УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ університет САДІВНИЦТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ університет САДІВНИЦТВАУМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ університет САДІВНИЦТВА

Кафедра маркетингу

 

 

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

методичні вказівки із вивчення дисципліни

студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”

 

 

Умань-2016


Укладачі: доценти кафедри маркетингу Харенко А.О., Бортник Т.І., Лементовська В.А.    
Рецензенти:   Лисенко Н.О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Уманської філії Європейського університету;   Бурляй О.Л. – к.е.н., доцент кафедри економіки Уманського НУС.
Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри маркетингу (протокол № 11 від 28.05.2010 р.).  
Методичні вказівки розглянуто і схвалено методичною комісією факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва (протокол № 10 від 08. 06. 2010 р.).  

ЗМІСТ

  Вступ
1. Структура дисципліни
  1.1. Тематика лекційних занять
  1.2. Тематика практичних і семінарських занять
  1.3. Тематика ІНДЗ
  1.4. Самостійна робота
2. Система контролю знань студентів
3. Історія розвитку науки «Паблік рилейшнз»
4. Методика комплексного оцінювання іміджу підприємства
5. Документи, які готує підприємство для подання у ЗМІ
6. Типові зразки анкет, що використовуються ПР–діяльності
7. Сегментація груп громадськості
8. Тести для самостійної перевірки знань
9. Вимоги та завдання до написання контрольної роботи
10. Глосарій
11. Нормативні акти із паблік рилейшнз
Список рекомендованої літератури

ВСТУП

 

В період розвитку ринкової економіки України конкуренція у комунікативному полі зумовлює необхідність посилення відкритості діяльності виробничо-торговельних і торговельних підприємств щодо паблік рилеишнз, використання стратегічного маркетингового підходу з їх організації. Таким чином, проблема вдосконалення паблік рилейшнз підприємств одержує на сучасному етапі пріоритетного значення. За кілька останніх десятиліть виробничі підприємства, а за ними і торговельні, вперше відчули на собі вплив громадської думки, тому нераціональна система взаємовідносин з цільовою і потенційно-цільовою громадськістю обумовлює неминучу втрату підприємствами своїх іміджевих позицій у маркетинговому середовищі. Для збереження або здобуття привабливих комунікативних позицій у жорстких сучасних умовах підприємствам необхідно дотримуватись принципів відкритості, своєчасно реагувати на зміни в очікуваннях громадськості. Серед чинників, що останнім часом формують діяльність суб'єктів господарювання та зокрема паблік рилейшнз-дії можна назвати: високу інтерактивність суспільства, підвищення вимог до соціально-етичної діяльності підприємств, розповсюдження нових інструментів комунікацій тощо.

У зв'язку з цим проблема формування і підтримки відносин з громадськістю має науковий інтерес і практичне значення.

В якості предмету вивчення дисципліни розглядаються відносини в організації щодо перетворення інформаційних ресурсів у спеціальний продукт – стійкі інформаційні зв'язки із суб'єктами ділового оточення, які повинні сформувати сприятливе середовище для підприємства, яке динамічно розвивається.

Метою вивчення дисципліни є: сформувати уміння, навички щодо загальної професійної і фахової підготовки за напрямками діяльності (інформаційнотворчої, соціально-психологічної, інформаційно-комунікаційної, інформаційно-управлінської, аналітичної, культурної, інформаційно-соціологічної, науково-дослідної), а також розширити та поглибити знання студентів в області теорії і практики паблік рилейшнз.

Навчальні задачі дисципліни:

· забезпечити засвоєння студентами основних теоретичних питань з управління паблік рилейшнз;

· визначити паблік рилейшнз як один з основних стратегічних маркетингових напрямків діяльності в управлінні організацією;

· показати основну специфіку PR-управління відносно інших сфер діяльності;

· обґрунтувати необхідність вибору різних видів комунікацій в PR-роботі;

· охарактеризувати групи громадськості;

· сформулювати основні напрямки PR-діяльності (формування іміджу, організація специфічних подій, лобіювання, управління у кризових умовах, відносини зі ЗМІ та ін.);

· сформувати необхідні знання та вміння підготовки інформаційних матеріалів;

· ознайомити з процесом розробки стратегій і тактики паблік рилейшнз;

· визначити сучасні проблеми у процесі управління паблік рилейшнз;

· створити умови для активної пізнавальної та науково-дослідницької роботи студентів.

Опанувавши навчальну дисципліну, студент повинен знати, яким чином науково обґрунтовані підходи у паблік рилейшнз сприяють активізації та підвищенню ефективності рекламного бізнесу, створенню довготривалих партнерських відносин між ринковими суб’єктами і досягненню взаєморозуміння між підприємством і суспільством.

 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1

Розподіл годин

№ з/п Тема Усього Кількість годин
лекції семінарських (практичних) самост. заняття
МОДУЛЬ 1.
ЗМ 1. Сутність, принципи і функції паблік рилейшнз
ЗМ 2. Історія розвитку науки «Паблік рилейшнз» - -
ЗМ 3. PR-інструментарій: сутність і класифікація
ЗМ 4. Виставкова діяльність
ЗМ 5. Ділові переговори в системі зв’язків з громадскістю
ЗМ 6. Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз
Всього по модулю 1 56 12 12 32
МОДУЛЬ 2.
ЗМ 7. Корпоративний імідж та його використання у паблік рилейшнз
ЗМ 8. Планування, організація та здійснення паблік рилейшнз
ЗМ 9. Паблік рилейшнз в промисловості, комерційній діяльності та фінансовій сфері
ЗМ 10. Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових ситуаціях
ЗМ 11. Механізм взаємодії із засобами масової інформації
Всього по модулю 2 52 10 10 32
РАЗОМ

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ ПАБЛІК РИЛЕЙШИНЗ

1. Значення, проблематика і сутність ПР на сучасному етапі.

2. Принципи встановлення і підтримки паблік рилейшнз.

3. Правила і функції паблік рилейшнз.

 

ТЕМА. PR-інструментарій: сутність і класифікація

1. Інструменти „опосередкованого масового інформування”.

2. Щорічні звіти і виступи.

3. Спеціальні заходи паблік рилейшнз.

4. Інструменти підтримки паблік рилейшнз.

5. Внутрішньо-спрямовані інструменти.

 

ТЕМА. ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Поняття і предмет виставкової діяльності.

2. Класифікація виставкових заходів.

3. Розмір, розташування і тип виставкового стенду.

4. Проектування експозиції.

 

ТЕМА. Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю

1. Сутність ділових переговорів. Їх підготовка, місце і роль в економічній діяльності.

2. Розробка концепції та сценарію ділових переговорів.

3. Безпосередня організація і проведення ділових переговорів.

 

ТЕМА. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

1. Цілі, завдання, етапи маркетингових досліджень у ПР.

2.Неформальні методи збирання інформації у маркетингових дослідженнях щодо паблік рилейшнз.

3.Формальні методи збирання інформації маркетингових дослідженнях щодо паблік рилейшнз.

4. Оцінка ефективності ПР – компаній.

 

ТЕМА. Корпоративний імідж та його використання у ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

1. Сутність і основні складові корпоративного іміджу.

2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу.

3. Просування і використання корпоративного іміджу у паблік рилейшнз.

4. Методика комплексного оцінювання іміджу підприємства.

 

ТЕМА. Планування, організація та здійснення ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

1. Становлення й розвиток організаційних форм управління паблік рилейшнз.

2. Планування паблік рилейшнз. Розробка програм.

3. Планування та організація проведення кампаній із паблік рилейшнз.

ТЕМА. ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ в промисловості, комерційній діяльності та фінансовій сфері

1. Сутність і завдання системи паблік рилейшнз в промисловості.

2. Особливості паблік рилейшнз в комерційній діяльності.

3.Система паблік рилейшнз у фінансовій сфері. Її завдання та функції.

4. Паблік рилейшнз у відносинах з інвесторами.

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Характеристика внутрішньо-спрямованих інструментів паблік рилейшнз.

ТЕМА. ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Поняття і предмет виставкової діяльності.

2. Класифікація виставкових заходів.

3. Розмір, розташування і тип виставкового стенду.

4. Проектування експозиції.

 

ТЕМАТИКА ІНДЗ

1. Агресивний ПР та особливості його застосування.

2. Альтернативні види телевізійної реклами.

3. Антикризові стратегії у паблік рилейшнз.

4. Використання теорії міфологізму у побудові паблік рилейшнз кампаній.

5. Гумористичні підходи у побудові бізнес паблік рилейшнз.

6. Документальне забезпечення внутрішньофірмого ПР.

7. Документальне забезпечення зовнішнього ПР.

8. Етичні норми у паблік рилейшнз.

9. Заборонені види рекламної діяльності в Україні.

10. Засоби внутрішньофірмового паблік рилейшнз.

11. Історія виникнення та еволюція паблік рилейшнз.

12. Комплексна система оцінювання іміджу підприємства.

13. Контроль та оцінка ефективності паблік рилейшнз кампаній.

14. Маркетингові дослідження у бізнес паблік рилейшнз.

15. Методи побудови та підтримування іміджу товару, торгової марки, підприємства у бізнесі.

16. Методи проведення досліджень у бізнес паблік рилейшнз.

17. Нетрадиційні види реклами.

18. Організація роботи підприємства із засобами масової інформації.

19. Основні напрямки досліджень цільових аудиторій.

20. Особливості планування паблік рилейшнз кампаній спеціалізованими агентствами.

21. Особливості рекламної діяльності в країнах Скандинавії.

22. Особливості рекламної діяльності в Південно – Східній Азії.

23. Особливості роботи різноманітних спеціалізованих рекламних агентств.

24. Планування паблік рилейшнз кампаній: стратегічний і оперативний підходи.

25. Політична реклама.

26. Правове регулювання паблік рилейшнз у бізнесі.

27. Престижна реклама.

28. Пріоритетні напрямки паблік рилейшнз–діяльності в Україні.

29. Проблеми розвитку рекламної діяльності в Україні.

30. Реклама фірми.

31. Рекламна діяльність в Великобританії.

32. Рекламна діяльність в Росії.

33. Рекламна діяльність в США.

34. Розробка паблік рилейшнз кампаній із застосуванням демократичних і тоталітарних сюжетів.

35. Розробка стратегії ефективності менеджменту фірми з допомогою паблік рилейшнз.

36. Специфіка паблік рилейшнз у бізнесі.

37. Специфіка роботи фахівців з паблік рилейшнз у бізнесі.

38. Стереотипи та їх значення при підготовці та здійсненні паблік рилейшнз акцій.

39. Стилі та основні підходи до структуралізму паблік рилейшнз кампаній у бізнесі.

40. Стратегічні напрями ПР-діяльності у бізнесі.

41. Тенденції розвитку світової індустрії паблік рилейшнз. Становлення ринку паблік рілейшнз послуг в Україні.

42. Теоретичні основи внутрішнього паблік рилейшнз.

43. Управління ринковою діяльністю підприємства, місце і роль у ньому паблік рилейшнз.

44. Цільові аудиторії у бізнес паблік рилейшнз, їх ієрархія і класифікація.

45. Громадськість як об’єкт комунікативного впливу.

46. Групи та рівні громадськості.

47. Громадська думка та процес її формування.

48. Паблік рилейшнз як складова комунікаційної політики підприємства.

49. Паблік рилейшнз силових структур і спецслужб.

50. Міжнародний паблік рилейшнз.

51. Урядовий паблік рилейшнз.

52. Політичні паблік рилейшнз.

Завдання виконуються індивідуально. Теми рефератів не повинні співпадати.

Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за 12-бальною шкалою.

Оцінку «0 балів» отримує реферат, що не відповідає нормативному варіанту теми, або виконаний не самостійно.

Оцінку «5 балів» отримує реферат, що свідчить про знання основного навчально-програмного матеріалу, та вивчення основної літератури .

Оцінку «8 балів» отримує реферат, який виказує достатнє знання навчально-програмного матеріалу, свідчить про вивчення основної та додаткової літератури.

Оцінку «12 балів» отримує реферат, зміст якого свідчить про повні, різнобічні та глибокі знання навчально - програмного матеріалу, вивчення основної та додаткової літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності.

Теоретичний матеріал повинен бути підкріплений конкретними прикладами.

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми
ЗМ 1.Сутність, принципи і функції паблік рилейшнз 1. Застосування системного підходу до формування паблік рилейшнз в економічній сфері. 2. Правове регулювання паблік рилейшнз у бізнесі на світовому ринку та в Україні. 3. Етичні норми у паблік рилейшнз в Україні. 4. Підтримка легітимності підприємства за допомогою ПР-заходів. 5. Застосування заходів із позиціонування об’єкта паблік рилейшнз. 6. Застосування антиреклами у бізнес-ПР. 7. Застосування ПР-заходів, спрямованих на відмежування від конкурентів у бізнесі. 8. Застосування контрреклами у бізнесі. [1,2,4,6,7,8,31,40,44]
ЗМ 2.Історія розвитку науки «Паблік рилейшнз» 1. Зародження паблік рилейшнз. 2. Розвиток ПР-діяльності в США. 3. Розвиток ПР-діяльності на теренах Європи. [1,2,6,13,27,40]
ЗМ 3.PR-інструментарій: сутність і класифікація 1. Використання засобів масової інформації у паблік рилейшнз діяльності підприємства. 2. Застосування засобів паблік рилейшнз підприємства в установленні відносин із громадськістю. 3. Організація роботи підприємства із засобами масової інформації. 4. Використання методичного апарату в установленні та підтримуванні взаємовигідних відносин із засобами масової інформації. 5. Оформлення документів щодо роботи підприємства із засобами масової інформації. 6. Використання засобів внутрішньофірмового ПР у системі управління діяльністю підприємства. [1,2,4,6,7,29,33,44]
ЗМ 4.Виставкова діяльність 1. Історія розвитку виставок та ярмарок в Україні та світі. 2. Підготовка персоналу до роботи на виставці. 3. Організація супутніх міроприємств на виставках. [1,3,4,8,25]
ЗМ 5.Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю 1. Роль яку відіграє служба зв’язків з громадськістю у підготовці і проведенні ділових переговорів. 2. Передумови організації пошуку партнерів. 3. Підготовка до першого контакту з імовірним партнером. 4. Місце і роль ділових переговорів у діяльності суб’єктів господарювання. 5. Сутність сценарію переговорів. 6. Методи забезпечення довіри партнера до пропонованих вами товарів і послуг. [1,2,6,7,12,14,16,31]
ЗМ 6.Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз 1. Об’єктивна необхідність дослідження в системі ПР. 2. Соціологічні дослідження та їх призначення. 3. Методи, що використовуються у процесі дослідження. 4. Визначте основні спеціальні методи соціологічного дослідження і розкрийте їхню роль у дослідженні. 5. Сучасні соціальні, політичні, економічні, культурні, інформаційні проблеми, що потребують фундаментального дослідження. 6. Інструментарій маніпулятивних технологій у системі зв’язків з громадськістю. [1,2,7,11,30,33,44,46]
ЗМ 7.Корпоративний імідж та його використання у паблік рилейшнз 1. Процес управління іміджем. 2. Застосування у бізнесі методів побудови та підтримування іміджу товару, торгової марки, підприємства залежно від завдань комунікативного обміну. 3. Використання методів іміджелогії у бізнесі. [1,2,4,6,7,14,15,26]
ЗМ 8.Планування, організація та здійснення паблік рилейшнз 1. Використання домінанти у бізнес-ПР. 1. Використання стереотипів у процесі підготовки та здійснення ПР-акцій. 2. Застосування нерефлексійних чинників сприйняття впливу ПР на аудиторію. 3. Розроблення ПР-кампаній із застосуванням теорій соціально-психологічного впливу на економічну поведінку ринкових суб’єктів. 4. Розроблення ПР-кампаній з використанням різних стилів відповідно до основних завдань комунікативного обміну. 5. Структурна побудова ПР-кампаній у бізнесі відповідно до основних завдань комунікативного обміну. 6. Застосування ПР-механізмів досягнення компромісу між вирішенням проблем суспільства та підприємства. 7. Використання креативних підходів у створенні ефективних засобів пабліситі. 8. Моделювання рекламної підтримки ПР-кампаній. [1,2,6,7,8,13,32,33,39]
ЗМ 9.Паблік рилейшнз в промисловості, комерційній діяльності та фінансовій сфері 1. Проблеми у внутрішньопромислових і комерційних комунікаціях. 2. Річний звіт компанії у фінансових зв’язках з громадськістю. 3. Основні комунікації, що використовуються у відносинах з інвесторами. [2,8,12,18,27,40]
ЗМ 10.Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових ситуаціях 1. Характеристика кризових ситуацій на підприємстві та у бізнес-середовищі. 2. Застосування кризових технологій у ПР. 3. Вирішення основних завдань ПР у кризових ситуаціях. 4. Використання антикризового ПР у бізнесі. 5. Розроблення антикризових стратегій у ПР. 6. Здійснення оперативного управління кризою за допомогою ПР. 7. Застосування адаптаційного ПР у бізнесі. [7,13,42]
ЗМ 11.Механізм взаємодії із засобами масової інформації 1. Преса, її види, можливості та завдання. 2. Радіо та його можливості під час здійснення зв’язків з громадськістю. 3. Телебачення, його сутність, можливості та роль у здійсненні зв’язків з громадськістю. 4. Назвіть основні елементи механізму передачі повідомлень службою зв’язків з громадськістю засобам масової інформації. [1,2,6,7,22,35]

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів. Оцінювання знань студентів з дисципліни „Паблік рилейшнз” здійснюється на основі результатів поточного контролю знань.

Метою поточного контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, індивідуальних заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента керівником курсу. Структура поточного контролю наведена в таблиці.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни „Паблік рилейшнз” здійснюється виключно за результатами поточного контролю. Одержані студентом бали за систематичність та активність роботи протягом семестру та виконання ряду вибіркових завдань додаються.

Загальна (сумарна) кількість балів з навчальної дисципліни є основою для прийняття рішення щодо отримання студентом оцінки з дисципліни „Паблік рилейшнз”:

Таблиця 2

Розподіл балів з дисципліни „ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

Максимально можлива сума балів отриманих студентом підчас вивчення дисципліни
Модуль 1 Модуль 2 (ІНДЗ)   Сума
змістовий модуль 1 змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК 1 Всього Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 МК 2 Всього    
ВСЬОГО ВСЬОГО
в т.ч. кросворди і тести в т.ч. кросворди і тести
поточний контроль поточний контроль
Реєстрація фактично отриманих балів студентом
Модуль 1 Модуль 2 (ІНДЗ)   Сума
змістовий модуль 1 змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК 1 Всього Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 МК 2 Всього    
ВСЬОГО     ВСЬОГО    
                     
в т.ч. кросворди і тести в т.ч. кросворди і тести
                     
поточний контроль поточний контроль
                     

АНКЕТА

для опитування керівників (провідних фахівців) щодо дослідження практики паблік рилейшнз-діяльності підприємств

 

________________________________________________

(реквізити суб'єкту, який проводить анкетування) мета дослідження (аналіз практики паблік рилейшнз-діяльності підприємства і розробка рекомендацій з її вдосконалення у системі маркетингового менеджменту)

1. Назва підприємства___________________________________________________

2. Форма власності _____________________________________________________

3. Які дії, що впливають на громадську думку та спрямовані на зміни у поведінці людей проводяться Вашим підприємством? Необхідне підкресліть.

· Встановлення та підтримка зв'язків із засобами масової інформації;

· не комерційна популяризація конкретних товарів;

· співробітництво та вплив на законодавчі і виконавчі органи влади;

– формування та підтримка взаємовідносин із громадськістю:

· споживачами (покупцями);

· контактними аудиторіями;

· партнерами;

· постачальниками;

· посередниками;

· інше ___________________________________________________________;

· РR-дії не мають місця у діяльності підприємства.

4. За якими напрямками на Вашому підприємстві здійснюються маркетингові дослідження? Необхідне підкресліть.

· Політико-правові тенденції впливу на регулювання PR-діяльності;

· рекламна політика;

· задоволеність споживачів; стимулювання збуту;

· зв'язок з цільовими і потенційно-цільовими групами громадськості (засобами масової інформації; покупцями; органами влади; постачальниками; посередниками; персоналом; акціонерами; широкою громадськістю та іншими групами);

· позиціонування іміджу підприємства; зміни стану громадської думки;

· інше (ваш варіант відповіді)_______________________________________;

· маркетингові дослідження не здійснюються.

5. Які структурні підрозділи (фахівці) у підприємстві виконують обов'язки щодо управління паблік рилейшнз? Необхідний підкресліть.

· Відділ паблік рилейшнз;

· служба маркетингу;

· служба (відділ) збуту;

· відділ реклами;

· інше (ваш варіант відповіді) _______________________________________.

6. У Вашому підприємстві співпраця з органами влади здійснюється шляхом (необхідне підкресліть):

· збору інформації про дії законодавчої та виконавчої влади щодо важливих для підприємства питань;

· впливу на органи влади (яким чином)_______________________________;

· інше __________________________________________________________;

· співробітництво з органами влади не здійснюється.

7. Висвітлить структуру кошторису на маркетингові комунікації у Вашому підприємстві. Заповніть таблицю.

 

 

 

Показники Сума, тис. грн. Відхилення Темп змін, %
попередній рік поточний рік
1. Прибуток        
2. Обсяг продажу        
3. Обсяг витрат на маркетинг        
4. Обсяг витрат на маркетингові комунікації        
у тому числі:        
• витрати на рекламу        
• витрати на паблік рилейшнз        
• витрати на стимулювання збуту        
• витрати на прямий продаж        
• витрати на прямий маркетинг        

8. Який метод розрахунку бюджету на маркетингові комунікації застосовується у Вашому підприємстві (у цілому та за напрямками)?

· Метод розрахунку від того, що залишилось;

· метод приросту або зниження;

· метод відсотку від продажу;

· метод „паритету з конкурентами”;

· метод на основі цілей та задач.

9. Оцініть процес планування паблік рилейшнз-діяльності Вашого підприємства:

9.1. Якщо у підприємстві встановлюються стратегічні цілі паблік рилейшнз, вкажіть їх: _______________________________________________________

9.2. Які плани паблік рилейшнз розробляються у підприємстві? Необхідне підкресліть:

· Стратегічні (на термін понад 5 років);

· тактичні (від 1 до 5 років); оперативні (до 1 року);

· _________________________________________________________;

· плани зовсім не розробляються.

9.3. Якщо у Вашому підприємстві розробляються PR-плани дій в кризових ситуаціях, то висвітлить їх загальну спрямованість _________________________________________________________________

10. З якими засобами масової інформації співпрацює підприємство?

· Місцеве і регіональне телебачення (які канали та програми?) ________________________________________________________________

· загальнонаціональні канали (які канали та програми?)__________________

· супутникове телебачення (які канали та програми?) ___________________

· радіо (які програми?)______________________________________________

· газети (які видання?)______________________________________________

· журнали (які видання?) ___________________________________________

· глобальні інформаційні мережі_____________________________________

· інше (Ваш варіант відповіді)_______________________________________

11. Здійсніть аналіз непрямих витрат (на підготовку та організацію PR-заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів, оплату праці PR-фахівців) та інтенсивності PR-діяльності підприємства. Заповніть таблицю.

PR-інструмент Сума витрат, тис. гри. Кількість, шт.
попередній рік поточний рік попередній рік поточний рік
Прес-реліз        
Прес-кіт        
Факт-лист        
Інтерв'ю        
Щорічні звіти        
Ньюз-реліз        
Бекграундер        
Листи до редактора        
Оглядові статті        
Брифінги        
Прийом        
Конференція        
Презентація        
Дні відкритих дверей        
Круглі столи        
Спонсорство        
Патронаж        
Благодійність        
Лобіювання        
Виставка, ярмарок        
Виступи        
Фотокартки, ілюстрації, емблеми фірми, печатки, схеми і діаграми        
Організаційне відео        
Репортаж        
Листки новин        
Дошки оголошень        
Інтернет        
Електрона пошта        
Інші PR-інструменти        
               

12. Назвіть виставки (ярмарки), в яких брало участь Ваше підприємство (за 2 останні роки). Заповніть таблицю.

Назва виставки Період проведення Об'єм витрат
   
...    
   

13. Які з перелічених заходів паблік рилейшнз мали місце у діяль­ності Вашого підприємства? Необхідне підкресліть.

· Презентації;

· дні відкритих дверей; спонсорство;

· конференції;

· прес-конференції;

· заходи, які сприяють лобіюванню; благодійність;

· брифінги;

· прийоми;

· круглі столи;

· інші заходи _____________________________________________________

14. Назвіть заходи, спонсором яких виступало Ваше підприємство за останніх 2 роки (спортивні заходи, телевізійні програми, проведення свят та ін.). Заповніть таблицю.

Назва заходу Період проведення Об'єм витрат, грн.
   
...    
   

15. В яких благодійних акціях брало участь Ваше підприємство за останніх 2 роки. Заповніть таблицю:

Назва благодійних акцій Період проведення Об'єм витрат, грн.
   
...    
   

16. Назвіть презентації (товарів, послуг), які проводило Ваше підприємство за останніх 2 роки. Заповніть таблицю:

Назва заходу Назва товару або послуги, які презентувались Період проведення Об'єм витрат, грн.
     
...      
     

17. Висвітліть структуру персоналу на Вашому підприємстві. Заповніть таблицю:

Категорія персоналу Кількість, осіб Відхилення, +/- Темпи змін, %
попередній рік поточний рік
1. Загальна кількість працівників підприємства        
2. Адміністративно-управлінський персонал        
3. Працівники з маркетингу        
4. Працівники в області маркетингових комунікацій        
у т. ч. паблік рилейшнз-працівники        

18. Охарактеризуйте показники, що відображають рівень компетенції персоналу з маркетингових комунікацій

Посада Кількість працівників, осіб Освіта, осіб Рік закінчення навчального закладу Стаж роботи Підвищення кваліфікації (рік, напрямок)
вища середня
           
           
           

19. Охарактеризуйте рівень соціально-психологічного клімату у колективі:

· дуже сприятливий;

· сприятливий;

· конфліктний;

· інше___________________________________________________________.

20. Вкажіть форми сервісного обслуговування, які застосовуються на підприємстві:

1. допродажні послуги:

· приймання замовлень телефоном;

· приймання замовлень поштою;

· внутрішньо-магазинні експозиції;

· демонстрація товарів;

· приймання старих товарів;

· інше (ваша відповідь)____________________________________________;

2. післяпродажні послуги:

· доставка товарів;

· подарункова упаковка;

· підбір товарів;

· установка товарів;

· інше (Ваша відповідь)___________________________________________. ;

3. додаткові послуги:

· безкоштовна автостоянка;

· послуги з ремонту;

· оформлення інтер'єру;

· надання кредиту;

· кімната відпочинку;

· інше (Ваша відповідь)____________________________________________.

21. Вкажіть методи стимулювання збуту, які використовуються на підприємстві:

1. у відношенні до персоналу:

· премії;

· подарунки;

· конкурси продавців;

· додаткові дні відпустки;

· моральні форми впливу;

· інше __________________________________________________________ ;

2. у відношенні до покупців:

· гарантія повернення грошей за придбаний товар;

· купони;

· передача споживачам товарів у безкоштовне використання;

· знижки;

· конкурси, лотереї, ігри; надання позики;

· інше (Ваша відповідь)____________________________________________.

3. у відношенні до посередників:

· підтримка рекламних заходів;

· знижки;

· інше (Ваша відповідь)____________________________________________.

Дякуємо за допомогу!

КОМПЛЕКСНА АНКЕТА

Таблиця 3

Номера варіантів індивідуальних завдань*

 Початкова буква прізвища А, П, Я, У, Ш Є, І, Н, О, Ж Л, Б, В,Ф, Ц Д, Р, Ч, Т, З Г, К, Х, Щ, Й М, Ю, Е, С
Остання цифра шифру 1,21,41 11,31,51 21,61,9 31,71,4 41,2,81 51,12,24
2,22,42 12,32,52 22,62,8 32,72,5 42,3,82 52,13,23
3,23,43 13,33,53 23,63,7 33,73,6 43,4,83 53,14,22
4,24,44 14,34,54 24,64,6 34,74,7 44,5,84 54,15,21
5,25,45 15,35,55 25,65,5 35,75,8 45,6,85 55,14,20

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.019 с.)