Процесуальний порядок нотаріального посвідчення договорів між батьками дитини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процесуальний порядок нотаріального посвідчення договорів між батьками дитини. 

Лекція 6 (2 год.) Особливості нотаріального посвідчення договорів про сплату аліментів на дитину. Нотаріальне посвідчення договорів про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Процедура нотаріального посвідчення договорів подружжя про утримання і виховання дитини у зв’язку з розірванням шлюбу.

Семінарське заняття 4(2 год.)

1. Процедура нотаріального посвідчення договорів між батьками дитини про визначення місця проживання дитини.

2. Процедура нотаріального посвідчення договорів між батьками дитини про управління майном дитини.

 

Завдання для самостійної роботи(13 год.)

 

Складіть проект договору про сплату аліментів на дитину.

Складіть проект договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

Складіть проект договору подружжя про утримання і виховання дитини у зв’язку з розірванням шлюбу.

Складіть проект договору між батьками дитини про визначення місця проживання дитини.

Складіть проект договору між батьками дитини про управління майном дитини.

 

Література:

Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004

Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя// Право України. - 2005.- № 3.- С. 95-98

Глиняна К.М. Правове регулювання розлучення за сімейним законодавством України: Дис. ...канд. юрид. наук 12.00.03/ Одеська національна юридична академія.- Одеса, 2005

Жилінкова І. Права та обов’язки подружжя по утриманню// Нотаріат для вас. – 2005. - №6. с. 15-18

Жилінкова І. Договори подружжя щодо виховання та утримання дитини після розірвання шлюбу// Нотаріат для вас. – 2006. - №6. с. 7-9

Жилінкова І. Сімейний кодекс України: чергова "агресія" чи кроки щодо подальшого удосконалення? // Юридичний вісник України. -2007. - 24-30 березня (№ 12). - С. 6-7.

Злотник І. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин// Юридичний журнал.- 2004.- № 10.- С. 36-40

Калітенко О.М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03/ Одеська національна юридична академія.- Одеса, 2001

Мироненко В. Права дитини при розірванні батьками шлюбу// Нотаріат для вас. – 2008. - №1-2. с. 67-72

Мироненко В. Обов’язок батьків – утримувати своїх неповнолітніх дітей// Нотаріат для вас. – 2008. - №5. с. 46-52

Михеева Л. Опека и попечительство/ Под ред. Р.П. Мананковой.- М.: Волтерс Клувер, 2004

Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов/ [Гонгало Б.М. и др.]; под ред. В.В.Яркова, Н.Ю. Рассказовой; Центр нотариальных исследований Федер. нотар. палаты, Ин-т нотариата юрид. фак. С.-П. гос. ун-та.- М.: Волтерс Клувер, 2010. 656 с.

Ромовська З.В. Українське сімейне право: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Правова єдність, 2009

Ромовська З.В. Коментар до глави 9 "Права та обов'язки подружжя по утриманню" Сімейного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. - 2005. -№ 5. - С. 12-35.

Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

Савченко Л.А.Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03 - Київ., 1997

Сафончик О.І. Правове регулювання припинення шлюбу в Україні: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03/ Одеська національна юридична академія.- Одеса, 2004

Сімейне право України: підручник/ За ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої.- К.: Істина, 2010.- 320 с.

Сімейне право України: Підручник / За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової.– К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

Сімейне право України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 400 с.

Фурса С.Я., Драгневич Л.Ю., Фурса Є.І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. - К.: Концерн „Видавничій дім Ін Юре”, 2003.- 352 с.

Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд: Наук.-практ. посіб. У 2-х кн. / За ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – Кн. 1. – 896 с.

Сімейне право України: підручник / Л.М.Баранова, В.І.Борисова, І.В.Жилінковата ін.; за заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової.- 3-тє вид., переробл. І доповн.- К.: Юрінокм Інтер, 2011.- 264 с.

Хазова О.А.Брак и развод в буржуазном семейном праве. Сравнительно-правовой анализ.- М., 1988

Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами // Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства / Отв.ред. В.Н.Литовкин. – М: Городец, 2005. – С. 117 – 141.

Чефранова Е.А. Имущественные правоотношения в российской семье. Практическое пособие. – М.: Юристъ, 1997. – 168 с.

Чорна Ж.Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітній та неповнолітніх осіб: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук.- Львів, 2005

Тема 5.

Засвідчення згоди одного з батьків, другого з подружжя, опікуна, піклувальника закладу охорони здоров’я, навчального закладу в системі нотаріальних проваджень, в межах яких реалізуються сімейні правовідносини.

Лекція 7. (2 год.) Нотаріальне засвідчення згоди одного з батьків на вчинення іншим з батьків правочину щодо майна малолітньої дитини. Нотаріальне засвідчення згоди батьків на вчинення неповнолітньою дитиною правочину.

 

.Семінарське заняття 5(2 год.)

1. Нотаріальне засвідчення згоди батьків на усиновлення дитини.

2. Нотаріальне засвідчення згоди другого з подружжя на усиновлення дитини одним із подружжя.

3. Процесуальний порядок оформлення згоди опікуна, піклувальника, закладу охорони здоров’я або навчального закладу на усиновлення дитини.

Завдання для самостійної роботи(13 год.)

Складіть проект згоди одного з батьків на вчинення іншим з батьків правочину щодо майна малолітньої дитини.

Складіть проект згоди батьків на вчинення неповнолітньою дитиною правочину.

Складіть проект батьків на усиновлення дитини.

Складіть проект згоди другого з подружжя на усиновлення дитини одним із подружжя.

Складіть проект згоди опікуна, піклувальника, закладу охорони здоров’я або навчального закладу на усиновлення дитини

Література:

Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя// Право України. - 2005.- № 3.- С. 95-98

Калітенко О.М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03/ Одеська національна юридична академія.- Одеса, 2001

Косарева И.А.Нотариальные действия как юридические факты в гражданском праве: Учебное пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2001. – С.88.

Михеева Л. Опека и попечительство/ Под ред. Р.П. Мананковой.- М.: Волтерс Клувер, 2004

Савченко Л.А.Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03 - Київ., 1997

Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб./ За ред. Ю.В. Нікітіна. – К.: КНТ, 2008. – 632 с.

Фурса С.Я., Драгневич Л.Ю., Фурса Є.І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. - К.: Концерн „Видавничій дім Ін Юре”, 2003.- 352 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Особлива частина. К.: Вентурі, 1999.- С.286.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні Теорія і практика. Навчальний посібник. К.: А.С.К., 2001. – С. 976

Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи.-К.: Істина, 2002.-320 с.

Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами // Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства / Отв.ред. В.Н.Литовкин. – М: Городец, 2005. – С. 117 – 141.

Чефранова Е.А. Имущественные правоотношения в российской семье. Практическое пособие. – М.: Юристъ, 1997. – 168 с.

Чорна Ж.Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітній та неповнолітніх осіб: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук.- Львів, 2005

 

Рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота магістрів як важлива складова навчального процесу передбачає опрацювання студентами теоретичних питань теми, особливостей законодавчого оформлення запропонованих до самостійної роботи питань, практичних матеріалів, вирішення задач, а також складання процесуальних документів.

З метою повного опрацювання питань, запропонованих в плані заняття, перш за все студент має звернутися до відповідного підрозділу підручника, навчального посібника, в яких розкривається зміст питання, що вивчається. По-друге, необхідно ознайомитися з положеннями Закону України „Про нотаріат”, Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, а також з практичними матеріалами, що дозволить належним чином проаналізувати запропоновані в задачах ситуації, правильно скласти процесуальні документи.

Належне та правильне вирішення задачі передбачає аналіз проблематичних аспектів проблем, сформульованих в переліку питань до задачі, формулювання відповіді на поставлені в ній питання, обґрунтування відповідей та аналітичних висновків, зроблених студентом, на основі нормативно-правових актів.

Складання процесуальних документів із спецкурсу передбачає складання різних видів свідоцтв про право на спадщину, оформлення проектів заяв про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, угоди про зміну черговості при спадкування за законом, договорів про розподіл спадкового майна та інших процесуальних документів, якими оформлюються нотаріальні дії при здійсненні провадження з видачі свідоцтва про право на спадщину.

В навчальному комплексі запропоновані переліки питань для самоконтролю, які дозволять здійснювати самостійну оцінку рівня знань з даного спецкурсу, полегшать процес засвоєння студентом інформації завдяки можливості здійснювати проміжні перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.

Запропонований в навчальному комплексі перелік тем для написання магістерських робіт дозволяє вже на початковому етапі вивчення цієї дисципліни визначати для себе та обрати ті напрямки комплексних наукових досліджень, які відповідають науковим інтересам кожного конкретного студента.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.01 с.)