ТОП 10:

ТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ1. Основною метою аналізу пасивних операцій банку є:

1) аналіз структури пасивів за джерелами формування ресурсів (співвідношення власного капіталу та зобов’язань);;

2) визначення ефективності формування ресурсної бази банку з метою зниження її вартості та підвищення фінансової стабільності;

3) визначення розміру власного капіталу, його структури та достатності;

4) аналіз структури зобов’язань з позиції витратності та стабільності ресурсної бази.

 

2. Сутність пасивних операцій банку полягає у:

1) залученні різноманітних видів вкладів у межах депозитних і ощадних операцій, отриманні кредитів від інших банків, емісії різноманітних цінних паперів та проведенні інших операцій, унаслідок яких збільшуються грошові кошти в пасивів балансу банку;

2) розміщенні акумульованих коштів від свого імені, на власних умовах та власний ризик з метою отримання прибутку;

3) залученні коштів і наданні їх у позику або в інвестуванні за більш високими процентними ставками;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

3. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» капітал банку це:

1) сукупність внесених власниками-учасниками капіталу власних коштів, які зростають у результаті ефективної банківської діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових надходжень з боку учасників;

2) величина капіталу, на яку отримано письмові зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї);

3) залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань;

4) гроші у національній чи іноземній валюті чи їх еквівалент.

 

4. Капітал банку складається із:

1) статутного капіталу та інших фондів банку;

2) результатів переоцінки основних засобів;

3) результату поточного року;

4) всі відповіді правильні.

 

5. Сплачений та зареєстрований капітал банку називається:

1) підписним;

2) регулятивним;

3) статутним;

4) балансовим.

 

6. Аналіз статутного капіталу банку здійснюється за такими напрямами:

1) формування статутного капіталу під час створення банку;

2) порядок збільшення розміру статутного капіталу;

3) порядок зменшення розміру статутного капіталу;

4) всі відповіді правильні.

7. Джерелом аналізу власного капіталу банку є звітна фінансова інформація, яка включає:

1) звіт про власний капітал;

2) примітки до фінансових звітів: 1 «Облікова політика», 1.14 «Резерви», 1.17 «Статутний капітал», 1.20 «Операції з простими та потенційними простими акціями, які були здійснені після дати балансу»;

3) правильні відповіді 1 і 2;

4) правильна відповідь відсутня.

 

8. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку повинен бути не меншим:

5) 10 млн. євро;

6) 75 млн. грн.

7) 120 млн. грн.

8) правильна відповідь відсутня.

 

9. Збільшення розміру статутного капіталу банку може здійснюватися шляхом:

1) випуску нових акцій;

2) збільшення номінальної вартості акцій або обміну облігацій на акції;

3) переведення субординованого боргу до розряду статутного капіталу (якщо це дозволено чинним законодавством);

4) всі відповіді правильні.

 

10. Зменшення розміру статутного капіталу здійснюється через:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) зменшення кількості акцій шляхом викупу частини їх у власників з метою анулювання;

3) переведення субординованого боргу до розряду статутного капіталу (якщо це дозволено чинним законодавством);

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

11. Ефективність використання статутного капіталу визначається за допомогою таких показників:

1) розміру кредитних вкладень на 1 грн. статутного капіталу, розміру прибутку на 1 грн. статутного капіталу;

2) розміру прибутку на одну акцію, розмір прибутку на одного акціонера;

3) терміну окупності акціонерного капіталу;

4) всі відповіді правильні.

 

12. Капітал, який складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України називається:

1) статутним;

2) регулятивним;

3) економічним;

4) підписним;

 

13. До основного капіталу банку не включають:

1) сплачений і зареєстрований статутний капітал;

2) надбавки до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал;

3) резерви переоцінки основних засобів;

4) розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку.

 

14. Здатність банку захистити інтереси своїх кредиторів та власників від незапланованих збитків, розмір яких залежить від обсягу ризиків, що виникають у результаті виконання банком активних операцій характеризується поняттям:

1) достатність капіталу;

2) платоспроможність банку;

3) ліквідність банку;

4) фінансова стійкість банку.

 

15. Для оцінки достатності капіталу Національним банком затверджені такі нормативи капіталу:

1) Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6;

2) Н7, Н8, Н9, Н10;

3) Н1, Н2, Н3;

4) Н11, Н12.

 

16. Величина регулятивного капіталу (РК) визначається за формулою:

1) РК=основний капітал+додатковий капітал-відрахування;

2) РК=основний капітал+додатковий капітал;

3) РК=основний капітал+додатковий капітал+відрахування;

4) РК=основний капітал-додатковий капітал+відрахування;

 

17. Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку повинен становити:

1) 75 млн. грн.;

2) 120 млн. грн.;

3) 10 млн. євро;

4) 100 млн. грн.

 

18. Для діючого банку норматив адекватності регулятивного капіталу повинен становити не менше:

1) 4%;

2) 8%;

3) 10%;

4) 12%.

 

19. Норматив співвідношення регулятивного капіталу та сукупних активів банку повинен становити не менше:

1) 4%;

2) 9%;

3) 10%;

4) 12%.

 

20. Збільшення нормативу адекватності регулятивного капіталу означає:

1) збільшення частки ризиків, яка припадає на власників банку;

2) збільшення частки ризиків, яку приймають на себе кредитори;

3) збільшення частки ризику, яку приймають на себе вкладники;

4) зменшення частки ризиків, яка припадає на власників банку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.79 (0.01 с.)