ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Програма добровільного комплексного страхування ризиків домовласника “ТАС-Маєток”, надалі – Програма, розроблена відповідно до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України „Про страхування”) від 15.10.2008р. зі змінами та Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України „Про страхування”) від 15.10.2008р. зі змінами, надалі – Правила, є типовими умовами договору добровільного комплексного страхування ризиків домовласника та регулює правовідносини між сторонами договору добровільного комплексного страхування ризиків домовласника при його укладанні та в період його дії.

1.2.За договором добровільного комплексного страхування ризиків домовласника, укладеним на підставі Програми, Страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію у встановлених цим договором страхування розмірах та строки та виконувати інші умови цього договору страхування, а Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у порядку і на умовах, визначених цим договором страхування.

ТЕРМІНИ

2.1. Страховик – Приватне акціонерне товариство "Страхова Група „ТАС”, що є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Страхова Група „ТАС, яке на підставі Програми укладає зі Страхувальниками договори добровільного комплексного страхування ризиків домовласника.

2.2. Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що уклала зі Страховиком договір добровільного комплексного страхування ризиків домовласника та має майновий інтерес у застрахованому майні за законом або правочином.

2.3. Договір добровільного комплексного страхування ризиків домовласника – письмова угода між Страховиком і Страхувальником, укладена на підставі Програми, надалі – Договір.

2.4. Сторони Договору – Страховик та Страхувальник.

2.5. Вигодонабувач – особа, яка має законний майновий інтерес у Застрахованому майні та може зазнати збитків у разі настання страхового випадку.

2.6. Застраховане майно – зазначене у Договорі майно, що знаходиться у володінні, користуванні та/або розпорядженні Страхувальника на законних підставах (належить Страхувальнику на праві власності або знаходиться у його користуванні та/або розпорядженні за договором оренди), а саме у цілях Договору:

2.6.1. нерухоме майно – конструкція окремо розташованого жилого будинку (частини окремо розташованого жилого будинку) та будівель / споруд нежилого призначення разом із системами водо-, газо-, тепло-, електропостачання та водовідведення, декоративні споруди, що використовуються Страхувальником для власних потреб за виключенням підприємницької діяльності, а саме:

2.6.1.1. жилий будинок– закінчений будівництвом, зданий в експлуатацію та зареєстрований в органах місцевого самоврядування як жилий будинок, що призначається для постійного проживання громадян, разом з підсобними та допоміжними приміщеннями (надання / використання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру забороняється відповідно до статті 6. Житлового кодексу Української РСР), має бути Застрахованим майном за Договором обов’язково;

2.6.1.2. будівлі / споруди нежилого призначення– будівлі / споруди, що закінчені будівництвом та здані в експлуатацію, згідно з правовстановлюючими та реєстраційними документами не є призначеними для постійного проживання громадян, але розташовані на території, відведеній для житлового будівництва (сарай, теплиця, гараж, тощо);

2.6.1.3. декоративні споруди– споруди (фонтани, бесідки (альтанки), перголи, огорожі, басейни з захисними дахами (скляними або з інших матеріалів, тощо) або без таких, що закінчені будівництвом, розташовані на території, відведеній для житлового будівництва (під забудову), призначені для декоративного оздоблення території, відведеної для житлового будівництва (під забудову) та використовується Страхувальником для власних потреб за виключенням підприємницької діяльності;

2.6.2. оздоблення нерухомого майна– внутрішнє та зовнішнє чистове покриття стін, стель та підлоги включаючи системи підігріву підлоги, зовнішнє засклення, внутрішні столярні вироби дерев’яні або з інших матеріалів, сантехнічне приладдя, у тому числі, але не обмежуючись: душові кабіни, змішувачі, системи очищення води, системи опалення та/або підігріву води; комп’ютерні та телефонні мережі, системи вентиляції, системи супутникового зв’язку, охоронну та пожежну сигналізації;

2.6.3. рухоме майно– домашнє майно, що використовується Страхувальником для власних потреб за виключенням підприємницької діяльності, а саме:

2.6.3.1.меблі – корпусні, м’які, вбудовані та інші;

2.6.3.2. предмети інтер’єру – килими, гобелени, гардинні вироби, освітлювальні прилади, настінні / підлогові годинники, посуд, тренажери та інше спортивне обладнання персонального призначення;

2.6.3.3. побутова електротехніка – електротехнічні прилади побутового призначення, а саме: холодильники, морозильні камери, посудомийні машини, СВЧ-печі, електрогрилі, кухонні комбайни, пральні, сушильні машини, системи кондиціонування повітря;

2.6.3.4. електронна техніка – електронні прилади побутового призначення, а саме: телевізори, відео- і аудіотехніка (за виключенням тієї, що здійснює фото-, відео- та кінозйомку), ігрові приставки, персональні комп'ютери, принтери, сканери, джерела безперебійного електроживлення;

2.6.4. земля– земельна ділянка, що відведена для житлового будівництва (під забудову) та використовується Страхувальником для власних потреб за виключенням підприємницької діяльності;

2.6.5. ландшафт– елементи садової архітектури, рослини, інженерне обладнання, що застосовуються у цілях озеленіння та благоустрою земельної ділянки, що відведена для житлового будівництва (під забудову).

2.7. Застрахована відповідальність – відповідальність Страхувальника за заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або майну Третіх осіб під час користування Застрахованим майном та внаслідок настання страхових ризиків, відповідним чином зазначених у Договорі.

2.8. Застраховані витрати – витрати Страхувальника, необхідність здійснення яких виникла внаслідок настання страхового ризику та на відшкодування яких Договором передбачені субліміти страхової суми.

2.9. Період страхування – зазначений у Договорі період, протягом якого Страховик здійснює страхування за Договором, а саме: період, протягом якого може виникнути подія, що дає Страхувальнику (Вигодонабувачу) підстави для отримання страхового відшкодування за Договором.

2.10. Страхова сума – це грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов Договору, зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

2.11. Субліміт страхової суми – встановлений у межах страхової суми за Договором ліміт, яким обмежено суму виплачуваних окремих видів страхових відшкодувань.

2.12. Місце страхування – зазначена у Договорі адреса розташування Застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у межах якого розташоване Застраховане рухоме майно.

2.13. Страхова опція – спеціальне поєднання умов страхування за Договором щодо:

2.13.1.виду та інших характеристик Застрахованого майна;

2.13.2.Застрахованої відповідальності;

2.13.3.страхових ризиків;

2.13.4.страхових випадків;

2.13.5.методу встановлення страхової суми та сублімітів страхової суми;

2.13.6.виду та розміру франшизи;

2.13.7.переліку виключень із страхових випадків, обмежень страхування;

2.13.8.строку дії Договору (періоду страхування);

2.13.9.застрахованих витрат;

2.13.10.порядку розрахунку страхового відшкодування щодо Застрахованого майна та Застрахованої відповідальності.

2.14. Категорія Застрахованого майна – згрупований за Договором окремий вид Застрахованого майна у залежності від споживчих якостей та призначення, на який Договором встановлено окрему страхову суму, страховий тариф та страхову премію, а саме:

2.14.1.жилий будинок;

2.14.2.будівлі / споруди нежилого призначення;

2.14.3.декоративні споруди;

2.14.4.оздоблення нерухомого майна;

2.14.5.рухоме майно;

2.14.6.ландшафт;

2.14.7.земля;

2.14.8.цінні речі.

2.15. Коефіцієнт недострахування– співвідношення страхової суми за Договором зі страхування майна до дійсної вартості цього майна.

2.16. Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

2.17. Страховий випадок– передбачена Договором подія, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, а саме: настання майнових збитків Страхувальника внаслідок настання страхових ризиків.

2.18. Страхова премія – плата за страхування за Договором.

2.19. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений строк дії Договору (період страхування).

2.20. Треті особи – фізичні та/або юридичні особи, відповідальність за заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну яких несе Страхувальник. Третіми особами за Договором не є Сторони Договору, Вигодонабувач, особи, що перебувають зі Страхувальником у родинних стосунках або у договірних стосунках щодо Застрахованого майна, що знаходились за місцем страхування під час настання події, що в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок.

2.21. Компетентні органи:

2.21.1.державні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків подій, аналогічних до страхових ризиків, встановлення причин та обставин настання цих подій, оцінка їх наслідків, а також надання офіційних роз’яснень відносно питань, що мають відношення до Застрахованого майна, яке пошкоджено або втрачено внаслідок страхового ризику;

2.21.2.юридичні або фізичні особи, що мають відповідні ліцензії (у передбачених законодавством України випадках) та до яких можуть звертатись Страховик та Страхувальник для вирішення спорів та з інших питань, що випливають з Договору.

2.22. Дійсна вартість Застрахованого майна – ринкова вартість Застрахованого майна на день укладення Договору, що встановлена на підставі документів, які підтверджують вартість цього майна, якими за згодою Сторін можуть бути:

2.22.1.договір купівлі-продажу, інші правочини, довідка-рахунок, рахунок-фактура, чеки, квитанції та інші платіжні документи;

2.22.2.митні документи;

2.22.3.акти експертизи, каталоги, довідники та програми з оцінювання вартості майна аналоговим методом.

2.23. Особиста шкода, заподіяна Третій особі – смерть, тілесні ушкодження, розлад здоров’я Третьої особи разом з фінансовими збитками, яких зазнала Третя особа внаслідок цього, надалі – особиста шкода;

2.24. Матеріальна шкода, заподіяна Третій особі – пошкодження або знищення рухомого та/або нерухомого майна Третьої особи, крім грошей та цінних паперів, разом з фінансовими збитками, яких зазнала Третя особа внаслідок цього, надалі – матеріальна шкода;

2.25. Франшиза– частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується Страховиком відповідно до умов Договору.

2.26. Зміна страхового ризику – зміна будь-якої інформації щодо Застрахованого майна, яка зазначена в Договорі або у заяві Страхувальника на укладення Договору, зокрема:

2.26.1.передача Застрахованого майна іншій особі за договором оренди (прокату), лізингу, у заставу;

2.26.2.передача права власності на Застраховане майно Третій особі;

2.26.3.передача Третій особі права розпорядження Застрахованим майном від імені власника (в тому числі права укладати договори купівлі-продажу);

2.26.4.зміна цілей використання Застрахованого майна;

2.26.5.втрата (викрадення) або заміна реєстраційних документів на Застраховане майно;

2.26.6.встановлення у межах Застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у межах якого розташоване Застраховане рухоме майно, додаткових (локальних) систем опалення;

2.26.7.оголошення в установленому порядку про загрозу стихійних лих або інші надзвичайні стани у регіоні розташування Застрахованого майна.

2.27. Прямий збиток– підтверджена документально поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості Застрахованого майна, що пошкоджено або втрачено внаслідок настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок.

2.28. Знос – втрата вартості Застрахованого майна (знецінення) порівняно з вартістю нового майна, що є повністю аналогічним Застрахованому майну за технічними та/або споживчими характеристиками.

2.29. Втрата Застрахованого майна – викрадення, зруйнування чи визнання непридатним Застрахованого майна внаслідок настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок.

2.30.У цілях Договору застосовується київський час.

ФРАНШИЗА

8.1.В залежності від Страхової опції Договір може бути укладено із застосуванням франшизи, що встановлюється у відсотках від страхової суми або у грошовому значенні:

8.1.1.зі страхування майна та/або страхування відповідальності;

8.1.2.за окремим страховим ризиком;

8.1.3.за видом страхового випадку;

8.1.4.за категорією Застрахованого майна;

та є безумовною– частина збитку, яка ні за яких обставин не підлягає відшкодуванню Страховиком.

8.2.Якщо мали місце декілька страхових випадків, франшиза вираховується з суми відшкодування за кожним з них.

8.3.Розмір франшизи встановлюється у фіксованому розмірі, який не змінюється протягом строку дії Договору незважаючи на кількість страхових випадків протягом строку дії Договору та зменшення страхової суми за Договором після виплат страхового відшкодування.

МІСЦЕ та строк дії договору

9.1.Договір укладається на 1 (один) рік або інший строк, передбачений Страховою опцією, – строк дії Договору.

9.2.Договір набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати Страхувальником в повному обсязі страхової премії або її першої частини, якщо Страховою опцією передбачена сплата страхової премії частинами, або не передбачений інший строк набуття чинності Договором.

9.3.Якщо Страховою опцією передбачена сплата страхової премії частинами, то у випадку:

9.3.1.несплати Страхувальником чергової частини страхової премії у встановлені Договором терміни Страховик звільняється від зобов’язань щодо сплати страхового відшкодування за випадками пошкодження, втрати (знищення) Застрахованого майна або заподіяння шкоди Третім особам, що сталися в період з 24 години 00 хвилин дати, яка зазначена у Договорі як дата сплати цієї частини страхової премії, до 00 годин 00 хвилин дати, наступної за датою сплати Страхувальником цієї частини страхової премії у повному обсязі, при цьому, незважаючи на інші умови Договору, дія Договору припиняється та втрачає чинність через 30 (тридцять) календарних днів, починаючи з дати, до якої Страхувальник зобов’язаний був сплатити цю частину страхової премії, якщо протягом цього строку Страхувальник не сплатив цю прострочену частину страхової премії у повному обсязі;

9.3.2.часткової сплати чергової частини страхової премії Страховик сплачує страхове відшкодування за Договором за вирахуванням несплаченої частки цієї чергової частини страхової премії;

9.3.3.Страховик не несе зобов’язань щодо повідомлення Страхувальника (Вигодонабувача) про несплату Страхувальником чергової частини страхової премії та припинення дії Договору відповідно до умов пункту 9.3. Програми.

9.4.Місце страхування – зазначена у Договорі адреса розташування Застрахованого нерухомого майна (або нерухомого майна, у межах якого розташоване Застраховане рухоме майно.

9.5.Якщо Застраховане рухоме майно вилучається з Місця страхування, страхування цього майна за Договором припиняється, а страхові відшкодування за випадками пошкодження або втрати (знищення) Застрахованого майна або настання Застрахованої відповідальності внаслідок експлуатації Застрахованого майна поза межами Місця страхування за Договором не сплачуються. Повернення пошкодженого за межами Місця страхування Застрахованого рухомого майна у Місце страхування також не є підставою для виплати Страховиком страхового відшкодування.

Права та обов’язки сторін

11.1.Страхувальник має право:

11.1.1.на отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку у межах страхової суми, відповідної виду страхування, та відповідних сублімітів страхової суми за Договором;

11.1.2.вимагати дострокового припинення дії Договору у порядку, передбаченому законом та Програмою, за умови згоди Вигодонабувача на це;

11.1.3.у разі здійснення заходів щодо зменшення ступеню страхового ризику, запропонувати Страховику переукладення Договору;

11.1.4.у період дії Договору, пропонувати Страховику внесення змін до Договору, що стосуються термінів дії Договору, застрахованих ризиків, розміру страхової суми, у тому числі щодо виконання умов пункту 6.8. Програми, та таке інше;

11.1.5.отримати дублікат Договору у разі його втрати;

11.1.6.оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у судовому порядку.

11.2.Страхувальник зобов'язаний:

11.2.1.при укладенні Договору надати Страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, відповідно до Заяви на страхування, і надалі інформувати його про будь-яку зміну ступеня страхового ризику;

11.2.2.при укладенні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета Договору;

11.2.3.сплачувати страхову премію у строки та у розмірах, встановлених Договором;

11.2.4.забезпечити належні умови зберігання та/або використання Застрахованого майна з дотриманням відповідних Правил протипожежної безпеки та/або правил та норм збереження вогненебезпечних та вибухових речовин і предметів, тощо;

11.2.5.при настанні події, що в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок:

11.2.5.1.негайно вжити всіх можливих заходів для рятування Застрахованого майна та зменшення розміру збитків, а також для усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;

11.2.5.2.терміново повідомити про подію відповідні компетентні органи;

11.2.5.3.виконати дії, передбачені статтею 12 Програми;

11.2.5.4.не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких має вплив на ступінь страхового ризику, а у разі їх виникнення вживати всіх можливих заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику;

11.2.5.5.забезпечувати доступ представників Страховика або уповноважених ним осіб до пошкодженого Застрахованого майна, документації, що має безпосереднє відношення до предмету Договору, у будь-який робочий час Страховика;

11.2.6.повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або відповідну частину), якщо протягом встановлених законодавством України строків позовної давності стане відомою така обставина, яка за законом або Договором повністю або частково звільняє Страховика від виплати страхового відшкодування/страхової виплати;

11.2.7.не розповсюджувати відомості, що можуть зашкодити інтересам Страховика, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

11.3.Страховик має право:

11.3.1.перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору, а також перевіряти виконання Страхувальником умов Договору;

11.3.2.при настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, брати участь у збереженні і рятуванні Застрахованого майна, давати інструкції Страхувальнику, спрямовані на зменшення розміру збитку;

11.3.3.направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних із встановленням причин та наслідків події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, визначенням розміру збитку або самостійно проводити розслідування з метою з’ясування причин та обставин цієї події;

при цьому дії Страховика, зазначені у пунктах 11.3.2. та 11.3.3. Програми не розглядаються як визнання Страховиком події страховим випадком;

11.3.4.достроково припинити дію Договору в порядку та на умовах, передбачених законом та Програмою;

11.3.5.у випадку зміни страхового ризику вимагати внесення змін до Договору, у тому числі щодо сплати додаткової страхової премії, при цьому якщо Страхувальник не згоден зі змінами умов Договору, у тому числі щодо сплати додаткової страхової премії:

11.3.5.1.Страховик має право вимагати дострокового припинення дії Договору, про що повідомляє Страхувальника (та Вигодонабувача) не пізніше як за 3 (три) дні до дати припинення дії Договору;

11.3.5.2.Страховик повертає Страхувальникові страхову премію за період, що залишився до закінчення строку дії Договору, за вирахуванням сум сплачених за Договором страхових відшкодувань та/або не раніше повного виконання зобов’язань Страховика за Договором щодо сплати страхових відшкодувань за страховими випадками, що виникли до дати дострокового припинення дії Договору;

11.3.6.відстрочити виплату страхового відшкодування, але на строк, що не перевищує 90 (дев’яносто) календарних днів з дати настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, у випадках, якщо:

11.3.6.1.є мотивовані сумніви у дійсності документів, що підтверджують страховий випадок – до підтвердження дійсності таких документів;

11.3.6.2.неповністю з’ясовані обставини страхового випадку, розмір збитків, обставини, які підтверджують право на одержання відшкодування – до з'ясування таких обставин;

11.3.6.3.проти Страхувальника порушено кримінальну справу, що має безпосереднє відношення до страхового випадку – до винесення остаточного рішення (вироку, ухвали) за цією кримінальною справою;

11.3.6.4.в інших випадках, передбачених законом та Програмою;

11.3.7.відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та/або Програмою;

11.3.8.протягом строку позовної давності, визначеного законодавством України, з дня проведення виплати страховоговідшкодування вимагати його повернення, якщо на те виникнуть підстави, передбачені законодавством України або Програмою.

11.4.Страховик зобов'язаний:

11.4.1.перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору, а також перевіряти виконання Страхувальником умов Договору;

11.4.2.при настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, брати участь у збереженні і рятуванні Застрахованого майна, давати інструкції Страхувальнику, спрямовані на зменшення розміру збитку;

11.4.3.ознайомити Страхувальника з умовами Договору та Програми;

11.4.4.протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування / страхової виплати;

11.4.5.виплатити, у разі настання страхового випадку, страхове відшкодування або здійснити страхову виплату згідно з умовами Договору;

11.4.6.відповідно до Заяви Страхувальника щодо поновлення страхової суми та субліміту страхових сум за Договором, що зменшені відповідно до умов пункту 6.7. Програми, до первинного розміру, що зазначений у Договорі, протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання зазначеної у цьому пункті Програми Заяви Страхувальника укласти з ним додатковий договір до Договору про таке поновлення за умови сплати Страхувальником додаткової страхової премії, що має бути розрахованою таким чином:

СПдод = ССпон *СТдог / СДдог* СДзак ,де

СПдод – додаткова страхова премія за додатковим договором, грн.;

ССпон – страхова сума поновлювальна за додатковим договором, грн.;

СТдог – страховий тариф за Договором, %;

СДдог – строк дії Договору, днів;

СДзак – строк, що залишився до закінчення строку дії Договору, днів;

11.4.7.ознайомити, на письмову вимогу Страхувальника, аварійного комісара, залученого Страхувальником, з усіма обставинами події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, та надати йому всі необхідні матеріальні докази та документи, які є в розпорядженні Страховика та відносяться до цієї події;

11.4.8.за письмовою Заявою Страхувальника, у разі здійснення Страхувальником заходів, що змінили ступень страхового ризику, у разі зміни вартості Застрахованого майна або обсягу зобов’язань Страхувальника передВигодонабувачем за кредитним договором, внести відповідні зміни у Договір;

11.4.9.не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

11.5.Сторони зобов'язані протягом 10 (десяти) календарних днів письмово повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження (місця реєстрації), банківських та інших реквізитів, що зазначені у Договорі. Страховик повідомляє про зміну місцезнаходження, банківських та інших реквізитів, що зазначені у Договорі, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті (www.tas-insurance.com.ua) та публікації у періодичних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження.

Страхові опції

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Програма добровільного комплексного страхування ризиків домовласника “ТАС-Маєток”, надалі – Програма, розроблена відповідно до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України „Про страхування”) від 15.10.2008р. зі змінами та Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України „Про страхування”) від 15.10.2008р. зі змінами, надалі – Правила, є типовими умовами договору добровільного комплексного страхування ризиків домовласника та регулює правовідносини між сторонами договору добровільного комплексного страхування ризиків домовласника при його укладанні та в період його дії.

1.2.За договором добровільного комплексного страхування ризиків домовласника, укладеним на підставі Програми, Страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію у встановлених цим договором страхування розмірах та строки та виконувати інші умови цього договору страхування, а Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у порядку і на умовах, визначених цим договором страхування.

ТЕРМІНИ

2.1. Страховик – Приватне акціонерне товариство "Страхова Група „ТАС”, що є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Страхова Група „ТАС, яке на підставі Програми укладає зі Страхувальниками договори добровільного комплексного страхування ризиків домовласника.

2.2. Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що уклала зі Страховиком договір добровільного комплексного страхування ризиків домовласника та має майновий інтерес у застрахованому майні за законом або правочином.

2.3. Договір добровільного комплексного страхування ризиків домовласника – письмова угода між Страховиком і Страхувальником, укладена на підставі Програми, надалі – Договір.

2.4. Сторони Договору – Страховик та Страхувальник.

2.5. Вигодонабувач – особа, яка має законний майновий інтерес у Застрахованому майні та може зазнати збитків у разі настання страхового випадку.

2.6. Застраховане майно – зазначене у Договорі майно, що знаходиться у володінні, користуванні та/або розпорядженні Страхувальника на законних підставах (належить Страхувальнику на праві власності або знаходиться у його користуванні та/або розпорядженні за договором оренди), а саме у цілях Договору:

2.6.1. нерухоме майно – конструкція окремо розташованого жилого будинку (частини окремо розташованого жилого будинку) та будівель / споруд нежилого призначення разом із системами водо-, газо-, тепло-, електропостачання та водовідведення, декоративні споруди, що використовуються Страхувальником для власних потреб за виключенням підприємницької діяльності, а саме:

2.6.1.1. жилий будинок– закінчений будівництвом, зданий в експлуатацію та зареєстрований в органах місцевого самоврядування як жилий будинок, що призначається для постійного проживання громадян, разом з підсобними та допоміжними приміщеннями (надання / використання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру забороняється відповідно до статті 6. Житлового кодексу Української РСР), має бути Застрахованим майном за Договором обов’язково;

2.6.1.2. будівлі / споруди нежилого призначення– будівлі / споруди, що закінчені будівництвом та здані в експлуатацію, згідно з правовстановлюючими та реєстраційними документами не є призначеними для постійного проживання громадян, але розташовані на території, відведеній для житлового будівництва (сарай, теплиця, гараж, тощо);

2.6.1.3. декоративні споруди– споруди (фонтани, бесідки (альтанки), перголи, огорожі, басейни з захисними дахами (скляними або з інших матеріалів, тощо) або без таких, що закінчені будівництвом, розташовані на території, відведеній для житлового будівництва (під забудову), призначені для декоративного оздоблення території, відведеної для житлового будівництва (під забудову) та використовується Страхувальником для власних потреб за виключенням підприємницької діяльності;

2.6.2. оздоблення нерухомого майна– внутрішнє та зовнішнє чистове покриття стін, стель та підлоги включаючи системи підігріву підлоги, зовнішнє засклення, внутрішні столярні вироби дерев’яні або з інших матеріалів, сантехнічне приладдя, у тому числі, але не обмежуючись: душові кабіни, змішувачі, системи очищення води, системи опалення та/або підігріву води; комп’ютерні та телефонні мережі, системи вентиляції, системи супутникового зв’язку, охоронну та пожежну сигналізації;

2.6.3. рухоме майно– домашнє майно, що використовується Страхувальником для власних потреб за виключенням підприємницької діяльності, а саме:

2.6.3.1.меблі – корпусні, м’які, вбудовані та інші;

2.6.3.2. предмети інтер’єру – килими, гобелени, гардинні вироби, освітлювальні прилади, настінні / підлогові годинники, посуд, тренажери та інше спортивне обладнання персонального призначення;

2.6.3.3. побутова електротехніка – електротехнічні прилади побутового призначення, а саме: холодильники, морозильні камери, посудомийні машини, СВЧ-печі, електрогрилі, кухонні комбайни, пральні, сушильні машини, системи кондиціонування повітря;

2.6.3.4. електронна техніка – електронні прилади побутового призначення, а саме: телевізори, відео- і аудіотехніка (за виключенням тієї, що здійснює фото-, відео- та кінозйомку), ігрові приставки, персональні комп'ютери, принтери, сканери, джерела безперебійного електроживлення;

2.6.4. земля– земельна ділянка, що відведена для житлового будівництва (під забудову) та використовується Страхувальником для власних потреб за виключенням підприємницької діяльності;

2.6.5. ландшафт– елементи садової архітектури, рослини, інженерне обладнання, що застосовуються у цілях озеленіння та благоустрою земельної ділянки, що відведена для житлового будівництва (під забудову).

2.7. Застрахована відповідальність – відповідальність Страхувальника за заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або майну Третіх осіб під час користування Застрахованим майном та внаслідок настання страхових ризиків, відповідним чином зазначених у Договорі.

2.8. Застраховані витрати – витрати Страхувальника, необхідність здійснення яких виникла внаслідок настання страхового ризику та на відшкодування яких Договором передбачені субліміти страхової суми.

2.9. Період страхування – зазначений у Договорі період, протягом якого Страховик здійснює страхування за Договором, а саме: період, протягом якого може виникнути подія, що дає Страхувальнику (Вигодонабувачу) підстави для отримання страхового відшкодування за Договором.

2.10. Страхова сума – це грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов Договору, зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

2.11. Субліміт страхової суми – встановлений у межах страхової суми за Договором ліміт, яким обмежено суму виплачуваних окремих видів страхових відшкодувань.

2.12. Місце страхування – зазначена у Договорі адреса розташування Застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у межах якого розташоване Застраховане рухоме майно.

2.13. Страхова опція – спеціальне поєднання умов страхування за Договором щодо:

2.13.1.виду та інших характеристик Застрахованого майна;

2.13.2.Застрахованої відповідальності;

2.13.3.страхових ризиків;

2.13.4.страхових випадків;

2.13.5.методу встановлення страхової суми та сублімітів страхової суми;

2.13.6.виду та розміру франшизи;

2.13.7.переліку виключень із страхових випадків, обмежень страхування;

2.13.8.строку дії Договору (періоду страхування);

2.13.9.застрахованих витрат;

2.13.10.порядку розрахунку страхового відшкодування щодо Застрахованого майна та Застрахованої відповідальності.

2.14. Категорія Застрахованого майна – згрупований за Договором окремий вид Застрахованого майна у залежності від споживчих якостей та призначення, на який Договором встановлено окрему страхову суму, страховий тариф та страхову премію, а саме:

2.14.1.жилий будинок;

2.14.2.будівлі / споруди нежилого призначення;

2.14.3.декоративні споруди;

2.14.4.оздоблення нерухомого майна;

2.14.5.рухоме майно;

2.14.6.ландшафт;

2.14.7.земля;

2.14.8.цінні речі.

2.15. Коефіцієнт недострахування– співвідношення страхової суми за Договором зі страхування майна до дійсної вартості цього майна.

2.16. Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

2.17. Страховий випадок– передбачена Договором подія, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійсниПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.071 с.)