Порядок оцінювання поточної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок оцінювання поточної роботиМаксимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами поточної роботи, - 50 балів

І. Об’єкти оцінювання:

1) результативність роботи на семінарських заняттях, зокрема:

- систематичність та активність роботи протягом семестру: виступи на семінарських заняттях, участь в обговоренні питань на семінарських заняттях, експрес-опитування під час семінарських занять, виконання тестових завдань, розв’язування практичних завдань – 0-30 балів,

2) виконання модульних завдань – 0-10 балів.

3) самостійна робота студента: виконання індивідуальних (домашніх) завдань; підготовка рефератів, підготовка тематичних доповідей, участь у науковому гуртку або участь у роботі конференцій тощо - 0-10 балів.

 

Модульні завдання є видом рубіжного контролю і проводяться у формі тестів та відповідей на теоретичні питання.

Модульний контроль проводиться в межах аудиторних практичних занять двічі на семестр і має на меті перевірку знань студентів по блоках тем програми з дисципліни “Міжнародне торгове право”. Модульний контроль проводиться під час семінарських занять.

Кожен модуль включає двадцять тестових завдань і оцінюється в 0 або 5 балів. Результати модульного контролю наприкінці семестру розглядаються кафедрою.

 

Вид завдання Кількість балів Критерії оцінки відповіді
20 тестових завдань Студент правильно розв’язав 15 і більше тестових завдань  
Студент правильно розв’язав 14 і менше тестових завдань

Матеріали до модульного контролю знань студентів

Модуль 1

Тема 1-5

Предмет МТП. Історія виникнення та розвитку МТП. Відмінність МТП від суміжних галузей права - господарського права, міжнародного приватного права тощо. Відносини, що регулюються міжнародним торговим правом. Поняття та види джерел МТП. Подвійний характер правового регулювання міжнародних торгових відносин. Внутрішньодержавне та міжнародне регулювання міжнародних торгових відносин міжнародні звичаї та узвичаєння як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин. Багатосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин. Двосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин. Змішані джерела міжнародного торгового права. Судова практика та доктрина. Поняття суб’єктів міжнародного торгового права. Комерційні організації в рамках ЄС. Європейське об’єднання. Європейська компанія. ТНК як суб’єкт міжнародного торгового обороту. Уніфікація норм щодо правового статус суб’єктів міжнародного торгового права. Конвенція СНД про транснаціональні корпорації. Модельний закон «Про фінансово-промислові групи». Поняття, методи та джерела регулювання транскордонної неспроможності. Методи регулювання транскордонної неспроможності Джерела правового регулювання транскордонної неспроможності. Європейська конвенція про транскордонну неспроможність 1960 р., Європейська конвенція про деякі аспекти банкрутства 1990 р.. Конвенція ЄС про транскордонну неспроможність 1995 р., Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність 1997 р. Поняття та види норм об’єкті МТП. Товари як об’єкт міжнародного торгового обороту. Міжнародна конвенція про гармонізовану систему опису та кодування товарів. Угода про єдину товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності СНД. Гроші як специфічний об’єкт міжнародного торгового обороту. Речі як об’єкт міжнародного торгового обороту. Цінні папери як об’єкт міжнародного торгового обороту. Женевська конвенція 1931 р. Результати інтелектуальної діяльності як об’єкт міжнародного торгового обороту. Угода про торгові аспекти прав на інтелектуальну власність (TRIРS). Інформація як об’єкт міжнародного торгового обороту. Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронну комерцію». Рекомендація № 26 ЄЕК ООН «Комерційне використання угоди обміну по сприянню міжнародним торговим процедурам» 1995 р. Послуги як об’єкт міжнародного торгового права. Роботи як об’єкт міжнародного торгового права. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Спільна діяльність по видобутку корисних копалин. Загальні питання переходу права власності в міжнародному торговому праві. Особливості переходу права власності на державне майно.

Поняття міжнародної торгової угоди. Джерела регулювання міжнародних торгових угод. Міжнародні угоди (дво- та багатосторонні), звичаї та узвичаєння. Види міжнародних торгових угод. Принципи укладення міжнародних торгових угод. Способи укладення міжнародних торгових угод. Форма міжнародної торгової угоди. Внесення змін до міжнародних торгових угод. Розірвання та припинення міжнародного торгового договору. Виконання та забезпечення міжнародних торгових угод. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за міжнародними торговими угодами. Публічний порядок в сфері міжнародного торгового права. Організації, які визначають публічний порядок в сфері міжнародної торгівлі. Міжнародно-правове регулювання міжнародної купівлі-продажу Загальна характеристика правового регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів. Уніфікація правового регулювання купівлі-продажу товарів. Діяльність міжнародних організацій по уніфікації міжнародної купівлі-продажу (ЮНСІТРАЛ тощо). Джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу: Віденська конвенція 1980 про договір міжнародної купівлі-продажу. Нью-Йоркська конвенція про позовну давність в міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р. Типовий контракт міжнародної купівлі-продажу товарів МТП. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Сторони договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Порядок укладення договору. Форма та зміст договору. Предмет договору. Взаємні права та обов’язки сторін. Відповідальність сторін та форс-мажорні обставини. Публічний порядок в сфері міжнародної купівлі-продажу.

 

Модуль 2

Теми 6- 16

Поняття та правове регулювання міжнародного торгового посередництва. Конвенція про представництво в міжнародній купівлі-продажу товарів, 1983 р. Європейська конвенція про право, що застосовується до договірних зобов’язань. Директива ЄС про координацію права держав-членів щодо незалежних торгових агентів. Принципи Європейського контрактного права. Договори в сфері міжнародного торгового посередництва. Договір випадкового посередництва. Дистриб’юторська угода. Агентський договір. Публічний порядок в сфері міжнародного торгового посередництва. Договори торгового представництва. Договір міжнародної консигнації. Поняття факторингу в міжнародному торговому обороті. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг. Поняття факторингового договору. Історія факторингових відносин в світі. Відкритий та скритий факторинг. Типи міжнародного факторингу в залежності від умов відповідальності, об’єм грошової вимоги, що передається, об’єму прав на платіж, характеру проведення міжнародної факторингової угоди. Відмінність факторингових відносин від схожих. Порядок та особливості укладення договору факторингу. Предмет договору міжнародного факторингу. Виконання грошового зобов’язання фактору. Дохід фактора. Поняття фінансового лізингу. Регулювання міжнародного фінансового лізингу. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг 1988 р. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу. Предмет договору міжнародного фінансового лізингу. Лізингові платежі. Речові права орендодавця. Наслідки порушення договору міжнародного фінансового лізингу. Публічний порядок в сфері міжнародного фінансового лізингу. Поняття підряду в міжнародному обороті. Міжнародний договір будівництва комплексного промислового об’єкту. Поняття та види міжнародного договору будівництва комплектного промислового об’єкту. Регламентація договору будівництва комплектного промислового об’єкту. Правова природа такого договору. Права і обов’язки сторін. Міжнародний договір про надання технічних послуг. Загальна характеристика правового регулювання міжнародних перевезень. Брюссельська конвенція про уніфікації деяких правил про коносамент 1924 р. з відповідними змінами та доповненнями 1968 та 1979 рр. Брюссельська конвенція щодо уніфікації деяких правил стосовно зіткнення суден 1910 р. та інші. Поняття міжнародного перевезення. Система міжнародних договорів в області автомобільного права. Договори в сфері морського перевезення. Договори в сфері авіаційного перевезення. Вимоги до транспортних документів. Особливості укладення договору на міжнародні перевезення, в тому числі на комбіновані перевезення. Публічний порядок в сфері міжнародних перевезень. Загальна характеристика правового регулювання відносин в сфері міжнародної торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності. Договірні форми міжнародної торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності. Загальні положення про міжнародні ліцензійні договори. Регулювання міжнародних ліцензійних договорів. Основні положення міжнародного ліцензійного договору. Міжнародний публічний порядок в сфері торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності. Історія виникнення франчайзингу та його розвиток. Міжнародне регулювання франчайзингу. Поняття договору міжнародного франчайзингу. Типи міжнародного франчайзингу. Відмежування франчайзингу від схожих відносин. Об’єкт міжнародного франчайзингу. Права на користування об’єктами інтелектуальної власності і порядок їх передачі Додаткові зобов’язання франчайзера по відношенню до франчайзі. Окремі обов’язки франчайзера. Відповідальність сторін за договором. Зміна умов договору міжнародного франчайзингу. Припинення зобов’язань за договором міжнародного франчайзингу Правова природа та види міжнародних розрахунків. Міжнародні кредитні перекази. Поняття. Доручення переказодавця банку переказодавця (перший банк відправник). Доручення банку переказодавця банку-посереднику. Строк виконання. Зміна або відкликання платіжного доручення. Ризики при такій формі розрахунків. Акредитив в міжнародній торгівлі. Поняття та види. Форми виконання акредитиву. Етапи акредитиву. Доручення наказодавця банку-емітенту про відкриття акредитиву. Підтвердження акредитиву. Виконання авізуючим банком акредитиву. Зміна або відкликання акредитиву. Закриття акредитиву. Відповідальність банку по акредитиву. Інкасо в міжнародній торгівлі. Поняття та види. Форми інкасо. Етапи розрахунків по інкасо Видача інкасового доручення. Виконання банком інкасового доручення. Ризики даної форми. Поняття та природа банківської гарантії. Її відмінність від аналогічних інститутів. Джерела правового регулювання банківської гарантії Ознаки банківської гарантії в міжнародному торговому обороті. Види банківської гарантії. Реалізація договору банківської гарантії. Виконання гарантії. Поняття інвестиційної діяльності в міжнародному торговому обороті. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності. Суб’єкти іноземних інвестицій Режим іноземних інвестицій. Ризики та обмеження при здійсненні інвестиційної діяльності. Гарантії іноземних інвестицій. Порядок вирішення інвестиційних спорів. Вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражем. Переваги такого способу вирішення спорів. Міжнародна регламентація комерційного арбітражу. Женевський протокол про арбітражне застереження. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж. Арбітражні регламенти для арбітражі в ad hoc. Арбітражна угода. Види арбітражної угоди. Форма такої угоди. Арбітражний процес. Формування арбітражного суду. Порушення процедури. Рішення. Альтернативні методи вирішення міжнародних торгових спорів.

 

 1. Загальна характеристика організацій, які визначають публічний порядок в сфері міжнародного комерційного обороту.
 2. Проаналізуйте Рішення МКАС від 29 квітня 2004. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 244 Практика МКАС при ТПП України).
 3. Аналіз типового закону ЮНСИТРАЛ про транскордонну неспроможність. Порівняйте з відповідними положеннями українського законодавства, якщо це можливо.
 4. Перехід права власності на державне майно до приватних осіб (приватизація) і міжнародне торгове право.
 1. Проаналізуйте Рішення МКАС від 12 травня 2004 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 253 Практика МКАС при ТПП України).
 1. Правовий аналіз Конвенції ЄС про транскордонну неспроможність
 2. Розкрийте принцип торгового звичаю та ділової практики як принципу МТП
 3. Проаналізуйте Рішення МКАС від 3 жовтня 2000 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 267 Практика МКАС при ТПП України).
 4. Правовий аналіз Європейської конвенції про деякі міжнародні аспекти банкрутства.
 5. Рівні уніфікації норм, що регулюють міжнародний торговий оборот.
 6. Проаналізуйте Рішення МКАС від 17 лютого 2003 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 278 Практика МКАС при ТПП України).
 7. Проведіть правовий аналіз Конвенції ООН 1983 р. про представництво при міжнародній купівлі-продажу товарів.
 8. Європейська компанія як суб’єкт МТП.
 9. Проаналізуйте Рішення МКАС від 26 грудня 2003 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 283 Практика МКАС при ТПП України).
 10. Проведіть правовий аналіз Типового Закону ЮНСИТРАЛ “Про електронну комерцію”.
 11. Правові форми зустрічної торгівлі.
 12. Проаналізуйте Рішення МКАС від 29 серпня 2003 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 287 Практика МКАС при ТПП України).
 13. Проведіть правовий аналіз Гаазької конвенції від 14 березня 1978 р. про право, що має застосовуватись до договорів з посередниками та про представництво.
 14. Уніфікація правових норм про правовий статус ТНК.
 15. Проаналізуйте Рішення МКАС від 22 вересня 2004 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 299 Практика МКАС при ТПП України).
 16. Проведіть правовий аналіз Женевської конвенції 1983 р. про представництво в міжнародній купівлі-продажу.
 17. Відносини, що регулюються МТП.
 18. Проаналізуйте Рішення МКАС від 22 липня 2004 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 304 Практика МКАС при ТПП України).
 19. Порівняйте положення Гаазької конвенції від 14 березня 1978 р. про право, що має застосовуватись до договорів з посередниками та про представництво та Женевської конвенції 1983 р. про представництво в міжнародній купівлі-продажу.
 20. Відмежуйте предмет регулювання МТП і предмет суміжних галузей.
 21. Проаналізуйте Рішення МКАС від 1 червня 2001 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 311 Практика МКАС при ТПП України).
 22. Проаналізуйте Типовий комерційний агентський контракт МТП.
 23. Принцип автономії волі в МТП та його обмеження.
 24. Проаналізуйте Рішення МКАС від 1 липня 2002 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 317 Практика МКАС при ТПП України).
 25. Типовий дистриб’юторський контракт МТП.
 26. Принцип добросовісності в МТП та його значення для розвитку міжнародного торгового обороту.
 27. Проаналізуйте Рішення МКАС від 13 квітня 2004 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 322 Практика МКАС при ТПП України).
 28. Проаналізуйте Типовий контракт МТП міжнародної купівлі-продажу готових виробів.
 29. Правові форми участі юридичних осіб в міжнародному комерційному обороті.
 30. Проаналізуйте Рішення МКАС від 9 червня 2005 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 335 Практика МКАС при ТПП України).
 31. Московська Конвенція про вирішення арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, які випливають від відносин економічного та науково-технічного прогресу.
 32. “Загальні принципи права” як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.
 33. Проаналізуйте Рішення МКАС від 12 червня 2001 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 345 Практика МКАС при ТПП України).
 34. Роль Віденської конвенції 1980 р. в уніфікаційних процесах в торговій сфері.
 35. Lex mercatoria поняття та значення.
 36. Проаналізуйте Рішення МКАС Справа № 48 Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 417 Практика МКАС при ТПП України).
 37. Проаналізуйте Угоду про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р.
 38. Торгові угоди з обмеженим колом учасників як джерело правового регулювання торгових відносин.
 39. Проаналізуйте Рішення МКАС Справа № 49 Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 427 Практика МКАС при ТПП України).
 40. Проаналізуйте Типовий Закон ЮНСИТРАЛ про Міжнародний комерційний арбітраж 1985 р.
 41. Розмежуйте договори міжнародної купівлі-продажу та міжнародного підряду (надання послуг) з врахуванням положень відповідних міжнародних документів.
 42. Проаналізуйте Рішення МКАС від 28 жовтня 2004 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 433 Практика МКАС при ТПП України).
 43. Проаналізуйте Нью-Йоркську конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.
 44. Стандартизовані типові контракти в міжнародному торговому обороті.
 45. Проаналізуйте Рішення МКАС від 12 січня 2004 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 440 Практика МКАС при ТПП України).
 46. Йорк-Антверпенські правила про загальну аварію 1994 р. та положення КТМ України.
 47. Роль ВТО (СОТ) у регулюванні міжнародної торгівлі.
 48. Проаналізуйте Рішення МКАС від 18 листопада 2004 р. Чи може бути винесено рішення інше, ніж представлене. Відповідь аргументуйте (ст. 445 Практика МКАС при ТПП України).
 49. Публічний порядок в сфері міжнародного лізингу.

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ

1. Предмет МТП. Історія виникнення та розвитку МТП.

2. Відмінність МТП від суміжних галузей права - господарського права, міжнародного приватного права.

3. Поняття та види джерел МТП.

4. Внутрішньодержавне та міжнародне регулювання міжнародних торгових відносин.

5. Міжнародні звичаї та узвичаєння як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.

6. Багатосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.

7. Двосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.

8. Змішані джерела міжнародного торгового права.

9. Поняття суб’єктів міжнародного торгового права.

10. Комерційні організації в рамках ЄС.

11. Європейська компанія.

12. ТНК як суб’єкт міжнародного торгового обороту.

13. Уніфікація норм щодо правового статус суб’єктів міжнародного торгового права.

14. Конвенція СНД про транснаціональні корпорації.

15. Модельний закон «Про фінансово-промислові групи».

16. Поняття, методи та джерела регулювання транскордонної неспроможності. Європейська конвенція про транскордонну неспроможність 1960 р.

17. Європейська конвенція про деякі аспекти банкрутства 1990 р.

18. Конвенція ЄС про транскордонну неспроможність 1995 р.

19. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність 1997 р.

20. Поняття та види норм об’єкті МТП.

21. Товари як об’єкт міжнародного торгового обороту.

22. Міжнародна конвенція про гармонізовану систему опису та кодування товарів.

23. Угода про єдину товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності СНД.

24. Гроші як специфічний об’єкт міжнародного торгового обороту.

25. Речі як об’єкт міжнародного торгового обороту.

26. Цінні папери як об’єкт міжнародного торгового обороту.

27. Угода про торгові аспекти прав на інтелектуальну власність (TRIРS).

28. Інформація як об’єкт міжнародного торгового обороту.

29. Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронну комерцію».

30. Рекомендація № 26 ЄЕК ООН «Комерційне використання угоди обміну по сприянню міжнародним торговим процедурам» 1995 р.

31. Послуги як об’єкт міжнародного торгового права.

32. Роботи як об’єкт міжнародного торгового права.

33. Поняття міжнародної торгової угоди.

34. Джерела регулювання міжнародних торгових угод.

35. Види міжнародних торгових угод.

36. Принципи укладення міжнародних торгових угод.

37. Способи укладення міжнародних торгових угод.

38. Форма міжнародної торгової угоди.

39. Внесення змін до міжнародних торгових угод.

40. Розірвання та припинення міжнародного торгового договору.

41. Виконання та забезпечення міжнародних торгових угод.

42. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за міжнародними торговими угодами.

43. Публічний порядок в сфері міжнародного торгового права.

44. Організації, які визначають публічний порядок в сфері міжнародної торгівлі.

45. Уніфікація правового регулювання купівлі-продажу товарів.

46. Діяльність міжнародних організацій по уніфікації міжнародної купівлі-продажу (ЮНСІТРАЛ тощо).

47. Джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу: Віденська конвенція 1980 про договір міжнародної купівлі-продажу. Нью-Йорська конвенція про позовну давність в міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р.

48. Типовий контракт міжнародної купівлі-продажу товарів МТП.

49. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів.

50. Сторони договору міжнародної купівлі-продажу товарів.

51. Поняття та правове регулювання міжнародного торгового посередництва.

52. Конвенція про представництво в міжнародній купівлі-продажу товарів, 1983 р.

53. Європейська конвенція про право, що застосовується до договірних зобов’язань.

54. Директива ЄС про координацію права держав-членів щодо незалежних торгових агентів.

55. Принципи Європейського контрактного права.

56. Договори в сфері міжнародного торгового посередництва.

57. Договір випадкового посередництва.

58. Дистриб’юторська угода.

59. Агентський договір.

60. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг.

61. Поняття факторингового договору.

62. Порядок та особливості укладення договору факторингу.

63. Поняття фінансового лізингу.

64. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг 1988 р.

65. Поняття, предмет договору міжнародного фінансового лізингу.

66. Поняття підряду в міжнародному обороті.

67. Міжнародний договір будівництва комплексного промислового об’єкту. Поняття та види міжнародного договору будівництва комплектного промислового об’єкту.

68. Регламентація договору будівництва комплектного промислового об’єкту. Міжнародний договір про надання технічних послуг.

69. Загальна характеристика правового регулювання міжнародних перевезень.

70. Брюссельська конвенція про уніфікації деяких правил про коносамент 1924 р. з відповідними змінами та доповненнями 1968 та 1979 рр.

71. Брюссельська конвенція щодо уніфікації деяких правил стосовно зіткнення суден 1910 р. та інші.

72. Загальна характеристика правового регулювання відносин в сфері міжнародної торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності.

73. Договірні форми міжнародної торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності.

74. Поняття договору міжнародного франчайзингу. Типи міжнародного франчайзингу.

75. Правова природа та види міжнародних розрахунків.

76. Міжнародні кредитні перекази.

77. Акредитив в міжнародній торгівлі. Поняття та види.

78. Інкасо в міжнародній торгівлі.

79. Етапи розрахунків по інкасо

80. Поняття та природа банківської гарантії.

81. Види банківської гарантії.

82. Поняття інвестиційної діяльності в міжнародному торговому обороті. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності.

83. Вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражем.

84. Женевський протокол про арбітражне застереження.

85. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж.

86. Арбітражні регламенти для арбітражі в ad hoc.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.009 с.)