ФРН та НДР відбулося:

18 жовтня 1989 р.;

9 листопада 1989 р.;

12 вересня 1990 р.;

Жовтня 1990 р.

 

Північноатлантичний договір було підписано:

5 березня 1946 р.;

10 грудня 1948 р.;

+4 квітня 1949 р.;

14 травня 1955 р.

 

Варшавський договір було підписано:

5 березня 1946 р.;

10 грудня 1948 р.;

4 квітня 1949 р.;

Травня 1955 р.

 

Головним «архітектором» економічних реформ у ФРН після Другої світової війни був:

К. Аденауер;

Л. Ерхард;

В. Ульбрихт;

Л. де Мез'єр.

 

В історії післявоєнної Італії роль, аналогічну К. Аденауеру відіграв:

Умберто ІІ;

А. де Гаспері;

А. Моро;

С. Берлусконі.

 

В другій половині 60-х рр. ХХ ст. Західна Європа та Північна Америка були охоплена масовими радикальними протестами:

фермерства;

робітників;

студентства;

сексуальних меншин.

 

Державну політику в дусі неоконсерватизму ("консервативної революції") здійснювали такі лідери країн:

В. Брандт та Ф. Міттеран;

М. Тетчер та Р. Рейган;

К. Еттлі та Дж. Кеннеді;

К. Аденауер та Ш. де Голль.

 

Колишнього прем'єр-міністра Італії, викраденого та вбитого «Червоними Бригадами», звали:

А. де Гаспері;

Ф. Тамброні;

А. Моро;

Б. Краксі.

 

Демонтаж франкістського режиму та перехід до демократії в Іспанії був здійснений під час урядування:

М. Асаньї;

К. Наварро;

А. Суареса;

Ф. Гонсалеса.

 

"Нова східна політика" ФРН на початку 70-х рр. була пов'язана з німецьким державним діячем:

Л. Ерхардом;

В. Брандтом;

Г. Шмідтом;

Е. Хонеккером.

 

"Друга республіка" в Італії була встановлена в:

1946 р.;

1979 р.;

1993 р.;

2001 р.

 

Програма президента США Дж. Кеннеді носила назву:

«новий курс»;

«справедливий курс»;

«нові рубежі»;

«велике суспільство».

 

З ім'ям президента США Р. Ніксона пов'язують:

перетворення США на наддержаву;

програму СОІ;

«Уотергейтський скандал»;

операцію «Буря в пустелі».

 

Лідером масового національного руху сербів у 80 – 90-х рр XX ст. («Пробудження Сербії») слід вважати:

Франьо Туджмана

Мілана Кучана

Слободана Мілошевича

Драгішу Павловича

 

Першим президентом Румунії було обрано:

Іона Ілієску

Петре Романа

Еміля Константінеску

Ніколає Чаушеску

 

Період після звільнення країн Центрально-Східної Європи від нацистської окупації і до остаточного встановлення політичної системи радянського типу отримав назву:

+народної демократії

соціалістичного прискорення

капіталізації

глобалізації

 

Яка з армій перебувала у підпорядкуванні Польського еміграційного уряду генерала В. Сікорського

Армія Людова

Армія Польська

Армія Крайова

Червона Армія

 

Хто обґрунтував концепцію польського шляху до соціалізму

С. Миколайчик

В. Гомулка

Б. Берут

К. Свєрчевський

 

СФРЮ визначається такими хронологічними рамками:

1944 – 1963 рр.

1963 – 1991 рр.

1944 – 1991 рр.

1963 – 1991 рр.

 

Перший президент Чехословаччини Т. Масарик дотримувався:

консервативних поглядів

радикальних поглядів

ліберальних поглядів

клерикальних поглядів

 

Кордони Болгарії після Першої світової війни визначалися:

Версальською мирною угодою

Сен-Жерменською мирною угодою.

Комп’єнським перемир’ям

Нейською мирною угодою.

 

В ході Другої світової війни румунські війська перейшли радянсько-румунський кордон:

1 вересня 1939 р.

22 червня 1941 р.

1 вересня 1940 р.

22 червня 1940 р.

 

Мюнхенська угода була укладена:

Вересня 1938 р.

13 серпня 1938 р.

30 вересня 1938 р.

30 січня 1939 р.

 

З ім’ям якого діяча пов’язують початок болгарського національно-визвольного руху XIX ст.

Райко Даскалов

Паїсій Хілендарський

Христо Данов

Іларіон Макаріопольський

 

Впровадження опричнини мало наметі:

встановлення станово-представницької форми правління

зростання ролі народних мас в управлінні державою

знищення боярсько-князівської опозиції і боярського правління та встановлення сильної самодержавної держави

впровадження демократії

 

Органом, на який покладалося завдання вирішення і контролю за діяльністю адміністрації в 1711 р. став

Кабінет міністрів

Боярська дума

Сенат

Верховна таємна рада

 

Суть політики «освіченого абсолютизму» в Росії полягав:

в широкій освіченості народних мас

Конституційної монархії

єдиної і неподільної республіки

союзу незалежних держав

 

«Руська правда» П. Пестеля проголошувала Росію:

Буржуазно-демократична

національно-визвольна

державним переворотом

 

В своєму розвитку російська революція 1905-1907 рр. пройшла такі етапи:

9 січня – кінець вересня 1905 р.; жовтень-грудень 1905 р.; січень 1906 р. – 3 червня 1907 р.

Теорії дарвінізму

теорії глобального еволюціонізму

теорії мутаціонізму

 

У розвитку соціальних стосунків у праобщині першочергову роль відігравало:

Збиральництво

полювання

рибальство

землеробство

 

Найвищим органом влади у родовій общині є:

військовий лідер

старійшина

Загальні збори общинників

збори лідерів

 

Характер їжі первісних колективів можна відтворити за даними:

палінології

Одонтології

археопетрографії

геології

 

Рабство як система експлуатації виникає за умов регулярного надходження

необхідного продукту

надлишкового продукту

Додаткового продукту

від’ємного продукту

 

За якого шляху політогенезу виникає система влади та управління під назвою «вождівства»?

аристократичного

Військового

плутократичного

демократичного

 

Статева спеціалізація праці простежується з епохи:

Праобщини

ранньородової общини

пізньородової общини

первісної сусідської общини

 

В епоху політогенезу генеалогістика виникає як важлива галузь…

географічних знань

Біологічних знань

історичних знань

математичних знань

 

Готтентоти та бушмени проживають:

На півдні Африки

на сході Азії

на півдні Південної Америки

на півночі Австралії

 

Назвіть науку про походження, еволюцію людини, виникнення людських рас:

біологія

етнографія

Антропологія

археологія

 

Племена ірокезів вважаються корінним народом:

Північної Америки

Африки

Південної Америки

Австралії

 

Національна емблема Японії це:

Хризантема

рис

сакура

ікебана

 

Основні заняття пігмеїв:

Індії

Туреччини

Єгипту

 

Який культ був центральним у релігійній системі інків?

неба

вогню

Сонця

маїсу

 

У результаті європейської колонізації який народ Австралії повністю вимер?

океанійці

фіджійці

Австралійські аборигени

тасманійці

 

Поліандрія-це:

Багатомужество

одношлюбність

усиновлення

традиція

 

Традиційне вірування народів Меланезії:

іслам

Анімізм

християнство

буддизм

 

Важливим етапом археологічного пошуку є:

меліорація

фотографування

інгумація

Розкопки

 

Як називається група споріднених пам’яток, які належать до одного відрізку часу і займають певну територію?

Археологічна культура

археологічна колекція

культурна система

археологічний ареал

 

Методами абсолютного датування в археології виступають:

В. В. Хвойко

Т. Г. Мовш

О. В. Цвек

В. О. Круц

 

Яким періодом датується трипільська культура?

VI-III тис. до н.е.

VII-I тис. до н.е.

IV-III тис. до н.е.

III-II тис. до н.е.

 

Основним заняттям трипільців було:

скотарство

Землеробство

полювання

рибальство

 

Античну культуру в Північному Причорномор’ї представляють старожитності:

Гелона та Неаполя

Херсона й Одеси

Ольвії та Херсонесу

Помпеїв і Геркуланума

 

Як датують крито-мікенський період в історії Греції?

III-I тис. до н.е.

III тис. – XII ст. до н.е.

XX-XII ст. до н.е.

XV-XII ст. до н.е.

 

Що таке поліс?

держава

колектив

країна

Місто-держава

 

На скільки періодів поділяється мікенський етап грецької історії?

 

Коли завершується антична епоха?

395р.

410 р.

455 р.

476 р.

 

Хто стояв на чолі Спартанської держави?

архагет

Архонт

архелай

астином

 

Як називався суд черепків, запроваджений Клісфеном?

одеон

Ойкіс

омфал

остракізм

 

Як називався поділ родових ділянок між нащадками в архаїчній Греції?

панкратія

парфенія

парцеляція

Політія

 

Як називався напрямок заснування греками колоній на узбережжі Чорного моря?

західний

південний

східний

Північно-східний

 

Коли Олександр Македонський розпочав Східний похід?

336 р. до н.е.

335 р. до н.е.

333 р. до н.е.

Р. до н.е.

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.143.26 (0.167 с.)