ТОП 10:

ТЕМА 14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 

1. Аналіз фінансової стійкості банку здійснюється з застосуванням:

1) експрес-методу на основі структурно-коефіцієнтного аналізу;

2) експрес методу на основі коефіцієнтного аналізу;

3) рейтингової системи;

4) всі відповіді правильні.

 

2. Рейтингова оцінка банківської установи може здійснюватися на основі методики:

1) НБУ;

2) В.С. Кромонова;

3) О.Б. Ширінської;

4) всі відповіді правильні.

 

3. CAMELS — це:

1) програма внутрішнього контролю банку;

2) рейтингова система оцінки банків;

3) програма внутрішнього аудиту;

4) програма зовнішнього аудиту.

 

4. Рейтингова оцінка може здійснюватися за:

1) номерною системою рейтингу;

2) бальною системою;

3) індексним методом;

4) всі відповіді правильні.

 

5. Основними компонентами системи CAMELS є:

1) рентабельність, менеджмент, маркетинг, достатність капіталу, ліквідність;

2) ліквідність, достатність капіталу, чутливість до змін на ринку банківських послуг, якість активів;

3) достатність капіталу, якість активів, менеджмент, надходження або рентабельність, ліквідність, чутливість до ринкового ризику;

4) менеджмент, чутливість до ринкового ризику, рентабельність, ліквідність, маркетинг.

 

6. Якщо співвідношення між вартістю класифікованих активів і капіталом становить від 30 % до 50 % банк отримує оцінку:

1) 1;

2) 3;

3) 4;

4) 5.

 

7. Якщо банк отримав оцінку 1 за системою CAMELS:

1) всі компоненти мають відмінний або задовільний рейтинг;

2) більшість компонентів є, як мінімум, задовільними;

3) більшість компонентів системи с посередніми або задовільними;

4) рейтинг інших компонентів системи є граничним або незадовільним.

 

8. Який показник не входить в систему CAMELS:

1) достатність капіталу;

2) рівень кредитного ризику;

3) ліквідність;

4) ефективність менеджменту.

 

9. Якість активів в системі CAMELS оцінюється показником:

1) рівня кредитного ризику;

2) структури активів;

3) середньозваженою вартістю класифікованих активів;

4) коефіцієнтом ризику активів.

 

10. Якщо показник ROA знаходиться між 0,50 % і 0,75 % банк отримує оцінку:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 5.

 

11. Найкраща оцінка в системі CAMELS:

1) 5;

2) 1;

3) 10;

4) 12.

 

12. Якщо банк отримав оцінку 2 за системою CAMELS:

1) всі компоненти мають відмінний або задовільний рейтинг;

2) більшість компонентів є, як мінімум, задовільними;

3) більшість компонентів системи є посередніми або задовільними;

4) рейтинг інших компонентів системи є граничним або незадовільним.

 

13. Який показник не входить в систему CAMELS:

1) процентна маржа;

2) якість активів;

3) ліквідність;

4) ефективність менеджменту.

14. Банки, в яких нормативи платоспроможності і достатності капіталу набагато перевищують 8% і 5% відповідно отримують рейтинг:

1) 1;

2) 3;

3) 5;

4) 10.

15. Якщо банк отримав оцінку 3 за системою CAMELS:

1) всі інші компоненти мають відмінний або задовільний рейтинг;

2) більшість компонентів є, як мінімум, задовільними;

3) більшість компонентів системи є посередніми або задовільними;

4) рейтинг інших компонентів системи є граничним або незадовільним.

 

16. Коефіцієнт надійності визначається як відношення:

1) зобов’язань банку до його капіталу;

2) капіталу банку до загальних активів;

3) капіталу банку до його зобов’язань;

4) активів до власного капіталу банку.

 

17. Показником, який дозволяє охарактеризує ступінь здатності банку до залучення коштів на фінансовому ринку є коефіцієнт:

1) надійності;

2) фінансового важеля;

3) співвідношення власного капіталу та активів;

4) мультиплікатор капіталу.

 

18. Коефіцієнт кредитної активності банку є показником, який характеризує:

1) ділову активність банку;

2) фінансову стійкість банку;

3) ліквідність банку;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

19. Надмірне зростання коефіцієнта концентрації власного капіталу свідчить про:

1) підвищену активність банку у сфері формування його ресурсної бази;

2) неділову активність (пасивність) банку щодо залучення ресурсів та розвитку клієнтської бази;

3) зниження фінансової стійкості банку;

4) всі відповіді правильні.

 

20. Коефіцієнт інвестиційної активності визначається відношенням:

1) кредитних вкладень до сукупних активів банку;

2) інвестицій в цінні папери до сукупних активів банку;

3) інвестицій в реальні інвестиції до сукупних активів банку;

4) сукупних активів банку до інвестицій в цінні папери.

 

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Україна. Закон. Про банки і банківську діяльність : від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. ‑ 2002. ‑ №7 (зміни і доповнення www.rada.gov.ua).

2. Україна. Закон. Про Національний банк України : від 20.05.1999 р. № 679-ХІV // Офіційний вісник України. – 1999. ‑ № 24. ‑ С. 2.

3. Україна. Закон. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб : від 20 верес. 2001 р. № 2740-ІІІ // www.rada.gov.ua.

4. Україна. Закон. Про цінні папери і фондовий ринок : від 23.02.2006 р. № 121 – ХІІ (зі змінами і доп.) // www.rada.gov.ua.

5. Україна. Національний банк. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України : затв. постановою Правління НБУ від 16.03.2006 р. № 91 // Офіційний вісник України. – 2006. ‑ № 13. ‑ С. 229.

6. Україна. Національний банк. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами : затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516 // Офіційний вісник України. – 2004. ‑ № 1. ‑ С. 32.

7. Україна. Національний банк. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України : затв. постановою Правління НБУ від 13.07.2010р. № 327 // www.rada.gov.ua

8. Україна. Національний банк. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України : затв. Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480 // Офіційний вісник України. – 2008. ‑ № 5. – С. 18.

9. Україна. Національний банк. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : затв. постановою Правління НБУ від 27.12.200 7р. № 481 // Офіційний вісник України. – 2008. ‑ № 6. ‑ С. 18.

10. Україна. Національний банк. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 зі змінами і доп. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. ‑ № 10 (зміни і доповнення www.rada.gov.ua).

11. Україна. Національний банк. Інструкція про касові операції в банках України : затв. постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337 // Офіційний вісник України.- 2003. ‑ № 37. ‑ С. 96.

12. Україна. Національний банк. Порядок формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості : затв. постановою Правління НБУ від 13.09.2010 р. № 424 // Офіційний вісник України. – 2010. ‑ № 84.

13. Україна. Національний банк. Положення про організацію операційної діяльності в банках України : затв. постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 254 // Офіційний вісник України. – 2003. ‑ № 28. ‑ С. 164

14. Україна. Національний банк. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : затв. постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259 // Офіційний вісник України. – 2009. ‑ №34. – С. 59.

15. Україна. Національний банк. Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб : затв. постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 30 серпня 2002 р. № 1301/268 // Офіційний вісник України. - 2002. ‑ № 36. ‑ С. 101.

16. Україна. Національний банк. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків : затв. постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 // Офіційний вісник України. – 2000. ‑ № 32. ‑ С. 228.

17. Україна. Національний банк. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS : затв. постановою Правління НБУ від 08.05.2002 р. № 171 // www.rada.gov.ua.

18. Україна. Національний банк. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України : затв. постановою Правління НБУ від 19.03.2003 р. № 124. // Офіційний вісник України. – 2003. ‑ № 20. ‑ С. 18.

19. Україна. Національний банк. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. ‑ № 51. ‑С. 316.

20. Україна. Національний банк. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті : затв. постановою Правління НБУ від 16.08.2006 р. № 320 // Офіційний вісник України. – 2006. ‑ № 36. ‑ С. 32.

21. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / за заг. ред. У. Я. Грудзевича : Націон. Банк України. – К. : УБС НБУ, 2007. – 222 с.

22. Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2003. – 599 с.

23. Банківські операції : підручник / за ред В. І. Міщенка, Н. Слав’янської. ‑ К. : Знання, 2006. ‑ 727 с.

24. Васюренко О. В. Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком /О. Васюренко, В. Подчесова // Банківська справа. – 2008. ‑ № 1. – С. 28-40.

25. Васюренко О. В. Банківські операції: навч. посібн. / О. В. Васюренко – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 324 с.

26. Васюренко О. Математичні методи і моделі у сфері аналізу та управління банківською діяльністю / О. Васюренко, Г. Азаренкова // Вісник НБУ. – 2003. ‑ № 8. – С. 11-13.

27. Вовчак О.Д. Сучасні підходи до аналізу та управління ризиками банківської інвестиційної діяльності / О. Д. Вовчак // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників, 16-17 лютого 2006р. Т.1- Вінниця: Книга-Вега, 2006. – С. 230-234

28. Волохов В. Методика оцінки ефективності кредитної діяльності банків за витратним підходом / В. Волохов // Вісник НБУ.‑ 2003. ‑ № 8. – С. 49-54.

29. Копилюк О.І. Банківські операції / навч. посібн. / О.І. Копилюк, Г.В. Бондарчук-Грита. ‑ К.: Знання, 2010. – 480 с.

30. Копилюк О.І. Методологічні підходи до управління фінансовою стійкістю банків та їх порівняльний аналіз / О.І. Копилюк, Н.С. Кульчицька, О.М. Музичка // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. Випуск 32. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – С. 243-250.

31. Копилюк О.І. Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності / О.І. Копилюк, О.М. Музичка / Монографія. – Львів: вид-во «Ліга-Прес». – 2010. – 225 с.

32. Коршикова Т. Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності банків / Т. Коршикова // Вісник НБУ. – 2003. ‑ № 1. – С. 24-25.

33. Косова Т. Д. Банківські операції: навч. посібник / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – Донецьк : Норд-Прес-ДоДДУ, 2008. – 350 с.

34. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.

35. Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах : моногр. / В. М. Кочетков; Європейський ун-т. – К., 2003. – 298 с.

36. Кирпатенко В.М. Теоретичні та практичні аспекти управління валютними ризиками // В.М. Кирпатенко, Р.Т. Макуцький, І.М. Шевчук // Вісник ЛКА. – Серія економічна, випуск 27. – Львів: вид-во ЛКА, 2007. – С. 135-140.

37. Красовський Ю. В. Цілі та завдання оптимізації портфелів залучених і запозичених грошових коштів комерційного банку / Ю. В. Красовський // Вісн. Укр. акад. банківської справи. – 2006. ‑ № 1 (16). – С. 239 – 247.

38. Ларушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка. – М.: Юрист, 2005. – 688 с.

39. Майборода Л. Основні підходи до проведення аналізу розвитку банківського сектору / Л. Майборода // Вісник НБУ. – 2007. ‑ № 1. – С. 49-53.

40. Мельников А. В. Математические методы финансового анализа / А. В. Мельников, Н. В. Попова, В. С. Скорнякова; под науч. ред. А. В. Мельникова. – М. : Анкил, 2006. – 437 с.

41. Мещеряков А. А. Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку : моногр. / А. А. Мещеряков; Укр. акад. банківської справи НБУ. – К. : Науковий світ, 2006. – 347 с.

42. Музичка О.М. Критерії класифікації ресурсної бази банку / О.М. Музичка / Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. Башнянин Г. І., Дайновський Ю. А., Єлейко В. І. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – Випуск 24 ‑ С. 262-270.

43. Музичка О.М. Механізм оптимізації ресурсної бази банку / О.М. Музичка // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. Башнянин Г.І., Дайновський Ю. А., Єлейко В. І. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – Випуск 25. – С. 469-474.

44. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук та ін.; Нац. банк України. Львів. банківський ін-т. – 3-е вид. – К. : Алерта ; Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

45. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Міщенко, к.е.н., доц. О.І. Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової – Київ : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 97с.

46. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності : навч.-метод. посіб. / І. М. Парасій-Вергуненко; М-во освіти і науки України. – К. : КНЕУ, 2003. – 346 с.

47. Пасічник І. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку / І. Пасічник, В. Вовк // Вісник НБУ. – 2008. ‑ № 1. – С. 36 – 39.

48. Пересада А. А. Управління банківськими інвестиціями: моногр. / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. ‑ К. : КНЕУ, 2005. ‑ 388 с.

49. Петрук О. М. Банківська справа : навч. посіб. / О. М. Петрук; за ред Ф. Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.

50. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2002. – 316 с.

51. Стефанишина А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя / А. Стефанишина // Вісник НБУ. – 2010. ‑ № 11. – С. 62 – 66.

52. Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України / Д. Твердохлібова // Економіка України. – 2008. ‑ № 4. – с. 43-56.

53. Тичина В., Задніпровська О. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля ІІ / В. Тичина, О. Задніпровська // Вісник НБУ. – 2008. ‑ № 1. – С. 20-25.

54. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Л. О. Примостка, М. П. Чуб, Г. П. Карчєва та ін. ; за ред. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.

55. Швець Н. Р. Аналіз та оцінка ресурсів банку : моногр. / Н. Р. Швець ; Чернівецьк. нац. ун-т. – Чернівці : Рута. – 2006. – 168 с.

56. Шевченко Р. І. Банківські операції : навч-метод. посіб. / Р. І. Шевченко, С. М. Подік. – К.: КНЕУ, 2003. – 276 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.011 с.)