Розгляд індивідуальних трудових спорів судом. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розгляд індивідуальних трудових спорів судом. 

У місцевих судах розглядаються відповідно до ст. 231 КЗпП і в порядку, передбаченому главою XV цього Кодексу, трудові спори за заявами:

• працівника чи роботодавця, коли вони не згодні з рішенням КТС підприємства, установи, організації (підрозділу);

• прокурора, якщо він вважає, що рішення КТС суперечить чинному законодавству, у випадках, коли він може згідно із законодавством звертатися до суду.

У таких випадках суд виступає вторинним органом після КТС у розгляді трудового спору. Працівник також має право безпосередньо звертатися до суду за вирішенням трудового спору без звернення до КТС.

Поряд із таким загальним правилом законодавством передбачено безпосередню компетенцію суду, тобто випадки, коли трудовий спір одразу підлягає розгляду судом (без звернення до КТС). Безпосередньо в місцевих судах розглядаються трудові спори за заявами:

• працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються;

• працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, про зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних в ч. З ст. 221 і ст. 222 КЗпП;

• керівника підприємства, установи, організації (філії, представництва, відділу та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, керівних працівників, які обираються або призначаються на посади органами державної влади і управління, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладення дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у ч. З ст. 221 і ст. 222 КЗпП;

• роботодавця про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації (трудовий спір за заявою працівника про відшкодування шкоди, заподіяної йому власником, може розглядатися у КТС);

• працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено роботодавцем і профспілковим органом підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав.

Безпосередньо в місцевих судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу:

• працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;

• молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлені на роботу на певне

підприємство, в установу, організацію;

• вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, а також одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років;

• виборних працівників після закінчення строку повноважень;

• інших осіб, з якими роботодавець відповідно до чинного

законодавства зобов'язаний укласти трудовий договір, наприклад інвалідів і неповнолітніх, направлених на роботу в рахунок броні, осіб, які були звільнені у зв'язку із направленням на роботу за кордон, призовом на строкову або альтернативну (невійськову) службу і повернулись після закінчення цієї роботи чи служби.

Звернення до місцевого суду із заявою про вирішення трудового спору можливе протягом 3 місяців з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права (як і в строках звернення до КТС), а у справах про звільнення—в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. По справах про стягнення заробітної плати термін звернення не обмежений. Щодо питань стягнення з працівника суми матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, то власник (уповноважений ним орган) може звернутися до суду протягом 1 року з дня виявлення шкоди. Такий же строк передбачений і при зверненні до суду вищестоящого органу або прокурора. В разі пропуску позовних строків з поважних причин суд може поновити ці строки. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду без обмеження будь-яким строком.

 

79. Колективні трудові правовідносини: поняття, особ­ливості, види.

Понятие, виды и содержание коллективных трудовых правоотношений. В рамках трудовых правоотношений реализуются главным образом индивидуальные (частные) интересы двух субъектов - работника и работодателя, связанные с использованием работодателем в своих хозяйственных целях способности работника к труду.

Однако сфера субъективного трудового права не ограничивается только отношениями, связанными с применением труда, она включает в себя правоотношения, в которых выражаются в виде субъективных прав (юридических обязанностей) и реализуются иные социально значимые интересы. В их числе - коллективные (корпоративные) интересы, опосредуемые трудовым правом. Следовательно, наряду с индивидуальными можно говорить о коллективных трудовых отношениях. Коллективные трудовые правоотношения возникают в тех двух сферах, которые, опосредуются нормами трудового права: это рынок труда и сфера управления трудом (хозяйская сфера работодателя).

Поскольку целевое назначение указанных правоотношений - обеспечить взаимоувязывание и примирение в границах права различного рода интересов, зачастую не просто не совпадающих, но противоречащих друг другу (причем все эти интересы признаются социально значимыми), постольку носители таких интересов должны рассматриваться как социальные партнеры, а вся система подобного рода отношений - социальным партнерством в сфере труда.

Участниками коллективных трудовых правоотношений наше законодательство признает: а) работодателей; б) объединения работодателей; в) коллективы работников, действующих через своих представителей; г) профессиональные союзы; д) государство.

В силу того, что интересы каждого из перечисленных субъектов признаются существенными в равной степени, юридической формой возникающих с их участием отношений является договор. Следовательно, одностороннее обязывание в рамках этих отношений одним субъектом другого невозможно.

Принимая во внимание указанные категории участников коллективных трудовых правоотношений, можно выделить их отдельные виды. Итак, с точки зрения субъектного состава различаются коллективные трудовые правоотношения, возникающие:

1) между отдельным работодателем и работниками организации, а также ее обособленного структурного подразделения (филиала, представительства) и т.д. Правовая связь между указанными субъектами имеет форму коллективного договора. Следует подчеркнуть, что в данное правоотношение коллектив работников вступает не непосредственно, а через соответствующего представителя, причем институт такого представительства нельзя отождествлять с институтом представительства в гражданском праве. В качестве представителя выступает действующая в предприятии профсоюзная организация либо "иной представительный орган" трудового коллектива;

2) между объединением работодателей и объединением работников. В ряде случаев в качестве третьей стороны в возникающих правоотношениях выступает и государство в лице своих исполнительных органов. Юридической формой такого правоотношения является коллективное соглашение.

Содержанием указанных правоотношений являются права и обязанности их участников, в том числе: а) права и обязанности, возникающие в связи с ведением коллективных переговоров и заключением коллективного договора (соглашения); б) права и обязанности, устанавливаемые сторонами в самом коллективном договоре (соглашении) в) права и обязанности, возникающие в конфликтной форме социального партнерства (в ходе разрешения коллективного трудового спора).

Характеризуя эти права и обязанности с точки зрения их источника, следует отметить, что их система сочетает в себе как акты воли государства (статутные), так и результат договорного компромисса сторон (договорные права и обязанности). Например, в системе прав и обязанностей, принимаемых на себя сторонами в ходе ведения коллективных переговоров, очевидно превалируют статутные права и обязанности, причем устанавливаемые императивными нормами законодательства о труде (стороны коллективных переговоров могут лишь конкретизировать, уточнить эти права и обязанности с учетом специфики места и времени ведения переговоров). То же самое можно сказать и о процедурах разрешения коллективного трудового спора.

Что касается прав и обязанностей, составляющих содержание соответствующего договора или соглашения, то понятно, что их источником является согласованная воля сторон, и государство влияет на это содержание, скорее, в декларативно-рекомендательном, нежели в императивном плане.

Профессиональный союз как субъект трудового права. Основной формой, в которой выражается деятельность профессиональных союзов, является ведение коллективных переговоров с предпринимателями, давление на предпринимателей посредством объявления забастовки, а основным результатом такой деятельности является коллективный договор (соглашение) между профсоюзом и работодателем.

Для выявления содержания правосубъектности профессионального союза следует принять во внимание социальную функцию профсоюза, ту роль, которую он выполняет в обществе. В историческом плане профсоюзы организовались как форма, посредством которой класс наемных работников осуществляет защиту своих общих экономических интересов. В современных условиях профессиональные союзы являются той организационной формой, с использованием которой возможна реализация идеи социального партнерства. Поэтому в основе правосубъектности профессиональных союзов лежит право работников на объединение в профсоюзы. Действующая в настоящее время в России Конвенция Международной Организации Труда № 87 "О свободе ассоциации и защите права на организацию" от 9 июля 1948 г. устанавливает право трудящихся без какого бы то ни было различия создавать по своему выбору организации, а также вступать в эти организации с целью выдвижения и защиты своих интересов. Особо оговариваются права некоторых категорий трудящихся на объединение в профессиональные союзы другой Конвенцией МОТ (№ 11 "О праве на организацию и объединение трудящихся в сельском хозяйстве", принятой в 1921 г.). Согласно ч. 1 ст. 30 Конституции РФ "каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется". Статья 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности"1 уточняет, что создавать профсоюзы, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов имеет право по своему выбору "каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность". В то же время этот Закон устанавливает, что особенности его применения в отношении профсоюзов, объединяющих военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов России, федеральных органов налоговой полиции, судей и прокуроров, определяются соответствующими федеральными законами (п. 2 ст. 4 Закона). Как видно из этого перечня, принцип свободы союзов испытывает определенные ограничения в отношении работников, труд которых напрямую связан с функционированием государства и обеспечением безопасности общества.

Содержание правосубъектности любого профессионального союза составляет: а) способность профсоюзов выявлять, фиксировать и представлять во взаимоотношениях с внешними субъектами интересы своих членов; б) способность профсоюза защищать указанные интересы; в) работодательскую правосубъектность; г) имущественную правосубъектность; д) деликтоспособность.

Среди материальных условий правосубъектности профсоюзов основную роль играет организация, значение которой заключается в том, что только при ее наличии профсоюз может выявлять интересы своих членов, фиксировать, представлять во взаимоотношениях с внешними субъектами (работодателями, государством, другими профсоюзами и т.п.) и защищать их. Понятие организации имеет два аспекта.

Во-первых, это внутренняя структура построения профессионального союза, характер взаимосвязей отдельных звеньев данной структуры, компетенция органов профсоюза. Во-вторых, это установленный порядок функционирования указанной структуры, процедуры выработки, принятия и реализации решений. Будучи самоуправляющимися и не зависимыми от государственной (публичной) власти (ст. 5, 6 Закона о профсоюзах), профессиональные союзы самостоятельно определяют свою организационную структуру и порядок деятельности своих органов. В то же время, исходя из возложенной на него обществом задачи обеспечения прав и интересов отдельной личности, а также интересов общества в целом, государство принимает на себя функцию нормативного определения основ организации такой общественной структуры, какой является профсоюз. Согласно Закону о профсоюзах (ст. 7) профессиональные союзы, их объединения (ассоциации) самостоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы, положения о первичных профсоюзных организациях, свою структуру; образуют профсоюзные органы, организуют свою деятельность, проводят собрания, конференции, съезды и другие мероприятия (п. 1 ст. 7).

Второе материальное условие правосубъектности профсоюза - это наличие имущества. Имущественный критерий правосубъектности профессионального союза является обязательным, поскольку только при наличии известного имущества профсоюзы могут выполнять ту социальную роль, которая на них возложена, выплачивать заработную плату профсоюзным функционерам и техническим работникам и нести юридическую ответственность.

Поскольку профессиональные союзы не являются коммерческими организациями и в их цели не входит производство прибыли, то основным источником имущества профсоюза являются взносы его участников. Вместе с тем имущество профсоюза может пополняться и за счет поступлений от прибыли создаваемых профсоюзами коммерческих предприятий, являющихся самостоятельно хозяйствующими субъектами. Источники, порядок формирования имущества и использования средств профсоюзов определяются их уставами, положениями о первичных профсоюзных организациях (п. 4 ст. 24 Закона о профсоюзах). В собственности профсоюзов могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения, санаторно-курортные, туристические, спортивные, другие оздоровительные учреждения, культурно-просветительные, научные и образовательные учреждения, жилищный фонд, организации, в том числе издательства, типографии, а также ценные бумаги и иное имущество, необходимые для обеспечения уставной деятельности профсоюзов (п. 5 ст. 24 Закона). Профессиональные союзы имеют право учреждать банки, фонды солидарности, страховые, культурно-просветительные фонды, фонды обучения и подготовки кадров, а также другие фонды, соответствующие уставным целям профсоюзов (п. 6 ст. 24 Закона о профсоюзах).

Формальным условием правосубъектности профессионального союза является его легализация в обществе, в силу чего необходимым признаком профсоюза как субъекта права следует считать наличие имени (наименования) и устава, в котором фиксируется это имя, а также указываются другие условия правосубъектности профессионального союза. Действующее законодательство устанавливает более простой в сравнении с другими юридическими лицами порядок легализации профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций. Уведомительная государственная регистрация указанных профсоюзных организаций осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации или его территориальным органом в субъекте Российской Федерации по месту нахождения соответствующего профсоюзного органа. Указанная регистрация является основанием для включения профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций в реестр общественных объединений. Министерство юстиции РФ и его территориальные органы в субъектах Российской Федерации не вправе контролировать деятельность соответствующих профсоюзных структур, а также отказывать им в регистрации (п. 1 ст. 8 Закона о профсоюзах). Отказ в регистрации или уклонение от нее могут быть обжалованы профсоюзами, их объединениями (ассоциациями) и первичными профсоюзными организациями в суд (п. 2 ст. 8 Закона о профсоюзах). Профсоюзы, их объединения (ассоциации) и первичные профсоюзные организации освобождаются от уплаты регистрационного сбора (п. 2 ст. 8 Закона).

Государственная регистрация общественного объединения (включая и профсоюзы) является основанием для их включения в единый государственный реестр юридических лиц, а государственный реестр является документом, открытым для всеобщего ознакомления (ст. 21 Федерального закона от 19 мая 1995 г. "Об общественных объединениях"). Таким образом, уведомительная государственная регистрация общественных образований является способом публикации данного общественного образования в качестве субъекта права, публичного признания наличия у него правосубъектности.

По субъектному составу отношений с участием профессионального союза выделяются: а) отношения, возникающие между профсоюзной организацией и работниками - членами профсоюза; б) отношения с работодателями и их объединениями (как на внешнем рынке труда, так и на внутреннем, т.е. в сфере управления трудом); в) отношения с государством и органами местного самоуправления; г) трехсторонние отношения с участием профсоюзов, работодателей и государства; д) отношения с работниками, не являющимися членами профсоюза; е) отношения с другими представительными органами работников.

Отношения между профсоюзом и его членами разделяются на три группы. Во-первых, это отношения, возникающие в связи с организацией профсоюза (его созданием, формированием руководящих органов и т.п.). Во-вторых, это отношения, возникающие в связи с выработкой и принятием решений профсоюзной организацией (например, о вступлении в коллективные переговоры, заключении коллективного договора, об объявлении забастовки). Наконец, в-третьих, это отношения, возникающие в связи с осуществлением профсоюзом своей функции защиты интересов и трудовых прав своих членов. o Значительный объем прав и обязанностей профсоюзы реализуют в своих отношениях с работодателями. Реализуя идею социального партнерства, профессиональные союзы представляют интересы работников при установлении условий труда и заработной платы. Основная организационная форма такого участия - ведение коллективных переговоров, заключение договоров (соглашений) с работодателями на всех уровнях структуры общества, начиная от уровня предприятия и кончая федеральным уровнем.

Не менее значительный объем прав профсоюзов законодательство устанавливает в сфере управления трудом. Профессиональные союзы (первичные профсоюзные организации) в силу закона имеют и реализуют свои права участия и контрольные права при осуществлении

работодателем всех трех разновидностей своей власти. Кроме того, поскольку в силу закона на работодателя возлагается обязанность надлежащим образом организовать труд работника, включая создание для него соответствующих условий труда, профессиональные союзы осуществляют контроль за выполнением работодателем этой своей обязанности, т.е. они наделены правом контроля за соблюдением законодательства о труде (ст. 19 Закона о профсоюзах) и обеспечением охраны труда работников (ст. 20 Закона). При этом как участие, так и контроль реализуются в двух организационно-правовых формах: условно говоря, извне организационных структур работодателя и изнутри упомянутых структур. В первом случае профсоюзы (профсоюзные организации) либо специализированные органы профсоюзов - инспекции труда вступают во взаимодействие с работодателями как автономные субъекты права. Во втором случае профсоюзы по уполномочию работников вводят своих представителей в соответствующие коллегиальные органы управления организацией, которые, таким образом, принимают участие в выработке и реализации решений этих коллегиальных органов. Подобного рода форма участия (и контроля) профсоюзов предусмотрена действующим законодательством (п. 3 ст. 16 Закона о профсоюзах).

Профессиональные союзы вступают в отношения с государством, в рамках которых также реализуют определенный объем правомочий. Прежде всего, профсоюзы в качестве представителей интересов работников принимают участие в ведении трехсторонних переговоров (при участии работодателей и их объединений, а также государства) и заключении коллективных соглашений. Однако помимо этого они участвуют в отношениях с государством и двустороннего характера. Как уже отмечалось, связь профсоюзы - государство проявляется при осуществлении государственной регистрации профсоюзных организаций в качестве субъекта права - юридического лица. Наряду с этим профессиональные союзы реализуют ряд субъективных статутных прав и обязанностей в отношениях с различными звеньями государственной структуры. Права участия сводятся к участию в формировании самих органов государственной власти и органов местного самоуправления (п. 2 ст. 15 Закона о профсоюзах), их деятельности (п. 3 ст. 15), а также к участию в выработке нормативных актов различного уровня, разработке социально-экономических программ и их реализации. Согласно ст. 11 Закона органы государственной власти, исполнительные и муниципальные органы рассматривают проекты нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые права работников с учетом предложений или мнения соответствующих профсоюзов. Кроме этого, профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. Профессиональные союзы принимают участие в разработке государственных программ занятости (ст. 12 Закона), по охране труда и окружающей природной среды (ст. 20), формировании социальных программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по социальной защите работников, определении основных критериев жизненного уровня (ст. 22), в реализации программ приватизации государственного и муниципального имущества. Принимая участие в выработке и реализации соответствующих программ, профсоюзы выполняют и свои контрольные функции, реализуя соответствующие статутные права контроля.

В соответствии с Законом профессиональные союзы выступают представителями интересов не только своих членов, но и работников, не являющихся их членами. Согласно Закону (ст. И) профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации и их органы представляют и защищают коллективные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах. Такое представительство и защита осуществляются профессиональными союзами "в случае наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке".

Наконец, профсоюзы вступают в отношения с другими представительными органами работников. Такие отношения строятся на основе сотрудничества, причем наличие иных представительных органов работников в организации не может использоваться для воспрепятствования деятельности профсоюзов (п. 1 ст. 16 Закона о профсоюзах). Профсоюзы вправе выдвигать кандидатуры своих представителей для избрания в иные представительные органы работников в организации, однако участие профсоюзных представителей в работе этих органов не лишает их права непосредственно обращаться к работодателям по вопросам, затрагивающим интересы членов профсоюза (п. 2, 4 ст. 16 Закона).

Перечисленные выше и некоторые другие статутные права профессиональных союзов характеризуют их социально-правовую природу как организаций, призванных представлять и защищать общественно значимые интересы определенной социальной группы общества и, соответственно, как субъектов социального партнерства. Все остальные статутные права могут быть определены в широком смысле как гарантии, обеспечивающие возможность правомерной деятельности профсоюзов.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.008 с.)