З дисципліни « Казначейська справа»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни « Казначейська справа»З дисципліни « Казначейська справа»

для студентів заочного відділення за спеціальністю

Фаху 5.03050901 « Бухгалтерський облік»

 

 

Укладач:

старший викладач Шевченко О.Ю.

Розглянуто та ухвалено

На засіданні циклової комісії

обліково- економічних дисциплін

протокол №______ від _________

Голова ___________/ Єна Л.М./

 

 

Одеса 2013

 

Зміст

Загальні методичні вказівки………………………………………………………………………..

Тематичний план дисципліни……………………………………………………………………..

Тема1. Нормативно- правове регулювання казначейської справи в Україні………………….

Тема 2. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні…………………………….

Тема 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України

Тема 4.Платіжна система виконання бюджетів………………………………………………………..

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами………………………………………..

Тема 6. Обслуговування бюджетів за видатками…………………………………………………………

 

Тема 7. Обслуговування державних цільових фондів……………………………………………………

 

Тема 8.Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів……………………………………

 

Тема 9. Контроль в системі казначейства……………………………………………………………….

 

Питання до іспиту…………………………………………………………………………………………..

Література…………………………………………………………………………………………………….

 

 

Загальні методичні вказівки

Дисципліна “Казначейська справа” входить до комплексу дисциплін, які формують фахівця з бухгалтерського обліку. Майбутній фахівець з бухгалтерського обліку має володіти глибокими теоретичними та практичними знаннями щодо питань виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України (ДКУ).

Предметом дисципліни “Казначейська справа“ є вивчення організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

Метоюдисципліни “Казначейська справа” є формування у майбутніх бухгалтерів системи базових знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами.

Завданнядисципліни “Казначейська справа”: всебічно підготувати студентів із теоретичних питань функціонування казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи організації, основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

Роль та значення курсу “Казначейська справа” полягають в тому, що дисципліна дає системне уявлення про роль казначейства у фінансовій системі державі, розглядає основне коло питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес; висвітлює сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.

Дисципліна “Казначейська справа” тісно пов’язана з такими дисциплінами як “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Облік в бюджетних установах”, “Фінансовий облік”, “Контроль та ревізія”, “Податкова система” тощо.

Після вивчення дисципліни “Казначейська система” студенти повинні:

знати бюджетний процес, взаємодію учасників бюджетного процесу, специфіку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технології обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКУ;

вміти практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКУ, відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення розрахунків та касових операцій, порядок складання звітності.

 

Тематичний план дисципліни

Назва розділу, теми Кред/ауд Лекції Практичні Самостійна робота
  1. Нормативно – правове регулювання казначейської справи в Україні
4/2  
  1. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні
6/    
  1. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України
12/    
4. Платіжна система виконання бюджетів 18/2  
5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами 20/4    
6. Обслуговування бюджетів за видатками 18/8  
7. Обслуговування державних цільових фондів 6/    
8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів 10/2  
9. Контроль в системі казначейства 6/    
Разом годин 108/8

 

 

Питання для самоконтролю

  1. Основні джерела фінансових ресурсів держави ?
  2. Роль ДКСУ в системі органів державної виконавчої влади?

3. Бюджетна класифікація та які цілі вона переслідує?

  1. Характеристика класифікації доходів?

7. Класифікація видатків бюджетів?

 

Питання для самоконтролю

1. Завдання і функції центрального апарату Мінфіну України?

2. Структура, функції і завдання органів Казначейства?

3.Роль органів Казначейства у бюджетному процесі?

4.Кконтрольні функції Казначейства в бюджетному про­цесі.

 

Тема 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України

Вищим органом зовнішнього фінансового контролю, який утворю­ється Верховною Радою України, є Рахункова палата. Вона здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Рахункова палата виконує такі функції:

1.організовує і здійснює контроль за своєчасним виконання видатко­вої частини Державного бюджету України;

2.контролює витрачання бюджетних коштів, у т. ч. коштів загально­державних та позабюджетних фондів за обсягами, структурою та цільовим призначенням;

3.контролює утворення і погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України;

4.визначає ефективність та доцільність видатків державних коштів, ва­лютних та кредитно-фінансових ресурсів;

5.контролює фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

6.контролює дотриманням законності щодо надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організа­ціям, передбачених у Державному бюджеті України;

7.контролює законність та своєчасність руху коштів Державного бю­джету України та коштів позабюджетних фондів в установах НБУ та уповноважених банках;

8.аналізує виявлені відхилення від показників Державного бюджету України та готує пропозиції про їх усунення, а також про удоскона­лення бюджетного процесу в цілому;

9.регулярно інформує Верховну Раду, її комітети про хід виконання Державного бюджету України та стан внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функ­цій;

10.виконує інші завдання, передбачені чинним законодавством України.

 

До складу Колегії Рахункової палати входять голова Рахункової па­лати, Перший заступник і заступник голови, а також головні контроле­ри - керівники департаментів Рахункової палати, секретар Рахункової палати. Рахункова палата має 10 регіональних відділень.

Голова та інші члени Рахункової палати призначається на посаду і звільняються з посади Верховною Радою України. Термін їх повнова­жень - 7 років з правом обрання на другий строк.

Для реалізації завдань Рахункової палати, постановою колегії від 2 лютого 1998 року створені Департаменти Рахункової палати за такими напрямами діяльності:

1.контроль видатків на державне управління та національну безпеку;

2.контроль видатків на економічну діяльність держави;

3.контроль використання коштів державних цільових та позабю­джетних фондів;

4.контроль видатків соціального спрямування;

5.контроль та аналіз бюджетного процесу;

6.контроль та аналіз видатків бюджетів;

7.контроль банківських та міждержавних фінансово-економічних операцій;

8.правове забезпечення діяльності Рахункової палати.

 

Питання для самоконтролю

1.Завдання Рахункової палати?

2.Організаційна структура Рахункової палати?

3.Функції та повноваження Рахункової палати?

 

Питання для самоконтролю

1. Функції СЕП.

2. Принципи функціонування СЕП.

3. Порядок відкриття бюджетних рахунків.

 

 

Питання для самоконтролю

1..З яких надходжень формуються доходи Державного бюджету?

2. Склад неподаткових надходжень до бюджету?

3.Як відкриваються бюджетні рахунки за надходженнями до бю­джету?

4.Функції Казначейства у процесі виконання бюджету за до­ходами?

 

Питання для самоконтролю

1.Функції Казначейства у процесі виконання бюджету за видатками?

2.Різниця між загальним та спеціальним фондами бюдже­тів?

3. Функції формування мережі розпорядників коштів?

4. Класифікація видатків за економічним змістом?

5. Облік асигнувань.

Завдання до розв’язання

Задача № 1

Бюджетним кодексом України передбачені заходи, які застосовують­ся до посадових осіб і організацій у разі виявлення допущених бюджет­них правопорушень?Дайте відповідь: яку відповідальність несуть посадові особи і які фінансові санкції вживаються до розпорядника коштів за допущені бю­джетні правопорушення?

Задача 2

Бюджетним кодексом передбачено, що в разі порушення бюджетно­го законодавства розпоряднику бюджетних коштів можуть бути припи­нені бюджетні асигнування або операції з бюджетними коштами.

Чи передбачена така санкція за порушення порядку складання, тер­мінів подання та перекручення фінансової та бюджетної звітності

Задача № 3

Головний розпорядник бюджетних коштів — управління охорони здоров'я міської ради подало до органу Казначейства платіжні докумен­ти на оплату з реєстраційного рахунку управління заборгованості за спо­житу електроенергію міською лікарнею на суму 15 000 гри.

Чи може бути оплачений цей рахунок? Якщо ні, то чому? Які дії у цьому випадку має зробити орган Державної казначейської служби України?

Задача № 4

За кодом економічної класифікації видатків бюджету 2110 (придбан­ня основного капіталу) для бюджетної установи, відповідно до кошто­рису, передбачені кошти в сумі 150 000 грн.

Чи можуть бути використані ці кошти бюджетною установою част­ково на придбання столів вартістю 400 грн. за одиницю на загальну суму 50 000 грн. і на модернізацію основного капіталу у розмірі 100 000 гри.?

Задача № 5

Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи ліміт­ну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бю­джетний рік із загального фонду державного бюджету І 500 000 грн. Власні надходження установи складають 100 000 гри.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені наступ­ні затрати:

1.фонд оплати праці працівників бюджетної

установи- 750 000 грн.;

2.нарахування на фонд оплати праці- 255 000 грн.;

3.затрати на придбання канцтоварів- 25 000 грн.;

4.оплата за спожиту електроенергію- 55 000 грн.;

5. оплата за спожитий газ - 45 000 грн.;

6.оплата за послуги зв’язку - 30000 грн.

7.затрати на поточний ремонт приміщення - 60000 грн.

8.придбання основних фондів - 180000 грн.

9.затрати на капітальний ремонт опалювальної системи – 290000 грн.

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів економічної класифікації видатків

Питання для самоконтролю

1. Різниця між загальним та спеціальним фондами бюдже­тів?

2.Послідовність виконання операції з обробки надхо­джень?

3.Як забезпечується розподіл надходжень між бюджетами різних рівнів?

4.Що таке міжбюджетне фінансування і як воно реалізується сьо­годні?

Завдання до розв’язання

Задача № 1

На рахунок 3421 поступили кошти, які тимчасово віднесені на дохо­ди місцевого бюджету і підлягають розподілу в сумі 45000 грн. (єдиний податок із юридичних осіб)

В який термін ці кошти повинні бути розподілені і в яких сумах, якщо чинним законодавством їх перерахування передбачено:

1. до Пенсійного фонду — 40 %;

2.на обов'язкове соціальне страхування - 5 %;

3.до державного бюджету — 20 %;

4.до місцевого бюджету — 35 %.

Задача № 2

На рахунок 3161 поступили надходження в сумі 25600 грн., які під­лягають розподілу між загальним і спеціальним фондами місцевого бю­джету. Відповідно до поданих документів, необхідно повернути платни­ку помилково сплачені платежі на суму 5600 грн.

Які суми коштів повинні поступити до загального й спеціального фондів місцевого бюджету, якщо нормативними документами встанов­лено проценти розмежування відповідно 40 і 60.

Задача № 3

Згідно з Бюджетним кодексом плата за землю справляється за міс­цем реєстрації платника податку на балансовий рахунок 3321, що під­

лягає розмежуванню між рівнями бюджетів у такому співвідношенні:

1.25 надходить до обласного бюджету;

2.15 надходить до районного бюджету;

3.60% надходить бюджету села, селища, міст районного значення та їх об'єднань.

Платник податку має 100 % пільги зі сплати частини земельного по­датку до бюджету села.

Обчислити, які відсотки повинні бути зазначені в схемах розме­жування у разі надання пільг для районного бюджету.

Задача №4

Назвіть доходи, закріплені за бюджетами місцевого самоврядування, які враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів.

Задача №5

10 червня 2009 року бюджет міста отримав позику із державного бю­джету України в сумі 15 000 тис. грн. для виплати заробітної плати пра­цівникам освіти. У які терміни і яку суму коштів бюджет міста повинен повернути до державного бюджету?

Задача №6

Які документи необхідно подати міській раді для отримання креди­ту із Державного бюджету України для покриття тимчасового касового розриву міського бюджету, що утворився внаслідок несвоєчасної сплати податку на прибуток міським комунальним підприємством?

 

Питання для самоконтролю

1.Які види обліку застосовуються у ДКСУ?

2.За якими принципами організовується облік і звітність у Казна­чействі?

3.Які особливості має бухгалтерський облік у бюджетній сфері?

4.Які первинні документи застосовуються у Казначействі та яким вимогам вони повинні відповідати?

5.Як організований синтетичний та аналітичний облік у системі ДКСУ?

 

Завдання до розв’язання

 

Задача 1

Наступного року у міській дитячій лікарні на стаціонарі планується використовувати 93 ліжка із середньою завантаженістю 320 днів. Кіль­кість ліжкоднів для матерів — 4500. Норма витрат на харчування за один ліжко-день - 8 грн. Норма витрат на медикаменти і перев'язувальні ма­теріали — 4,6 грн.

Визначити потребу стаціонару в коштах на харчування та медика­менти

 

Задача 2

Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи ліміт­ну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бю­джетний рік із загального фонду державного бюджету 1 500 000 грн. Власні надходження установи складають 100 000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені наступ­ні затрати:

1. фонд оплати праці працівників бюджетної установи 750 000 грн.;

2.нарахування на фонд оплати праці - 255 000 грн.;

3. затрати на придбання канцтоварів — 25 000 грн.;

4. оплата за спожиту електроенергію — 55 000 грн.;

5. оплата за спожитий газ — 45 000 грн.;

6. оплата за послуги зв'язку - 30 000 грн.;

7. затрати на поточний ремонт приміщення - 60 000 грн.;

8. придбання основних фондів — 180 000 грн.;

9. затрати на капітальний ремонт опалювальної системи - 290 000 грн..

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів економічної класифікації видатків.

Задача 3

Окресліть загальну організацію фінансової та бюджетної звітності в Державній казначейській службі України.

Задача 4

Хто і яку відповідальність несе за перекручення фінансової звітнос­ті, порушення термінів її подання та оприлюднення?

Задача 5

Яку звітність готує і подає юридична особа, яка отримує бюджетне фінансування?

Задача 6

На яких основних принципах бухгалтерського обліку та звітності ба­зується підготовка та подання форм звітності про виконання державного й місцевого бюджетів?

Задача 7

Яку звітність подають органи державного казначейства вищестоя­щим організаціям у процесі виконання бюджетів? Хто встановлює по­рядок і терміни їх подання?

Задача 8

Напишіть перелік органів та організацій, які є користувачами звіт­ності про виконання бюджетів поза Державною казначейською служ­бою України.

 

Питання для самоконтролю

1.У чому суть і завдання бюджетного контролю?

2.Які суб'єкти мають повноваження на здійснення бюджетного контролю?

3.Який зв'язок між бюджетним і фінансовим контролем?

4.Як взаємодіють контролюючі органи у процесі здійснення бю­джетного контролю?

5.Охарактеризуйте зовнішній та внутрішній фінансовий контроль.

 

 

Література

 

1.Конституция України Затверджена Верховною Радою України 28.06.96р. № 254/96-ВР.

2. Бюджетний кодекс України. Закон України від 8 липня 2010 року № 2457-УІ.

3. Податковий кодекс Україні від 02.12.2010 № 2755-УІ.

4. Про Державний бюджет України на 2012 рік. Закон України від 22.12.2011р № 4282-УІ

5. Положення про головні управління Державної казначейської служби України від 12.10.2011 № 1280

6.Положення про Державну казначейську службу України, затв. Указом Президента України від 13.04.11р. № 460/2011

7.Галушка Є.О., Охрімовський О.В.,Гончарук Я.М. Казначейська справа: Підручник , 2-е видання: доповнене та перероблене/ Львів: « Магнолія

2006»,2012. – 580с.

8.Попова Л.М., Попова С.М. Казначейська справа Навч. Посібник –К.:Центр учбової літератури, 2011-164 с.

9. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Панасюк С.А. Науково – практичний коментар Бюджетного кодексу України / За заг.ред. Азарова М.Я. – К.: Центр учбової літератури, 2010-480 с.

10. Казначейська справа в України /За ред..Стовбчатого А.М.-Київ: « Видавничий дім «Компютерес» 2007-316с.

11. Форкун І.В., Шацька В.М., Фролова Н.Я. Основи казначейської справи. Навч. Посібник – Львів: Новий світ-2000.2011-477с.

12.Журнал « Казна України»

.

Питання до іспиту з дисципліни « Казначейська справа»

 

1.Правові засади забезпечення функціонування Державного казначейства України.

2. Суть і призначення бюджетної класифікації.

3.Бюджетний кодекс України про бюджетну класифікацію. Необхідність створення .

4.Основні завдання діяльності, функції та організаційна структура Державного казначейства України

5.Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення

6.Бюджетні повноваження ДКУ

7.Поняття платіжних систем.

8.Економічний зміст та призначення Єдиного казначейського рахунка.

9.Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах ДКСУ

10.Порядок відкриття реєстраційних рахунків

11.Система електронних платежів

12.Загальна характеристика доходів.

13.Організація касового виконання Державного бюджету за доходами

14.Функції органів ДКСУ, щодо казначейської системи касового виконання Державного бюджету за доходами

15.Склад доходів загального фонду Державного бюджету України

16.Характеристика видатків бюджетів.

17.Видатки з Державного бюджету України

18.Документальне оформлення відкриття асигнувань

19.Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

20.Казначейське обслуговування державних цільових фондів

21.Організація бухгалтерського обліку в органах ДКСУ

22.Сутність функції, вимоги до підготовки та подання

23.Суть і місце фінансового контролю в системі державного контролю

 

з дисципліни « Казначейська справа»

для студентів заочного відділення за спеціальністюПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.021 с.)