Дайте загальне визначення міжнародного торгового права 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дайте загальне визначення міжнародного торгового праваДайте загальне визначення міжнародного торгового права

У правознавчій науці існують різні визначення міжнародного торгового права.

Міжнародне торговельне право - це система норм і принципів, яка регулює відносини у сфері міжнародної торгівлі, і є складовою міжнародного економічного права. Так, як міжнародне економічне право - галузь міжнародного «публічного» права, то міжнародне торговельне право — його підгалузь.

Міжн. торгов. право безпосередньо не стосується приватних чи юридичних осіб, хоча саме вони є основними учасниками міжн. торговельних операцій. При цьому міжнародне торговельне право регулює лише поведінку держав щодо цих операцій.

У деяких підручниках з міжнародного торговельного права це поняття вживається в ширшому значенні, принципи і норми міжнародного публічного права злиті з принципами і нормами міжнародного приватного права. Так, міжнародне торговельне право розглядається або як дисципліна, що створена і міжнародним публічним і міжнародним приватним правом, або як дисципліна, що стоїть на межі між ними.

На думку А.Тинель під міжнародним торговельним правом розуміють сукупність правових норм міжнародного законодавства та нового «lex mercatoria”, що регулюють приватні відносини, виникаючі при здійсненні міжн. торгівлі. Міжн. торгов. право є самостійною галуззю права у зв’язку з тим, що воно має самостійний предмет правового регулювання та специфічні джерела регулювання правовідносин

Розкрити суть даного визначення можна шляхом тлумачення понять, що в нього входять:

«норми міжнародного публічного права» – міжнародні договори, акти міжнародних міжурядових організацій, предметом регулювання яких є відносини з міжнародної торгівлі; «lex mercatoria» - це сукупність звичаїв міжнародної торгівлі, а також типові контракти, як правило, уніфіковані міжнародними неурядовими об’єднаннями підприємців;

«приватно-правові відносини» - це відносини між приватними рівноправними суб’єктами, а також відносини між приватними і публічними суб’єктами у випадку, якщо публічні суб’єкти вступають в приватно-правові відносиниз відмовою від свого імунітету; «матеріально-правовий метод» - метод, за допомогою якого регулювання здійснюється без застосування колізійних норм;и «торгівля» - це діяльність з купівлі-продажу товарів, а також будь-яка діяльність, що спрямована на виробництво і реалізацію товарів (робіт, послуг), які не призначені для особистого (домашнього, сімейного) використання покупцем; «міжнародна торгівля» - це торгівля між суб’єктами різних держав;«транскордонна торгівля» - торгівля, як обіг товарів та грошей пов’язана з перетинанням кордону; «sale contract» - включає в себе сукупність відносин, які регулюють транскордонний рух товарів і грошей.

Дайте визначення предмету і методу міжнародного торгового права.

Предмет правового регулювання — сукупність якісно однорідних суспільних відносин, урегульованих правовими нормами. Предмет правового регулювання вказує, на яку групу суспільних відносин спрямований вплив норм права.

Предметом правового регулювання міжнародного торгового права є майнові відносини.

Вагалі ж, майнові відносини за змістом поділяються на такі групи:

а) відносини власності;

б) відносини у галузі товарообігу.

Міжнародне торгове право регулює відносини у галузі товарообігу.

Майнові відносини у галузі товарообігу — це відносини, зв'язані з переходом матеріальних благ від одних суб'єктів до інших, наприклад, майнові відносини, що виникають з договору купівлі-продажу, поставки. Майнові відносини в галузі товарообігу інакше називаються товарно-грошовими, оскільки виникають на базі товарного виробництва і відображають рух товарів від виробника (або посередника) до споживача.

Метод правового регулювання— сукупність прийомів і засобів правового впливу на суспільні відносини.

Методом міжнародного торгового права є матеріальний. Матеріальний метод регулювання існує в двох формах. Перша – міжнародно-правова. Вона має місце при наявності матеріальної норми, уніфікованої міжнародним договором, яка регулює відносини безпосередньо. Інший прояв матеріально-правового методу заключається в дії національних матеріальних норм, що спеціально орієнтовані на регулювання відносин, які входять в предмет міжнародного торгового права.

 

3.Порівняйте предмет правового регулювання міжнародного торгового права та міжнародного приватного права

Предметом міжнародного торгового права є майнові відносини.

Вагалі ж, майнові відносини за змістом поділяються на такі групи:

а) відносини власності;

б) відносини у галузі товарообігу.

Міжнародне торгове право регулює відносини у галузі товарообігу.

Майнові відносини у галузі товарообігу — це відносини, зв'язані з переходом матеріальних благ від одних суб'єктів до інших, наприклад, майнові відносини, що виникають з договору купівлі-продажу, поставки. Майнові відносини в галузі товарообігу інакше називаються товарно-грошовими, оскільки виникають на базі товарного виробництва і відображають рух товарів від виробника (або посередника) до споживача.

Предметом міжнародного приватного права є майнові і особисті немайнові відносини. Отже, предмет міжнародного приватного права є ширшим.

 

Порівняйте метод правового регулювання міжнародного торгового права та міжнародного приватного права.

Метод правового регулювання— сукупність прийомів і засобів правового впливу на суспільні відносини.

Методом міжнародного торгового права є матеріальний. Матеріальний метод регулювання існує в двох формах. Перша – міжнародно-правова. Вона має місце при наявності матеріальної норми, уніфікованої міжнародним договором, яка регулює відносини безпосередньо. Інший прояв матеріально-правового методу заключається в дії національних матеріальних норм, що спеціально орієнтовані на регулювання відносин, які входять в предмет міжнародного торгового права.

Методами міжнародного приватного права є матеріальний та колізійний. Колізійний метод діє для застосування колізійної норми, яка визначає право якої держави буде регулювати відповідні відносини. Таким чином, колізійний метод регулювання діє внаслідок звернення до колізійної норми, яка, в сукупності з певною матеріальною нормою, складає колізійний механізм регулювання.

 

Порівняйте предмет правового регулювання міжнародного торгового права та міжнародного публічного права.

МТП є специфічною галуззю міжнародного приватного права. Адже МТП – це сукупність норм і принципів міжнародного права і нового lex mercatoria, що регулюють за допомогою матеріально-правового методу приватноправові (майнові) відносини в процесі здійснення міжнародної торгівлі.

МПубл.П – система правових норм, що формуються державами і іншими суб’єктами міжнародного права з метою підтримки міжнародного миру і безпеки і налагодженню міжнародного співробітництва.

Предмет МпублП – міжнародне правове регулювання міждержавних відносин. Міжнародне публічне право регулює відносини між суверенними державами; міжнародними міжурядовими організаціями; народами, що реалізують право на самовизначення та державоподібними утвореннями.

Предмет МТП – приватноправові (майнові) відносини в процесі здійснення міжнародної торгівлі. Міжнародне торгове право регулює відносини, які складаються між учасниками міжнародного торгового обороту, якими можуть бути, зокрема, фізичні та юридичні особи, ТНК, держави (у випадку, що діють як юр. особи) і в деяких випадках міжнародні організації.

Отже, предмет МТП і МпублП є зовсім різним, окрім того, що суб’єкти МТП і МПП дещо переплітаються у певних ситуаціях, а також мета відносин, що регулює МТП є отримання прибутку (майновий х-р), а МПП - підтримка міжнародного миру і безпеки і налагодження міжнародного співробітництва.

Визначить основні джерела правового

Дайте загальне визначення міжнародного торгового права

У правознавчій науці існують різні визначення міжнародного торгового права.

Міжнародне торговельне право - це система норм і принципів, яка регулює відносини у сфері міжнародної торгівлі, і є складовою міжнародного економічного права. Так, як міжнародне економічне право - галузь міжнародного «публічного» права, то міжнародне торговельне право — його підгалузь.

Міжн. торгов. право безпосередньо не стосується приватних чи юридичних осіб, хоча саме вони є основними учасниками міжн. торговельних операцій. При цьому міжнародне торговельне право регулює лише поведінку держав щодо цих операцій.

У деяких підручниках з міжнародного торговельного права це поняття вживається в ширшому значенні, принципи і норми міжнародного публічного права злиті з принципами і нормами міжнародного приватного права. Так, міжнародне торговельне право розглядається або як дисципліна, що створена і міжнародним публічним і міжнародним приватним правом, або як дисципліна, що стоїть на межі між ними.

На думку А.Тинель під міжнародним торговельним правом розуміють сукупність правових норм міжнародного законодавства та нового «lex mercatoria”, що регулюють приватні відносини, виникаючі при здійсненні міжн. торгівлі. Міжн. торгов. право є самостійною галуззю права у зв’язку з тим, що воно має самостійний предмет правового регулювання та специфічні джерела регулювання правовідносин

Розкрити суть даного визначення можна шляхом тлумачення понять, що в нього входять:

«норми міжнародного публічного права» – міжнародні договори, акти міжнародних міжурядових організацій, предметом регулювання яких є відносини з міжнародної торгівлі; «lex mercatoria» - це сукупність звичаїв міжнародної торгівлі, а також типові контракти, як правило, уніфіковані міжнародними неурядовими об’єднаннями підприємців;

«приватно-правові відносини» - це відносини між приватними рівноправними суб’єктами, а також відносини між приватними і публічними суб’єктами у випадку, якщо публічні суб’єкти вступають в приватно-правові відносиниз відмовою від свого імунітету; «матеріально-правовий метод» - метод, за допомогою якого регулювання здійснюється без застосування колізійних норм;и «торгівля» - це діяльність з купівлі-продажу товарів, а також будь-яка діяльність, що спрямована на виробництво і реалізацію товарів (робіт, послуг), які не призначені для особистого (домашнього, сімейного) використання покупцем; «міжнародна торгівля» - це торгівля між суб’єктами різних держав;«транскордонна торгівля» - торгівля, як обіг товарів та грошей пов’язана з перетинанням кордону; «sale contract» - включає в себе сукупність відносин, які регулюють транскордонний рух товарів і грошей.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)