Тема: Фізичне виховання дітей дошкільного віку 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Фізичне виховання дітей дошкільного вікуМета:усвідомити важливість використання досвіду, накопиченого у вітчизняній теорії та практиці фізичного виховання, формувати вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Основні поняття теми:фізична культура, фізичний розвиток, фізичне виховання, форми організації, методи, засоби.

План

1. Історія становлення теорії та практики фізичного виховання.

2. Мета, завдання, зміст фізичного виховання дошкільників.

3. Форми організації фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі.

4. засоби та методи фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Практичне завдання

1. Опрацювати теоретичні питання.

2. Віднайдіть в літературі зразок гімнастики пробудження та продумайте методику її проведення.

Індивідуально-дослідне завдання

1. Підготуйтеся до проведення фізхвилинки як форми фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Самостійна робота

Створіть слайд-презентацію про інноваційні технології фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку.

Література

Основна

1. Витоки здоров'я дитини: навч.-метод. посіб. /Н.Денисенко, Л.Лиходід, С. Лупінович, А. Михайліченко. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 160 с.

2. Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб. / Едуард Станіславович Вільчковський, Нінель Федорівна Денисенко. - Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 128 с.

3. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. для студ. дошк. фак. вищих пед. навч. закл. – 2-е вид., перероб. та допов. – Суми: Університетська книга, 2008. – 428 с.

4. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М., 2000. – С.19-52.

5. Денисенко Н.Ф. Через рух до здоров'я: навч.-метод. посіб. /Нінель Федорівна Денисенко, Олена Петрівна Аксьонова. - Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 88 с.

6. Дитина має бути здоровою / упоряд. Н. Шашенок. - К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.

7. Лущик І.В. Фізичне виховання дошкільників. Фізкультурна й оздоровча робота / Ігор Вікторович Лущик. - X. : Вид-во "Ранок", 2007. – 224с.

8. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Поніманська. – К.: “Академія”, 2004. – С.160-183.

9. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. – С. 66-74.

10.Тітаренко С. Фізичне виховання дошкільників у процесі реалізації змісту базової програми розвитку дитини "Я у світі" // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 6-7. – С. 104-105.

11.Шебенко В.Н. Физическое воспитание дошкольников /В.Н. Шебенко. – М., 2002. – 176 с.

Додаткова

1. Аксьонова О. Школа розумного руху. До оновлення методики фізичного виховання в системі "ДЗН - школа" // Дитячий садок. – 2012. – № 6. – С. 2-3.

2. Біліченко С. Стрибучі знахідки. Інноваційні напрями роботи з дітьми з фізичного виховання // Дитячий садок. – 2011. – № 2. – С. 6-7.

3. Богінич О. Особистість дитини: здоров'я та фізичний розвиток // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 9. – С. 4-8.

4. Гаращенко Л. Фізкультура на повітрі: здоров'язбережувальний підхід //Дошкільне виховання. – 2012. – № 5. – С. 28-31.

5. Геращенко Н. Виховання здорових дітей // Дитячий садок. – 2012. – № 21-23. – С.46-50.

6. Демченко О. Фізичне виховання в різновіковій групі //Дошкільне виховання. – 2012. – №3. – С. 14-15.

7. Ефименко Н. Новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению детей дошкольного и младшего школьного возраста // Дошкільна освіта. – 2011. – № 1. – С. 48-58.

8. Карабаева С.И. Основные подходы к использованию здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании // Начальная школа: Плюс до и после. – 2011. – № 3. – С. 51-54.

9. Лохвицька Л.В. Основи здорового способу життя закладаються у дошкільному віці //Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 3. – С. 16-20.

10. Олійник Н. В. Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу роботу ДНЗ // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – № 2. – С. 8-19.

11. Орієнтовне планування фізичного виховання в молодшій групі // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2012. – № 8. – С. 1-78.

12. Орієнтовне планування фізичного виховання в середній групі //Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2012. – № 10. – С. 1-78.

13. Осипенко Т. Здоров'язбережувальні технології у дошкільному навчальному закладі // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 6. – С. 42-48.

14. Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період // Дошкільне виховання. – 2012. – № 6. – С. 4-7.

15. Пятак Н. Заняття, свята. розваги. Використання здоров'язберігаючих технологій //Дитячий садок. – 2011. – №16. – С. 13-14.

16. Сварковська Л., Єршова О., Галичина М., Бабанська Ю. Фізична культура – дошкільникам: планування роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільнного віку "Я у Світі". – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 144 с.

17. Седых Н. В. Формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста средствами физического воспитания // Физическая культура: Воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 4. – С. 23-27.

18. Тітаренко С. Фізичне виховання дошкільників у процесі реалізації змісту базової програми розвитку дитини "Я у світі" // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 6-7. – С.104-105.

19. Шатровая Л. "Педагогіка оздоровлення" в роботі з дітьми раннього віку // Дитячий садок. – 2012. – № 21-23. – С. 24-29.

20. Фізична гармонія – міцне здоров'я // Дитячий садок. – 2012. – № 32. – С. 5-7.

Практичне заняття№2

Тема: Характеристика трудового виховання дітей дошкільного віку

Мета: Систематизувати знання студентів з теми. Засвоїти основні педагогічні вимоги до трудового виховання дітей раннього та дошкільного віку. Ознайомитися з програмовим змістом виховної роботи.

Основні поняття теми:праця,трудове виховання, форми організації, методи, засоби.

План

1. Ретроспективний аналіз проблеми трудового виховання дітей дошкільного віку.

2. Мета, завдання, зміст трудового виховання.

3. види трудової діяльності дітей дошкільного віку.

4. Форми організації трудової діяльності.

5. Загальні вимоги до керівництва трудовою діяльністю дошкільників і планування роботи.

Практичне завдання

1. Опрацюйте теоретичні питання.

2. На основі змісту української народної казки підготуйте бесіду для дітей дошкільного віку з метою формування працелюбності.

Література

Основна

1. Бєлєнька Г. Базова програма "Я у Світі" про трудове виховання дітей старшого дошкільного віку // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 12. – С. 20-27.

2. Бєлєнька Г. В. Зростання дошкільника в праці. – К. : Шк. світ, 2010. – 112 с. – Б-ка "Шкільного світу".

3. Бєлєнька Г. Види дитячої праці та їх вплив на розвиток особистості у дошкільному віці // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 1. – С. 22-27.

4. Виховання дошкільника в праці / За заг. ред. З.Н. Борисової. – К., 2002. – С.14-44, С.90-95.

5. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – С.174-204.

6. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля: У 3-х частинах. – Ч.2: навч. посіб. / Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – С.194-203.

7. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Поніманська. – К.: “Академія”, 2004. – С.258-276.

8. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. – С. 128-139.

Додаткова

1. Бєлєнька Г. Поглянути на професію позитивно! Трудове виховання в дошкільному віці як основа формування особистості // Дитячий садок. – 2011. – № 2. – с. 2-3.

2. Бєлєнька Г. Види дитячої праці та їх вплив на розвиток особистості у дошкільному віці / Ганна Бєлєнька // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 1. – С. 22–27.

3. Бєлєнька Г. Ким хочуть стати наші діти? Проблеми трудового виховання / Ганна Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2008. – №5. – С.5-6.

4. Бєлєнька Г. Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності / Ганна Бєлєнька // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 1. – С. 4–13.

5. Герасимчук Л.Ф. Організація предметно-практичної діяльності дошкільника / Л. Ф. Герасимчук // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2010. – № 8. – С. 2–56.

6. Григоренко Г. Бережливість як внутрішня потреба / Галина Григоренко, Раїса Жадан // Дошкільне виховання. – 2009. – №4. – С.11–13.

7. Лазарева Н.О. Трудове виховання дошкільнят як передумова їх подальшого особистісного розвитку // Обдарована дитина. – 2011. – № 8. – с. 48-55.

8. Лещенко С. Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників у процесі виконання трудових доручень / Світлана Лещенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 1. – С. 15–21.

9. Литвинович О.В. Совместная трудовая деятельность в детском саду / О. В. Литвинович // Дошкольная педагогика. – 2010. – №4. – С. 28–31.

10. Ознайомлення дошкільників із професіями дорослих //Дитячий садок. – 2010. – № 40. – С. 10-23.

11. Тоцька Т.П. Формування ціннісного ставлення до праці за творами В. Сухомлинського. Старший дошкільний вік. – К.: ред. газет з дошк. та почат. освіти, 2012. – 127 с.

12. Формування працелюбності як базової якості особистості //Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2010. – № 9. – С. 58-104.

Самостійна робота

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 399; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.014 с.)