ТОП 10:

Для розрахунку якого нормативу здійснюється розподіл активів за ступенем ризику?1) мінімального розміру регулятивного капіталу;

2) співвідношення регулятивного капіталу і сукупних активів банку;

3) адекватності регулятивного капіталу;

4) всі відповіді правильні.

 

22. Норматив адекватності регулятивного капіталу розраховується як співвідношення:

1) балансового капіталу і зважених за ступенем ризику активів і зобов'язань;

2) регулятивного капіталу і зважених за ступенем ризику активів і позабалансових зобов'язань;

3) балансового капіталу і сукупних активів;

4) регулятивного капіталу і сукупних активів.

 

23. Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку його активи поділяють на:

1) 10 груп;

2) 8 груп;

3) 5 груп;

4) 4 групи.

 

24. Норматив співвідношення регулятивного капіталу і сукупних активів банку розраховується шляхом ділення:

1) балансового капіталу і зважених за ступенем ризику активів і зобов'язань;

2) регулятивного капіталу і зважених за ступенем ризику активів і позабалансових зобов'язань;

3) балансового капіталу і сукупних активів;

4) регулятивного капіталу і сукупних активів.

 

25. Величина регулятивного капіталу банку за умови, що: основний капітал дорівнює 64352 тис грн., додатковий – 71943 тис грн., кошти, вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу – 8403 тис грн. становить:

1) 127892 тис грн.;

2) 136295 тис грн.;

3) 144698 тис грн.;

4) правильна відповідь відсутня.

 

26. Оцінка вартості власного капіталу банку здійснюється на основі:

1) визначення бухгалтерської (балансової) вартості власного капіталу;

2) визначення ринкової вартості;

3) способу регульованих бухгалтерських процедур

4) всі відповіді правильні.

 

27. Звіт про дотримання економічних нормативів складається банком:

1) щоденно;

2) щодекадно;

3) щомісячно;

4) щоквартально.

 

28. Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які випускаються банком у вигляді:

1) акцій;

2) облігацій;

3) сертифікатів;

4) векселів.

 

29. Кошти на умовах субординованого боргу залучаються на строк:

1) не менше 5 років;

2) не більше 5 років;

3) до 10 років;

4) на довільний строк.

 

30. Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, включаються до розрахунку капіталу за рішенням:

1) зборів акціонерів;

2) правління банку;

3) Комісії НБУ;

4) Кабінету Міністрів.

 

31. У якій частині балансу відображається субординований капітал банку:

1) в активах;

2) у зобов’язаннях;

3) у капіталі;

4) поза балансом.

 

32. Мультиплікатор капіталу – це відношення активів банку до:

1) статутного капіталу;

2) власного капіталу;

3) регулятивного капіталу;

4) зобов’язань.

 

33. Розмір відрахувань до резервного фонду банку повинен бути не меншим:

1) 25% чистого прибутку;

2) 5% прибутку до оподаткування;

3) 5% чистого прибутку;

4) 1% чистого прибутку.

 

34. Коли резервний фонд досягає встановленого розміру відрахування до нього:

1) припиняються та не поновлюються;

2) припиняються, але у випадку використання коштів з нього поновлюються;

3) продовжуються;

4) правильна відповідь відсутня.

 

35. Якщо власний капітал банку менший вкладень в основні засоби і нематеріальні активи та дебіторську заборгованість у складі інших активів, це означає, що:

1) кошти власного капіталу використовуються для підтримки ліквідності:

2) банк допускає використання платних залучених коштів для покриття власних потреб;

3) власні джерела коштів використовуються для фінансування кредитно-інвестиційного портфеля

4) правильна відповідь відсутня.

 

36. Власний капітал банку на кінець року ( ) згідно балансового методу визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4)

де: ‑ власний капітал банку на початок року; ‑ результат переоцінки (необоротних активів, інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, цінних паперів у портфелі банку на продаж); ‑ розподіл прибутку (до загальних резервів, до резервних та інших фондів банку); ‑ капіталізовані дивіденди; ‑ внески до статутного капіталу та емісійні різниці; ‑ вилучення коштів із статутного капіталу.

 

37. Коефіцієнт надходження власного капіталу ( ) визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

38. Коефіцієнт приросту власного капіталу ( )визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

39. Коефіцієнт вибуття власного капіталу ( ) визначається як:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

40. Якщо значення коефіцієнтів надходження перевищують значення коефіцієнтів вибуття у динаміці, це означає, що у банку відбувається процес:

1) накопичення власного капіталу;

2) вилучення власного капіталу;

3) диверсифікації капіталу;

4) правильна відповідь відсутня.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.255.49 (0.007 с.)