Экзаменацыйныя пытанні першага модуляМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Экзаменацыйныя пытанні першага модуля1. Вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў ў 1943-1944гг.Правядзенне аднаўленчых работ на вызваленай тэрыторыі.

2. Праблемы гісторыі Беларусі ў другой палове XX – пачатку XXI стст.: гістарыяграфія і крыніцы.

3. БССР пасля вызвалення ад нямецкай акупацыі. Праблемы першых пасляваенных гадоў.

4. Новая растаноўка палітычных сіл у свеце і Беларусь пасля Другой сусветнай вайны.

5. Разгортванне дзейнасці партыйных, савецкіх органаў, грамадскіх арганізацый.

6. Ліквідацыя антысавецкага падполля на тэрыторыі Беларусі.

7. Аднаўленне і развіццё прамысловасці, транспарту і камунальнай гаспадаркі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе (1945-1955 гг.). Пачатак стварэння новай структуры прамысловасці.

8. Аднаўленне сельскай гаспадаркі ў пасляваеннае дзесяцігоддзе (1945-1955 гг.). Спробы пераадолення крызісных з'яў у сельскай гаспадарцы.

9. Матэрыяльнае і бытавое становішча насельніцтва Беларусі ў пасляваенныя гады (1945-1955 гг.).

10. Падрыхтоўка і правядзення калектывізацыі заходнебеларускай вёскі.

11. Супярэчнасці грамадска-палітычнага жыцця рэспублікі ў 1945-1955 гг. Першыя спробы дэмакратызацыі пасля смерці Сталіна.

12. Аднаўленне сістэмы адукацыі ў 1945-1955 гг. Адкрыццё новых навучальных устаноў.

13. Аднаўленне навуковых устаноў, дзейнасць Акадэміі навук БССР, развіццё навуковых даследаванняў у 1945-1955 гг. Ідэалагічны і адміністрацыйны ўціск ў адукацыі і навуцы.

14. Літаратура і мастацтва ў пасляваеннае дзесяцігоддзе (1945-1955 гг.). Ідэалагічнае ўмяшанне ў дзейнасць творчай інтэлігенцыі.

15. Выхад БССР на міжнародную арэну. Дзейнасць рэспублікі ў міжнародных арганізацыях, міжнародныя сувязі.

16. Пачатак разгортвання сусветнай навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Капітальнае будаўніцтва і тэхнічнае пераўзбраенне прамысловасці, транспарту, сувязі ў другой палове 1950-х – пачатку 1960- гг. Асаблівасці прамысловага развіцця БССР. Прычыны пагаршэння эканамічнай сітуацыі.

17. Дэмаграфічная сітуацыя, змяненні ў сацыяльнай і нацыянальнай структуры беларускага грамадства ў 50-60-я гг.

18. Прамысловасць БССР у 1965-1984 гг. Гаспадарчая рэформа 1965 г. і яе вынікі. Стварэнне ў рэспубліцы новых галін прамысловасці, буйных вытворчых комплексаў і прамысловых аб'яднанняў. Прычыны зніжэння тэмпаў прамысловай вытворчасці на рубяжы 1970-1980-х гг.

19. Становішча ў сельскай гаспадарцы 1950-х – пачатку 1960-х гг. Пошукі шляхоў выхаду з крызісу.

20. Ажыццяўленне эканамічнай рэформы 1965 г. у сельскай гаспадарцы. Індустрыялізацыя сельскагаспадарчай вытворчасці ў 1970-х гг. Паглыбленне спецыялізацыі і канцэнтрацыі сельскай гаспадаркі.

21. Харчовая праграма і яе вынікі. Развіццё сельскай гаспадаркі рэспублікі ў 1980-я гг.

22. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1950 – 1980-я гг. Эвалюцыя і стагнацыя партыйна-савецкай сістэмы кіравання.

23. Матэрыяльнае становішча насельніцтва БССР у 1955-– 1960- гг.

24. Адукацыя і навука ў сярэдзіне 1950 – сярэдзіне 1980-х гг.

25. Галоўныя дасягненні ў развіцці беларускай літаратуры ў сярэдзіне 1950-х – сярэдзіне 1980-х гг.

26. Архітэктура і выяўленчае мастацтва, музыка, тэатр і кіно ў сярэдзіне 1950-х – сярэдзіне 1980-х гг. Абмежаванасць нацыянальна-культурнага жыцця ў Беларусі.

27. Жыццёвы ўзровень народа ў 70-80-х гг. Заработная плата. Грамадскія фонды спажывання.

 

VІ. Тэмы семінарскіх заняткаў, пытанні, тэсты, літаратура модуля №2.

Семінар 6. Беларускае грамадства ў часы перабудовы

1. Сацыяльна-эканамічнае становішча БССР ў другой палове 80-х гг.:

а) неабходнасць рэфарміравання эканомікі.

2. Катастрофа на Чарнобыльскай АЭС, яе ўздзеянне на эканоміку, сацыяльную сферу і маральна-псіхалагічны стан насельніцтва.

3. Аслабленне пазіцыі КПБ-КПСС, спаўзанне ў крызісны стан.

Вядучыя (апорныя) паняцці:галоснасць, інтэнсіўныя фактары развіцця эканомікі, мадэрнізацыя, перабудова, экстэнсіўныя фактары развіцця эканомікі.

Тэма рэферата

1. Беларускае грамадства ў часы перабудовы: на прыкладзе Віцебскай вобласці (1985-1990 гг.)

Пытанні для самакантролю і самастойнага вывучэння тэмы

1. Ахаратарызуйце становішча ў сацыяльна-эканамічным развіцці СССР і БССР у сярэдзіне 1980-х гг.

2. Назавіце мэты так званай эканамічнай рэформы.

3. Пакажыце як праходзіла ўстанаўленне галоснасці ў краіне і якія змены адбыліся ў духоўным жыцці беларусаў у 1985- 1990гг.

Літаратура

1. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. У 2-х ч. Ч.2. Пад. рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн., 2000. – С.280-316.

2. Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т.5. Беларусь у 1946-2009 гг. / Л.Лыч [і інш.]; Рэд.калегія. М.Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. Мн.: Современная школа, Экоперспектива, 2011. – С.23-130.

3. Мандрык І.В. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі). – Віцебск: ВФ УА ФПБ МІПСА, 2009. - С.232-242.

4. Трещенок Я.И. История Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. В 2 ч. Ч.2. / Я.И.Трещенок, А.А.Воробьев, Н.М.Пурышева, М.И.Матюшевская; под ред. Я.И.Трещенка. –Могилев: МГУ им.А.А.Кулешова, 2005. С.269-297.

5. Іншая літаратура па тэме (глядзі прыкладаемы спіс), знаходзіцца пад нумарамі

 

Семінар 7. Беларусь ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту: пераход да рыначнай эканомікі.

1. Неабходнасць кардынальных змен. Пошук шляхоў іх ажыццяўлення.

2. Распад СССР. Стварэнне СНД. Прыняцце рэспублікай новай назвы, сімволікі, канстытуцыі.

3. Распрацоўка праграмы пераходу да рынкавых адносін. Пачатковы этап яе укаранення (1991-1995 гг.).

4. Негатыўныя тэндэнцыі ў гаспадарчым комплексе, сацыяльнай і дэмаграфічных сферах (1991-1995 г.).

Вядучыя (апорныя) паняцці:арэнда, дзяржава, дэкларацыя, дэнансацыя, канстытуцыя, унітарная дзяржава, падзел працы, прававая дзяржава, рэспубліка, шматпартыйная палітычная сістэма.

Тэма рэферата

1. Спад вытворчасці і сацыяльнага становішча насельніцтва рэспублікі ў 1991-1995 гг.

Пытанні для самакантролю і самастойнага вывучэння тэмы

1. Пакажыце праявы рэфармавання палітычнага ладу СССР у 1985-1990гг.?

2. Як праходзіла ўстанаўленне галоснасці ў БССР?

3. Пакажыце дзейнасць дзяржаўных і грамадскіх арганізацый,якія складалі грамадска-палітычную сістэму ў СССР. Якая роль у гэтай сістэме адводзілася КПСС?

Літаратура

1. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. У 2-х ч. Ч.2. Пад. рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн., 2000. – С.280-316.

2. Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т.5. Беларусь у 1946-2009 гг. / Л.Лыч [і інш.]; Рэд.калегія. М.Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. Мн.: Современная школа, Экоперспектива, 2011. – С.23-130.

3. Мандрык І.В. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі). – Віцебск: ВФ УА ФПБ МІПСА, 2009. - С.232-242.

4. Трещенок Я.И. История Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. В 2 ч. Ч.2. / Я.И.Трещенок, А.А.Воробьев, Н.М.Пурышева, М.И.Матюшевская; под ред. Я.И.Трещенка. –Могилев: МГУ им.А.А.Кулешова, 2005.С. 269-296.

5. Іншая літаратура па тэме (глядзі прыкладаемы спіс), знаходзіцца пад нумарамі

 

Семінар 8. Прэзідэнтскае праўленне. Фарміраванне прэзідэнтскай палітычнай сістэмы.

1. Прэзідэнтскія выбары 1994 г. А.Р.Лукашэнка – першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь.

2. Пераход Рэспублікі Беларусь да рэгулюемай рынкавай эканомікі. Рост аб’емаў, прамысвасці і сельскай гаспадаркі рэспублікі (1996-2010 гг.).

3. Паляпшэнне сацыяльнага становішча насельніцтва.

4. Развіцце адукацыі, навукі, культуры (1991-2010 гг.).

Вядучыя (апорныя) паняцці:апазіцыя парламентская, мецэнат, наемная праца, сацыяльна-арыянтаваная дзяржава, ідэалогія, прэзідэнтская рэспубліка, права, рэферэндум, федэралізм.

Тэма рэферата

1. Адукацыя на Віцебшчыне ў перыяд 2001-2005 гг.: поспехі, праблемы.

Пытанні для самакантролю і самастойнага вывучэння тэмы

1.

Літаратура

1. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. У 2-х ч. Ч.2. Пад. рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн., 2000. – С.280-316.

2. Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т.5. Беларусь у 1946-2009 гг. / Л.Лыч [і інш.]; Рэд.калегія. М.Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. Мн.: Современная школа, Экоперспектива, 2011. – С.23-130.

3. Мандрык І.В. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі). – Віцебск: ВФ УА ФПБ МІПСА, 2009. - С.232-242.

4. Трещенок Я.И. История Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. В 2 ч. Ч.2. / Я.И.Трещенок, А.А.Воробьев, Н.М.Пурышева, М.И.Матюшевская; под ред. Я.И.Трещенка. –Могилев: МГУ им.А.А.Кулешова, 2005.С.269-297.

5. Іншая літаратура па тэме (глядзі прыкладаемы спіс), знаходзіцца пад нумарамі

 

Семінар 9. Стратэгія і прынцыпы знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.

1. Міжнароднае прызнанне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Пашырэнне яе палітычных, эканамічных і культурных сувязей.

2. Курс на супрацоўніцтва з Расіяй, іншымі постсавецкімі дзяржавамі ў рамках СНД.

3. Беларуская дэяспара ў пасляваенны час (1945-2010 гг.)

Вядучыя (апорныя) паняцці:інтэграцыя, нацыя, нейтральная дзяржава, пакт, сувернітэт, федэрацыя, канфедэрацыя.

Тэма рэферата

1. Эканамічныя сувязі прамысловых прадпрыемстваў Віцебскай вобласці з расійскімі рэгіонамі (2005-2010 гг.)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)