Синтактика. Семантика. Прагматика 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Синтактика. Семантика. ПрагматикаСеміóтика, або семіолóгія (від грец. σημειωτικός — такий, що має ознаки від грец. σημεῖον — знак, ознака, грец. σῆμα — знак) — наука, яка досліджує способи передачі інформації, властивості знаків та знакових систем в людському суспільстві (головним чином природні та штучні мови, а також деякі явища культури, системи міфів, ритуалів), природі (комунікація у тваринному світі) або в самій людині (зорове та слухове сприйняття тощо). Іншими словами, семіотика — це теорія знаків та знакових систем.

Виділяються три розділи семіотики:

Семантика або синтаксис (грец. semantikos - означальний) - складова частина семіотики, теорія, яка вивчає смисл і значення мовних виразів, аналізує мову як знакову систему за функціями означення та позначення. Основні семантичні категорії - висловлювання, ім'я, термін, смисл, значення, денотат, референція, дескрипція (зміст цих категорій буде визначено в 2.4).

Синтаксис (грец. syntaxis - зв'язок, побудова) - складова частина семіотики, яка вивчає правила поєднання й розміщення мовних знаків у певній знаковій системі, абстрагуючись від функцій означення та позначення, які досліджує семантика.

Прагматика (грец. pragma - дія, справа) - складова частина семіотики, що вивчає способи використання знаків і мови як знакової системи в конкретних практичних ситуаціях.

Синтаксис розмежовують на:

Синтаксис словосполучень, який установлює синтаксичні властивості окремих слів як частин мови, тобто правила їхньої сполучуваності з іншими словами;

Синтаксис речень, спрямований на дослідження типів, ознак речень, зв'язків слів і сполук у складі речень і висловлювань.

Напрями сучасних синтаксичних досліджень

Структурно-статичний — розглядає синтаксичну будову словосполучень і речень, їх типи і ознаки, структурні схеми, не пов'язані з контекстом і ситуацією мовлення.

Семантичний — вивчає семантичну природу предикативності речень, їхні синонімічні перетворення, пропозиційну відповідність, позиційні схеми, їхнє варіювання в мовленні й парадигматику, типи функцій синтаксем (мінімальний носій елементарного змісту, конструктивний компонент речення) як складників речення, імпліцитність і компресію предикативних одиниць.

Генеративний — дослідником був Хомський Ноам, цей напрям оперує універсальними глибинними й поверхневими синтаксичними структурами, встановлює універсальні правила синтаксичних трансформацій й обмеження на них, виявляє вроджені принципи й параметри, що коригуються процесом мовної соціалізації.

Комунікативний — спрямований на динамічний бік мовленнєвих одиниць — висловлень, на особливості їхнього актуального членування (Актуальне членування речення) в конкретних комунікативних ситуаціях, на встановлення мовленнєвих варіантів речень, комунікативної парадигматики, особливостей модальності і перформативності, ролі порядку слів й інтонації у формуванні змісту висловлень тощо.

Стилістика тексту — дослідження правил адаптації та зв'язності речень у контексті і ситуації мовлення, референційної природи висловлень у конкретних текстових масивах, ролі синтаксичних одиниць у формуванні концепту тексту, його тематичних ліній, образності, експресивності тощо.

Когнітивний — аналіз проекції синтаксичних конструкцій на структури знань людини.

Комп'ютерний — моделювання синтаксичних структур, яке ґрунтується на доробку семантичного й генеративного синтаксису.

Логічний — розгляд синтаксису як учення про способи вираження думки й розроблявся філософськими граматиками під кутом зору раціоналізму й універсалізму (речення дорівнювало судженню, умовиводу, члени речення розглядалися як виразники логічних складників).

Психологічний — дослідники: Г. Пауль, Г. Штейнталь, О. Потебня, В. Вундт; за своєю сутністю близький до логічного, однак зміст речень мав комунікативно-психологічну інтерпретацію.

семантика (від грец. semantikos — те, що позначає) — вивчає відношення між знаком та його смислом; розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж у діяхронному, іст. перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів. Слово походить від грецького слова σημαντικός (семантікос), «значимий», з σημαίνω (семаіно), «значити, вказувати» та також від σήμα (сема), «знак, позначка,символ».

Слова за звуковою формою і взаємопов'язанням значеннєвих піль поділяються на полісемні (ручка, гатити) й моносемні(кисень — в узагальненому чи словниковому й конкретному вживанні); виділяються гомоніми (омоніми) (пара), пароніми(рибалка, рибак), антоніми (білий, чорний) й синоніми (блакитний, голубий), за емоційним забарвленням на чуттєвоневтральні з номінативно-комунікативною функцією (назви конкретних речей: побутовізми, технічні професіоналізми й науковітермінологізми та абстрактизми — димар, шило, вуглець, доброта) й чуттєво-забарвлені, що виявляють ще й ставлення мовця до називаної речі чи дії (пейоративізми, в тому числі арґотизми й сленґізми — ножище, ходуля, куля, каліка 'нога',пестливі — ніж(еч)ка, евфемізми й табуїзми — нічний метелик, дівчина легких звичаїв 'повія', лихий 'чорт' урочисті йпоетизми — правиця, десниця, рам'я 'рука', що за походженням можуть бути спершу історичними — архаїзми й неологізми — чи географічними алотопізмами — етранжизми, діалектизми). Їх функційне застосування вивчає стилістика. Систематичного викладу української семантики нема.

прагматика (давньогрец. pragmatos — дія) — вивчає відношення знаків з їх відправниками, одержувачами та контекстом знакової діяльності.

Прагматика є підгрупою лінгвістики і семіотики, яка вивчає, яким чином контекст вносить свій внесок у зміст. Прагматика містить в собі теорію розмовного акту, розмовну імплікатуру, розмови у взаємодії й інші підходи до мовної поведінки у філософії, соціології, лінгвістиці та антропології. На відміну від семантики, яка досліджує значення, як звичайний або "закодований" в даній мові, прагматика вивчає передачу значення, яке залежить не лише від структурного і лінгвістичного знання (наприклад, граматика, лексика і т.д.) мовця і слухача, а й від контексту висловлювання, будь-які існуючі знання про тих, хто бере участь, виведення намірів мовця, та інших факторів. У цьому відношенні, прагматика пояснює, як користувачі мови здатні подолати очевидну двозначність, оскільки значення у реченні спирається на спосіб, місце, час і т.д..

Здатність розуміти значення іншого співрозмовника називається прагматична компетенція.

Двозначність

Речення "У вас є зелене світло" є неоднозначним. Без знання контексту , ідентичності мовця, його або її намірів , важко зробити висновок ,визначити сенс з упевненістю. Наприклад:

• Це може означати , що у вас є зелене навколишнє освітлення .

• Це може означати , що у вас є зелене світло під час водіння автомобіля.

• Це може означати , що ви можете піти вперед з проектом.

• Це може означати , що ваше тіло має зелене свічення .

• Це може означати , що ви володієте лампочкою , яка відтіняє зелений.

Аналогічно , речення "Шерлок побачив людину з біноклем " може означати , що Шерлок спостерігав чоловіка за допомогою бінокля , або це може означати , що Шерлок спостерігав людину , яка тримала у руках бінокль ( синтаксичних двозначність ) . Сенс речення залежить від розуміння контексту і наміру того хто говорить . Як визначено в лінгвістиці , речення є абстрактним об'єктом - рядок слів , відірваних від немовного контексту - на відміну від висловлювання , що є конкретним прикладом мовного акту в певному контексті. Чим ближче свідомі суб'єкти дотримуються загальних слів , ідіом , формулювань , і тим більш легко іншим припустити їх зміст; чим далі вони відхиляються від загальних виразів і більш широких варіацій тлумачень. Це говорить про те , що речення не має внутрішнього сенсу ; немає значення пов'язаного з реченням або словом , воно може тільки символічно представляти ідею. Значення висловлювання, з іншого боку, мається на увазі засноване на лінгвістичному знанні і знанні нелінгвістичного контексту висловлювання (який може або, можливо, не достатній, щоб вирішити двозначність). У математиці з парадоксом Беррі виникла систематична двозначність зі словом « визначний ». Двозначність зі словами показує, що описова сила будь-якої людської мови є обмежена.

Етимологія

Слово прагматика походить від Латинського Pragmaticus та від грецького (pragmatikos), це означає "​​ придатний для дій".

Походження

Прагматика була поглядом на структуралістську лінгвістики, як це викладено Ф. де Сосюром. У багатьох випадках, це розширило його ідеї, про те що мова має структуру, що піддається аналізу, складену з частин, які можуть бути визначені відносно інших. Прагматика спочатку займалася тільки синхронним дослідження, на відміну від вивчення історичного розвитку мови. Тим не менш, він відкинув думку, що весь сенс виходить від ознак існуючих виключно в абстрактному просторі мови. Тим часом, історична прагматика також з'явилася на світ.

Сфери інтересів

• вивчення про сенс мовця , не орієнтується на фонетичні чи граматичні форми висловлювання , а на наміри і переконання оратора.

• вивчення сенсу в контексті , і вплив , що даний контекст може мати на повідомлення. Це вимагає знання ідентичностей мовця , і місце і час висловлювання.

• Мета-прагматика має намір розуміти контекст, в якому мовна подія мала місце. Без контексту , чисті довідкові значення ігнорують складність будь-якого мовного висловлювання.

• Вивчення імплікативних форм , тобто речей , які повідомляються зокрема, якщо вони явно не виражені.

• Інформаційна структура , вивчення того , як висловлювання відзначені для того , щоб ефективно управляти загальною основою згаданих осіб між мовцем і слухачем.

• Формальна Прагматика , вивчає ті аспекти значення , для яких контекст використання є важливим фактором , за допомогою методів і цілей формальної семантики.

Пов'язані поля

Існує значний збіг між прагматикою та соціолінгвістикою , відколи обидва використовують інтерес до мовного значення, як визначається використанням в мовному товаристві. Проте , соціолінгвісти , як правило , більше зацікавлені у варіаціях на мові в таких громадах.

Прагматика допомагає антропологам зв’язувати елементи мови з ширшими соціальними явищами ; таким чином , вона пронизує області лінгвістичної антропології . Оскільки прагматика описує як правило , свої сили у грі протягом даного висловлювання , він включає в себе вивчення влади , роду , раси , ідентичності , та їх взаємодію з окремими мовними актами . Наприклад , у дослідженні кодового перемикання безпосередньо відноситься до прагматики , оскільки перемикач в коді впливає на зміну прагматичної сили .

За словами Чарльза У. Моріса , прагматика намагається зрозуміти зв'язок між знаками і їх користувачами , у той час як семантика прагне зосереджуватися на реальних предметах чи ідеях , на які посилається слово , і синтаксис (або " синтактика " ) розглядає відносини між знаками або символами . Семантика - буквальне значенням ідеї, тоді як прагматика має на увазі значення даної ідеї.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 455; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)