Тема 4.Платіжна система виконання бюджетівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4.Платіжна система виконання бюджетівПлатіжна система (ПС) це платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведен­ні переказу грошей. Переказ грошей є обов'язковою функцією, яку по­винна виконувати ПС і здійснюється при допомозі комплексу програм­ного та технічного забезпечення, із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у відповід­ності із принципами і правилами проведення переказів.

Загальні засади функціонування ПС регулюються Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні». Проведення пе­реказів в межах України здійснюється за допомогою внутрішньодержав­них і міжнародних систем, що діють в Україні. До внутрішньодержав­них банківських ПС відносяться системи міжбанківських розрахунків, системи масових платежів та внутрішньобанківські ПС.

Система електронних платежів (СЕП) НБУ — це державна ПС, що забезпечує здійснення розрахунків в електронній формі між банками як за дорученням клієнтів так і за зобов'язаннями банків на всій території України. Роль платіжної організації виконує НБУ, який свого часу ініці­ював та організував створення СЕП. Учасниками процесу електронних розрахунків є банки, їх філії, а також головні управління ДКСУ, які го­тують початкові платіжні документи для СЕП і отримують відповідні надходження від неї.

Основними функціями СЕП НБУ є:

1.проведення міжбанківських розрахунків у національній та інозем­них валютах;

2.обмін інформацією про здійснені міжбанківських розрахунків;

3.забезпечення надійності міжбанківських розрахунків;

4.контроль достовірності даних на різних стадіях міжбанківських розрахунків;

5.контроль НБУ стану кореспондентських рахунків банків;

6.захист інформації від несанкціонованого доступу чи фальсифіка­ції.

Обслуговування учасників у СЕП організовується за незалежним чи за консолідованим кореспондентським рахунком. У першому випадку всі учасники системи є рівноправними і не залежать один від одного, у іншому — учасниками СЕП є тільки юридичні особи. Підпорядковані філії, у другому випадку, працюють через єдиний консолідований коррахунок за однією із моделей обслуговування такого коррахунку, яку само­стійно обирає учасник ПС .

Функціонування СЕП організовується за такими принципами:

1.абсолютна закритість - грошові кошти не виходять із СЕТ І;

2.відображення кожного платежу на відповідних коррахунках учас­ників СЕП;

3.виконання доручень у черговості їх надходження у СЕП і у межах наявних на коррахунку коштів;

4.здійснення усіх операції виключно у безготівковій (електронній) формі;

5.здійснення і завершення усіх платежів і розрахунків протягом опе­раційного дня;

6.ініціювання переказу здійснюється учасником, який дебетує свій рахунок;

7.зарахування коштів одержувачу тільки після надходження їх на коррахунок учасника

У СЕП НБУ існує два режими взаємодії з учасником СЕП - онлайновий та офлайновий (файловий). Під онлайновим режимом вза­ємодії розуміють режим, за яким встановлюється онлайнове з'єднання між АС «Казна-Доходи» та АРМ-СЕП, який, у свою чергу, встановлює онлайнове з'єднання з відповідним сервером застосувань ЦОСЕП і обмінюється з ЦОСЕП інформацією у вигляді пакетів TCP/IP. Реакція СЕП на ініціалізовану певним пакетом подію (переказ коштів або технологічну дію) відбувається практично миттєво (за частки секунди), а результат її виконання оформлений технологічно як невід'ємна частина самої події. В онлайновому режимі працює тільки центральний апарат ДКУ. Платежі, здійснені іншими учасниками СЕП на адресу ГУДКСУ в онлайновому режимі, отримуються у файловому режимі та обов'язково обробляються.

Офлайновий (файловий) режим взаємодії з СЕП передбачає, що ДКСУ та ГУДКСУ засобами АС «Казна-Доходи» формують і приймають файли з платіжною і технологічною інформацією, якими обмінюються із СЕП за допомогою АРМ-СЕП. Реакція СЕП на ініціалізований пере­каз або технологічну дію відбувається за певний проміжок часу (хвили­ни, години), а отримання результату її виконання оформлене у вигляді окремої технологічної дії (файл-квитанція). Файли, що були передані з АС «Казна-Доходи» та оброблені АРМ-СЕП, передаються до І {ОСЕП, а файли, сформовані ЦОСЕП, передаються до АРМ-СЕП для оброблення і подальшої передачі в АС «Казна-Доходи» засобами електронної пошти НБУ (NBUMAIL). У файловому режимі працюють ДКСУ та ГУДКСУ

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) є основним рахунком дер­жави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного і місцевих бюджетів. ЄКР. Цей рахунок Державної казначейської служби України в НБУ для обліку коштів та здійснення розрахунків у СЕП НБУ.

Цей рахунок об'єднує кошти субрахунків, що відкриті у Казначей­стві (центральний рівень), його управлінням в АРК, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління). Оскільки лише Державна казначейська служба України має повноцінний ЄКР, вона і є безпосереднім учасником СЕП НБУ. Її територіальним управлінням ко­респондентські рахунки у НБУ не відкриваються.

Функціонування ЄКР забезпечує:

1.можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надхо­дять на рахунки, відкриті в органах ДКСУ, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству України;

2.надання оперативної інформації органам законодавчої та виконав­чої влади про операції, здійснені за ЄКР;

3.оптимальні можливості для прийняття представниками законодав­чої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення ефективного використання коштів бюджетів

Органи Казначейства відкривають рахунки:

1.для зарахування надходжень, передбачених законодавством Украї­ни;

2.розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, іншим клієн­там;

3.підприємствам, установам і організаціям за операціями, що не від­носяться до операцій з виконанням бюджетів, але згідно чинного законодавства обслуговуються в ДКСУ.

ДКСУ встановлює ліміт ЄКР для своїх управлінь з урахуванням їх платіжного календаря. Лімітна довідка готується відділом внутрішніх казначейських операцій. Дотримання ліміту ЄКР є обов'язковим.

По завершенню операційного дня управління ДКСУ перераховують залишки коштів, які обліковується ними за балансовим рахунком № 1111 та перевищують встановлений ліміт ЄКР, на рахунки ДКСУ. Від­діл внутрішніх казначейських операцій управління фінансових ресурсів щоденно здійснює моніторинг фінансового стану територіальних управ­лінь та вносить пропозиції щодо сум та джерел підкріплення ЄКР.

Казначейство відкриває своїм клієнтам бюджетні та небюджетні ра­хунки. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно з початком нового бю­джетного року для здійснення операцій клієнтів з бюджет ними кошта­ми, для обслуговування зовнішніх і внутрішніх боргових зобов'язань, здійснення загальнодержавних видатків та операцій із фінансування бюджетів. Зарахування податкових, неподаткових та інших надходжень, включаючи трансферти, дарунки, гранти та кошти, залучені до бюдже­тів від розміщення цінних паперів, отриманих кредитів тощо проводить­ся через відповідні бюджетні рахунки за надходженнями. Здійснення асигнувань на виконання програм і заходів у державному та місцевих бюджетах і відповідних операцій клієнтів з бюджетними коштами забез­печується бюджетними рахунками, які відкриваються розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів і поділяються на:

1.реєстраційні рахунки розпорядників, їх відокремлених струк­турних підрозділів за кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання за­гального фонду кошторисів;

2.спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників (їх підрозділів) за кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бю­джету для обліку операцій з виконання спеціального фонду ко­шторисів;

3.рахунки розпорядників для здійснення загальнодержавних ви­датків;

4.рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів для обліку міжбюджетних трансфертів;

5.особові рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів місцевих бюджетів, виділених для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюдже­тів та їх підрозділами.

Небюджетні рахунки відкриваються органами ДКСУ розпорядни­кам, одержувачам та їх підрозділам, підприємствам, установам, орга­нізаціям та фізичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності, за операціями, що не належать до операцій за виконанням бюджетів.

Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні) реєструються в Кни­зі відкритих рахунків, яка ведеться органами Державної казначейської служби України.

 

Питання для самоконтролю

1. Функції СЕП.

2. Принципи функціонування СЕП.

3. Порядок відкриття бюджетних рахунків.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 396; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.011 с.)