ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ14.1.У цілях отримання страхового відшкодування незалежно від Страхової опції для підтвердження настання страхового випадку та розміру збитків, Страхувальник зобов’язаний надати Страховику такі документи:

14.1.1.заява про настання події;

14.1.2.заява на виплату страхового відшкодування;

14.1.3.Договір;

14.1.4.документ, що посвідчує особу Страхувальника, Третьої особи, спадкоємця, піклувальника Страхувальника / Третьої особи та/або Вигодонабувача (його піклувальника / спадкоємця / правонаступника), довідка про присвоєння йому ідентифікаційного номеру;

14.1.5.довідки від компетентних органів про факт настання, причини та наслідки настання події, що в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, при цьому у цілях отримання страхового відшкодуванняза страховимвипадком внаслідок настання страхового ризику:

14.1.5.1.„Дія води” – за погодженням Сторін довідка від компетентних органів може не надаватися, а може бути заміненою актом про проведення огляду Місця страхування Страховиком, Страхувальником, Третьою особою (за наявності) та іншою особою, що не має відношення до предмету Договору;

14.1.5.2.„Протиправні дії Третіх осіб” – Страхувальник зобов’язаний надати Страховикові ухвалу (постанову) суду, що підтверджує відмову в порушенні кримінальної справи у випадку, якщо слідчі або органи дізнання відмовили в порушенні кримінальної справи відповідно до пунктів 4, 5, 8 статті 6 Кримінально-процесуального кодексу України, а також пункту 2 статті 6 Кримінально-процесуального кодексу України при неосудності особи, яка вчинила діяння;

14.1.6.документи, що підтверджують право власності, користування або розпорядження Застрахованим майном,договори купівлі-продажу Застрахованого майна, рахунки, квитанції та інші документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) у Застрахованому майні та дійсну вартість Застрахованого майна, у разі відсутності цих документів вартість Застрахованого майна визначається шляхом здійснення експертної оцінки аналоговим методом;

14.1.7.документи, що підтверджують збитки Страхувальника внаслідок настання страхового ризику, в тому числі, але не обмежуючись:

14.1.7.1.перелік всього втраченого або пошкодженого Застрахованого майна;

14.1.7.2.розмір збитків Страхувальника (рахунки за фактично проведені роботи або розрахунок вартості робіт, що видаються організаціями, які проводять розрахунок затрат на ліквідацію збитків (кошторис), висновки експертних організацій тощо).

14.2.У разі заподіяння шкоди Третім особам Страхувальник зобов’язаний надати Страховику такі документи:

14.2.1.рішення суду, що набрало законної сили, яким зобов’язано Страхувальника відшкодувати збитки, заподіяні Третім особам;

або

14.2.2.письмове повідомлення Страхувальника з доданням платіжного доручення або інших документів, що підтверджують відшкодування збитків Страхувальника у добровільному порядку за умови попередньої згоди Страховика на це;

14.2.3.інші документи на запит Страховика, при цьому із врахуванням обставин конкретного страхового випадку Страховик має право вимагати оригінали або належним чином посвідчені копії інших документів, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитків та виконання Страхувальником умов Програми і Договору, зокрема:

14.2.3.1.виписку з медичної карти Третьої особи як стаціонарного хворого з визначенням характеру отриманих Третьою особою травм і каліцтв, діагнозу, періоду лікування;

14.2.3.2.листок непрацездатності Третьої особи;

14.2.3.3.оплачені Третьою особою рахунки за лікування;

14.2.3.4.довідку про встановлення інвалідності;

14.2.3.5.постанову про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за фактом заподіяння шкоди життю й здоров’ю Третьої особи;

14.2.3.6.свідоцтво про смерть Третьої особи;

14.2.3.7.акт про спадщину або про призначення Третій особі піклувальника;

14.2.3.8.копію офіційного документа, що підтверджує розмір майнових претензій та узгодження розміру цих претензій між Страхувальником та позивачем – Третьою особою.

14.3.Зазначені у статті 14 Програми документи, надаються Страховику у формі оригінальних примірників (дублікатів) або нотаріально завірених копій, або простих копій за умови надання Страховику можливості порівняння цих копій з оригінальними примірниками документів.

14.4.Якщо зазначені у статті 14 Програми документи надані Страховику не в повному обсязі, не в належній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо), виплата Страхового відшкодування не здійснюється до ліквідації цих недоліків.

15. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТи СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

15.1.Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання всіх необхідних документів для підтвердження факту настання, причин та обставин страхового випадку та визначення розміру збитків Страховик:

15.1.1.складає страховий акт з визначенням розміру страхового відшкодування за формою, що встановлена Страховиком, або приймає обґрунтоване рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування;

або

15.1.2.у випадку об’єктивної необхідності проведення додаткових заходів з розслідування обставин страхового випадку призначає чітко визначений термін для здійснення такого розслідування, але у будь-якому випадку не більше 3 (трьох) місяців, після закінчення якого приймає одне з вищезазначених рішень.

15.2.Про прийняття рішення, передбаченого пунктом 15.1. Програми, Страховик повідомляє Страхувальника (Вигодонабувача) протягом 5 (п’яти) робочих днів с дати прийняття рішення у письмовій формі з обґрунтуванням причин.

15.3.Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання страхового акту.

15.4.Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, що не підтверджена документально.

15.5.Страхове відшкодування зі страхування майна за Договором розраховується у межах страхової суми зі страхування майна за Договором з врахуванням:

15.5.1.прямого збитку Страхувальника на підставі товарознавчого дослідження (експертного висновку, акту, звіту) щодо визначення розміру збитку, якщо Сторонами та Вигодонабувачем не погоджено інше;

15.5.2.застрахованих витрат Страхувальника;

15.5.3.виду та розміру франшизи;

15.5.4.несплаченої страхової премії (її частини), а саме: якщо Договором передбачено сплату страхової премії частинами, то у випадку часткової сплати чергової частини страхової премії Страховик сплачує страхове відшкодування за Договором за вирахуванням несплаченої частки цієї чергової частини страхової премії;

15.5.5.вартості залишків Застрахованого майна, при цьому Страхувальник не має права відмовлятися від майна, що залишилося після страхового випадку, навіть якщо воно пошкоджено, на користь Страховика з метою отримання більшої суми страхового відшкодування, якщо Страховик не побажає прийняти його у власність;

15.5.6.сум відшкодувань, отриманих Страхувальником (Вигодонабувачем) від особи, відповідальної за заподіяний збиток;

15.5.7.сум страхових відшкодувань, отриманих Страхувальником за іншими договорами страхування;

15.5.8.співвідношення страхової суми за Договором, з врахуванням умов пунктів 6.7. та 15.15. Програми, до дійсної вартості Застрахованого майна відповідно до умов пункту 2.22. Програми, якщо після раніше здійсненої виплати страхового відшкодування не виконано умови пунктів 6.8. та 11.4.6. Програми.

15.6.Застраховане майно вважається знищеним, якщо витрати на відновлення з врахуванням вартості залишків перевищують дійсну вартість Застрахованого майна.

15.7.Застраховане майно вважається пошкодженим, якщо витрати на відновлення разом із залишковою вартістю не перевищують дійсну вартість Застрахованого майна.

15.8.Розмір прямого збитку Страхувальника, що пов’язаний з:

15.8.1.втратою (знищенням) Застрахованого майна, не може перевищувати дійсну вартість Застрахованого майна на дату укладення Договору;

15.8.2.пошкодженням Застрахованого майна, не може перевищувати підтверджені документально витрати на його відновлення до стану, в якому воно знаходилось до настання страхового ризику, та дійсну вартість Застрахованого майна, при цьому витрати на відновлення включають у себе:

15.8.2.1.витрати на матеріали та запчастини, необхідні для відновлення Застрахованого майна, з врахуванням зносу, якщо Договором не передбачено інше;

15.8.2.2.витрати на оплату робіт з відновлення Застрахованого майна;

15.8.2.3.витрати з доставки матеріалів до місця відновлення та інші витрати, необхідні для відновлення Застрахованого майна.

15.9.Розмір збитків при врегулюванні претензій у досудовому порядку визначається угодою між Страхувальником та Третьою особою, якій було завдано шкоду, за погодженням зі Страховиком. При неможливості знайти взаємоприйнятне рішення, розмір шкоди визначаться постановою судових органів.

15.10.У разі завдання особистої шкоди страхове відшкодування виплачується наступним чином:

15.10.1.у разі загибелі/смерті Третьої особи – її спадкоємцеві у розмірі 100% відповідного субліміту страхової суми зі страхування відповідальності за Договором, що встановлений Страховою опцією;

15.10.2.у разі стійкої втрати працездатності Третьою особою та встановлення їй інвалідності – у такому відсотку від відповідного субліміту страхової суми зі страхування відповідальності за Договором, що встановлений Страховою опцією:

15.10.2.1.I групи – 90%;

15.10.2.2.II групи – 70%;

15.10.2.3.III групи – 50%;

15.10.3.у разі тимчасової втрати Третьою особою працездатності – за кожну добу тимчасової непрацездатності 0,5% відповідного субліміту страхової суми зі страхування відповідальності за Договором, що встановлений Страховою опцією, але не більше 60% від нього.

15.11.Розмір особистої та матеріальної шкоди визначається відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, та документів, що підтверджують збитки Третіх осіб у зв’язку із завданням цієї шкоди, або за згодою Страховика та Третьої особи, якщо Страховик згоден на компенсацію шкоди без проведення судового провадження та прийняття судом відповідного рішення.

15.12.Страховик може здійснити виплату страхового відшкодування безпосередньо Страхувальнику, Третій особі, Вигодонабувачу, спадкоємцю, опікуну або правонаступнику Страхувальника / Третьої особи / Вигодонабувача, або за його дорученням: медичним закладам, підприємствам та організаціям, що надають послуги з ремонту пошкодженого майна та інші послуги, пов’язані з відшкодуванням шкоди.

15.13.Якщо Страхувальник самостійно компенсував заподіяну Третім особам шкоду, то страхове відшкодування може бути виплачено Страховиком безпосередньо Страхувальнику у випадку надання ним належним чином оформленої відмови Третьої особи від претензії до Страхувальника.

15.14.Факт здійснення Страхувальником самостійного відшкодування завданої Третім особам шкоди не є для Страховика підтвердженням настання страхового випадку. У разі здійснення Страхувальником самостійного відшкодування заподіяної Третім особам шкоди, з’ясування обставин страхового випадку та визначення розміру відшкодування здійснюється Страховиком у загальному порядку, встановленому Програмою. Страховик має право відмовити у компенсації таких витрат або зменшити розмір відшкодування з урахуванням умов Програми, Договору та законодавства України.

15.15.Після виплати страхового відшкодування відповідна виду страхування страхова сума та субліміт страхової суми за Договором зменшуються на розмір здійсненої виплати.

15.16.Виплата страхового відшкодування здійснюється в безготівковій формі, або за погодженням між Страховиком, Страхувальником та Вигодонабувачем – готівкою через касу Страховика відповідно до умов Договору.

15.17.Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з розрахункового рахунку Страховика або виплати їх готівкою через касу Страховика.

15.18.Якщо Страхувальник отримав відшкодування збитку від особи, відповідальної за заподіяний збиток, Страховик виплачує лише різницю між сумою, яка належить до відшкодування відповідно до Договору та сумою, отриманою від особи, відповідальної за заподіяний збиток.

15.19.Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума за всіма договорами страхування перевищує дійсну вартість цього майна, то страхове відшкодування,що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.

15.20.Страховик здійснює виплату страхового відшкодування за Застраховане майно безпосередньо Страхувальнику, Вигодонабувачу або спадкоємцю, піклувальнику, опікуну Страхувальника, підприємствам, організаціям та/або фізичним особам-підприємцям, що надають послуги з ремонту пошкодженого майна та інші послуги.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.131.146 (0.009 с.)