Тема 6. Правове регулювання банкрутства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Правове регулювання банкрутства. 

Ключові слова та поняття: банкрутство, боржник, кредитор, розпорядник майном боржника, санація, мирова угода, ліквідаційна процедура, реорганізація, скасування державної реєстрації.

 

План.

 

1. Банкрутство як правовий інститут.

2. Провадження у справах про банкрутство.

3. Правові засоби запобігання банкрутству.

4. Ліквідаційне провадження.

 

Теми рефератів.

 

1. Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання.

2. Реорганізація та реструктуризація підприємств.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Санація боржника.

2. Мирова угода в справі про банкрутство.

 

Практичне заняття по темі № 6

 

Задача №1.

Державне авіабудівне підприємство, не маючи можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя розплатитися зі своїми кредиторами, а також у зв'язку з відмовою Міністерства, до відання якого входило це підприємство, надати останньому фінансову допомогу, звернулося до господарського суду із заявою про порушення відносно підприємства справи про банкрутство. До заяви були додані: копії установчих документів підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів підприємства.

Питання:

1. Який сенс підприємству-боржнику виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство?

2. Які фактичні підстави для порушення справи про банкрутство?

3. Які документи в цьому разі мають бути подані разом із заявою?

4. Які судові процедури можуть бути застосовані до підприємства-боржника?

5. Які особливості провадженим у сирові яро визнаним ді*а/м том державного підприємства?

 

 

Задача №2.

ВАТ «Експорт» звернулося до господарського суду із заявою про визнання ТОВ «Сервіс» банкрутом, оскільки згідно з актом звірки проведених розрахунків заборгованість останнього в розмірі 24 тис. грн. не була сплачена протягом трьох місяців.

Питання:

1. Яку ухвалу мас винести господарський суд?

2. Які умови встановлені для порушення провадження у справі про банкрутство? Обґрунтуйте свою відповідь.

Задача №3.

На підставі відповіді на претензію з визнанням заявлених претензійних вимог ТОВ «Світ» надіслало розпорядження до банку про безспірне списання із ЗАТ «Енерго» грошової суми в розмірі 35350 грн. Оскільки через чотири місяці після прийняття банком розпорядження про безспірне списання грошових коштів боржник був не в змозі виконати свої грошові зобов'язання, ТОВ «Світ» звернулось із заявою до господарського суду про визнання боржника (ЗАТ «Енерго») банкрутом. Ухвалою господарського суду заявнику було відмовлено в порушенні провадження у справі про банкрутство.

Питання:

1. Чи відповідає зазначена ухвала вимогам законодавства України?

2. Які умови порушення провадження у справі про банкрутство? Дайте аргументовану відповідь.

Задача №4.

Ухвалою господарського суду розпорядником майна ЗАТ «Пивзавод» було призначено Ваніна В. С., який, окрім втручання в оперативно-господарську діяльність, припинив повноваження керівника ЗАТ.

Питання:

1. Чи мас право розпорядник майна вчинювати такі дії?

2. Якими правами наділений розпорядник майна?

3. У яких випадках можливо припинити повноваження керівника боржника?

Задача №5.

Задовольняючи вимоги кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів, боржник розраховувався з останніми вибірково, за своїм власним розсудом.

Питання:

1. Чи мас право боржник при проведенні процедури розпорядження майном задовольняти вимоги кредиторів?

2. Чи встановлена календарна черговість на задоволення вимог кредиторів?

3. Чи с умови задоволення боржником вимог кредиторів? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

Задача №6.

Мирову угоду зі сторони боржника підписано арбітражним керуючим, зі сторони кредиторів — кредитором, який має найбільшу кількість голосів у комітеті кредиторів.

Питання:

1. Чи належними особами підписано мирову угоду?

2. У яких випадках і на яких стадіях провадження у справі про банкрутство можливе укладення мирової угоди?

3. Назвіть сторін мирової угоди та перелік осіб, які вправі ЇЇ підписувати.

Задача №7.

Керуючий санацією через два місяці після винесення ухвали про санацію боржника подав комітету кредиторів план санації боржника. Після ознайомлення з планом санації, комітет кредиторів подав його керуючому санацією, щоб останній цей план затвердив.

Посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України, дайте відповідь на наступні запитання:

Питання:

1. Хто вправі схвалювати план санації боржника?

2. Хто затверджує план санації боржника?

3. Які правові наслідки затвердження плану санації боржника?

Задача №8 .

Керівник ТОВ «Вересень» Сидорчук А. К. після прийняття господарським судом постанови про визнання ТОВ «Вересень» банкрутом був позбавлений повноважень щодо управління товариством та звільнений у зв'язку з банкрутством підприємства. Вважаючи такі дії незаконними, Сидорчук А. К. звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі.

Питання:

1. Чи підлягають задоволенню позовні вимоги Сидорчука А. К.?

2. Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

 

Література:

1. Закон України від 14.05.1992 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції Закону України від 30.06.1999 р.) // ВВР України. - 1999. - № 42-43. - Ст. 378.

2. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України 1992. - № 6. - Ст. 56.

3. Закон України від 07.02.1991 р.»Про підприємництво». Закон України від 27.03.1991 р. «Про підприємства в Україні». Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства.

4. Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» // ВВР України. - 1993. - N9 23. - Ст. 243; 1995. - № 14. - Ст. 88. Закон України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження» // ВВР України. - 1999. - № 24. - Ст. 207. Закон України від 29.11.2001 р. «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» // Урядовий кур'єр. — 2001. — 26 грудня.

5. Закон України від 07.02.2002 р. «Про судоустрій України» // ВВР України. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180; Вісник господарського судочинства. — 2002. — № 1. — С. 35—87.

6. Указ Президента України від 17.06.1996 р. № 435/96 «Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій» // Урядовий кур'єр. — 1996. — 27 червня.

7. Указ Президента України від 21.04.1998 р. «Про утворення в арбітражних судах України спеціальних колегій з розгляду справ про банкрутство» // Вісник Вищого арбітражного суду України. — 1998. - № 3. - С. 14.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.02.1994 р. № 67

9. “Про затвердження Положення про порядок проведення санації державних підприємств» //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 1994. — № 7. — С. 12—15.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1995 р. № 966

11. «Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань санації, банкрутства та реструктуризації підприємств» // ЗП України. - 1996. - № 7. - Ст. 115.

 

 

Тема 7. Господарський договір

 

.

Ключові слова та поняття: оферта, акцепт, істотні умови, тендери, конкурси, аукціони, лізинг, господарський договір, планові та регульовані договори, вертикальні та горизонтальні договори, підрядні договори.

 

План.

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Види господарських договорів.

3. Порядок укладання господарських договорів.

4. Зміст і форма господарську договору.

 

Реферати.

 

1. Договір поставки.

2. Договір купівлі-продажу.

3. Договір міни.

4. Договір лізингу.

5. Договір перевезення вантажів і пасажирів.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Позадоговірні зобов’язання, їх поняття і види.

2. Відповідальність за заподіяну шкоду.

3. Договір охорони.

 

Практичне заняття по темі № 7

 

Задача №1.

Державне підприємство «Хлібресурс», яке відповідно до за кону є виконавцем державного замовлення і яке має технічні можливості його виконання, необґрунтоване відмовилось від укладення контракту на поставку продукції для державних потреб. Державний замовник звернувся з позовом до господарського суду про стягнення з виконавця передбаченого законом штрафу у розмірі подвійної вартості контракту за необґрунтовану відмову від його виконання.

Питання:

1. Яке рішення мас винести господарський суд?

2. Чи передбачена законом відповідальність за необґрунтовану відмову від укладення державного контракту?

3. Які обсяги та умови настання зазначеної відповідальності?

Задача №2.

Між ЗАТ «Пірс» та державним замовником було укладено Контракт на поставку продукції для державних потреб. ЗАТ «Пірс» виконало умови Контракту в частині виготовлення продукції і повідомило державного замовника про готовність поставити продукцію. Державний замовник, не зазначаючи підстав, відмовився від закупівлі продукції. ЗАТ «Пірс» реалізувало виготовлену продукцію і після нього заявило претензію державному замовникові про відшкодування завданих збитків, у тому числі нестриманого очікуваного прибутку. У відповіді на претензію державний замовник відмовив у задоволенні претензійних вимог на тій підставі, що ЗАТ «Пірс» реалізувало продукцію на свій власний розсуд і об'єктивно мало можливість знайти такого споживача, який запропонував би ціну на продукцію не нижче тієї, що зафіксована у Контракті. ЗАТ «Пірс» звернулося з позовом до господарського суду про стягнення збитків з державного замовника.

Питання:

1. Яке рішення мас постановити господарський суд?

2. Які вимоги у наведеному випадку мас заявити ЗАТ * Пірс»?

3. Яка відповідальність державного замовника за відмову від закупівлі продукції, визначеної контрактом на поставку продукції для державних потреб, встановлена законодавством?

Задача №3.

Договір пайового лізингу, укладений між Приватним підприємством «Мрія» та іншими суб'єктами, передбачав залучення державних коштів, спрямованих на здійснення лізингу. За позовом прокурора про визнання договору лізингу недійсним на тій підставі, що він не був зареєстрований у встановленому законом порядку, господарським судом зазначений договір був визнаний недійсним.

Питання:

1. Чи правомірне рішення господарського суду?

2. Чи потребує договір лізингу обов’язкової реєстрації?

3. Які правові наслідки недотримання вимог щодо реєстрації договору лізингу?

Задача №4.

Приватне підприємство «Радон», маючи оригінальний примірник господарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з Селянським (фермерським) господарством «Жито», внесло в нього зміни щодо ціни на продукцію. Селянське (фермерське) господарство «Жито» відмовилось від здійснення поставки за зазначеною у примірнику договору ПП «Радон» ціною. ПП «Радон» звернулося до господарського суду з позовною заявою про спонукання С(Ф)Г «Жито» до виконання умов договору поставки.

Питання:

1. Яке рішення мас постановити господарський суд?

2. Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських договорів?

3. Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

 

Задача №5.

Державне акціонерне товариство за рахунок виділених бюджетних коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість будівництва — понад 15 млн. грн. Проектне-кошторисна документація була розроблена проектно-вишукувальним інститутом «Промбудпроект».

Питання:

1. Який порядок укладення договорів підряду на будівництво об'єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів?

2. Який тип підрядного будівельного договору може бути використаний в даному випадку?

3. Назвіть істотні умови договору, що мас укладатися в даному випадку.

Задача №6.

Комерційний банк «Інвестбанк» прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті банку фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних і будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.

Питання:

1. Яким чином банк може розв'язати ці проблеми і забезпечити захист своїх інтересів на стадіях проектування та будівництва?

2. Який вид договору доцільно використати в даному випадку?

3. Які умови договору забезпечать захист інтересів банку?

 

Література:

1. Закон України від 16.12.97 “Про лізинг”// ВВР України.- 1998.-№ 16.-Ст.68.

2. Закон України від 16.07.1999 “Про концесії”// Голос України.-1999.- 7 вересня.

3. Закон України від 14.09.1999 “Про угоди про розподіл продукції”// Голос України.- 1999.- 12 жовтня.

 

 

Тема 8. Правове регулювання розрахункових відносин

 

 

Ключові слова та поняття: розрахункові, депозитні рахунки, рахунок типу “П”, резидент, нерезидент, безготівковий обіг, обіг готівки, акредитив, вексель, платіжне доручення, чек, безспірне стягнення, безакцептне списання.

План.

1. Відкриття рахунків у банках України.

2. Відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків в іноземних банках.

3. Тимчасове зупинення операцій на банківських рахунках суб’єктів підприємництва.

4. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.

5. Правове регулювання обігу готівки.

Теми рефератів.

1. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців.

2. Ліквідаційна процедура.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Які види рахунків і в якій кількості мають право відкривати суб'єкти підприємництва?

2. В якій кількості банків мають право відкривати рахунки підприємці?

3. Яким суб'єктам відкривається рахунок типу «П»?

4. Назвіть види банківських рахунків в іноземній валюті.

5. Хто має право відкривати банківські рахунки в іноземній валюті?

6. Які підстави закриття рахунка в банку?

7. Який порядок відкриття рахунків юридичними особами-резидентами України в іноземних банках?

8. В яких випадках можливе зупинення операцій на банківських рахунках підприємця?

Література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р.

2. Закон України «Про Національний банк України» від, 20.05.99 р.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів Україна які передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках» від 18.11.97 р.

4. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою введений Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.99 р.

5. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про урегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.99 р.

6. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір щодо переказних векселів та простих векселів» від 06.07.99 р.

7. Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України від 04.03.98 р. № 167/98.

8. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з врегулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436 у редакції від 11.05.99 р. № 491/99.

9. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків У національній та іноземній валюті. - Затв. постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527.

10. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України». - Затв. постановою Правління НБУ ВІД 02.08.96 р. № 204.

11. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України. - Затв. постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. у редакції від 13.10.97 р. № 334.

12. Про організацію роботи з готівкового обігу установамибанківУкраїни: ІнструкціяНБУ від 20.06.95 р. № 149 у редакції від 13.10.97р. №335.

13. Про виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів із рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності»: Постанова Правління НБУ від 28.01.98 р. № 26.

14. Положення про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів. - Затв. постановою Правління НБУ від 18.09.98 р. № 379.

15. Порядок безспірного списання (стягнення) коштів із рахунків в іноземній валюті суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків) на території України. - Затв. постановою ПравлінняНБУ в редакції від 16.09.98 р. № 374.

16. Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках. - Затв. постановою ПравлінняНБУ від 05.05.99р. №221.

17. Положення про зупинення операцій платників податківнарахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах. - Затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 23.04.98 р. № 191.

 

 

Тема 9. Правове регулювання кредитних відносин.

 

 

Ключові слова та поняття: кредит, кредитування, комерційний, бланковий, іпотечний, банківський, лізинговий, консорціумний кредит, кредитний договір, гарантія, порука, пеня, штраф, застава.

План

1. Поняття кредитування та кредитів.

2. Одержання кредитів в іноземній валюті.

3. Кредитний договір.

4. Способи забезпечення кредитних зобов’язань.

 

Теми рефератів

1. Правові проблеми іпотеки.

2. Кредит як форма інвестування.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Які різновиди банківського кредиту передбачені законодавством?

2. Назвіть особливості комерційного, бланкового, консорціумного, лізингового та іпотечного кредитів.

3. Яка процедура одержання кредиту в іноземній валюті встановлена законодавством?

4. Який порядок одержання резидентами України кредиту від іноземного кредитора?

5. Яка форма і порядок укладення кредитного договору?

6. Якщо філія банку укладає кредитний договір, то вона має робити це від свого імені або від імені банку? Хто є стороною за кредитним договором у таких випадках - філія або банк?

7. Який порядок зміни кредитного договору?

8. У чому подібність і відмінність поруки та гарантії?

9. У чому особливості неустойки як способу забезпечення кредитного зобов'язання?

10. Які правила забезпечення кредитного зобов'язання заставою?

11. Який вид страхування використовується для забезпечення кредитного зобов'язання? Які правила його використання?

 

Література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р.

2. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

3. Положення про кредитування. - Затв. постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246.

4. Положення про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів. - Затв. постановою Правління НБУ від 07.05.97 р. № 144.

5. К.Колесніченко. Іпотека: правові проблеми. - Право України, № 9, 2001.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)