Тема № 1. Поняття та джерела міжнародного торгового праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 1. Поняття та джерела міжнародного торгового права1. Історія міжнародного торгового права.

2. Поняття «міжнародного законодавства» та допустимість його застосування.

 

Тема 2, 3. Суб’єкти та об’єкти міжнародного торгового права

1. Поняття валюти та її ознаки. Можливість використання іноземної валюти.

2. Електронний оборот інформації.

Тема 4. Загальна характеристика міжнародних торгових угод

1. Роль міжнародних організацій в уніфікації норм, що регулюють порядок укладення міжнародних торгових угод.

2. Порівняльна характеристика змісту кодифікованих звичаїв торгового обороту щодо порядку укладення міжнародних торгових договорів, Віденської конвенції 19890 р. та національного законодавства України.

 

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання міжнародної купівлі-продажу

1. Публічний порядок в сфері міжнародної купівлі-продажу.

2. Відмежування договору міжнародної купівлі-продажу від схожих договірних форм.

 

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання міжнародного торгового посередництва

1. Національно-правове регулювання посередницької діяльності

2. Публічний порядок в сфері посередницької діяльності.

 

Тема 7, 8. Міжнародний факторинг та лізинг

1. Публічний порядок в сфері факторингової діяльності.

2. Національно-правове регулювання факторингу.

 

Тема 9. Підряд в міжнародному торговому обороті

1. Публічний порядок в сфері міжнародної діяльності по наданню послуг

 

Тема 11, 12. Міжнародні ліцензійні договори і пов’язані з ними договори. Франчайзинг в міжнародній торгівлі

1. Публічний порядок в сфері міжнародної франчайзингової діяльності.

2. Публічний порядок і укладення ліцензійних договорів в міжнародному торговому праві.

Приклади типових завдань

Індивідуального характеру (вибіркових)

Тема реферату обирається студентом індивідуально (має відповідати предметові даної дисципліни) або з наведеного нижче переліку і обов‘язково погоджується з викладачем. Обсяг реферату – 15 стандартних машинописних сторінок. За змістом реферат є індивідуальною роботою наукового характеру, оформлюється як наукова робота і має бути захищений у порядку, передбаченому для здачі індивідуального завдання.

Від викладача кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке складається із трьох пунктів: аналіз нормативного документу, аналіз рішення МКАС з вирішення спорів у сфері міжнародної торгівлі, задача.

 

 

Типові теми для виконання завдань наукового характеру

(написання реферату, есе тощо)

1. Предмет МТП. Історія виникнення та розвитку МТП.

2. Відмінність МТП від суміжних галузей права − господарського права, міжнародного приватного права тощо.

3. Відносини, що регулюються міжнародним торговим правом.

4. Поняття та види джерел МТП.

5. Подвійний характер правового регулювання міжнародних торгових відносин. Внутрішньодержавне та міжнародне регулювання міжнародних торгових відносин міжнародні звичаї та узвичаєння як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.

6. Багатосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.

7. Двосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.

8. Змішані джерела міжнародного торгового права.

9. Судова практика та доктрина.

10. Поняття суб’єктів міжнародного торгового права.

11. Комерційні організації в рамках ЄС.

12. Європейське об’єднання.

13. Європейська компанія.

14. ТНК як суб’єкт міжнародного торгового обороту.

15. Уніфікація норм щодо правового статус суб’єктів міжнародного торгового права.

16. Конвенція СНД про транснаціональні корпорації.

17. Модельний закон «Про фінансово-промислові групи».

18. Поняття, методи та джерела регулювання транскордонної неспроможності. Методи регулювання транскордонної неспроможності

19. Джерела правового регулювання транскордонної неспроможності. Європейська конвенція про транскордонну неспроможність 1960 р., Європейська конвенція про деякі аспекти банкрутства 1990 р.

20. Конвенція ЄС про транскордонну неспроможність 1995 р.

21. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність 1997 р. Поняття та види норм об’єкті МТП.

22. Товари як об’єкт міжнародного торгового обороту.

23. Міжнародна конвенція про гармонізовану систему опису та кодування товарів.

24. Угода про єдину товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності СНД.

 

Типові приклади завдань практичного характеру

Проаналізувати:

- Прецеденти, які видаються кожній групі на кожну тему.

Вирішити типові задачі, які видаються кожній групі на кожну тему.

Скласти таблиці:

Порівняння джерел міжнародного публічного права та міжнародного торгового права.

 


VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

Принципи і види контролю знань студентів

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальної програми, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вузу і видача диплому, відрахування з університету. Результати контролю знань є основним показником, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

За умови вірної організації контроль знань є способом досягнення навчальних, виховних, організаційних, розвивальних, методичних та інших цілей.

Контроль знань будується на таких основних принципах:

- перевірка і оцінювання знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів,

- перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання, послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики,

- перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного студента,

- диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними, заздалегідь визначеними критеріями,

- оцінка знань студента повинна відповідати дійсній якості та обсягу засвоєних знань, вмінь і навичок.

Контроль знань по дисциплінах, що викладаються кафедрою міжнародного та європейського права, складається з двох блоків планових заходів:

1) поточний контроль знань студентів,

2) підсумковий контроль знань студентів.

При цьому на поточний контроль виносяться завдання, які неможливо або недоцільно перевіряти на іспиті. Натомість завдання, що виносяться на іспит, мають узагальнюючий характер, та дозволяють оцінювати рівень творчого, цілісного бачення курсу, уміння синтезувати отримані знання, використовувати їх для аналізу ситуацій та формулювання свого відношення до тих чи інших проблем.

Формування підсумкової оцінки з дисципліни здійснюється за двома складовими - за результатами поточної діяльності та результатами діагностики знань у форму іспиту.

Оцінювання знань здійснюється відповідно до міжнародних стандартів, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Порядок оцінювання знань студентів

Денної форми навчання

Загальні положення оцінювання поточної роботи студентів

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу, вироблених навичок проведення аналітичних робіт, умінь самостійно опрацьовувати нормативну базу, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (наприклад, презентувати розв’язання задачі).

Поточний контроль роботи студента протягом семестру повинен:

- допомагати студентові в організації його роботи,

- привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни,

- виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму,

- стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни,

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається,

- визначити недоліки та прогалини у знаннях та шляхи їх усунення,

- виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Поточний контроль знань студентів здійснюється протягом семестру в процесі аудиторних занять по питаннях, винесених для обговорення та тих, що рекомендовані для самостійного вивчення. Зазначені питання по кожній з тем, нормативно-правові акти та література для підготовки відповідей на них викладені в методичних матеріалах з курсу “Міжнародне торгове право”, з якими студенти можуть ознайомитись на кафедрі міжнародного та європейського права або на сайті університету (http://10.1.1.66/).

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямками:

1) виконання студентом обов’язкових завдань навчальної програми,

2) проходження модульного контролю знань,

3) виконання індивідуальних завдань щодо опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 465; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.012 с.)