Тема 1. Поняття господарського права 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття господарського праваКлючові слова та поняття: народне господарство, народногосподарський комплекс, підприємництво, систематичність, ініціативність, іноваційність, самостійність, ризиковість, майнові відносини, організаційні відносини, господарські правовідносини, господарське право, господарське законодавство, господарська діяльність, заборонені норми, загальні норми, заохочувальні норми, зобов’язуючі норми, диспозитивні норми, імперативні норми, регулятивні норми.

 

План

1. Поняття господарської діяльності.

2. Поняття і місце господарського права в системі права.

3. Предмет і метод господарського права.

4. Поняття, система і особливості господарського законодавства.

5. Дія і заснування господарського законодавства.

 

Реферати:

1. Історія становлення господарського права України.

2. Роль і місце господарського права в системі права в світовій практиці.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Співвідношення понять “підприємницька” та “господарська” діяльність.

2. Види підприємництва за різними ознаками.

3. Законодавче визначення господарської діяльності.

4. Визначити приоритетні види діяльності для формування гармонічного народногосподарського комплексу України. Які задачі удосконалення господарського законодавства вони викликають.

5. Ознаки підприємництва.

6. Норми господарського права.

7. Принципи підприємництва.

 

Практичне заняття

Задача №1.

Громадяни Циганов та Норко домовились про те, що Циганов (будівельник за фахом) у період літньої відпустки зробить ремонт у квартирі Норко. На вимогу Норко між громадянами було укладено письмовий договір, який містив усі необхідні умови, в тому числі – строки, суму та порядок розрахунку. По закінченні робіт громадянин Циганов, отримавши обумовлену договором грошову винагороду в розмірі 2000 грн., сплатив певну суму прибуткового податку. Але після розгляду декларації про сукупний річний доход його було оштрафовано за те, що він займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.

Питання:

1. Чи можна вважати діяльність, що нею займався Циганов підприємництвом? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Яку суму прибуткового податку сплатив Циганов?

3. Які органи розглядають справи, пов’язані із порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю.

Задача №2.

Державна податкова адміністрація м. Києва звернулась до ВАТ “Радіозавод “Маяк” з попередженням про притягнення ВАТ до відповідальності у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезенням працівників його підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.

Питання:

1. Чи вважається діяльність підприємництва зі здійснення автотранспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має це значення у ситуації, що розглядається?

2. 2.Чи потрібен спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних автотранспортних перевезень?

3. Чи мав право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензії?

 

Задача №3.

На початку 2000р. до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю було введено нового учасника – громадянина Ізраїлю, який вніс інвестицію до його статутного фонду у розмірі 100 тис. Доларів США. Зважаючи на суму інвестиції, на зборах учасників цього громадянина було призначено на посаду президента товариства, хоча на території України він постійно не проживав, а займався налагодженням своїх зв’язків з ізраїльськими партнерами.

Державна служба зайнятості винесла постанову про накладення на товариство стягнення штрафу, посилаючись на відсутність договору на працевлаштування іноземного громадянина в України. Товариство оскаржило постанову до господарського суду, посилаючись на Конституцію України, згідно зі ст.43 якої кожен має право на працю, а держава “гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності”.

Питання:

1. Якими нормативними актами регламентовано необхідність отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні? На яких роботодавців поширюються ці положення?

2. Які санкції передбачено для роботодавців, які використовують працю іноземців без дозволу державної служби зайнятості?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

 

Задача №4.

Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з’ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа – учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

Питання:

1. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими нормативними актами це визначається?

2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

3. Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не ТОВ, а повного товариства?

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.98 р.

2. Господарський кодекс від 16.01.03 р.

3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р.

4. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.00 р.

5. Гайворонский В., Жушман В. Підприємництво, господарська і трудова діяльність: законодавче врегулювання //Підприємництво, господарство і право. - 1998. - № 9. - С. 3-6.

6. Про економічну самостійність Української РСР: Закон України від 30.08.90 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 449.

7. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою . // Відомості Верховної Ради України.— 1990. — № 48. — Ст. 631.

8. Задихайло Д.В. Проблеми кодификації підприємницького законодавства // Підприємництво, господарство і право. — 1998. — № 5. — С.3—6.

9. Шеремет О. Господарське законодавство: формування та зарубіжний досвід. - Право України, № 9, 2001.

 

 

Тема 2. Правове регулювання державного впливу на господарську діяльність.

 

Ключові слова та поняття: єдина регуляторна політика, планова та позапланова виїзні перевірки, мале підприємництво, контролюючі органи.

 

План

1. Об’єктивні підстави державного керівництва економікою.

2. Форми і методи державного керівництва.

3. Ліцензування окремих видів господарської діяльності.

4. Регулювання перевірок діяльності підприємств.

 

Теми рефератів

1. Регулювання малого підприємства в Україні.

2. Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Чому в період трансформації до ринкової економіки необхідність державного регулювання економіки нагальніша, ніж в умовах розвинутої ринкової економіки?

2. Чи однакові поняття «державне управління економікою» і «державне регулювання економіки»?

3. Яке співвідношення державного регулювання економіки (підприємництва) та саморегулювання ринку ?

4. Які типи та мета державного регулювання підприємницької діяльності?

5. В якому нормативному акті закріплене державне регулювання підприємництва в Україні?

6. Чи ідентичні поняття “державна підтримка підприємництва” та «державне регулювання підприємництва»?

7. Які сфери підприємництва регулюються державою найбільше ?.

8. Якімета та форми державного регулювання ринку цінних паперів?

9. Які підстави проведення позапланових виїзних перевірок підприємців?

10. Які контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності підприємців?

11. Який зміст поняття «мале підприємництво»?

12. Які основні заходи державних програм розвитку малого підприємництва в Україні?

13. Які критерії суб'єктів малого підприємництва встановлені законодавством України?

14. На яких суб'єктів підприємництва поширюється спрощена система оподаткування, обліку і звітності?

 

Література

 

1. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. № 698 – ХІІ // ВВР. – 1991. - № 14. – Ст. 168.

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10-96 р.

3. Про економічну самостійність Української РСР: Закон України від 30.08.90 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 449.

4. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою УРСР 16.07.90 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

5. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою . // Відомості Верховної Ради України.— 1990. — № 48. — Ст. 631.

6. Закон України від 07.02.91 р. “Про підприємництво” //Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168

7. “Про проекти Концепції і Програми переходу України до ринкової економіки” Постанова Верховної Ради України від 01.11.90 р. Концепція переходу України до ринкової економіки.

8. “Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва” Указ Президента України від 22.01.2000 р. №89/2000.

9. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.98 р. № 817/98.

10. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98р.

11. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва”: Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746/99.

12. Порядок видачі Свідоцтва на право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою. - Затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 р. № 555.

13. Положення про спрощену систему бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва. - Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.09:98 р. № 196.

14. О.Гордієнко. Мале підприємництво: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.011 с.)