Тема 7. Обслуговування державних цільових фондівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Обслуговування державних цільових фондівПлатежі до бюджету, які відповідно до Закону України Про Держав­ний бюджет України на відповідний рік є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях ДКСУ за балансовим рахунком 3111 «Надхо­дження до загального фонду державного бюджету» Плану рахунків у розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів і відшкодування податку на додану вартість відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахун­ком бюджетного обліку 6111 «Доходи загального фонду державного бю­джету».

Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6111 відо­бражає інформацію про надходження до загального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахова­них до бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість) кожного виду доходів наростаючим підсумком з початку року.

За окремими аналітичними рахунками 6111 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

Для щоденного акумулювання коштів загального фонду державно­го бюджету в головних управліннях Державної казначейської служби України відкриваються два рахунки за балансовим рахунком 3112 «За­гальний фонд державного бюджету»:

перший — для акумулювання доходів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам;

другий — для акумулювання доходів та інших бюджетних коштів, зa рахунок яких не здійснюється перерахування дотації вирівнювання міс­цевим бюджетам, у тому числі коштів від повернення бюджетних по­зичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів.

Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в ДКСУ (центральний апарат) відкриваються рахунки за балансовим ра­хунком 3112 в розрізі територій для зарахування коштів, що перерахо­вуються з обласного рівня на центральний та рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду.

Надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів відображаються одночасно на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком 7131 «Кредитування загального фонду держав­ного бюджету за вирахуванням погашення». Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 7131 відображає суми надходження (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного виду платежу наростаючим підсумком з початку року. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік є джерела­ми формування спеціального фонду державного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях ДКСУ за балансовим рахунком 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки» Плану рахунків в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій

Інформація про надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів одночасно відображається на аналі­тичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6112 «До­ходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки». Кредитовий залишок за цими рахунками відобра­жає суми надходжень (з урахуванням повернення помилково або над­міру зарахованих платежів) кожного виду доходів наростаючим підсум­ком з початку року. За окремими аналітичними рахунками допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у поточному періоді було більше, ніж надходжень.

Кошти від повернення до спеціального фонду державного бюдже­ту бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під держав­ні гарантії, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях ДКСУ та його центральному апараті за балансовим рахун­ком 3123 «Рахунок для зарахування до спеціального фондудержавногобюджету повернення бюджетних кредитів» в розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

Для щоденного акумулювання коштів, які надійшли на аналітичні рахунки, за рахунком 3123, в головних управліннях ДКСУ відкривають­ся аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122 окремо за кожним видом надходжень, а в центральному апараті — аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122:

1.в розрізі територій за кожним видом надходжень для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;

2.для акумулювання коштів спеціального фонду державного бю­джету в розрізі видів надходжень.

Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподі­ляються між загальним та спеціальним фондами державного бю­джету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управ­ліннях ДКСУ за балансовим рахунком 3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету» Плану рахунків в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій.

Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподі­ляються міждержавним та місцевими бюджетами, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях ДКСУ за балансо­вим рахунком 3311 «Кошти, які підлягають розподілу міждержавним і місцевими бюджетами» Плану рахунків в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій.

Після розподілу кошти засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні аналітичні рахунки з обліку доходів:

1) загального (спеціального) фонду державного бюджету за рахун­ком 3111 (3121);

2) загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів, за балансо­вим рахунком 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів» (3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки»).

Органи ДКСУ щоденно у визначений час формують виписки з ана­літичних рахунків, відкритих за рахунками 3111, 3113,3121,3123, 3125, 3131, 3311, 3411, 3412, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів, які надаються органам, що контролюють справляння над­ходжень до бюджету, відповідно до затверджених порядків їхньої вза­ємодії з ДКСУ. Іншим органам, з якими немає таких порядків взаємодії, виписки надаються з їхнім зверненням. Управління Казначейства до 9 год. наступного операційного дня готує виписки з вищезазначених аналітичних рахунків у вигляді елек­тронного реєстру розрахункових документів та паперових копій цих до­кументів. На підставі даних про рух коштів формуються сальдові і обо­ротно-сальдові відомості. Аналітичний облік операцій з виконання доходів та інших надхо­джень державного бюджету ведеться в сальдових та оборотно-сальдових відомостях. Дані цих відомостей мають бути тотожні даним щоден­ного оборотно-сальдового балансу.

Органи ДКСУ ведуть бухгалтерський облік виконання доходів та інших надходжень державного бюджету, забезпечуючи інформацію про доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які роз­поділяються між загальним та спеціальним фондами, доходи, що роз­поділяються між державним та місцевими бюджетами, надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, надходження від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на по­воротній основі, та кредитів до загального та спеціального фондів дер­жавного бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації

 

Питання для самоконтролю

1. Різниця між загальним та спеціальним фондами бюдже­тів?

2.Послідовність виконання операції з обробки надхо­джень?

3.Як забезпечується розподіл надходжень між бюджетами різних рівнів?

4.Що таке міжбюджетне фінансування і як воно реалізується сьо­годні?Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)