Тема 11. Міжнародні ліцензійні договориМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Міжнародні ліцензійні договориЗагальна характеристика правового регулювання відносин у сфері міжнародної торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності. Договірні форми міжнародної торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності. Загальні положення про міжнародні ліцензійні договори. Регулювання міжнародних ліцензійних договорів. Основні положення міжнародного ліцензійного договору. Міжнародний публічний порядок у сфері торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності.

Тема 12. Франчайзинг у міжнародній торгівлі

Історія виникнення франчайзингу та його розвиток. Міжнародне регулювання франчайзингу. Поняття договору міжнародного франчайзингу. Типи міжнародного франчайзингй. Відмежування франчайзингу від схожих відносин. Об’єкт міжнародного франчайзингу. Права на користування об’єктами інтелектуальної власності і порядок їх передачі. Додаткові зобов’язання франчайзера стосовно франчайзі. Окремі обов’язки франчайзера. Відповідальність сторін за договором. Зміна умов договору міжнародного франчайзингу. Припинення зобов’язань за договором міжнародного франчайзингу

Тема 13. Правове регулювання міжнародних розрахунків

Правова природа та види міжнародних розрахунків. Міжнародні кредитні перекази. Поняття доручення переказодавця банку переказодавця (перший банк-відправник). Доручення банку переказодавця банку-посереднику. Строк виконання. Зміна або відкликання платіжного доручення. Ризики при такій формі розрахунків. Акредитив у міжнародній торгівлі. Поняття та види. Форми виконання акредитиву. Етапи акредитиву. Доручення наказодавця банку-емітенту про відкриття акредитиву. Підтвердження акредитиву. Виконання авізуючим банком акредитиву. Зміна або відкликання акредитиву. Закриття акредитиву. Відповідальність банку за акредитивом. Інкасо в міжнародній торгівлі. Поняття та види. Форми інкасо. Етапи розрахунків по інкасо. Видача інкасового доручення. Виконання банком інкасового доручення. Ризики даної форми.

Тема 14. Міжнародна банківська гарантія в міжнародній торгівлі

Поняття та природа банківської гарантії, її відмінність від аналогічних інститутів. Джерела правового регулювання банківської гарантії. Ознаки банківської гарантії в міжнародному торговому обороті. Види банківської гарантії. Реалізація договору банківської гарантії. Виконання гарантії.

Тема 15. Інвестиційна діяльність у міжнародному торговому обороті

Поняття інвестиційної діяльності в міжнародному торговому обороті. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності. Суб’єкти іноземних інвестицій. Режим іноземних інвестицій. Ризики та обмеження при здійсненні інвестиційної діяльності. Гарантії іноземних інвестицій. Порядок вирішення інвестиційних спорів.

Тема 16. Порядок вирішення міжнародних торгових спорів

Вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражем. Переваги такого способу вирішення спорів. Міжнародна регламентація комерційного арбітражу. Женевський протокол про арбітражне застереження. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж. Арбітражні регламенти для арбітражів ad hoc. Арбітражна угода. Види арбітражної угоди. Форма такої угоди. Арбітражний процес. Формування арбітражного суду. Порушення процедури. Рішення. Альтернативні методи вирішення міжнародних торгових спорів.

 


IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Конституція України 1996 р.
 2. Цивільний кодекс України 2003 р.
 3. Господарський кодекс України 2003 р.
 4. Закон України «Про міжнародні договори України» 2004 р.
 5. Закон України «Про міжнародне приватне право» 2005 р.
 6. Закон України «Про громадянство» 2001 р.
 7. КТМ України 1995 р.
 8. Повітряний кодекс України 1993 р.
 9. Сборник документов «Действующее международное право»: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова). – М., 2006.
 10. Опришко В.Ф. та ін. Міжнародне економічне право. – К.: КНЕУ, 2007.
 11. Тынель А., Функ Я., Хвале В. Курс международного торгового права. – М., 2000.

 

Додаткова:

1. Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 2002.

2. Международное экономическое право / Под ред. М.М. Богуславского. – М., 2001.

3. Международное право / Под ред. Г.И. Тункина. – М., 1994.

4. Шмиттгоф К. Экспорт: право и практика международной торговли. – М., 1993.

5. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Обязательственное право: сборник нормативных актов / Под. ред. Пучинского В.К., Кулагина М.И. – М.: Изд-во УДН, 1989.

6. Международное частное право: Сборник документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. – М.: Бек, 2006.

7. Ерпилеева Н.Ю. Актуальные проблемы международного коммерческого арбитража / Н.Ю. Ерпилеева // Законодательство и экономика. – 2000. – № 2.

8. Мережко О.О. Транснаціональне торгове право. – К., 2002

9. Мережко О.О. Проблеми міжнародного приватного права. – К., 2006

10. Нешатаева Т.Н. Международные коммерческие сделки: правовое регулирование и судебная практика / Т.Н. Нешатаева // Арбитражный и судебный процесс. – 2002. – № 6.

11. Северин В.А. Правовой механизм регулирования коммерчески значимой информации в торговом обороте/ В.А. Северян // Юрист. – 2002. – № 10.

12. Международное коммерческое право: Ученик / Под ред. В.Ф. Попондуполо, В.Ф. Яковлевой. – СПб.: Изд-во ун-та, 2001.

13. Шустер П. Основы германского торгового права / П. Шустер // Основы немецкого торгового и хозяйственного права. – 1996.

14. Рогов С.Н. Система разрешения международных торговых споров в ГАТТ и ВТО/ С.Н. Рогов // Моск. журн. междунар. права. –1998. – № 1.

15. Лысенко О.Л. К вопросу о дуализме в частном праве Германии / О.Л. Лысенко // Вестн. Моск.ун-та. Серия 11. Право. – 1999. – № 5.

16. Лысенко О.Л. Этапы становления науки торгового права Германии / О.Л. Лысенко // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11. Право. – 2000. – № 6.

17. Кислицына О.В. Защита интересов контрагентов на стадии формирования условий внешнеторгового контракта/ О.В. Кислицина// Юридическая консультация. – 2003. – № 3.

18. Мельник А.Н. Купля-продажа ноу-хау как способ утечки капиталов за рубеж / А.Н. Мельник// Юридический мир. – 2003. – № 2.

19. Гринько С.И. Обеспечение экономической безопасности в сфере потребительского рынка / С.И. Гринько // Юридическая консультация. – 2003. – № 3.

20. Бузанов В. Интеллектуальная собственность на фирменное наименование / В. Бузанов // Хозяйство и право. – 2003. – № 4.


V. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ

(СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Семінар 1.

Тема 4. Загальна характеристика міжнародних торгових угод

 1. Поняття та види міжнародних торгових угод.
 2. Правове регулювання порядку укладення, виконання, розірвання та припинення дії міжнародних торгових угод.
 3. Забезпечення виконання зобов’язань за міжнародними торговими угодами.
 4. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання міжнародних торгових угод.

 

Семінар 2.

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання міжнародної купівлі-продажу

 1. Поняття відносин купівлі-продажу.
 2. Міжнародно-правове регулювання міжнародної купівлі-продажу.
 3. Розрахунки за договором купівлі-продажу.

 

Семінар 3.

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання торгового посередництва

 1. Поняття та зміст відносин торгового посередництва.
 2. Договірні форми торгового посередництва. Загальна характеристика.
 3. Міжнародно-правове регулювання торгового посередництва.
 4. Агентський договір.

 

Семінар 4

Тема 7, 8. Лізингові та факторингові відносини в міжнародній торгівлі

 1. Поняття факторингових відносин.
 2. Правове регулювання факторингових відносин.
 3. Поняття лізингових відносин.
 4. Правове регулювання лізингових відносин.

 

Семінар 5

Тема 9, 10. Франчайзингові відносини в міжнародній торгівлі. Ліцензійні договори в міжнародному торговому праві

1. Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародної торгівлі.

2. Поняття та види ліцензійних договорів. Відмежування від суміжних.

3. Поняття франчайзингових відносин та особливості правового регулювання.

4. Франчайзинговий договір. Форма та порядок укладення.


VI. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Самостійною роботою студентів є спланована пізнавальна організаційно та методично спрямована діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача та яка скерована на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Самостійна робота спрямована на вироблення у студентів навичок роботи з нормативно-правовими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього юриста, як самостійність, активність, ініціативність тощо.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни. Самостійна робота студентів проводиться в бібліотеці, навчально-консультативному пункті, в аудиторії, комп‘ютерному класі або в домашніх умовах.

Певне місце у вивченні дисципліни займає самостійна робота студентів з нормативними актами та літературними джерелами, в тому числі іншомовними.

За результатами самостійного розв’язання індивідуальних творчих завдань за кожною темою студенти мають набути навичок оцінки переваг та недоліків відповідних норм того чи іншого інституту міжнародного торгового права в типових ситуаціях.

Самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на: доаудиторну, аудиторну та післяаудитору.

Самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до семінарських занять; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань; роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед іспитом тощо.

Зміст самостійної роботи студентів та її обсяг визначається викладачем, який організовує та контролює самостійну роботу студентів над дисципліною. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними, видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях, у процесі індивідуально-консультативної роботи та при підсумковому контролі знань.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

У процесі опрацювання навчальної програми студенти використовують додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі.

Перелік питань і тем, що винесені на самостійне вивчення, а також рекомендації щодо джерел надає студентам лектор курсу під час лекційних занять.

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами під час семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів самостійної роботи здійснює викладач на семінарських заняттях та в процесі модульного контролю знань, а також на письмовому іспиті. Навчальний матеріал, що передбачений для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.

Оцінки, отримані студентами за виконання завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни “Міжнародне торгове право”

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання (1-й семестр)
І. Обов’язкові
1.1. Підготовка до семінарських занять За розкладом занять Активність та результативність під час семінарського заняття
1.2. Виконання двох модульних завдань За розкладом занять Виконання завдання для модульного контролю №1 Виконання завдання для модульного контролю №2    
1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання За розкладом ІКР Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи  
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
2.1. Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру За розкладом ІКР Захист роботи під час семінарського заняття або в години індивідуально-консультативної роботи викладача-лектора  
2.2. Виконання індивідуального завдання практичного характеру За розкладом ІКР Захист роботи під час індивідуально-консультативної роботи  
2.3. Інші види індивідуальної роботи За планом Участь у науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах тощо  
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС у 1 семестрі

 


Перелік завдань та форми організації самостійної роботи

студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентамиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)