Порівняйте внутрішньодержавне та міжнародне регулювання міжнародних торгових відносин.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порівняйте внутрішньодержавне та міжнародне регулювання міжнародних торгових відносин.Міждержавне: 1. «Міжнародне законодавство» - міжнародні договори та рішення міжнародних організацій. До цих актів належать акти міжнародного та регіонального характеру.

Кожна держава передбачає правила щодо відносин з іноземним елементом. В багатьох державах є спеціальні закони про міжнародне приватне право (Австрія 1978, Великобританія 1995, Угорщина 1979, Венесуела 1998, Польща 1965, Румунія 1992, Швейцарія 1987) або кодекси (Туніс 1998). Подібні норми найчастіше містяться у спеціальних розділах цивільних (торговельних) кодексів або під вступних законах до них (країни СНД, Бразилія 1942, Квебек 1991, Португалія 1966). Зазначені джерела містять головним чином правила про колізії законів і конфлікті юрисдикцій.

Найбільш важливі міжнародні договори, що регулюють приватні торгові отношенія4:

 Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.;

 Нью-Йоркська конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р.;

 Женевська конвенція про представництво при міжнародній купівлі-продажу товарів 1983 р.;

 Гаазька конвенція про право, застосовне до міжнародної купівлі-продажу товарів 1986 р.;

 Римська конвенція про право, застосовне до договірних зобов'язань 1980 р. (в рамках ЄС);

 Оттавська конвенція про міжнародний фінансовий лізинг 1988 р.;

 Оттавська конвенція про міжнародний факторинг 1988 р.;

 Конвенція про незалежні гарантії та резервні акредитиви 1995 р.;

 Женевська конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 р.;

 Брюссельська конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924;

Внутрішньодержавне-цивільне законодавство,акти, що визначають колізійні прив’язки

Внутрішнє законодавство є одним з найважливіших джерел, оскільки міжнародні договори не є всеосяжними, адже 1) міжнародні договори діють не для всіх держав, а тільки відносно їх учасників; 2) далеко не для всіх відносин у сфері міжнародної торгівлі існують уніфіковані норми;

3) міжнародні договори не можуть забезпечити повного і вичерпного регулювання тих чи інших відносин.

 

Зробіть класифікацію джерел міжнародного торгового права.

1. Джерела між-го публічного права. До них відносяться: між/ні конвенції (н-д, Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.) та рішення між/их організацій. У своїй сукупності вони складають так зване «soft law» (м’яке право).

2. Нове lex mercatoria (з-ни торгівлі). До них відносять: звичаї між/го торгового обороту; уніфіковані акти; типові контракти; загальні умови контрактів, правочинів (формуляри); ін. новітні джерела.

Дайте характеристику міжнародних звичаїв та узвичаєнь як джерел правового регулювання міжнародних торгових відносин.

Правовий звичай міжнародної торгівлі– це норма поведінки, яка сформувалася на основі однакової звичаєвої поведінки суб'єктів міжнародних комерційних відносин і визнання ними її загальнообов'язковості, регулює вказані відносини шляхом встановлення: взаємних прав та обов’язків у договірних відносинах, а у недоговірних – параметрів функціонування господарюючих суб'єктів, додержання яких є необхідною передумовою їх участі у договірних міжнародних комерційних відносинах, та зовнішніх стандартів поведінки, які є виявом справедливої міри свободи і рівності учасників вказаних відносин, і, як правило, формально визначена в актах міжнародних організацій.

Між-ні звичаї є обов'язковими для застосуван­ня, якщо: 1) норми законодавства безпосередньо відсилають до них; 2) сторони під час укладення контракту дійшли згоди регулювати свої відносини певним звичаєм. Якщо ж відно­сини між сторонами не врегульовані законодавством та умо­вами контракту, суд, вирішуючи спірне питання, може також застосовувати торговельні звичаї. Зазначене закріплено, зок­рема, в ч. 4 ст. 28 Закону України "Про міжнародний комер­ційний арбітраж" від 24 лютого 1994 р.

Від міжнародних звичаїв слід відрізняти узвичаєння, зокре­ма міжнародного торговельного обігу, тобто практику міжна­родної торгівлі. Узвичаєність міжнародної торгівлі – це норма, яка утворилася в результаті визнання учасниками міжнародних комерційних відносин загальнообов'язковості однакової звичаєвої поведінки, регулює міжнародні комерційні відносини шляхом встановлення раціонального порядку виконання певного зобов'язання і не володіє, за загальним правилом, ознакою формальної визначеності.

Від міжнародних звичаїв слід відрізняти узвичаєння, зокрема міжнародного торговельного обігу, тобто практику міжнародної торгівлі. Ці правила хоч і виражають волю учасників правовідносин та використовуються у міжнародній торгівлі, банківській справі, в морських перевезеннях, у морських портах, проте вони не є правовими нормами. Узвичаєння можуть регулювати взаємовідносини лише в тих випадках, коли сторони в якійсь формі визнали за необхідне застосувати певне правило поведінки. Вони можуть використовуватися для тлумачення юридичних угод. Загалом, узвичаєння не є джерелом міжнародного приватного права.

 

Визначить поняття міжнародної уніфікації торгового права.

Правова уніфікація - означає узгодження і введення в дію в 2 і більше державах ідентично-однакових правових норм, для узгодженого регулювання правовідносин в певній сфері. Таким чином, уніфікація можлива тільки на міждержавному рівні. Уніфікація, що стосується, зокрема, міжнародних приватноправових комерційних відносин, може мати своїм предметом матеріально-правові, процесуальні, колізійні норми.

Якщо розглядати конкретно міжнародну уніфікацію торгового права, то під цим поняттям розуміється вироблення для 2 і більше країн загальних, єдиних однакових норм і правил регулювання насамперед приватних торговельних відносин. У прикладному значенні мета такої уніфікації - інтереси кращого правового забезпечення міжнародного торгового обороту на приватноправовій основі за допомогою усунення зайвих труднощів при визначенні застосування в конкретних угодах різноманітних норм національного права і тим самим досягнення більшої визначеності і надійності таких угод.

Питаннями уніфікації займається ряд міжнародних організацій. Серед них - Гаазька конференція з міжнародного приватного права. У 1955 р. нею була підготовлена й ухвалена Гаазька конвенція про право, застосовне в міжнародному купівлі-продажу товарів. У 1986 р. ця Конвенція була замінена іншою - Конвенцією про право, застосовне до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів.

У Римі на постійній основі працює Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА). У 1964 р. у Гаазі були ухвалені підготовлені цим інститутом "Конвенція про однаковий закон про міжнародну купівлю-продаж товарів" і "Конвенція про однаковий закон про укладання договорів міжнародної купівлі-продажу товарів".

У 1966 р. під егідою ООН була заснована Комісія ООН із права міжнародної торгівлі "ЮНСІТРАЛ". Основними завданнями Комісії є гармонізація й уніфікація права міжнародної торгівлі і сприяння кодифікації міжнародних торговельних звичаїв. ЮНСІТРАЛ підготувала ряд проектів міжнародних конвенцій із різних питань міжнародної торгівлі, що були ухвалені. Серед них - Міжнародна конвенція про морське перевезення вантажів (Гамбург, 1978 р.) і Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. Конвенція про морське перевезення вантажів значною мірою уніфікувала раніш існуючі та регламентовані рядом правових актів правовідносини у сфері морських вантажоперевезень. Проте особливе значення для уніфікації норм міжнародного торговельного права має Віденська конвенція 1980 p., оскільки вона сприяла усуненню розбіжностей у різних міжнародно-правових актах, ухвалених різними міжнародними органами й існуючих у різних правових системах. Як відзначено в преамбулі Віденської конвенції, її положення будуть сприяти усуненню правових бар'єрів у міжнародній торгівлі і створенню сприятливих умов для її розвитку.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.005 с.)