Тема 9. Контроль в системі казначейства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Контроль в системі казначейства.Фінансовий контроль — це комплекс заходів уповноважених орга­нів для забезпечення законності та ефективності формування, володіння та використання фінансових ресурсів з метою захисту фінансових інте­ресів держави, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадян, а також для успішного досягнення визначених цілей у сфері фінансів. Як різновид управлінської діяльності та особлива галузь еко­номічних знань, фінансовий контроль має достатньо методичних при­йомів, які базуються і використовують досягнення різних наук (аналізу господарської діяльності, бухгалтерського обліку, статистики тощо).

До основних цілей фінансового контролю відносяться:

1.забезпечення своєчасного і у повному обсязі надходження фі­нансових ресурсів;

2.забезпечення раціонального та ефективного використання фі­нансових ресурсів;

3.виявлення фактів порушень норм діючого фінансового законо­давства чи неналежного виконання суб'єктами своїх зобов'язань;

4.встановлення фактів порушень фінансової дисципліни, зокрема відновлення порушених правовідносин;

5.виявлення причин порушень, винних осіб і притягнення остан­ніх до відповідальності;

6.виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів.

Внутрішній контроль — це комплекс заходів, спрямованих на забез­печення дотримання законності та ефективності використання бюджет­них коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи.

Бухгалтерський контроль є сукупністю процедур, спрямованих на збереження бюджетних коштів шляхом належного відображення їх ста­ну, руху та операцій з ними в бухгалтерському обліку, а також на забез­печення повноти і достовірності звітності

Адміністративний контроль - вид внутрішнього контролю, спря­мований на перевірку відповідності процесів, виконуваних операцій та/або прийнятих рішень нормативно-правовим актам ДКСУ, дорученням керівництва, визначеним внутрішнім технологічним регламентам, по­вноваженням та відповідальності працівників

Бюджетний контроль є підсистемою фінансового контролю, здій­снюється постійно і на всіх стадіях бюджетного процесу — під час скла­дання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та при розгляді і затвердженні звітів про виконання бюджетів. Контроль виконання бю­джету включає:

1.контроль виконання бюджетів за доходами і видатками;

2.контроль виконання зобов'язань платників податків перед бю­джетом;

3.контроль інших надходжень до бюджетів та пошук резервів їх збільшення;

4.контроль використання бюджетних коштів;

5.контроль розподілу бюджетних коштів між бюджетами та розпо­рядниками коштів;

6.контроль дотримання вимог бюджетного законодавства та фі­нансово — бюджетної дисципліни розпорядниками бюджетних коштів.

Формами внутрішнього контролю є попередній, поточний та послідуючий контроль.

Попередній контрольпередує прийняттю управлінського рішення чи здійсненню фінансових, адміністративних, технологічних операцій, і є комплексом контрольних заходів щодо упередження можливих по­милок та/або порушень (проводиться на стадіях складання і розгляду проекту бюджетів та кошторисів бюджетних установ тощо, тобто до ви­конання операцій з надходження та витрачання коштів, виявляє реальні джерела та дозволяє оцінити обсяги надходжень до бюджету).

Поточний- проводиться під час здійснення фінансових, адміністра­тивних, технологічних операцій, і є комплексом контрольних заходів, щодо упередження можливих помилок та/або порушень (здійснюється під час руху бюджетних коштів, що забезпечує їх цільове, раціональне та ефективне використання на стадії здійснення операцій (перевірка від­повідності видатків бюджетним призначенням).

Послідуючий — здійснюється після прийняття управлінських рі­шень, проведення фінансових, адміністративних, технологічних опе­рацій, і є комплексом контрольних заходів щодо виявлення і усунення помилок та/або незаконних дій (забезпечує перевірку виконання бюдже­ту, кошторисів та використання бюджетних асигнувань).

Бюджетний контроль здійснюється у формі перевірки, ревізії, аудиту і моніторингу.

Перевірка — детальне вивчення окремих питань виконання бюдже­ту, кошторисів, бюджетних програм, роботи розпорядників коштів тощо. Результати оформляються довідкою або доповідною запискою.

Під перевіркою Рахунковою палатою розуміють встановлення та аналіз фактів у процесі виконання Державного бюджету України та їх оцінка з точки зору законності, ефективності та доцільності.

Основними завданнямикамеральної перевірки фінансової звітнос­ті є:

1.виявлення фактів неузгодженості показників у різних формах фі­нансової звітності або за різні періоди бюджетного року;

2.аналіз виявлених відхилень у звітності та причин їх утворення;

3.звернення уваги посадових осіб установи на ці відхилення для оперативного усунення недоліків і порушень та забезпечення до­стовірності звітності;

4.визначення питань для обстеження на місці.

Ревізія — це метод документального контролю за фінансово-госпо­дарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.

Метою контролю виконання бюджетів в системі Державної казна­чейської служби України є:

1.оцінка своєчасності надходжень і раціонального використання бюджетних коштів;

2.виявлення фактів неефективного та нецільового використання бюджетних коштів;

3.підготовка заходів для усунення виявлених недоліків та пору­шень бюджетного законодавства.

Під час проведення казначейського контролю за здійсненням видат­ків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів перевіряється підстава — наявність підтвердних документів (договорів на виконання робіт і надання послуг, трудових угод, рахунків-фактур, накладних, ак­тів виконаних робіт, звітів про результати здійснення процедур заку­півель товарів, робіт і послуг за державні кошти тощо), правильність заповнення реквізитів платіжних доручень, призначення платежу, наяв­ності залишків коштів на рахунках та невикористаних відкритих асиг­нувань, відповідності підписів та відбитка печатки зразкам, наявності зареєстрованих зобов'язань, відповідності змісту операції коду еконо­мічної класифікації та сутності платежу. У разі невиконання зазначених вимог органи ДКСУ відмовляють письмово розпоряднику (одержувачу) коштів у реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань або проведенні платежів і повертають документи на доопрацювання.

Для узагальнення інформації про виявлені порушення органи Каз­начейства складають протокол про бюджетне правопорушення. Даний документ на відміну від акта ревізії оформляється посадовими особа­ми відповідного територіального органу ДКСУ на підставі довідок, що складені за результатами проведених перевірок, та матеріалів звітнос­ті, під час аналізу якої виявлено факти бюджетних правопорушень. У разі складання акта ревізії протокол про бюджетне правопорушення не оформляться.

У протоколі зазначаються такі відомості:

1.дата та місце складання;відомості про учасника бюджетного процесу, який скоїв бюджет­не правопорушення;час скоєння і суть бюджетного правопорушення із зазначенням положень законодавчих і нормативно-правових актів, які було порушено;пояснення керівної особи органу, установи, організації, підпри­ємства, де скоєне бюджетне правопорушення; додаток до протоколу (довідка перевірки, інші матеріали з пи­тань, що перевірялись).

 

Питання для самоконтролю

1.У чому суть і завдання бюджетного контролю?

2.Які суб'єкти мають повноваження на здійснення бюджетного контролю?

3.Який зв'язок між бюджетним і фінансовим контролем?

4.Як взаємодіють контролюючі органи у процесі здійснення бю­джетного контролю?

5.Охарактеризуйте зовнішній та внутрішній фінансовий контроль.

 

 

Література

 

1.Конституция України Затверджена Верховною Радою України 28.06.96р. № 254/96-ВР.

2. Бюджетний кодекс України. Закон України від 8 липня 2010 року № 2457-УІ.

3. Податковий кодекс Україні від 02.12.2010 № 2755-УІ.

4. Про Державний бюджет України на 2012 рік. Закон України від 22.12.2011р № 4282-УІ

5. Положення про головні управління Державної казначейської служби України від 12.10.2011 № 1280

6.Положення про Державну казначейську службу України, затв. Указом Президента України від 13.04.11р. № 460/2011

7.Галушка Є.О., Охрімовський О.В.,Гончарук Я.М. Казначейська справа: Підручник , 2-е видання: доповнене та перероблене/ Львів: « Магнолія

2006»,2012. – 580с.

8.Попова Л.М., Попова С.М. Казначейська справа Навч. Посібник –К.:Центр учбової літератури, 2011-164 с.

9. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Панасюк С.А. Науково – практичний коментар Бюджетного кодексу України / За заг.ред. Азарова М.Я. – К.: Центр учбової літератури, 2010-480 с.

10. Казначейська справа в України /За ред..Стовбчатого А.М.-Київ: « Видавничий дім «Компютерес» 2007-316с.

11. Форкун І.В., Шацька В.М., Фролова Н.Я. Основи казначейської справи. Навч. Посібник – Львів: Новий світ-2000.2011-477с.

12.Журнал « Казна України»

.

Питання до іспиту з дисципліни « Казначейська справа»

 

1.Правові засади забезпечення функціонування Державного казначейства України.

2. Суть і призначення бюджетної класифікації.

3.Бюджетний кодекс України про бюджетну класифікацію. Необхідність створення .

4.Основні завдання діяльності, функції та організаційна структура Державного казначейства України

5.Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення

6.Бюджетні повноваження ДКУ

7.Поняття платіжних систем.

8.Економічний зміст та призначення Єдиного казначейського рахунка.

9.Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах ДКСУ

10.Порядок відкриття реєстраційних рахунків

11.Система електронних платежів

12.Загальна характеристика доходів.

13.Організація касового виконання Державного бюджету за доходами

14.Функції органів ДКСУ, щодо казначейської системи касового виконання Державного бюджету за доходами

15.Склад доходів загального фонду Державного бюджету України

16.Характеристика видатків бюджетів.

17.Видатки з Державного бюджету України

18.Документальне оформлення відкриття асигнувань

19.Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

20.Казначейське обслуговування державних цільових фондів

21.Організація бухгалтерського обліку в органах ДКСУ

22.Сутність функції, вимоги до підготовки та подання

23.Суть і місце фінансового контролю в системі державного контролю

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.011 с.)