ТОП 10:

У використанні просвітницької ідеології для зміцнення самодержавства і кріпосництвав залученні широких верств російського суспільства до управління країною

в необхідності покращення становища народних мас

 

Причинами французько-російської війни 1812 р. були:

намагання Наполеона досягнути світового панування на шляху до якого стояла Росія

Відхід Росії від системи континентальної блокади Англії

відмова Олександра І на шлюб Наполеона з принцесою Анною

агресивна політика Росії стосовно Франції

 

Головними причинами руху декабристів були:

усвідомлення кращими представниками дворянства, що збереження самодержавства і кріпацтва є згубним для країни

намагання посилити роль дворянства в управлінні державою

необхідність подальшого закріпачення селянства і зміцнення самодержавства

необхідності широкої демократизації російського суспільства

 

За «Конституцією» М. Муравйова в Російській імперії вводився державний устрій у формі

федерації слов’янських народів

Конституційної монархії

єдиної і неподільної республіки

союзу незалежних держав

 

«Руська правда» П. Пестеля проголошувала Росію:

Парламентсько-президентською республікою

конституційною монархією

федерацією

союзу незалежних держав

 

Суспільний рух у Росії в 30-40-х рр. ХІХ ст. був представлений такими ідейними напрямами:

дворянським і земсько-ліберальним

різночинницьким і народницьким

Консервативним, ліберальним, радикальним

марксизмом

 

Основними положеннями селянської реформи 1861 р. були:

+ особисте звільнення селян і наділення їх землею, виконання повинностей, питання про викуп земельних угідь селянами, організація селянського управління

руйнування общинного землеволодіння і створення хутірного і відрубного землеволодіння

проведення переселенської політики

зростання поміщицького землеволодіння

 

Основні напрямки революційного народництва 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст. обґрунтовували:

О. Герцен, М. Чернишевський, М. Огарьов;

М. Бакунін, П. Лавров, П. Ткачов

М. Натансон, Г. Плеханов, О. Аптекман

 

Перша російська революція за своїм характером була:

соціалістична

Буржуазно-демократична

національно-визвольна

державним переворотом

 

В своєму розвитку російська революція 1905-1907 рр. пройшла такі етапи:

9 січня – кінець вересня 1905 р.; жовтень-грудень 1905 р.; січень 1906 р. – 3 червня 1907 р.

Січня 1905 – жовтень 1905 р.; листопад – грудень 1906 р., січень-червень 1907 р.

9 січня 1905 р. – квітень 1906 р.; травень 1906 р. – червень 1907 р.

9 січня 1905 р. – грудень 1905 р.; січень 1906 р. – 3 червня 1907 р.

 

Аграрна реформа Столипіна декларувала:

відміну кріпосного права

Руйнування общини і створення хутірного і відрубного господарства, переселення, діяльність Селянського поземельного банку

відміну викупних платежів

зростання поміщицького землеволодіння

 

Причинами Першої світової війни були:

Суперечності між країнами Троїстого союзу і Антанти

вбивство у боснійському місті Сараєво 15 (28) червня 1914 р. спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда

агресивна політика Росії

невиконання домовленостей між країнами Антанти і Троїстого союзу

 

Предметом вивчення історії первісного суспільства є період існування людства:

від появи на Землі людини до становлення праобщини

від появи на Землі людини до становлення родової общини

Від появи на Землі людини до становлення перших класових суспільств

від появи праобщини до становлення перших класових суспільств

 

Найбільш важливими джерелами вивчення історії первісного суспільства є:

геологічні, біологічні, фізичні

лінгвістичні, письмові, топонімічні

археологічні, етнологічні, антропологічні

Палеокліматологічні, палеоботанічні, палеонтологічні

 

Відповідно до якої теорії людина розвинулася від приматів в процесі біологічної еволюції?

теорії креаціонізму

Теорії дарвінізму

теорії глобального еволюціонізму

теорії мутаціонізму

 

У розвитку соціальних стосунків у праобщині першочергову роль відігравало:

Збиральництво

полювання

рибальство

землеробство

 

Найвищим органом влади у родовій общині є:

військовий лідер

старійшина

Загальні збори общинників

збори лідерів

 

Характер їжі первісних колективів можна відтворити за даними:

палінології

Одонтології

археопетрографії

геології

 

Рабство як система експлуатації виникає за умов регулярного надходження

необхідного продукту

надлишкового продукту

Додаткового продукту

від’ємного продукту

 

За якого шляху політогенезу виникає система влади та управління під назвою «вождівства»?

аристократичного

Військового

плутократичного

демократичного

 

Статева спеціалізація праці простежується з епохи:

Праобщини

ранньородової общини

пізньородової общини

первісної сусідської общини

 

В епоху політогенезу генеалогістика виникає як важлива галузь…

географічних знань

Біологічних знань

історичних знань

математичних знань

 

Готтентоти та бушмени проживають:

На півдні Африки

на сході Азії

на півдні Південної Америки

на півночі Австралії

 

Назвіть науку про походження, еволюцію людини, виникнення людських рас:

біологія

етнографія

Антропологія

археологія

 

Племена ірокезів вважаються корінним народом:

Північної Америки

Африки

Південної Америки

Австралії

 

Національна емблема Японії це:

Хризантема

рис

сакура

ікебана

 

Основні заняття пігмеїв:

Полювання, збиральництво і рибальство

полювання, збиральництво і землеробство

полювання, землеробство і скотарство

рибальство, збиральництво і землеробство

 

У складі північноамериканської провінції виділяється:

карибська історико-етнографічна область

антарктична історико-етнографічна область

андська історико-етнографічна область

Канадська історико-етнографічна область

 

У країнах Магрибу жінки носять:

кімоно

чадру

пончо

вуаль

 

Бірмано-ассамська історико-етнографічна область займає райони крайнього північного сходу:

Китаю

Індії

Туреччини

Єгипту

 

Який культ був центральним у релігійній системі інків?

неба

вогню

Сонця

маїсу

 

У результаті європейської колонізації який народ Австралії повністю вимер?

океанійці

фіджійці

Австралійські аборигени

тасманійці

 

Поліандрія-це:

Багатомужество

одношлюбність

усиновлення

традиція

 

Традиційне вірування народів Меланезії:

іслам

Анімізм

християнство

буддизм

 

Важливим етапом археологічного пошуку є:

меліорація

фотографування

інгумація

Розкопки

 

Як називається група споріднених пам’яток, які належать до одного відрізку часу і займають певну територію?

Археологічна культура

археологічна колекція

культурна система

археологічний ареал

 

Методами абсолютного датування в археології виступають:

Радіовуглецевий, дендрохронологічний

антропологічний, типологічний

статистичний, кластерного аналізу

інгумації, кремації

 

Який археолог вперше відкрив трипільську культуру на теренах сучасної України?

В. В. Хвойко

Т. Г. Мовш

О. В. Цвек

В. О. Круц

 

Яким періодом датується трипільська культура?

VI-III тис. до н.е.

VII-I тис. до н.е.

IV-III тис. до н.е.

III-II тис. до н.е.

 

Основним заняттям трипільців було:

скотарство

Землеробство

полювання

рибальство

 

Античну культуру в Північному Причорномор’ї представляють старожитності:

Гелона та Неаполя

Херсона й Одеси

Ольвії та Херсонесу

Помпеїв і Геркуланума

 

Як датують крито-мікенський період в історії Греції?

III-I тис. до н.е.

III тис. – XII ст. до н.е.

XX-XII ст. до н.е.

XV-XII ст. до н.е.

 

Що таке поліс?

держава

колектив

країна

Місто-держава

 

На скільки періодів поділяється мікенський етап грецької історії?

 

Коли завершується антична епоха?

395р.

410 р.

455 р.

476 р.

 

Хто стояв на чолі Спартанської держави?

архагет

Архонт

архелай

астином

 

Як називався суд черепків, запроваджений Клісфеном?

одеон

Ойкіс

омфал

остракізм

 

Як називався поділ родових ділянок між нащадками в архаїчній Греції?

панкратія

парфенія

парцеляція

Політія

 

Як називався напрямок заснування греками колоній на узбережжі Чорного моря?

західний

південний

східний

Північно-східний

 

Коли Олександр Македонський розпочав Східний похід?

336 р. до н.е.

335 р. до н.е.

333 р. до н.е.

Р. до н.е.

 

Коли відбулася перша битва Олександра Македонського з персами?

335 р. до н.е.

337 р. до н.е.

341 р. до н.е.

Р. до н.е.

 

Яка соціальна група була привілейованою в ранньому римському суспільстві?

вершники

вільновідпущеники

Нобілітет

плебеї

 

Коли розпочалася Перша Пунічна війна?

268 р. до н.е.

Р. до н.е.

260 р. до н.е.

245 р. до н.е.

 

Назвіть роки Третьої Пунічної війни:

148-147 рр. до н.е.

178-176 рр. до н.е.

Рр. до н. е.

133-129 рр. до н.е.

 

Як називають політичний лад, встановлений Октавіаном Августом?

домінат

імперія

олігархія

Принципат

 

Коли Цезар перейшов р. Рубікон?

10 березня 49 р. до н.е.

10 вересня 50 р. до н.е.

10 січня 50 р. до н.е.

Січня 49 р. до н.е.

 

Коли римляни зазнали нищівної поразки від германців у Тевтобурзькому лісі?

6 р.

Р.

18 р.

77 р.

 

Як називали перших римських істориків?

алотропії

Анналісти

апологети

арретини

 

Як називалася римська розмінна монета?

ала

Денарій

ас

ауреус

 

Як називалася система прикордонних укріплень Римської імперії?

ларинат

лекс

Лімес

лінгон

 

Як називалися органи державного управління Римської республіки?

Магістратури

манускрипти

метрокомії

митрополії

 

Новгородська боярська республіка була заснована в …

1113 р.

1125 р.

1132 р.

Р.

 

Умовною датою початку політичної (феодальної) роздробленості Русі

вважається:

1097 р.

1132 р.

1054 р.

1111 р.

 

Невська битва відбулася у …

1242 р.

1240 р.

1238 р.

1245 р.

 

Головним органом управління в Новгородській боярській республіці був…

Князь.

Князь і князівська дружина.

Аристократична рада

Віче

 

У Невській битві противниками руських дружин були … .

Шведи

угорці

литовці

татари

 

Грамота, яку надавали золотоординські хани руським князям на князювання мала назву …

Ярлик

ясир

баскак

тумен

 

Куликовська битва відбулася в …

1240 р.

1375 р.

1382 р.

+1380 р.

 

Засновником Московського князівства був:

Дмитро Донський

Данило Олександрович

Юрій Довгорукий

Олександр Невський

 

Нашестя монголо-татар на Північно-Східну Русь припадає на … рр.

1237-1238.

1235-1239.

1237-1241.

1223-1238.

 

Іван Калита був Великим московським князем впродовж …

1301-1308 рр.

1308-1323 рр.

Рр.

1363-1380 рр.

 

Яка подія пов’язана з іменем Івана І Калити?Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.143.26 (0.026 с.)