СТРАХОВА СУМА. субліміт страхової сумиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРАХОВА СУМА. субліміт страхової суми6.1.Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком і Страхувальником на момент укладення Договору в залежності від Страхової опції (Додаткової страхової опції) та зазначається у Договорі.

6.2.За Договором у залежності від Страхової опції та Додаткової страхової опції встановлюються та зазначаються у ньому страхові суми зі:

6.2.1.страхування майна;

6.2.2.страхування відповідальності.

6.3.Страхова сума зі страхування майна не повинна перевищувати дійсну вартість Застрахованого майна.

6.4.Загальна страхова сума за Договором визначається шляхом підсумовування страхових сум зі страхування майна та страхування відповідальності.

6.5.У межах страхової суми зі страхування майна встановлюються окремі страхові суми для окремих категорій Застрахованого майна, при цьому:

6.5.1.до Дійсної вартості Застрахованого нерухомого майна (жилого будинку, будівель / споруд нежилого призначення, декоративних споруд) може бути включено вартість робіт (послуг) з:

6.5.1.1.обстеження земельної ділянки, що відведена для житлового будівництва (під забудову), у тому числі, але не обмежуючись: топографічне та геодезичне обстеження, що здійснені до початку та у цілях будівництва (спорудження) цього Застрахованого нерухомого майна;

6.5.1.2.архітектурного та/або інженерного проектування цього Застрахованого нерухомого майна;

6.5.2.до Дійсної вартості Застрахованого оздоблення нерухомого майна може бути включено вартість робіт (послуг) з дизайнерського проектування Застрахованого оздоблення нерухомого майна;

6.5.3.страхова сума щодо Застрахованого оздоблення нерухомого майна не може бути більшою за страхову суму щодо Застрахованого нерухомого майна, якщо Договором не передбачено інше;

6.5.4.до Дійсної вартості Застрахованого ландшафту може бути включено вартість:

6.5.4.1.робіт (послуг), що здійснені для обстеження, планування та формування рельєфу земельної ділянки, у тому числі, але не обмежуючись: топографічне та геодезичне обстеження, експлікація рослин, планування інженерних систем (поливу, водовідведення, освітлення, тощо);

6.5.4.2.робіт (послуг), що здійснені для планування та устрою штучних водоймищ, доріжок, площадок, підпірних та декоративних стін, інших елементів садової архітектури з різних видів матеріалів;

6.5.4.3.виготовлення та/або встановлення інженерних систем (поливу, водовідведення, освітлення, тощо);

6.5.4.4.підготовлення ґрунту до насадження рослин, насадження рослин однорічних та багаторічних культур шляхом устрою газонів, квітників, альпійських гірок, та таке інше.

6.6.У межах страхових сум зі страхування майна та страхування відповідальності за Договором у залежності від Страхової опції та Додаткової страхової опції можуть бути встановлені субліміти страхових сум для сплати страхових відшкодувань щодо Застрахованих витрат.

6.7.Страхові суми та субліміти страхових сум за Договором зменшуються на суми здійснених за Договором виплат страхового відшкодування (за видом страхування, категорією Застрахованого майна, видом заподіяної шкоди або видом Застрахованих витрат) з дати виплати страхового відшкодування, якщо Сторонами та Вигодонабувачем не погоджено інше, але у будь-якому разі не раніше дати складання Страховиком страхового акту з визначенням розміру страхового відшкодування, відповідно до умов пункту 15.1. Програми.

6.8.Розмір страхової суми та субліміту страхової суми за Договором, що зменшені відповідно до умов пункту 6.7. Програми, можуть бути поновлені до первинного, що зазначений у Договорі, розміру шляхом складення додаткового договору до Договору відповідно до заяви Страхувальника на таке поновлення за формою, встановленою Страховиком, та сплати додаткової страхової премії за період до закінчення строку дії Договору відповідно до умов пункту 11.4.6. Програми.

Страховий тариф. Страхова премія

7.1.Страховий тариф за Договором встановлюється окремо для:

7.1.1.страхування майна, а саме: для кожної окремої категорії Застрахованого майна;

7.1.2.страхування відповідальності;

у залежності від базового страхового тарифу за Страховою опцією, Додатковою страховою опцією та коригувальних коефіцієнтів і зазначається у Договорі.

7.2.Страхова премія за Договором встановлюється окремо для:

7.2.1.страхування майна, а саме: для кожної окремої категорії Застрахованого майна;

7.2.2.страхування відповідальності;

у залежності від відповідного страхового тарифу, страхової суми та зазначається у Договорі.

7.3.Загальна страхова премія за Договором визначається шляхом підсумовування страхових премій зі страхування майна та страхування відповідальності та зазначається у Договорі.

7.4.Страхова премія за Договором підлягає сплаті Страхувальником Страховикові:

7.4.1.безготівковим платежем на поточний рахунок Страховика;

або

7.4.2.готівкою у касу банку;

або

7.4.3.готівкою в касу Страховика або страховому агенту Страховика;

у розмірах та у терміни, встановлені Договором, при цьому днем сплати Страхувальником страхової премії Страховикові є день зарахування суми платежу страхової премії на поточний рахунок, сплати готівкою у касу Страховика або страховому агенту Страховика, при цьому, страхова премія за Договором (перша її частина у разі розстрочення сплати страхової премії) повинна бути сплачена до початку строку дії Договору, якщо Договором не передбачено інше.

7.5.Умови сплати страхової премії за Договором щодо кількості частин страхової премії встановлюються Страховою опцією, при цьому у разі розстрочення сплати страхової премії за Договором, строк дії якого становить 1 (один) календарний рік:

7.5.1.перша частина страхової премії повинна бути сплачена Страхувальником Страховикові до початку строку дії Договору;

7.5.2.строк сплати чергової частини страхової премії за Договором має бути встановленим через 6 (шість) календарних місяців від дати сплати першої частини страхової премії у разі розстрочення сплати страхової премії за Договором на 2 (дві) частини;

7.5.3.строк сплати чергових частин страхової премії за Договором має бути встановленим через 3 (три), 6 (шість) та 9 (дев’ять) календарних місяці від дати сплати першої частини страхової премії за Договором у разі розстрочення сплати страхової премії за Договором на 4 (чотири) частини;

якщо інше не передбачено Договором.

ФРАНШИЗА

8.1.В залежності від Страхової опції Договір може бути укладено із застосуванням франшизи, що встановлюється у відсотках від страхової суми або у грошовому значенні:

8.1.1.зі страхування майна та/або страхування відповідальності;

8.1.2.за окремим страховим ризиком;

8.1.3.за видом страхового випадку;

8.1.4.за категорією Застрахованого майна;

та є безумовною– частина збитку, яка ні за яких обставин не підлягає відшкодуванню Страховиком.

8.2.Якщо мали місце декілька страхових випадків, франшиза вираховується з суми відшкодування за кожним з них.

8.3.Розмір франшизи встановлюється у фіксованому розмірі, який не змінюється протягом строку дії Договору незважаючи на кількість страхових випадків протягом строку дії Договору та зменшення страхової суми за Договором після виплат страхового відшкодування.

МІСЦЕ та строк дії договору

9.1.Договір укладається на 1 (один) рік або інший строк, передбачений Страховою опцією, – строк дії Договору.

9.2.Договір набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати Страхувальником в повному обсязі страхової премії або її першої частини, якщо Страховою опцією передбачена сплата страхової премії частинами, або не передбачений інший строк набуття чинності Договором.

9.3.Якщо Страховою опцією передбачена сплата страхової премії частинами, то у випадку:

9.3.1.несплати Страхувальником чергової частини страхової премії у встановлені Договором терміни Страховик звільняється від зобов’язань щодо сплати страхового відшкодування за випадками пошкодження, втрати (знищення) Застрахованого майна або заподіяння шкоди Третім особам, що сталися в період з 24 години 00 хвилин дати, яка зазначена у Договорі як дата сплати цієї частини страхової премії, до 00 годин 00 хвилин дати, наступної за датою сплати Страхувальником цієї частини страхової премії у повному обсязі, при цьому, незважаючи на інші умови Договору, дія Договору припиняється та втрачає чинність через 30 (тридцять) календарних днів, починаючи з дати, до якої Страхувальник зобов’язаний був сплатити цю частину страхової премії, якщо протягом цього строку Страхувальник не сплатив цю прострочену частину страхової премії у повному обсязі;

9.3.2.часткової сплати чергової частини страхової премії Страховик сплачує страхове відшкодування за Договором за вирахуванням несплаченої частки цієї чергової частини страхової премії;

9.3.3.Страховик не несе зобов’язань щодо повідомлення Страхувальника (Вигодонабувача) про несплату Страхувальником чергової частини страхової премії та припинення дії Договору відповідно до умов пункту 9.3. Програми.

9.4.Місце страхування – зазначена у Договорі адреса розташування Застрахованого нерухомого майна (або нерухомого майна, у межах якого розташоване Застраховане рухоме майно.

9.5.Якщо Застраховане рухоме майно вилучається з Місця страхування, страхування цього майна за Договором припиняється, а страхові відшкодування за випадками пошкодження або втрати (знищення) Застрахованого майна або настання Застрахованої відповідальності внаслідок експлуатації Застрахованого майна поза межами Місця страхування за Договором не сплачуються. Повернення пошкодженого за межами Місця страхування Застрахованого рухомого майна у Місце страхування також не є підставою для виплати Страховиком страхового відшкодування.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.01 с.)