Тема 8.Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8.Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів. 

Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій у ДКСУ та надає користувачам інформацію про стан ак­тивів, зобов'язань та результати виконання бюджетів. За даними бухгал­терського обліку складається фінансова звітність про виконання бюдже­тів.

Бюджетний облік ведеться з метою накопичення даних про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення, фінансування бю­джетів, а також для контролю за результатами виконання бюджетів.

За допомогою бухгалтерського обліку операції з виконання бюдже­тів відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому ре­жимі. Операцією в казначействі є дія або подія, яка викликає зміни в фі­нансових характеристиках виконання бюджетів. Бухгалтерський облік є основою інформаційної системи Державної казначейської служби.

Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Казна­чействі ґрунтуються на таких принципах:

1.законність — облік і звітність повинні відповідати правилам та процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами;

2.достовірність — правдиве відображення фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;

3.повнота - всі операції по виконанню бюджетів підлягають реє­страції на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винят­ків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про операції Казначейства та їх результати;

4.оперативність - операції з виконання бюджетів реєструються в обліку у момент їх проведення (касовий метод ведення бухгал­терського обліку) та відображаються в оперативній фінансовій звітності;

5.прийнятність - залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попе­реднього звітного періоду;

6.суттєвість — операції обліковуються та розкриваються у звітності за їх сутністю та економічним змістом, а не за юридичною фор­мою;

7.відкритість — облік і звітність мають бути достатньо зрозумілими і детальними, однозначно і правдиво відображати операції, мати необхідні пояснення;

8.сталість — постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів;

9.порівняльність — інформація, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу повинна бути порівняль­ною для визначення тенденцій виконання бюджетів;

10.своєчасність — забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення, здій­снюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету та інших користувачів;

11.безперервність — оцінка активів здійснюється, виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним;

12.консолідованість — складання зведеної фінансової звітності про виконання бюджетів в цілому по системі Державної казначей­ської служби у розрізі бюджетів;

13.окреме відображення активів та пасивів — всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді.

Основними завданнями системи бухгалтерського обліку ДКСУ з ви­конання бюджетів є:

• додержання вищезазначених принципів обліку і звітності;

• своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку операцій з виконання бюджетів за відповідними рахунками і параметрами. Облік операцій здійснюється за належно оформленими первин­ними документами клієнтів, органів, які мають право безспірного списання коштів, та внутрішніми документами Казначейства;

• щоденне завершення та контроль всіх облікових процесів, регі­стрів та документів, у тому числі, пов'язаних з рухом коштів у СЕП НБУ і внутрішній платіжній системі ДКСУ;

• складання щоденного балансу та автоматизовану перевірку від­повідності даних аналітичного обліку даним балансу;

• достовірне відображення у обліку і звітності руху і використання фінансових та інших ресурсів бюджетів, надання об'єктивної і порівняльної інформації про стан зобов'язань, активів, результа­ти виконання бюджетів, у тому числі, у розрізі окремих органів Державної казначейської служби;

• надання інформації для прогнозування і визначення стратегії ви­конання бюджету.

Облікова політика ДКСУ - це сукупність принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, обов'язкових до виконання органами Державної казначейської служби для забезпечення належного ведення рахунків, складання зовнішньої та внутрішньої звітності.

Бухгалтерський облік і складання фінансової звітності ведеться у валюті України. Операції в іноземній валюті відображаються у бухгал­терському обліку і фінансовій звітності у валюті України. При цьому іноземна валюта перераховується у гривню за курсом НБУ на дату здій­снення операції або складання звітності. Операції відображаються у об­ліку у тому звітному періоді, у якому вони були здійснені.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку виконан­ня бюджетів, збереження оброблених первинних документів протягом установлених строків, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе керівник органу ДКСУ

Система бухгалтерського обліку в ДКСУ передбачає максимально доцільну деталізацію відображення усіх операцій у аналітичному обліку та узагальнення і наступне відображення бюджетних операцій у синте­тичному обліку.

Система аналітичного обліку є невід'ємною частиною Плану ра­хунків і забезпечує детальну інформацію про операції кожного учасни­ка бюджетного процесу, про кожного клієнта Казначейства та про стан його рахунків. Така інформація надходить до Казначейства з первинни­ми документами і узагальнюється у облікових регістрах.

Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій — це уні­фіковані носії інформації у вигляді відомостей, книг, журналів, карток обліку тощо. їх призначення - хронологічне, систематичне чи комбіно­ване накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів. Казначейство самостійно розробляє та затверджує форми регістрів обліку, які повинні мати назву, період реєстрації операцій, пріз­вища і підписи осіб, які їх склали та інші обов'язкові реквізити.

У Казначействі ведуться такі обов'язкові облікові регістри:

1.оборотно-сальдовий баланс (щоденний баланс оборотів і залиш­ків за балансовими, бюджетними, позабалансовими рахунками та рахунками управлінського обліку);

2.особові картки (в тому числі, з розподілом за кодами економічної класифікації видатків);

3.сальдові та оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахун­ками за установленими формами.

У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображаються оборо­ти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом і паси­вом за кожним балансовим, бюджетним та позабалансовим рахунками,

а також за рахунками управлінського обліку з проміжним підсумком за рахунками другого та третього порядків. Виводяться підсумки за кож­ним класом рахунків і загальний підсумок за всіма рахунками. Про пра­вильність складання щоденного балансу оборотів та залишків свідчить рівність дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і па­сивом. Наявність такої рівності є обов'язковою умовою початку нового операційного дня. Щоденний оборотно-сальдовий баланс перевіряється і підписується керівником і головним бухгалтером.

План рахунків передбачає групування цих рахунків за наступними класами:

1. Перший клас — Активи;

2.Другий клас - Зобов'язання;

3.Третій клас — Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних ко­штів;

4.Четвертий клас — Розрахунки;

5.П'ятий клас — Результат виконання бюджету;

6.Шостий клас - Доходи бюджету;

7.Сьомий клас — Видатки бюджету;

8.Восьмий клас - Управлінський облік;

9.Дев'ятий клас — Позабалансовий облік.

Основним видами звітності про виконання бюджету є фінансова та бюджетна звітність. Фінансова та бюджетна звітність - це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображає фінансо­вий стан бюджету та результати його виконання за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є формування повної, прав­дивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бю­джетів та надання її користувачам для прийняття економічних рішень. Основними формами фінансової звітності є баланс, звіт про виконання бюджету, звіт про рух грошових коштів, звіт про заборгованість і додат­ки до звітів.

До складу бюджетної звітності входять звіти про надходження та ви­користання коштів загального фонду, спеціального фонду, про заборго­ваність, про виконання кошторису, бюджету тощо.

Загальноприйняті вимоги до фінансової та бюджетної звітності:

1.складається на основі даних бухгалтерського обліку;

2.включає інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для корис­тувачів, виходячи з принципів безперервності, обачливості, пре­валювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

3.повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівнян­ною;

4.повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій;

5.звіти повинні бути порівняльними за різними періодами, а також за різними суб'єктами бюджетного процесу.

Форми фінансової та бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками. При складанні звітів про надходження та використання коштів за­гального фонду (форма № 2) за про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4), про заборгованість за бюджетними коштами(форма № 7), про результати фінансової діяльності (форма № 9) у формі підкреслюється номер, бюджету, за яким складений звіт (дер­жавний або місцевий), вказуються коди класифікації видатків та креди­тування бюджету та їх назва. При складанні звітів за формою № 7, крім цього, потрібно зазначити фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.Форми фінансової та бюджетної звітності, при складанні яких не були дотримані положення Порядку, органи ДКСУ не візують. Вони по­вертаються на доопрацювання з супровідним листом, де зазначаються норми Порядку, які не були дотримані, та строк від трьох до п'яти робо­чих днів, у який необхідно усунути недоліки. Головні розпорядники та розпорядники бюджетнихкоштів нижчо­го рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бю­джетних коштів, до зведеної квартальної та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м. 1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- щодо розпорядників бюджетних коштів;

- щодо одержувачів бюджетних коштів;

- загальний зведений звіт

До складу фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів відноситься:

- Баланс (форма № 1);

- Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м);

- Звіт про рух грошових коштів.

До складу бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів входить:

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м);

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як пла­та за послуги (форма № 4-Ід, № 4-їм);

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за ін­шими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м);

- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеці­ального фонду» (форма № 4-3д, № 4-Зм);

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на ви­конання програм соціально-економічного та культурного розви­тку регіонів (форма № 4-4д);

- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеці­ального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-Зд.І, № 4-Зм.І);

- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);

- Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д. 1, № 7м. 1);

- Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

 

Питання для самоконтролю

1.Які види обліку застосовуються у ДКСУ?

2.За якими принципами організовується облік і звітність у Казна­чействі?

3.Які особливості має бухгалтерський облік у бюджетній сфері?

4.Які первинні документи застосовуються у Казначействі та яким вимогам вони повинні відповідати?

5.Як організований синтетичний та аналітичний облік у системі ДКСУ?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 252; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.011 с.)