Укладення договору. порядок Зміни і припинення дії договоруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укладення договору. порядок Зміни і припинення дії договору10.1.Договір укладається на підставі письмової заяви Страхувальника за формою, встановленою Страховиком, надалі – Заява.

10.2.Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним у Заяві даних.

10.3.Подання Заяви не зобов'язує ні Страхувальника, ні Страховика укладати Договір, але у разі укладення Договору Заява стає його невід’ємною частиною, якщо інше не передбачено Договором.

10.4.Договір укладається у 4 (чотирьох) оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по 1 (одному) для Страхувальника та Вигодонабувача та 2 (два) для Страховика.

10.5.Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:

10.5.1.закінчення строку дії Договору – о 24 годині 00 хвилин дня, що вказаний у Договорі, як дата закінчення строку дії Договору;

10.5.2.виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

10.5.3.несплати першої (чергової) частини страхової премії у строки та на умовах передбачених Договором;

10.5.4.ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за виключенням випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 закону України «Про страхування»;

10.5.5.ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

10.5.6.прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним – з дати, вказаної у рішенні суду;

10.5.7.в інших випадках, передбачених законодавством України.

10.6.Страховою опцією за Договором можуть бути передбачені інші підстави припинення дії Договору.

10.7.Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати припинення Договору.

10.8.У разі дострокового припинення дії Договору, за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачену ним страхову премію повністю.

10.9.У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертається повністю сплачена ним страхова премія. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором, при цьому у цілях Договору норматив витрат на ведення справи встановлено у розмірі:

10.9.1.40% зі страхування майна;

10.9.2.40% зі страхування відповідальності

від отриманої страхової премії.

10.10.Не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхову премію було сплачено Страхувальником Страховикові у безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору.

10.11.Внесення змін до Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, оформляється додатковим договором, який стає невід’ємною частиною Договору з моменту підписання Сторонами.

10.12.Розгляд питання про внесення змін до Договору здійснюється на письмову вимогу будь-якої зі Сторін протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання іншою Стороною такої вимоги.

10.13.Якщо Сторони не досягли згоди щодо внесення змін до Договору протягом терміну, зазначеного у пункті 10.12. Програми, Сторона, що вимагає внесення таких змін, має право в односторонньому порядку припинити дію Договору згідно із законодавством України. Такий Договір припиняє свою дію на 30 (тридцятий) день з дати письмового повідомлення будь-якої зі Сторін про реалізацію іншою Стороною Договору цього права.

Права та обов’язки сторін

11.1.Страхувальник має право:

11.1.1.на отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку у межах страхової суми, відповідної виду страхування, та відповідних сублімітів страхової суми за Договором;

11.1.2.вимагати дострокового припинення дії Договору у порядку, передбаченому законом та Програмою, за умови згоди Вигодонабувача на це;

11.1.3.у разі здійснення заходів щодо зменшення ступеню страхового ризику, запропонувати Страховику переукладення Договору;

11.1.4.у період дії Договору, пропонувати Страховику внесення змін до Договору, що стосуються термінів дії Договору, застрахованих ризиків, розміру страхової суми, у тому числі щодо виконання умов пункту 6.8. Програми, та таке інше;

11.1.5.отримати дублікат Договору у разі його втрати;

11.1.6.оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у судовому порядку.

11.2.Страхувальник зобов'язаний:

11.2.1.при укладенні Договору надати Страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, відповідно до Заяви на страхування, і надалі інформувати його про будь-яку зміну ступеня страхового ризику;

11.2.2.при укладенні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета Договору;

11.2.3.сплачувати страхову премію у строки та у розмірах, встановлених Договором;

11.2.4.забезпечити належні умови зберігання та/або використання Застрахованого майна з дотриманням відповідних Правил протипожежної безпеки та/або правил та норм збереження вогненебезпечних та вибухових речовин і предметів, тощо;

11.2.5.при настанні події, що в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок:

11.2.5.1.негайно вжити всіх можливих заходів для рятування Застрахованого майна та зменшення розміру збитків, а також для усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;

11.2.5.2.терміново повідомити про подію відповідні компетентні органи;

11.2.5.3.виконати дії, передбачені статтею 12 Програми;

11.2.5.4.не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких має вплив на ступінь страхового ризику, а у разі їх виникнення вживати всіх можливих заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику;

11.2.5.5.забезпечувати доступ представників Страховика або уповноважених ним осіб до пошкодженого Застрахованого майна, документації, що має безпосереднє відношення до предмету Договору, у будь-який робочий час Страховика;

11.2.6.повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або відповідну частину), якщо протягом встановлених законодавством України строків позовної давності стане відомою така обставина, яка за законом або Договором повністю або частково звільняє Страховика від виплати страхового відшкодування/страхової виплати;

11.2.7.не розповсюджувати відомості, що можуть зашкодити інтересам Страховика, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

11.3.Страховик має право:

11.3.1.перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору, а також перевіряти виконання Страхувальником умов Договору;

11.3.2.при настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, брати участь у збереженні і рятуванні Застрахованого майна, давати інструкції Страхувальнику, спрямовані на зменшення розміру збитку;

11.3.3.направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних із встановленням причин та наслідків події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, визначенням розміру збитку або самостійно проводити розслідування з метою з’ясування причин та обставин цієї події;

при цьому дії Страховика, зазначені у пунктах 11.3.2. та 11.3.3. Програми не розглядаються як визнання Страховиком події страховим випадком;

11.3.4.достроково припинити дію Договору в порядку та на умовах, передбачених законом та Програмою;

11.3.5.у випадку зміни страхового ризику вимагати внесення змін до Договору, у тому числі щодо сплати додаткової страхової премії, при цьому якщо Страхувальник не згоден зі змінами умов Договору, у тому числі щодо сплати додаткової страхової премії:

11.3.5.1.Страховик має право вимагати дострокового припинення дії Договору, про що повідомляє Страхувальника (та Вигодонабувача) не пізніше як за 3 (три) дні до дати припинення дії Договору;

11.3.5.2.Страховик повертає Страхувальникові страхову премію за період, що залишився до закінчення строку дії Договору, за вирахуванням сум сплачених за Договором страхових відшкодувань та/або не раніше повного виконання зобов’язань Страховика за Договором щодо сплати страхових відшкодувань за страховими випадками, що виникли до дати дострокового припинення дії Договору;

11.3.6.відстрочити виплату страхового відшкодування, але на строк, що не перевищує 90 (дев’яносто) календарних днів з дати настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, у випадках, якщо:

11.3.6.1.є мотивовані сумніви у дійсності документів, що підтверджують страховий випадок – до підтвердження дійсності таких документів;

11.3.6.2.неповністю з’ясовані обставини страхового випадку, розмір збитків, обставини, які підтверджують право на одержання відшкодування – до з'ясування таких обставин;

11.3.6.3.проти Страхувальника порушено кримінальну справу, що має безпосереднє відношення до страхового випадку – до винесення остаточного рішення (вироку, ухвали) за цією кримінальною справою;

11.3.6.4.в інших випадках, передбачених законом та Програмою;

11.3.7.відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та/або Програмою;

11.3.8.протягом строку позовної давності, визначеного законодавством України, з дня проведення виплати страховоговідшкодування вимагати його повернення, якщо на те виникнуть підстави, передбачені законодавством України або Програмою.

11.4.Страховик зобов'язаний:

11.4.1.перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору, а також перевіряти виконання Страхувальником умов Договору;

11.4.2.при настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, брати участь у збереженні і рятуванні Застрахованого майна, давати інструкції Страхувальнику, спрямовані на зменшення розміру збитку;

11.4.3.ознайомити Страхувальника з умовами Договору та Програми;

11.4.4.протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування / страхової виплати;

11.4.5.виплатити, у разі настання страхового випадку, страхове відшкодування або здійснити страхову виплату згідно з умовами Договору;

11.4.6.відповідно до Заяви Страхувальника щодо поновлення страхової суми та субліміту страхових сум за Договором, що зменшені відповідно до умов пункту 6.7. Програми, до первинного розміру, що зазначений у Договорі, протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання зазначеної у цьому пункті Програми Заяви Страхувальника укласти з ним додатковий договір до Договору про таке поновлення за умови сплати Страхувальником додаткової страхової премії, що має бути розрахованою таким чином:

СПдод = ССпон *СТдог / СДдог* СДзак ,де

СПдод – додаткова страхова премія за додатковим договором, грн.;

ССпон – страхова сума поновлювальна за додатковим договором, грн.;

СТдог – страховий тариф за Договором, %;

СДдог – строк дії Договору, днів;

СДзак – строк, що залишився до закінчення строку дії Договору, днів;

11.4.7.ознайомити, на письмову вимогу Страхувальника, аварійного комісара, залученого Страхувальником, з усіма обставинами події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, та надати йому всі необхідні матеріальні докази та документи, які є в розпорядженні Страховика та відносяться до цієї події;

11.4.8.за письмовою Заявою Страхувальника, у разі здійснення Страхувальником заходів, що змінили ступень страхового ризику, у разі зміни вартості Застрахованого майна або обсягу зобов’язань Страхувальника передВигодонабувачем за кредитним договором, внести відповідні зміни у Договір;

11.4.9.не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

11.5.Сторони зобов'язані протягом 10 (десяти) календарних днів письмово повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження (місця реєстрації), банківських та інших реквізитів, що зазначені у Договорі. Страховик повідомляє про зміну місцезнаходження, банківських та інших реквізитів, що зазначені у Договорі, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті (www.tas-insurance.com.ua) та публікації у періодичних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.032 с.)