ТОП 10:

Здійснив два успішних походи проти половцівуперше зустрівся з монголо-татарами в битві на р.Калці у 1223 р.;

приєднав до Галичини Київ;

здійснив поїздку до столиці Золотої Орди м.Сарай, де зустрівся з ханом Батиєм і добився підтвердження своїх прав на князювання в Галичині та Волині

 

Хто брав участь у битві під Дорогичином у 1238 р.?

польське, угорське війська

руське і половецьке війська

литовське і галицько-волинське війська

Галицько-волинське військо і тевтонські рицарі

 

Хто з перелічених волинсько-галицьких князів носив королівський титул?

Роман Мстиславич;

Данило Романович;

Лев Данилович;

Андрій Юрійович

 

І.Крип’якевич, аналізуючи Люблінську унію 1569 року, зауважив: “При всіх негативних наслідках для українців [вона] дала принаймні одну користь ...” Він мав на увазі те, що тепер:

виникла можливість краще захистити Подніпров’я від татарських набігів;

прискорився економічний розвиток українських земель, спостерігалось економічне піднесення;

переважна більшість українських земель опинилась у складі одної держави, що створювало умови для їх національно-культурного єднання.

унія сприяла відновленню української державності.

 

Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалось на праці кріпаків, в Україні називали:

фірман;

фільварок;

дворище;

латифундія.

 

З наведеного переліку виберіть факт, який відповідає військово-адміністративному устрою Запорозької Січі:

усі керівні посади на Січі були виборними;

вища влада в Січі належала кошовому отаману, вона переходила у спадок;

козацька рада на Січі скликалася один раз на місяць;

канцелярію Січі вів писар, посада якого не носила виборного характеру

 

Які були умови „Ординації Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої” 1638 р.?

реєстр обмежувався до 3 тис. козаків, заборонялась виборність посад, на чолі козаків призначався польський комісар, на Січі розміщувалась польська залога;

реєстр обмежувався до 6 тис. козаків, заборонялась виборність посад, на чолі козаків призначався польський комісар, на Січі розміщувалась польська залога;

реєстр обмежувався до 10 тис. козаків, заборонялась виборність посад;

реєстр обмежувався до 5 тис. козаків.

 

Вкажіть роки гетьманування П.Конашевича-Сагайдачного.

1600-1602;

1616-1622;

1622-1623;

1631-1635

 

Вкажіть рік виникнення реєстрового козацтва.

1572;

1576;

1578;

 

Заснував фортецю, що поклала початок Запорозькій Січі, перебував на службі у московського царя Івана ІV Грозного, під час походу на Молдавію був схоплений і страчений у Константинополі. Про кого йдеться?

Іван Підкова;

Самійло Кішка;

Дмитро Вишневецький;

Богдан Хмельницький

 

Назвіть найвищий орган влади на Січі.

+ козацька рада;

кошовий отаман;

гетьман;

старшинська рада

 

Коли з‘явився перший друкований буквар на українських землях?

1489;

1510;

1570;

 

Соціальною базою Визвольної війни українського народу були:

селяни, козаки, міщани;

селяни, козаки, частина міщан, українська шляхта;

+селяни, козаки, міщани-українці, частина української шляхти;

селяни, козаки, міщани, духовенство

 

Союзниками козаків у боротьбі проти польсько-шляхетської сваволі в Україні у 1648 році були:

московити;

молдавани;

татари;

шведи

 

Зборівська угода 1649 р. забезпечила умови для формування суверенітету української держави, бо:

була договором про мир, який дозволяв розпочати державне будівництво;

визнавала за гетьманом право на владу на певній території та окремі збройні сили;

визнавала за гетьманом право на окремі збройні сили та використання прибутків з колишніх шляхетських фільварків;

остаточно звільняла Україну від польсько-литовського панування.

 

Встановіть, після якої події відбулося підписання Білоцерківської угоди 1651 р.

облога козаками Жванця;

перемога під Батогом;

битва під Білою Церквою;

поразка козаків під Берестечком.

 

„Березневі статті” Богдана Хмельницького були узгоджені і затверджені:

у Переяславі;

у Києві;

у Москві;

у Чигирині

 

Союзниками Б.Хмельницького у боротьбі проти Речі Посполитої у 1656-1657 рр. були:

московський цар і кримський хан;

кримський хан і семигородський князь;

семигородський князь і шведський король;

шведський король і московський цар

 

Між якими державами було підписано Віленське перемир‘я?

України і Річ Посполита;

Україна і Швеція;

Московське царство і Україна;

Московське царство і Річ Посполита

 

За формою правління держава Війська Запорозького являла собою:

станову монархію, спадковим володарем якої був гетьман, а дорадчим органом влади – рада козацької старшини;

станову республіку, повновладним головою якої вважався виборний гетьман, а найвищим органом влади – загальнокозацькі збори;

абсолютну монархію, вся влада в якій зосереджувалась у руках гетьмана, що передавав її у спадок.

спадковою монархією, з правом вибору козацької старшини.

 

Столицею Війська Запорозького в часи Визвольної війни було місто:

Київ;

Чигирин;

Переяслав;

Батурин.

 

У руках гетьмана Війська Запорозького Б.Хмельницького зосереджувались:

адміністративне управління і військове командування;

видання законів та розпоряджень, адміністративне управління та військове командування;

видання законів та розпоряджень, адміністративне управління, військове командування та вища судова влада;

видання законів та розпоряджень, адміністративне управління, військове командування,вища судова влада, право розпоряджатись державною казною і майном.

 

Гадяцький договір між Річчю Посполитою та Україною було підписано:

1654 р.;

1658 р.;

1660 р;

1662 р.

 

Із перерахованих суджень про причини громадянської війни у 1657-1659 рр. виберіть правильне:

загострення соціальних суперечностей в українському суспільстві;

загострення релігійного конфлікту між православними й уніатами;

наростання незгод щодо зовнішньополітичної орієнтації серед еліти й простого люду;

ущемлення прав і привілеїв шляхти з боку козацтва

 

Виберіть судження, яке характеризує політику гетьмана І.Мазепи.

ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви;

підтримував політику царя Петра І і забезпечував потреби Росії у провізії, війську та робочій силі;

сприяв розвитку науки, освіти і надавав підтримку православній церкві;

підтримав повстання правобережного козацтва під проводом Семена Палія.

 

В якому році І.Мазепа відкрито перейшов на бік Карла ХІІ?

1706;

1707;

1908;

 

Хто був автором першої Конституції України?

Б.Хмельницький;

І.Виговський;

І.Мазепа;

П.Орлик.

 

Із скасуванням гетьманської влади Катериною ІІ Україною управляла:

Генеральна Військова канцелярія;

+ ІІ Малоросійська колегія;

Правління гетьманського уряду;

Генеральна старшинська рада

 

Хто був призначений першим генерал-губернатором Малоросії після скасування гетьманства?

граф Олексій Розумовський;

граф Петро Рум‘янцев;

колишній гетьман Кирило Розумовський;

кошовий Петро Калнишевський

 

До якої масонської організації належав Іван Котляревський?

„Любов до істини”;

“Озіріс”;

“Понт Євксинський”;

“Три царства природи”

 

Вкажіть першу залізницю в Наддніпрянській Україні.

Царськосільська;

Київ-Харків;

Одеса-Балта;

Київ-Москва

 

Про кого йдеться в цій біографічній довідці?

„Ватажок селянського антикріпосницького руху на Буковині. Народився в селянській сім’ї. У 1843 р. очолив виступ селян проти поміщиків, придушений австрійськими військами в березні 1844 р. Під час революції 1848-1849 рр. в Австрії обраний до австрійського парламенту. У 1850 р. заарештований і засуджений до заслання”.

Л.Кобилиця;

О.Довбуш;

М.Штола;

В.Чумак

 

Як називалася політична організація, створена у квітні 1848 р. у Львові як керівний орган національного руху, який домагався поділу Галичини на польську і українську автономні провінції у складі Австрії?

Головна руська рада;

Центральна рада народова;

Центральна рада;

Народовський союз

 

Як називався основний програмний документ Кирило-Мефодіївського братства?

„Руська правда”;

„Конституція”;

„Закон божий”;

„Катехизис”

 

Назвіть організатора „Малоросійського товариства”.

П.Пестель;

І.Котляревський;

Т.Шевченко;

В.Лукашевич

 

У якому році Буковина була відокремлена від Галичини і стала окремою провінцією Австрійської імперії?

1774;

1786;

1848;

+1849.

 

Як називалася перша українська опера?

„Наталка Полтавка”;

„Запорожець за Дунаєм”;

„Шельменко-денщик”;

„Сватання на Гончарівці”.

 

Вкажіть ідеолога „хлопоманів”.

В.Антонович;

М.Костомаров;

Т.Шевченко;

П.Куліш.

 

У 1899 р. в Києві відбувся Другий всеукраїнський з‘їзд всеукраїнських студентських громад. Як називалася нова створена тут організація?

Нова Україна;

Всеукраїнський студентський союз;

Братство тарасівців;

Молода Україна.

 

Чия це біографія?

Народився в селянській родині на Дрогобиччині. Навчався у Львівському університеті. Захоплювався ідеями М.Драгоманова і замолоду поринув у громадську діяльність. Займався також літературною та науковою роботою. Здобув славу як поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик, історик та теоретик літератури, а також як публіцист, філософ, фольклорист, етнограф, мовознавець, економіст. Лише опублікована спадщина цього митця налічує 50 томів.

В.Антонович;

І.Франко;

М.Грушевський.

К.Левицький.

 

Національний рух українців Буковини в кінці XIX - на початку XX ст. очолювали:

А.Вахнянин та Ю.Федькович;

С.Смаль-Стоцький та М.Василько;

К.Левицький та Ю.Романчук.

Ю.Федькович та М.Василько

 

Вкажіть керівника повстання саперів у Києві в листопаді 1905 р.

В.Вакуленчук;

П.Шмідт;

М.Антоненко;

Б.Жаданівський.

 

Виберіть положення, які містив І Універсал Української Центральної ради:

проголошувалась автономія України у складі Російської федеративної держави;

Українська центральна рада оголошувалась органом, що має право приймати акти конституційного значення;

на розгляд Всеросійських установчих зборів виносилася пропозиція затвердити автономію України у складі Російської федерації;

призначалася конкретна дата виборів депутатів до Всеукраїнських Установчих зборів.

 

На переговорах у Брест-Литовську з країнами Четверного союзу делегація від Української Центральної ради:

не брала участі;

брала участь лише як спостерігач;

брала активну участь, підписала сепаратний мирний договір;

брала участь, але її повноваження не було визнано іншими країнами-учасницями переговорів;

 

Коли проголошено ІV Універсал Центральної ради?

7 листопада 1917 р.;

25 грудня 1917 р.;

3 січня 1918 р.;

Січня 1918 р.

 

Коли підписано мирний договір між УНР та Німеччиною і її союзниками?

22 січня 1918 р.;

27 січня 1918 р.;

29 грудня 1917 р.;

Лютого 1918 р.

 

Коли на Всеукраїнському з‘їзді землевласників було вирішено встановити монархічну форму державного правління і проголосити гетьманат?

22 січня 1918 р.;

1 лютого 1918 р.;

29 квітня 1918 р.;

14 листопада 1918 р.

 

Хто очолював уряд ЗУНР?

Є.Петрушевич;

С.Смаль-Стоцький;

М.Грушевський;

В.Винниченко.

 

Коли розпочалося Хотинське повстання проти румунської окупації?

січень 1918 р.;

+ січень 1919 р.;

грудень 1918 р.;

листопад 1918 р.

 

Хто з вказаний діячів проходив по сфабрикованому ГПУ процесу над „СВУ”?

В.Винниченко;

С.Єфремов;

М.Скрипник;

М.Хвильовий.

 

Хто очолював ЦК КП(б)У з липня 1928 по січень 1938 р. – в період найбільш кривавого розгулу сталінського режиму в Україні?

Л.Каганович;

С.Косіор;

М.Хрущов;

В.Чубар.

 

7 липня - 26 вересня 1941 р.- це тривалість:

оборони Києва;

оборони Одеси;

оборони Севастополя,

оточення німецькою армією військ Південно-Західного фронту.

 

Хто очолив сформований ОУН-Б національний уряд відновленої Української держави – Українське державне правління?

С.Бандера;

А.Мельник;

О.Кандиба;

Я.Стецько;.

 

Вкажіть прізвище керівника Українського штабу партизанського руху, створеного у 1942 р.:

Т.Боровець (Бульба);

М.Кирпонос;

Я.Стецько;

Т.Строкач;

О.Теліга.

 

Рейхскомісаром України був:

Франк;

+Кох;

Гесс;

Гітлер

 

Виберіть правильне твердження: Гітлерівський план Ост передбачав:

надання Україні автономних прав у складі великого рейху;

перетворення України на колонію, аграрно-сировинний придаток гітлерівської Німеччини, „життєвий простір” для колонізації представниками „арійської” раси;

перетворення України після війни на самостійну державу під патронатом фашистської Німеччини;

здійснення значних суспільно-культурних перетворень в Україні одночасно з повним підпорядкуванням її економіки потребам фашистської Німеччини.

 

Хто у 1945-1950 рр. виконував функції Головного командира УПА?

С.Бандера;

А.Мельник;

Р.Шухевич;

В.Кубійович.

 

Що таке операція „Вісла”? Коли вона проходила?

одна із військових операцій Радянської армії в ході визволення Польщі від німецько-фашистських загарбників у 1944 р.;

одна з військових операцій українських і польських партизанів у 1944 р., яка проходила в районі Варшави;

заходи щодо переселення переважно польського населення до Польщі з Галичини і Волині в 1944 р - 1946 рр.;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.028 с.)