ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Правовий та соціальний статус суддів. 

1. У якому з наведених варіантів правильно вказано носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України здійснюють правосуддя:

1) третейські судді;

2) арбітри;

3) професійні судді;

4) судді товариських судів;

5) мирові судді.

 

2. У якій відповіді правильно наведено пропущене словосполучення в наступному законодавчому положенні: „Судді є __________, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов’язки на професійній основі ...”:

1) уповноваженими особами;

2) представниками судової влади;

3) представниками державної влади;

4) посадовими особами судової влади;

5) представниками народу.

 

3. У якій відповіді неправильно вказано положення, що розкривають зміст заборони сумісної діяльності судді із діяльністю щодо здійснення правосуддя:

 

1) належати до політичних партій;

2) мати представницький мандат;

3) обіймати будь-які інші оплачувані посади;

4) займатися викладацькою діяльністю;

5) виконувати будь-яку оплачувану роботу, крім суддівської.

 

4. Який із перелічених обов’язків, що покладено на професійних суддів, названо неправильно:

 

1) забезпечити повний, об’єктивний і всебічний розгляд кримінальних справ;

2) видавати дозвіл на право здійснення певного виду діяльності;

3) не розголошувати відомості, що складають таємницю нарадчої кімнати;

4) дотримуватись службової дисципліни і розпорядку роботи суду;

5) не допускати вчинків, що порочать звання судді.

 

5. Яка вимога, що висувається до кандидата на зайняття суддівської посади у місцевому суді загальної юрисдикції, названа правильно:

 

1) має постійне джерело доходів;

2) володіє державною мовою;

3) не має постійного місця проживання на території іноземної держави;

4) наявність незакінченої юридичної освіти;

5) наявність загального стажу роботи понад три роки;

 

6. Яка вимога, що висувається до кандидата на зайняття суддівської посади у місцевому суді загальної юрисдикції, названа правильно:

 

1) володіє знанням державної та іноземних мов;

2) пройшов суддівську підготовку у спеціальних навчальних закладах;

3) має не менш як три роки стажу роботи у галузі права;

4) має навики у сфері судової психології;

5) постійно проживає в Україні не менш як п’ять років.

 

7. Вкажіть вік особи, з досягненням якого вона може бути призначена на посаду судді Верховного Суду України _________

 

8. У якій відповіді правильно вказано стаж роботи в галузі права, який необхідно мати для зайняття судді Верховного Суду України:

 

1) 5 років;

2) 7 років;

3) 9 років;

4) 10 років;

5) 15 років.

 

9. У якій відповіді правильно наведено пропущене словосполучення в наступному законодавчому положенні: „Необхідною умовою для зайняття посади судді будь-якого суду, вказаного у частині 1 цієї статті, є складання ________”:

1) повноважень;

2) кваліфікаційного заліку;

3) кваліфікаційного класу;

4) кваліфікаційної заборгованості;

5) кваліфікаційного екзамену.

 

10. Вкажіть, яку освіту повинен мати кандидат на зайняття суддівської посади у спеціалізованих господарських судах:

1) незакінчену вищу юридичну освіту;

2) вищу освіту;

3) вищу освіту у сфері педагогіки та психології;

4) вищу освіту у галузі знань, що стосується спеціалізації суду;

5) юридичну середню спеціальну освіту.

 

11. За рішенням якого органу, суддя може бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку суду:

1) органу дізнання;

2) органу досудового слідства;

3) Генерального прокурора;

4) Президента;

5) Верховної Ради України.

 

12. Який орган вправі припинити повноваження судді:

1) орган досудового слідства;

2) орган, який призначив суддю на посаду;

3) Вища Рада Юстиції;

4) Верховний Суд України;

5) Вища кваліфікаційна комісія України.

 

13. Який орган надає рекомендацію кандидату на призначення на суддівську посаду вперше:

1) Верховний Суд України;

2) Вища Рада Юстиції;

3) кваліфікаційна комісія;

4) Рада національної безпеки і оборони України;

5) департамент з питань суддівської діяльності Адміністрації Президента України.

 

14. В чому полягають особливості правового статусу суддів військових судів:

1) присвоюються військові звання;

2) присвоюються кваліфікаційні класи;

3) присвоюються почесні звання;

4) присвоюються державні ранги;

5) присвоюються державні відзнаки.

 

15. У якій відповіді правильно наведено пропущене словосполучення в наступному законодавчому положенні: „Кваліфікаційні комісії суддів є _________ в системі судоустрою України, повноваження яких визначаються Конституцією України та цим Законом”:

 

1) органами суддівського самоврядування;

2) дорадчими органами;

3) постійно діючими органами;

4) органами організаційного забезпечення суддівської діяльності;

5) представницькими органами.

 

16. У якому з наведених варіантів правильно вказано вид кваліфікаційних комісій суддів:

 

1) кваліфікаційна комісія апеляційних судів;

2) кваліфікаційна комісія військових судів;

3) кваліфікаційна комісія вищих спеціалізованих судів;

4) кваліфікаційна комісія касаційного суду;

5) кваліфікаційна комісія Конституційного Суду України.

 

17. У якій відповіді правильно вказано територію діяльності кваліфікаційних комісій суддів загальних судів:

 

1) апеляційні округи;

2) області;

3) регіони;

4) райони у містах з районним поділом;

5) міста Київ та Севастополь.

 

18. У якій відповіді правильно вказано підставу притягнення судді до дисциплінарної відповідальності:

 

1) вчинення злочину;

2) порушення вимог щодо несумісності інших видів діяльності;

3) порушення вимог щодо участі в діяльності органів суддівського самоврядування;

4) пошкодження майна суду;

5) вчинення адміністративного проступку.

 

19. У якому з наведених варіантів правильно вказано форму кваліфікаційної атестації суддів:

1) кваліфікаційний залік;

2) кваліфікаційна співбесіда;

3) кваліфікаційне опитування;

4) кваліфікаційне тестування;

5) кваліфікаційний експеримент.

 

20. У якій відповіді правильно вказано, хто здає кваліфікаційний іспит у кваліфікаційних комісіях суддів:

1) суддя, що має стає роботи понад десять років;

2) суддя, що йде на переобрання безстроково;

3) суддя, що не пройшов кваліфікаційної співбесіди;

4) особа, що виявила бажання бути призначеною на посаду судді вперше;

5) особа, що призначається до складу кваліфікаційної комісії.

 

 

21. У якому з наведених варіантів правильно вказано носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України здійснюють правосуддя:

1) мирові судді;

2) професійні судді;

3) третейські судді;

4) судді товариських судів;

5) народні делегати;

6) народні засідателі;

7) народні судді.

 

22. У яких відповідях правильно вказані положення, що стосуються заборони поєднання суддівської та іншої діяльності:

1) належати до професійних спілок;

2) здійснювати наукову діяльність;

3) здійснювати творчу діяльність;

4) здійснювати оплачувану консультаційну роботу з громадянами;

5) входити до складу органів суддівського самоврядування;

6) здійснювати викладацьку діяльність;

7) брати участь у політичній діяльності.

 

23. У яких відповідях правильно вказано вимоги, яким повинен відповідати кандидат на зайняття суддівської посади у вищому спеціалізованому суді:

 

1) володіти навиками роботи із неповнолітніми;

2) перебувати на суддівській посаді не менш як три роки;;

3) мати стаж роботи у галузі права не менш як сім років;

4) досягнути сорокап’ятирічного віку;

5) володіти державною мовою та однією з мов національних меншин;

6) здійснювати свою діяльність на професійній основі;

7) мати вищу юридичну освіту.

 

24. У яких відповідях правильно вказані визначені у законодавстві гарантії, що забезпечують незалежність суддів:

 

1) недоторканність судді;

2) передбачена законом необхідність звітування перед органами державної влади про проведену роботу;

3) робота суду організовується на засаді самофінансування;

4) обов’язковість для судді вказівок вищих органів влади в Україні;

5) передбачена законом процедура здійснення правосуддя;

6) встановлений законом порядок звільнення судді із займаної посади;

7) можливість притягнення судді до відповідальності у загальному порядку.

 

25. У яких відповідях правильно наведено положення, що розкривають зміст суддівської недоторканності:

 

1) прослуховування телефонних розмов судді дозволяється лише зі згоди прокурора;

2) суддя, затриманий за підозрою у вчиненні злочину, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи;

3) недоторканність не поширюється на службове приміщення судді та його транспорт;

4) обшук чи огляд житла судді проводиться за вмотивованим рішенням суду;

5) суддя може бути заарештований за рішенням слідчого, що розслідує кримінальну справу;

6) дозволяється особистий обшук судді, якщо на думку працівників міліції при ньому є документи, що стосуються вчиненого злочину;

7) справу про злочин, вчинений суддею, розглядає спеціальний суд, що створюється Верховною Радою України.

 

26. У якому з наведених варіантів правильно вказано підстави для припинення повноважень судді:

 

1) припинення громадянства судді;

2) неможливість виконання повноважень за станом здоров’я;

3) скасування рішення судді вищестоящим судом;

4) тимчасове захворювання судді;

5) виїзд на тимчасове проживання за кордон;

6) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

7) застосування до судді дисциплінарного стягнення.

 

27. У якому з наведених варіантів неправильно вказано вид кваліфікаційних комісій суддів:

 

1) кваліфікаційна комісія суддів загальних судів;

2) кваліфікаційна комісія суддів господарських судів;

3) кваліфікаційна комісія суддів військових судів;

4) кваліфікаційна комісія суддів Верховного Суду України;

5) кваліфікаційна комісія суддів третейських судів;

6) Вища кваліфікаційна комісія;

7) Державна кваліфікаційна комісія суддів України.

 

28. У яких відповідях правильно вказано види дисциплінарних стягнень, що можуть бути застосовані до судді:

 

1) громадська догана;

2) штраф;

3) пониження у кваліфікаційному класі;

4) позбавлення почесного звання;

5) догана;

6) зобов’язання вибачитись за свої вчинки;

7) тимчасове відсторонення від посади.

 

29. У яких із наведених варіантів правильно вказано завдання кваліфікаційних комісій суддів:

 

1) забезпечення належних умов функціонування судів;

2) створення безпечних праці умов для суддів;

3) формування корпусу професійних суддів;

4) надання необхідної методичної допомоги суддям;

5) визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів;

6) вирішення питань соціального захисту суддів;

7) забезпечення єдиної судової практики.

 

30. У яких відповідях правильно вказано, хто входить до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

 

1) п’ять суддів, обраних органами суддівського самоврядування;

2) сім суддів, обраних органами суддівського самоврядування;

3) десять суддів, обраних органами суддівського самоврядування;

4) двоє представників Київської обласної ради депутатів;

5) двоє представників від Ради національної безпеки і оборони України;

6) двоє представників від Президента України;

7) один представник від Міністерства юстиції України.

 

 

31. У якій відповіді неправильно вказано обов’язки, що покладено згідно із законодавством на професійних суддів:

 

1)забезпечувати повний, всебічний і об’єктивний розгляд справ;

2) дотримуватись розпорядку роботи суду;

3) здійснювати нагляд за органами дізнання та досудового слідства;

4) не розголошувати відомості, що становлять державну таємницю;

5) дотримуватись розпоряджень Президента та інших органів державної влади;

6) не вчиняти вчинків, що порочать звання судді;

7) дотримуватись Конституції та законів України під час здійснювання правосуддя.

 

32. У яких відповідях неправильно вказано підстави для припинення повноважень судді:

 

1) порушення суддею вимог щодо несумісності;

2) визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим;

3) досягнення суддею шістдесятирічного віку;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді;

5) застосування до судді дисциплінарного стягнення - догани;

6) подання суддею заяви про відставку;

7) порушення норм процесуального законодавства під час здійснення правосуддя.

 

33. У відповідях під котрими номерами правильно вказано вимоги, що пред’являються до кандидата на посаду судді?

1) громадянин України

2) проживання в Україні протягом 5 років

3) стаж роботи в галузі права не менше 2 років

4) проходження стажування в судових органах не менше 6 місяців

5) вища освіта

6) досягнення 25-річного віку

7) володіння мовою, якою ведеться судочинство

 

 

34.У відповідях під котрими номерами неправильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного суду Автономної Республіки Крим ?

1) Вища юридична освіта

2) Перебування на дійсній військовій службі

3) Стажування в судових органах протягом одного року

4) Стаж роботи в галузі права не менше 5 років

5) Стаж роботи в галузі права не менше 10 років

6) Стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

7) Громадянин України

 

35. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного суду м. Києва ?

1) Вища юридична освіта

2) Перебування на дійсній військовій службі

3) Стажування в судових органах протягом одного року

4) Стаж роботи на посаді судді не менше 5 років

5) Стаж роботи в галузі права не менше 10 років

6) Стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

7) Володіння державною мовою

 

36. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів Верховного Суду України?

 

1) Стаж роботи в галузі права не менше 20 років

2) Володіння мовою, на якій проводиться судочинство в даній місцевості

3) Стаж роботи на посаді судді не менше 5 років

4) Досягнення 35-річного віку

5) Стажування в судових органах протягом одного року

6) Проживання на території України протягом останніх 20 років

7) Вища юридична освіта

 

 

37. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які претендують на зайняття посади судді міськрайонного суду?

1) Складення кваліфікаційного іспиту

2) Стаж педагогічної роботи за фахом не менше 10 років

3) Проживання в Україні протягом останніх 20 років

4) Стажування в судових органах протягом 6 місяців

5) Досягнення 25-річного віку

6) Стаж роботи в галузі права не менше 3 років

7) Перебування в резерві на посади суддів

 

 

38. У відповідях під котрими номерами правильно вказано вимоги, яким має відповідати претендент на посаду судді військового суду гарнізону ?

1) перебування у запасі;

2) досягнення 35-річного віку;

3) володіння державною мовою;

4) військове звання офіцера;

5) стаж роботи в галузі права не менше трьох років;

6) стажування не менше шести місяців у судових органах;

7) проживання в Україні не менше 20 років.

 

39. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які претендують на зайняття посади судді районного суду?

1) перебування в резерві на посади суддів

2) складення кваліфікаційного іспиту

3) проживання в Україні протягом останніх 20 років

4) стаж педагогічної роботи за фахом не менше 10 років

5) досягнення 25-річного віку

6) стаж роботи в галузі права не менше 3 років

7) стажування в судових органах протягом 6 місяців

 

40. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які претендують на зайняття посади судді міського суду?

1) досягнення 25-річного віку

2) стаж педагогічної роботи за фахом не менше 10 років

3) складення кваліфікаційного іспиту

4) проживання в Україні протягом останніх 20 років

5) перебування в резерві на посади суддів

6) стажування в судових органах протягом 6 місяців

7) вища юридична освіта

 

 

41. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного військового суду регіону?

1) володіння мовою, на якій проводиться судочинство в даній місцевості

2) перебування на дійсній військовій службі

3) стажування в судових органах протягом одного року

4) стаж роботи в галузі права не менше 10 років

5) стаж роботи в галузі права не менше 5 років

6) стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

7) наявність будь-якого військового звання

 

42.У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного військового суду Військово-морських Сил України?

1) наявність будь-якого військового звання

2) стаж роботи в галузі права не менше 10 років

3) володіння мовою, на якій проводиться судочинство в даній місцевості

4) стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

5) громадянин України

6) стажування в судових органах протягом одного року

7) вища юридична освіта

 

43. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного суду області?

1) наявність будь-якого військового звання

2) перебування на дійсній військовій службі

3) вища юридична освіта

4) стажування в судових органах протягом одного року

5) стаж роботи в галузі права не менше 10 років

6) стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

7) громадянин України

 

44. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного військового суду регіону?

1) наявність будь-якого військового звання

2) володіння мовою, на якій проводиться судочинство в даній місцевості

3) перебування на дійсній військовій службі

4) вища юридична освіта

5) стажування в судових органах протягом одного року

6) стаж роботи в галузі права не менше 10 років

7) стаж роботи в галузі права не менше 5 років

 

45. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинен відповідати суддя Верховного Суду України?

1) досягнення 35-річного віку

2) проживання в Україні не менше 20 років

3) стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3 років

4) стажування не менше 6 місяців у Верховному Суді України

5) досвід роботи в адміністративних органах

6) стаж роботи на посаді судді не менше 5 років

7) стаж роботи в галузі права не менше 10 років

 

 

46. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинен відповідати суддя апеляційного адміністративного суду ?

1) досвід роботи в адміністративних органах

2) громадянин України

3) досягнення 30-річного віку

4) стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3 років

5) стаж роботи в галузі права не менше 5 років

6) проживання в Україні не менше 20 років

7) стажування не менше 6 місяців у судах відповідної судової юрисдикції

 

 

47. У відповідях під котрими номерами неправильно вказані вимоги, яким повинні відповідати претенденти на посаду судді місцевого господарського суду?

1) складення кваліфікаційного іспиту

2) вища юридична освіта

3) стажування в судових органах протягом одного року

4) стаж роботи в галузі права не менше 5 років

5) стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

6) громадянин України

7) проживання в Україні протягом 10 років

 

48. У відповідях під котрими номерами правильно вказані вимоги, яким повинен відповідати суддя апеляційного господарського суду ?

1) стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3 років

2) стажування не менше 6 місяців у судах відповідної судової юрисдикції

3) досвід роботи в адміністративних органах

4) стаж роботи в суді не менше 3 років

5) вища юридична освіта

6) досягнення 30-річного віку

7) проживання в Україні не менше 20 років

 

 1. Кількість суддів-членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
 2. Мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади.
 3. Мінімальний стаж роботи на суддівських посадах кандидата на посаду судді Верховного Суду України.
 4. Мінімальний вік особи, яка претендує на зайняття суддівської посади у вищому спеціалізованому суді.
 5. Строк перебування у другому і третьому кваліфікаційному класах суддів.
 6. Строк перебування особи на посаді судді, у разі призначення на цю посаду вперше.
 7. Вік, з досягненням якого припиняються повноваження судді .
 8. Кількість суддів-членів кваліфікаційної комісії суддів.
 9. Кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
 10. Загальна кількість членів кваліфікаційної комісії суддів загальних судів.
 11. Загальна кількість кваліфікаційних класів суддів.
 12. Мінімальний стаж судді на суддівській посаді, який дає йому право на відставку.
 13. Термін, на який утворюються кваліфікаційні комісії суддів.
 14. Мінімальний вік для особи-народного засідателя.
 15. Мінімальний вік для особи-присяжного.
 16. Максимальний вік, до досягнення якого особа може перебувати на посаді судді.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.053 с.)