ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА НОТАРІАЛЬНОГО ТА ВИКОНАВЧОГОПРОЦЕСУ І АДВОКАТУРИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________2013 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАВОВІДНОСИН В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

для студентів

 

напрям підготовки «Діяльність в сфері права». Клас 69.1:69.10

спеціальність8.03040201 «правознавство»

Спеціалізація «Нотаріат»

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Реалізація окремих видів правовідносин в нотаріальному процесі»для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 109 с.

 

Розробники: Бондарєва Марія Воломимирівна,

доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук, доцент.

Снідевич Олександр Станіславович,

доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Реалізація окремих видів правовідносин в нотаріальному процесі» затверджена на засіданні кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

 

Протокол № 1 від «13» вересня 2013 року

 

Завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ____________ Фурса С.Я.

«___» __________ 2013 року

 

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол № 1/01 від «18» вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 2013 року

 

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 2013 року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

 

 

© Бондарева М.В., Снідевич О.С.

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Реалізація окремих видів правовідносин в нотаріальному процесі» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр галузі знань «Право» з напряму підготовки ДК 009:2005 за напрямом „Нотаріальна та інша юридична діяльність”, спеціальності 8.03040201 «Правознавство»

Дана дисципліна «Реалізація окремих видів правовідносин в нотаріальному процесі» за спеціалізацією «Нотаріат» викладається у 1 семестрі 2курсу магістратури в обсязі – 324 год. (9 кредитів ECTS[1]) зокрема: лекції – 85 год., семінарські заняття – 68 год., самостійна робота – 171 год. У курсі передбачено 4 змістових модуля та 4 модульних контрольних роботи. Завершується дисципліна – екзаменом.

Мета дисципліни – оволодіння знаннями щодо особливостей реалізації земельних правовідносин в нотаріальному процесі; формування у студентів практичних навичок щодо складання нотаріальних документів; формування навичок оцінки теоретичних аспектів сутності самого спадкового правовідношення (матеріального за суттю), юридичних наслідків його руху (виникнення, зміни та припинення) та реалізації у зв’язку з визнанням його державою і наданням йому визначеності шляхом вчинення нотаріального провадження (дії); форм (способів) реалізації спадкового правовідношення в межах конкретних видів нотаріальних процедур; дослідженні спадкового правовідношення не в статиці, а в динаміці, з врахуванням етапності його розвитку і фактичної реалізації в межах і в контексті нотаріальної процедури;

Завдання – з’ясування особливостей земельних правовідносин як об’єкту реалізації в нотаріальному процесі, вивчення загальних правил вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин, особливостей вчинення окремих нотаріальних дій у зазначеній категорії справ; з’ясування особливостей сімейних правовідносин як об’єкту реалізації в нотаріальному процесі, особливостей вчинення окремих категорій нотаріальних дій у зазначеній категорії справ; з’ясування загальних теоретичних та практичних проблем реалізації спадкового правовідношення в контексті вчинення спадкових нотаріальних проваджень.

Структура курсу: Земельні правовідносини як об’єкт реалізації в нотаріальному процесі України. Загальні правила вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин. Докази у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин. Нотаріальне посвідчення договорів про перехід права власності на земельні ділянки Нотаріальне посвідчення договорів, що не передбачають переходу права власності на земельні ділянки. Особливості вчинення інших нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин. Судова практика у справах, що виникають із земельних правовідносин, та її використання нотаріусом.

Загальні положення про реалізацію спадкових правовідносин в нотаріальному процесі України. Поняття та принципи реалізації спадкових правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності. Основні положення вчення про спадкове правовідношення. Поняття та сутність спадкового правовідношення. Структура спадкового правовідношення. Підстави виникнення спадкового правовідношення. Особливості нотаріальної процедури щодо видачі свідоцтва про право на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину: суть свідоцтва; мета вчинення даного провадження. Умови видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом. Умови видачі свідоцтва про право на спадщину за законом. Процедура вчинення нотаріусом провадження щодо видачі свідоцтва про право на спадщину. Особливості нотаріальної діяльності при посвідченні заповітів. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя. Видача свідоцтва виконавцю заповіту.

Правовідносини найму як об’єкт реалізації в нотаріальному процесі. Загальні правила нотаріального посвідчення договорів найму. Докази у нотаріальних справах щодо посвідчення договорів найму. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) житла. Нотаріальне посвідчення договорів найму будівлі або іншої капітальної споруди. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) транспортних засобів. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) державного або комунального майна.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:норми цивільного, земельного, сімейного, спадкового законодавства та особливості їх застосування нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій, процедуру вчинення нотаріусами нотаріальних дій, що виникають із земельних, сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму;

теорію нотаріального права, зокрема понятійний апарат, норми, інститути нотаріального права, їх сутність;

вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку ухвалення нотаріальних процесуальних документів нотаріусом та їх оформлення.

вміти:аналізувати відповідні правовідносини, визначати їх правову природу, структуру;

складати нотаріально-процесуальні документи у справах, що виникають із земельних, сімейних, спадкових правовідносин та правовідносин найму.

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”.

 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів.

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За чотири змістових модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 15 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

 

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Змістовий модуль 4 (ЗМ4) Комплексний підсумковий модуль (КПМ) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 15 0-15 1-15 0 - 15 0 - 40 0 - 100

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

- усна відповідь 3 бали

- домашня письмова робота 3 бали

- участь у дискусії, доповнення 1 бал

- письмові контрольні роботи 2 бали

- письмові самостійні роботи 2 бали

- модульна контрольна робота 3 бали

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично- розрахунковий мінімум – 40балів для допуску до іспиту обов’язково необхідно скласти (відпрацювати) пропущені теми (питання) з метою набрання необхідної кількості балів.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

За дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

 

Шкала оцінювання:

За шкалою університету 100-бальн. система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету
90 – 100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
0 – 59 незадовільно

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 10 балів ЗМ2 + 11 балів ЗМ3 +12 балів ЗМ4 +35 балів КПМ = 80 балів – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „добре”.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 


№ теми Назва теми Кількість годин
лекції семінари самостійна робота студента

Змістовний модуль 1 реалізація ЗЕМЕЛЬНИХ правовідносин в нотаріальному процесі
1. Земельні правовідносини як об’єкт реалізації в нотаріальному процесі    
2. Загальні правила вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин.  
3. Докази у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин
4. Нотаріальне посвідчення договорів про перехід права власності на земельні ділянки.  
5. Нотаріальне посвідчення договорів, які не передбачають переходу права власності на земельні ділянки
Особливості вчинення нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин, не пов’язаних із посвідченням договорів
  Модульна контрольна робота    
Всього за змістовим модулем:

 

 


№ теми Назва теми Кількість годин
лекції семінари самостійна робота студента

Змістовний модуль 2 реалізація Сімейних правовідносин в нотаріальному процесі
1. Загальні положення про реалізацію сімейних правовідносин в нотаріальному процесі України. Поняття та принципи реалізації сімейних правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності. Основні положення вчення про сімейне правовідношення. Поняття та сутність сімейного правовідношення.Загальні правила нотаріального посвідчення правочинів між членами сім’ї.     -    
2. Процесуальний порядок нотаріального посвідчення правочинів між подружжям стосовно їх спільного майна. Нотаріальне посвідчення договорівпро порядок користування спільним сумісним майном подружжя та договорів про поділ майна. Процедура нотаріального засвідчення згоди одного подружжяна вчинення правочинів іншим подружжям. Процесуальний порядок посвідчення спільного заповіту подружжя. Особливості процесуального порядку посвідчення договорів між подружжям про надання утримання одному з них та про припинення права на утримання.      
3. Особливості порядку укладення та нотаріального посвідчення шлюбного договору.  
4. Процесуальний порядок нотаріального посвідчення договорів між батьками дитини. Особливості нотаріального посвідчення договорів про сплату аліментів на дитину. Нотаріальне посвідчення договорів про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Процедура нотаріального посвідчення договорів подружжя про утримання і виховання дитини у зв’язку з розірванням шлюбу. Процедура нотаріального посвідчення договорів між батьками дитини про визначення місця проживання дитини. Процедура нотаріального посвідчення договорів між батьками дитини про управління майном дитини.    
5. Нотаріальне засвідчення згоди одного з батьківна вчинення іншим з батьків правочину щодо майна малолітньої дитини. Нотаріальне засвідчення згоди батьків на вчинення неповнолітньою дитиною правочину. Нотаріальне засвідчення згоди батьків на усиновлення дитини. Нотаріальне засвідчення згоди другого з подружжя на усиновлення дитини одним із подружжя. Процесуальний порядок оформлення згоди опікуна, піклувальника, закладу охорони здоров’я або навчального закладу на усиновлення дитини.  
Всього за змістовим модулем:


Змістовний модуль 3. реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі
1. Загальні положення про реалізацію спадкових правовідносин в нотаріальному процесі України. Поняття та принципи реалізації спадкових правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності   -   -
2. Основні положення вчення про спадкове правовідношення. Поняття та сутність спадкового правовідношення   -  
3. Структура спадкового правовідношення. Підстави виникнення спадкового правовідношення
4. Особливості нотаріальної процедури щодо видачі свідоцтва про право на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину: суть свідоцтва; мета вчинення даного провадження    
5. Умови видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом  
6. Умови видачі свідоцтва про право на спадщину за законом
7. Процедура вчинення нотаріусом провадження щодо видачі свідоцтва про право на спадщину
8. Особливості нотаріальної діяльності при посвідченні заповітів
9. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна
10. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
11. Видача свідоцтва виконавцю заповіту
Всього за змістовим модулем:


№ теми Назва теми Кількість годин
лекції семінари самостійна робота студента

Змістовний модуль 4 реалізація правовідносин найму в нотаріальному процесі
1. Правовідносини найму як об’єкт реалізації в нотаріальному процесі. Загальні правила нотаріального посвідчення договорів найму  
2. Докази у нотаріальних справах щодо посвідчення договорів найму.  
3. Нотаріальне посвідчення договорів найму будівлі або іншої капітальної споруди
4. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) житла.  
5. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) земельних ділянок
6. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) транспортних засобів.
7. Нотаріальне посвідчення договорів найму (оренди) державного або комунального майна.
  Модульна контрольна робота    
Всього за змістовим модулем:
Всього годин за спецкурсом:

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Змістовий модуль 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)