Беларусь у пасляваенны перыяд (1945-1985)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Беларусь у пасляваенны перыяд (1945-1985)1.БССР падпісала статут ААН у:

o 1944г.;

• 1945г.;

o 1948г.;

o 1955г.

2.Савет эканамічнай узаемадапамогі зацверджан у:

o 1947г.;

• 1949г.;

o 1951г.;

o 1953г.

3.“План Маршала” – гэта:

o праграма мірнага суіснавання паміж дзяржавамі;

• праграма аднаўлення развіцця Еўропы;

o праграма разбраення;

o праграма нарошчвання ваеннага патэнцыялу.

4.Рэнтабельнай сельская гаспадарка пасля вайны стала:

o у сярэдзіне 50-х гг.;

• у сярэдзіне 60-х гг.;

o у сярэдзіне 70-х гг.;

o у сярэдзіне 80-х гг.

5.Аперажальнымі тэмпамі ў БССР у пасляваенны час расла:

o лёгкая прамысловасць;

• цяжкая прамысловасць;

o сельскагаспадарчая вытворчасць;

o вытворчасць тавараў народнага спажывання.

6.Сістэма сацыялізму ў свеце склалася ў:

o 20-я гг.XX ст.;

o 30-я гг.XX ст.;

• 40-50-я гг.XX ст.;

o 60-я гг.XX ст.

7.Галіны прамысловасці, якія пачалі развівацца ў БССР у першыя пасляваенныя гады:

o хімічная і нафтахімічная;

• аўтамабіле- і трактарабудаванне;

o электратэхнічная;

o лесаперапрацоўчая і гарбарная.

8.Адзіная форма гаспадарання на зямлі, якая існавала ў БССР у пасляваенны час:

o сельская абшчына;

o хутарская гаспадарка;

• калгасная сістэма;

o фермерская гаспадарка.

9.Прыняцце БССР у лік краін-заснавальніц ААН перш за ўсё засведчыла прызнанне:

o БССР як рэспублікі ў складзе СССР;

o БССР як суверэннай, незалежнай дзяржавы;

• вялікага ўкладу БССР у разгром фашызму, панесеных людскіх ахвяр і матэрыяльных страт;

o перадачы Польшчы шэрагу раёнаў Беласточчыны.

10.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

І.Шамякін

“Глыбокая плынь”

А.Куляшоў

“Сцяг брыгады”

К.Чорны

“Млечны шлях”

І.Мележ

“Мінскі напрамак”

11.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

Я.Цікоцкі

“Алеся”

К.Крапіва

“Мілы чалавек”

С.Станюта

“Паўлінка”

А.Багатыроў

“Надзея Дурава”

12.Вызначце правільную паслядоўнасць:

фабрыкаванне справы СВБ

узвядзенне Манументу Перамогі ў Мінску

адмена картачнай сістэмы забеспячэння насельніцтва прадуктамі харчавання

пачатак выпуску прадукцыі МТЗ

13.Інтэнсіўны шлях развіцця гаспадаркі звязаны з:

• ростам вытворчасці на аснове паляпшэння якасных паказчыкаў;

o павелічэннем колькасных паказчыкаў вытворчасці;

o памяншэннем прадукцыйнасці працы;

o захаваннем энергазатрат на адзінку вытворчасці.

14.Будаўніцтва Салігорска, Наваполацка, Светлагорска сведчыла аб працэсе:

o інтэнсіфікацыі;

o спецыялізацыі;

o экстэнсіфікацыі;

• урбанізацыі.

15.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

“абаронка”

ваенны-прамысловы комплекс

хімізацыя

унясенне ў глебу штучных угнаенняў

“адкормачны цэх”

мясная і малочная жывёлагадоўля

“хрушчоўка”

кватэра ў панэльным доме

16.Вызначце правільную паслядоўнасць:

пачатак стварэння аграпрамысловага комплексу

увядзенне пашпартоў для калгаснікаў

увядзенне пашпартнай сістэмы ў СССР

пачатак правядзення так званай касыгінскай рэформы

17.Вызначце правільную паслядоўнасць:

пачатак стварэння ў БССР буйных жывёлагадоўчых комплексаў

увядзенне саўнаргасаў

выпуск першых у БССР самазвалаў

прыняцце ў СССР “Харчовай праграмы”

18.Пасаду першага сакратара ЦК КПБ з 1956г. займаў:

• К.Мазураў;

o М. Патолічаў;

o Ц.Кісялёў;

o П.Машэраў.

19.Вызначце правільную паслядоўнасць:

“брэжнеўскі застой”

“хрушчоўская адліга”

беларусізацыя

сталіншчына

20.Вызначце правільную паслядоўнасць:

прыняцце “Канстытуцыі развітога сацыялізму”

прыняцце праграмы будаўніцтва камунізму ў СССР

правядзенне XX з’езду КПСС

пачатак дзейнасці П.М. Машэрава на пасадзе Першага сакратара ЦК КПБ

21.Кінарэжысёр, які экранізаваў раманы “Людзі на балоце”, “Подых навальніцы”:

• Б.Сцяпанаў;

o Ю.Тарыч;

o У.Корш-Саблін;

o В.Тураў.

22.Скульптар, адзін з аўтараў помніка Якубу Коласу на аднайменнай плошчы ў Мінску:

o А.Глебаў;

• А.Анікейчык;

o З.Азгур;

o С.Селіханаў.

23.Аповесць У.Караткевіча:

• “Дзікае паляванне караля Стаха”;

o “Кар’ер”

o “Сэрца на далоні”;

o “Глыбокая плынь”.

24.Навучальныя установы, навучанне ў якіх было арыентавана на падрыхтоўку рабочых:

o тэхнікумы;

o інстытуты;

• прафесійна-тэхнічныя вучылішчы;

o ліцэі.

25.Дзяржаўнай мовай у сярэдзіне 50-х – сярэдзіне 80-х гг. у БССР з’яўлялася:

• руская;

o беларуская;

o руская і беларуская;

o беларуская і польская.

26.Метад сацыялістычнага рэалізму ў першую чаргу патрабаваў:

o паказу пачуццяў чалавека, звязаных з яго асабістым жыццём;

o усебаковага адлюстравання асаблівасцей нацыянальна-культурнага жыцця;

• асэнсавання рэалій жыцця, звязаных з сацыялістычным будаўніцтвам;

o асвятлення ўсёй праўды аб мінулай вайне.

27. Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

“Альпійская балада”

В.Быкаў

“Птушкі і гнёзды”

Я.Брыль

“Людзі на балоце”

І.Мележ

“Сэрца на далоні”

І.Шамякін

28.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

“Знак бяды”

В.Быкаў

“Хатынская аповесць”

А.Адамовіч

“Хрыстос прызямліўся ў Гародні”

У.Караткевіч

“Калючая ружа”

Ю.Семяняка

29.Прыняцце рэспубліканскай праграмы “Інтэнсіфікацыя” азначала магчымасць дасягнення росту вытворчасці за кошт:

o павелічэння колькасці працоўных, прадпрыемстваў, фінансавых сродкаў;

• павелічэння прадукцыйнасці працы і паляпшэння якасці прадукцыі;

o поўнай адмовы ад дзярэжаўнага фінансавання;

o раздзяржаўлення эканомікі.

30.Прыватызацыя – гэта:

o метад планавага цэнтралізаванага вядзення гаспадаркі;

• перадача ці продаж у прыватную ўласнасць часткі дзяржаўнай маёмасці;

o узмацненне кантролю з боку дзяржавы за якасцю выпускаемай прадукцыі;

o пераход прадпрыемстваў да самафінансавання.

31.“Курс XX з’езда” пачаў ажыццяўляцца з:

o 1953г.;

• 1956г.;

o 1961г.;

o 1965г.

32.Праявай палітычнага валюнтарызму з’яўляецца:

o улік важнейшых заканамернасцей у грамадска-палітычным жыцці;

o пераадоленне і крытыка культу асобы;

• ігнараванне аб’ектыўных законаў грамадскага развіцця і ператварэнне ролі кіруючай асобы ў вызваленчую;

o выкананне прынцыпу дэмакратычнага цэнтралізму.

33.Тэрмін, які сведчыць аб працэсе адноснай дэмакратызацыі грамадства:

o культ асобы;

o рэпрэсіі;

• рэабілетацыя;

o таталітарны палітычны рэжым.

34.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

“адліга”

палітычны валюнтарызм

“сталіншчына”

таталітарызм

дэмакратызацыя

шматпартыйнасць

“застой”

кансерватызм

35.Правільна суаднясіце элементы двух мностваў:

І.Сталін

таталітарызм

Л.Брэжнеў

стагнацыя

К.Мазураў

палітыка “адлігі”

А.Чарвякоў

рэабілетацыя

36.“Адліга” у палітычным жыцці БССР наступіла ў:

o 1952г.;

• 1953г.;

o 1954г.;

o 1955г.

37.Пераход да ўсеагульнай адукацыі зроблен у:

o 1964г.;

o 1965г.;

• 1966г.;

o 1963г.

38.Рэарганізацыя кіравання прамаслывасцю (пераход да саўнаргасаў) адбылася ў:

o 1954г.;

o 1956г.;

• 1957г.;

o 1958г.

39.Рэарганізацыя сістэмы кіравання народна-гаспадарчым комплексам у 1957 г. заключалася ў пераходзе да:

o галіновага прынцыпу;

• тэрытарыяльнага прынцыпу;

o абласнога прынцыпу;

o аўтаномнага прынцыпу.

40.Галоўным напрамкам рэформы 1965г. было:

o падбор і растаноўка кіруючых кадраў;

o паляпшэнне работы ВНУ;

• узмацненне эканамічных метадаў кіравання;

o умацаванне матэрыяльнай базы культурных устаноў.

41.На XXІІ з’ездзе КПСС была прынята праграма:

o калектывізацыі;

o індустрыялізацыі;

o сацыялізму;

• будаўніцтва камунізму.

42.М.У.Гусараў, М.С.Патолічаў, К.Т.Мазураў – гэта:

o кіраўнікі Міністэрстваў і ведамстваў;

o дэпутаты мясцовых Саветаў народных дэпутатаў;

• першыя сакратары ЦК КПБ;

o прадстаўнікі ААН.

43.Гаспадарчая рэформа А.Касыгіна пачалася ў:

o 1963г.;

• 1965г.;

o 1966г.;

o 1967г.

44.Званне “Горад-герой” Мінск атрымаў у:

o 1968г.;

• 1974г.;

o 1978г.;

o 1980г.

45.З 1965г. па 1980г. Кампартыю Беларусі ўзначальваў:

• П.М.Машэраў;

o К.Т.Мазураў;

o П.К. Панамарэнка;

o В.Ф.Купрэвіч.

46.Аднаўленне добрага імя і правоў рэпрэсаваных – гэта:

o рэпатрыяцыя;

• рэабілітацыя;

o ратыфікацыя;

o рэпарацыя.

47.Аўтарам раманаў “Каласы пад сярпом тваім”, “Чорны замак Альшанскі” з’яўляецца:

o Я.Брыль;

o І.Шамякін;

o А.Маўзон;

• У.Караткевіч.

48.Вядучым відам транспарту ў БССР у 70-80-х гг. з’яўляўся:

o аўтамабільны;

• чыгуначны;

o паветраны;

o трубаправодны.

49.Катастрофа на Чарнобыльскай АЭС адбылася 26 красавіка:

o 1980г.;

o 1982г.;

• 1986г.;

0 1988г.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)