ВИБГР ОПТИМАЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО НОСІЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИБГР ОПТИМАЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО НОСІЯЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Зінченко Є. Г.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій

і управління.

Однією з невід'ємних складових маркетингової діяльності є широ­ке використання різних математичних методів і моделей [І].Вони акти­вно застосовуються при обробні зібраної маркетингової Інформації; без їх допомоги неможливо вирішувати завдання планування, аналізу та прогнозування діяльності підприємств [2]. Як показус практика, най­більш зручним і коректним методом вирішення проблем при плануванні рекламної діяльності стає методологія, що реалізується апаратом нечіт­кої математики.

Для вирішення задачі вибору найбільш ефективного друкованого видання при плануванні рекламної кампанії пропонується застосовувати методику, яка використовується у системах типу «якщо - то», з певними модифікаціями.

Множину можливих рекламних носіїв розглянемо як аналог набо­ру еталонних ситуацій, які для кожного видання описують необхідні для аналізу параметри. Такими показниками можуть бути «розмір підпри­ємства», «тираж видання» і «вартість розміщення рекламного блоку».

При необхідності вибору одного або декількох рекламних носіїв рекламодавець визначає необхідні йому значення критеріїв відбору, які будуть описувати нечітку «робочу» ситуацію. Далі робимо її порівняння з кожним елементом з бази друкованих видань, після чого вони ранжуються в порядку їх ступеня близькості до «робочої» ситуації [3].

Наприклад, підприємство планує провести рекламну кампанію в друкованих засобах масової інформації (видання А, видання В, видан­ня С). Видання будемо описувати в базі знань за допомогою ступенів відповідності «Понністю відповідає» (ступінь відповідності дорівнює 1), «Відповідає» (0,7), «Погано відповідає» (0,2) і «Не відповідає» (0). У формі опису нечітких ситуацій ці видання можуть бути описані наступ­ним чином:

Sa = {«1/Мале>,<0,7/Середнє>,<0/Велике>/Розмір підприємст­ва^

«0,7/Не вели кий>,<1 /Сере дній>,<О/Великий>/Тираж видання>,

<<0Д/Низька>,<0,7/Середня>,<0/Висока>/Вартістьрозміщення>};

Sb = {<<0,7/Мале>,<0.2/Середнє>,<0,7/Велике>/Розмір підприєм­ства^

«О/Не великий>,<0,7/Середній>,<1/Великий>/Тираж видання>,

«0,2/Низька>,<0,7/Серсдня>,<0,7/Висока>/Вартість розміщен­ні};

Sc = {«0/Мале>,<0,2/Середнє>,<0,7/Велнке>/Розмір підприємст­ві,

«0,7/Не великий>,<0,7/Середній>,<0/ВеликиЙ>/Тираж видання>,

«0/Низька>,<0,2/Середня>,<0,7/Висока>/ВаргістьрозмІщення>(.

Ми плануємо провести рекламну кампанію в друкованих засобах масової інформації, причому нашою цільовою аудиторією є середні за розміром підприємства. Виходячи з наявного бюджету, нас цікавлять видання середнього тиражу, з середніми розцінками на розміщення рек­ламних блоків. Нечітка ситуація, що формалізує опис «еталонного ви­дання» («робоча ситуація»), описується наступним чином:

Sc = {«0,7/Мале>,<1/Середнє>,<0/Велике>/Розмір підприємст­ва^

«0,7/Не іеликий>,<1/Середній>,<0,2/ВеликиЙ>/Тираж видання>,

<<0,7/Низька>,<0,7/Середня>,<0/Висока>/Вартістьрозміщення>}.

Визначимо ступені близькості видання, що описується нечіткою ситуацією So, до кожного з видань, які присутні в нашій базі даних. Ступінь близькості будемо оцінювати за допомогою відстані ХеммІнга [3] між Поточною ситуацією Sa до S,, je {А, В, CJ, що визначається за формулою:

 

, ш де г , - і-й компонент вектора г : що описує видання *. Наприклад,

для гот = (0,7, 1, 0, 0,7, 1, 0,2, 0,7, 0,7, 0), Т - символ транспонування. Найбільш прийнятний варіант видання визначається за правилом:

МЕТІТ-4 О Третя секція

j

j

Маємо: D(Sa, SA) = 0,8; D{Sa, SB) = 4,5; ДЗр, Sc) = 4,6.

Таким чином видання А с найбільш «близьким» до «еталонного видання», тому при проведенні рекламної кампанії найбільш економіч­но доцільним є розміщення реклами у виданні А.

Запропонована методика дозволяє за заданими критеріями швидко відбирати видання з об'смної бази даних. Крім того, видання можуть бу­ти різним чином класифіковані, до них можуть бути прив'язані інші чіт­кі і нечіткі, кількісні і якісні ознаки, за якими може проводитися попе­редній відбір, або вони можуть бути включені в процедуру ранжиру -вапня.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.005 с.)