Тема 5. Конституційні засади (принципи) судочинства.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Конституційні засади (принципи) судочинства. 

1. У якому з наведених варіантів правильно визначено поняття „принцип судочинства”:

 

1) це наукові положення, що визначають особливості побудови судової системи України і її функціонування у всіх чи більшості галузях судочинства;

2) це закріплені у законодавстві і підтримані наукою положення, порушення яких може потягти за собою визнання судового рішення незаконним;

3) це закріплені у Конституції і законах України основні, вихідні положення, що визначають особливості побудови судової системи України і її функціонування у всіх чи більшості галузях судочинства;

4) це закріплені у Конституції і законах України норми, що регулюють порядок здійснення судової діяльності;

5) це закріплені у Конституції і законах України вихідні положення, які визначають суть правової політики держави.

 

2. У якому з наведених варіантів правильно зазначено вид конституційних засад судочинства за сферою їх дії:

 

1) моральні;

2) міжгалузеві;

3) інституційні;

4) нормативні;

5) організаційні

 

 

3. У якому з наведених варіантів правильно визначено принцип судочинства, який визначено лише у галузевому процесуальному законодавстві:

 

1) національної мови судочинства;

2) презумпції невинуватості;

3) безпосередності;

4) здійснення правосуддя виключно судом;

5) гласності;

 

4. В якому з наведених варіантів правильно визначено ознаку, яка характеризує певне положення як принцип судочинства:

 

1) стосується лише порядку здійснення судочинства;

2) закріплене у нормі права;

3) виражає панівні серед науковців правові ідеї;

4) його порушення не тягне застосування юридичних санкцій;

5) носить обов’язковий характер лише для учасників судового процесу.

 

5. В якому з наведених варіантів правильно вказано словосполучення, яке пропущене у наступному законодавчому положенні принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення …. на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях”:

 

1) повинно базуватись;

2) не повинно стосуватись;

3) не вправі виноситись;

4) не може ґрунтуватись;

5) не може здійснюватись.

 

6. В якому з наведених варіантів правильно вказано слово (словосполучення), яке пропущене у наступному законодавчому положенні: „Народ безпосередньо бере участь у здійсненні …. через народних засідателів і присяжних”:

 

1) судочинства;

2) окремих судових дій;

3) розслідування кримінальної справи;

4) правосуддя;

5) контролю за правильністю судових рішень.

 

7. Який з наведених принципів характеризує наступне положення Конституції України: „Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду”:

 

1) принцип презумпції невинуватості;

2) принцип свободи оскарження судового рішення;

3) принцип забезпечення доведеності вини;

4) принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканність;

5) принцип забезпечення права на судовий захист.

 

8. У якому з наведених варіантів правильно вказано виняток з принципу недоторканності житла, який дозволяє проникнення до житла громадян без згоди суду:

 

1) врятування життя людей;

2) необхідність одержання доказу у справі;

3) близькість житла до місця вчиненого злочину;

4) попередня судимість власника житла;

5) необхідність спростування інформації, що порочить честь та гідність особи.

 

9. У якому з наведених варіантів вказано мету, з якою встановлюється обмеження дії принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, що дозволяє недотримуватись даної таємниці:

 

1) збір інформації про особисте життя особи;

2) необхідність захисту честі і гідності особи;

3) з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи;

4) встановлення даних, що засвідчують правомірність взяття особи під варту;

5) з’ясування ставлення особи до пред’явленого їй обвинувачення.

 

10. У якому з наведених варіантів повно і правильно викладено положення принципу забезпечення обвинуваченому права на захист:

 

1) кожен має право захищати себе особисто;

2) кожен має право захищати себе особисто, так і через свого захисника, вимагати від державних органів забезпечити реалізацію його право на захист;

3) кожен має право на захисника і на забезпечення його участі державою;

4) кожен має право вимагати від державних органів забезпечити його захист у справі і на захисника, який забезпечується державою або самостійно запрошується ним;

5) кожен має право захищати себе особисто і вимагати від державних органів забезпечити реалізацію його право на захист через роз’яснення його процесуальних прав.

 

11. У якій відповіді правильно вказано положення, що розкриває зміст принципу здіснення правосуддя виключно судами:

 

1) у зв’язку з введенням на частині території України надзвичайного стану правосуддя здійснюється військовими трибуналами;

2) вирішення нескладних справ, що мають громадське значення може передаватись на розгляд громадського суду;

3) справу про злочин Президента розглядає спеціальний суд, що створюється Верховною Радою України;

4) юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі;

5) дозволяється здійснення правосуддя спеціальними органами на основі двохсторонньої домовленості сторін;

 

12. У якій відповіді правильно вказано положення, яке розкриває зміст принципу гласності судочинства:

 

1) будь-хто незалежно від статі, віку може бути присутній під час розгляду справи судом без жодних обмежень;

2) ніхто не може бути обмежений у праві на отримання у суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи

3) інформація про прийняте рішення у справі є конфіденційною, доки сторони заперечують проти її оприлюднення;

4) ніхто не може бути присутнім під час розгляду справи, якщо він незацікавлений у її результатах;

5) інформація про результати розгляду справи повідомляється лише зацікавленим сторонам, якщо інше не передбачене законом.

 

13. У якій відповіді правильно розкрито зміст принципу підтримання державного обвинувачення у суді прокурором:

 

1) прокурор підтримує обвинувачення щодо тих справ, які були розслідувані слідчими прокуратури;

2) прокурор обов’язково представляє обвинувачення в справах про злочини і адміністративні проступки;

3) прокурор представляє інтереси громадян, якщо вони звернулись до нього із відповідною заявою;

4) прокурор підтримує державне обвинувачення щодо злочину лише в справах публічного і публічно-приватного характеру;

5) прокурор підтримує державне обвинувачення лише в справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини.

 

14. У якій відповіді правильно вказано, які взаємозв’язки характерні для системи принципів судочинства:

 

1) підпорядкованості;

2) підконтрольності;

3) взаємодоповнення;

4) взаємовиключення;

5) взаємозаперечення.

 

 

15. У яких з наведених варіантів правильно визначено принципи судочинства, які визначено лише у галузевому процесуальному законодавстві:

 

1) презумпції невинуватості;

2) публічності;

3) рівності усіх учасників процесу перед законом і судом;

4) безпосередності;

5) гласності;

6) підтримання державного обвинувачення у суді прокурором;

7) національної мови судочинства;

 

16. У яких із наведених варіантів правильно визначені законодавчі підстави для проникнення до житла громадян без дозволу суду як виняток з принципу недоторканності житла:

 

1) захист інтересів держави;

2) перевірка осіб, що притягались до кримінальної відповідальності;

3) розшук викраденого майна;

4) необхідність одержання доказу у справі;

5) врятування життя людей та майна;

6) встановлення даних про діяльність особи;

7) безпосереднє переслідування осіб, що підозрюються у вчиненні злочину;

 

17. Які з наведених положень правильно розкривають зміст принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканність:

 

1) ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі мотивованого рішення;

2) затриманому негайно повідомляється про мотиви затримання, та його права;

3) кожен затриманий має право оскаржити своє затримання до суду;

4) ніхто не може зазнавати втручання у його особисте життя, крім випадків передбачених законодавством;

5) затримана особа повинна бути звільнена протягом вісімдесяти шести годин;

6) кожному гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання;

7) ніхто не може бути заарештований і триматись під вартою інакше як на підставі мотивованого рішення суду;

 

18. У яких відповідях правильно вказано положення, що розкривають зміст принципу здійснення правосуддя виключно судами:

 

1) дозволяється створення тимчасових судів для вирішення конкретних справ на основі домовленості сторін;

2) делегування функцій судів іншим органам чи посадовим особам не допускається;

3) забороняється визнавати винним народного депутата у скоєні злочину без згоди на це Верховної Ради України;

4) суд, що розглядає справу, вправі передати її на розгляд товариського суду з огляду на її виняткове громадське значення;

5) народ безпосередньо бере участь у здісненні правосуддя через народних засідателів і присяжних;

6) справи про адміністративні правопорушення розглядається судами лише у разі, якщо рішення щодо них не були прийняті на зборах трудового колективу підприємства, установи, організації;

7) створення надзвичайних і особливих судів не допускається.

 

19. У яких відповідях правильно вказано складові частини принципу презумпції невинуватості, які продовжують його формулу: „Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину ...., доки ......”:

 

1)не закінчений судовий розгляд;

2) не буде піддана покаранню;

3) вина особи встановлена постановою про притягнення її як обвинуваченого;

4) вина особи не буде нею спростована;

5) вина особи встановлена обвинувальним вироком суду;

6) слідчий не прийме рішення про закриття справи;

7) вина не буде встановлена особою, що веде слідство у справі.

 

20. У яких відповідях правильно вказано положення, що розкривають зміст принципу презумпції невинуватості:

 

1) сумнівні докази не можуть бути покладені в основу вироку лише тоді, коли особа прямо заперечує проти цього;

2) ніхто не зобов’язаний доводити свою не винуватість у вчиненні злочину;

3) особа повинна вчиняти всі можливі дії, для підтвердження сумнівів щодо її вини.

4) усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь;

5) вина особи у скоєні злочину підтверджується її відмовою від дачі показань;

6) у разі скасування вироку як неправосудного держава відшкодовує шкоду завдану безпідставним засудженням;

7) спростування вини особи є її обов’язком.

 

21. У яких відповідях правильно вказано слова (словосполучення) з наступного конституційного положення принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення не може ґрунтуватись на .......”:

 

1) показаннях свідків;

2) показаннях потерпілих;

3) висновках слідчих;

4) внутрішньому переконання судді;

5) доказах одержаних незаконним шляхом;

6) припущеннях;

7) доказах зібраних стороною захисту;

 

22. У яких відповідях правильно вказано ознаки, що характеризують певне положення як принцип судочинства:

 

1) виражають пaнівні в даній державі політичні і правові ідeї, які стосуються завдань і способу здійснення судочинства;

2) визначаються лише підзаконними нормативними актами;

3) не поширюються на діяльність спеціалізованих судів;

4) закрiплюються в нормах права, насамперед, Конституції;

5) регулюють діяльність усіх державних органів;

6) діють у всіх чи в декількох галузях судочинства;

7) можуть змінюватись судами з власного розсуду.

 

23. У яких відповідях правильно розкривається зміст принципу національної мови судочинства:

 

1) судочинство здійснюється українською і російською мовами;

2) судочинство здійснюється українською мовою, а також офіційною мовою окремого регіону;

3) судочинство здійснюється українською мовою або національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості;

4) судочинство українською мовою, а особі, яка недостатньо володіє нею, забезпечується право користуватись послугами перекладача;

5) судочинство здійснюється мовою найбільшої національної спільноти;

6) судочинство здійснюється лише державною мовою, а використання інших мов не допускається;

7) судочинство здійснюється українською мовою або мовою більшості учасників судового розгляду.

 

24. У яких відповідях правильно вказано положення, що розкривають зміст принципу гласності:

 

1) усі судові справи розглядаються судом за участю громадськості;

2) розгляд справ у судах відбувається відкрито за винятком випадків, коли суд вирішить провести закритий судовий розгляд;

3) під час розгляду справ у судове засідання допускаються всі бажаючі, за винятком іноземців та осіб без громадянства;

4) розгляд справи судом проводиться закрито;

5) перебіг судового процесу опубліковується в Інтернеті;

6) перебіг судового процесу фіксується технічними засобами;

7) учасники процесу допускаються в зал судового засідання лише зі згоди суду.

 

25. У яких відповідях правильно розкрито суть принципу всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи:

 

1) суд обмежується перевіркою версії сторони обвинувачення;

2) суд зобов’язаний дослідити всі обставини, що мають значення для справи;

3) суд спрямовує свою діяльність на встановлення істини у справі;

4) суд досліджує лише докази, які одержані незаконним шляхом;

5) суд досліджує лише докази подані особою на свій захист;

6) суд здійснює свою діяльність, виходячи з інтересів зацікавлених осіб;

7) суд здійснює свою діяльність неупереджено, керуючись законом.

 

26. Мінімальний вік особи, по досягненню якого вона може бути присутньою при розгляді справи в залі судового засідання.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.035 с.)