Реалізація сімейних правовідносинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реалізація сімейних правовідносинВ нотаріальному процесі

Тема 1.

Загальні положення про реалізацію сімейних правовідносин в нотаріальному процесі України.

Лекція 1. (2 год.) Поняття та принципи реалізації сімейних правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності

Роль нотаріату у забезпеченні та охороні прав фізичних та юридичних осіб. Визначення кола нотаріальних проваджень, в межах яких відбувається оформлення сімейних прав фізичних та юридичних осіб. Нотаріальне провадження як елемент складного юридичного складу, в межах якого реалізується сімейне правовідношення. Місце нотаріальних процесуальних правовідносин в системі реалізації сімейних правовідношення.Процедурні наслідки у вигляді вчиненого нотаріального провадження і постановленого нотаріального акту як результат сукупності передумов процесуального і загального характеру.

Структура сімейного правовідношення. Зміст сімейного правовідношення. Загальні правила нотаріального посвідчення правочинів між членами сім’ї. Нотаріальні провадження, при вчиненні яких реалізуються сімейні правовідносини: поняття, ознаки, система. „Сімейні” нотаріальні провадження.

Встановлення осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, при нотаріальному посвідченні правочинів. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб, перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи. Визначення нотаріусом місця та строків посвідчення правочину. Встановлення намірів сторін. Оцінка та ознайомлення нотаріусом з умовами договору та правовстановлювальними документами. Порядок отримання та витребовування документів, необхідних для посвідчення правочинів. Визначення та обрахування нотаріусом витрат, пов'язаних із процедурою нотаріального посвідчення правочинів. Здійснення нотаріусом запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Завдання для самостійної роботи( 13 год.)

Проаналізуйте сутність виконання сімейного обов’язку в аспекті реалізації сімейного правовідношення в нотаріальному процесі.

Дослідіть існуючі концепції охорони та захисту сімейних прав та інтересів.

Поняття та форми захисту і охорони цивільних прав. Особливості нотаріальної охорони цивільних прав. Зв’язок нотаріальної охорони сімейних прав громадян з межами їх здійснення.

Визначте межі здійснення та нотаріальний захист сімейних прав громадян.

Література:

Азаревич Д.Семейные имущественные отношения по русскому праву// Журнал гражданского и уголовного права/ Д,А.Азаревич.- СПб., 1883.- Кн. 4.- С.101

Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения. В сб.: Вопросы общей теории советского права. М., 1960, С. 34

Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004

Боброва Д.В., Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Підопригора О.А. і др. Цивільне право. Підручник. 4.1. К.: Вентурі, 1997. - С.543.-543 с.

Васьковський Е.В. Учебник гражданського права. М.: Статут, 2003

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Издательство «Статут», 2001.

Калітенко О.М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03/ Одеська національна юридична академія.- Одеса, 2001

Косарева И.А.Нотариальные действия как юридические факты в гражданском праве: Учебное пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2001. – С.88.

Комаров В., Баранкова В.Нотариат и нотариальный процесс: Учебник.-Харьков: Консум, 2000.-240 с.

Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні. К.: Юрінком Інтер, 2000.- С.525

Ромовська З.В. Українське сімейне право: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Правова єдність, 2009

Ромовская З.В.Защита в советском семейном праве. – Л., 1985. – 180 с.

Сімейне право України: підручник/ За ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої.- К.: Істина, 2010.- 320 с.

Сімейне право України: Підручник / За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової.– К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

Сімейне право України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 400 с.

Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд: Наук.-практ. посіб. У 2-х кн. / За ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – Кн. 1. – 896 с.

Сімейне право України: підручник / Л.М.Баранова, В.І.Борисова, І.В.Жилінковата ін.; за заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової.- 3-тє вид., переробл. І доповн.- К.: Юрінокм Інтер, 2011.- 264 с.

Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім’ю. – К.: Наукова думка, 1998.

Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб./ За ред. Ю.В. Нікітіна. – К.: КНТ, 2008. – 632 с.

Трегубов Е., Трегубова О. Сімейні спори.- Х.: Фактор, 2010.- 432 с.- (серія „Судова практика і коментарі”)

Фурса С.Я., Драгневич Л.Ю., Фурса Є.І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. - К.: Концерн „Видавничій дім Ін Юре”, 2003.- 352 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Особлива частина. К.: Вентурі, 1999.- С.286.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні Теорія і практика. Навчальний посібник. К.: А.С.К., 2001. – С. 976

Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи.-К.: Істина, 2002.-320 с.

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Издательство „Юридическая література”, 1974, С. 51

Харитонов Є.О., Харитонова О.І.Цивільні правовідносини: Навч. посіб. – К.: Істина, 2008

 

Тема 2.

Процесуальний порядок нотаріального посвідчення правочинів між подружжям стосовно їх спільного майна.

 

Лекція 2 (2 год.)Особливості порядку нотаріального посвідчення договорів про порядок користування спільним сумісним майном подружжя та договорів про поділ такого майна.

Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя. Особливості реалізації майнових правовідносин подружжя в нотаріальному процесі. Сутність нотаріального провадження щодо посвідчення договорів про порядок користування спільним сумісним майном подружжя (далі – договір). Умови вчинення даного виду нотаріального провадження. Особливості перевірки нотаріусом правосуб’єктності сторін договору. Зміст правової консультації нотаріуса при вчиненні провадження щодо поділу спільного майна (речові та зобов’язальні правовідносини подружжя; правовий режим роздільного майна подружжя; правовий режим спільного майна подружжя; порядок здійснення подружжям права власності відносно роздільного майна; поділ спільного майна подружжя: способи та форми поділу; особливість договірного (добровільного) порядку поділу майна). Перевірка нотаріусом умов дійсності договору. Документи, що подаються нотаріусу при нотаріальному посвідченню договору. Процесуальний порядок посвідчення договору про поділ спільного майна подружжя (стаття 69 СКУ).

Особливості здійснення одним з подружжя права на розпорядження часткою у майні, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя (стаття 67 СКУ). Визначення частки у спільному майні та її виділ в натурі, або визначення порядку користування майном як обов’язкова умова здійснення особою права на розпорядження часткою у спільному майні подружжя.

Процесуальний порядок посвідчення договору про відчуження одним з подружжя на корить іншого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної власності (частина 2 статті 64 СКУ).

Процесуальний порядок посвідчення договору між подружжям про визначення порядку користування спільним майном (стаття 66 СКУ).

Особливості нотаріального посвідчення договорів щодо майна, що належить особам, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (стаття 74 СКУ).

Особливість процесуальної діяльності нотаріуса при визнанні судом нотаріально посвідченого договору недійсним.

Лекція 3(2 год.)Особливості процесуального порядку посвідчення договорів між подружжям про надання утримання одному з них та про припинення права на утримання

Сутність та значення нотаріального посвідчення договорівміж подружжям про надання утримання одному з них та про припинення права на утримання (далі – договорів). Зміст правової консультації нотаріуса при вчиненні даного нотаріального провадження. Перевірка нотаріусом умов дійсності договорів. Перевірка нотаріусом правосуб’єктності сторін договорів. Документи, що подаються нотаріусу для вчинення провадження.

Лекція 4 (2 год.)Процедура нотаріального засвідчення згоди одного подружжя на вчинення правочинів іншим подружжям

Сутність нотаріального провадження щодо посвідчення згоди одного подружжя на вчинення правочинів іншим подружжям. Обставини, з якими пов’язується можливість і необхідність нотаріального посвідчення згоди одного подружжя на вчинення правочинів іншим подружжям. Правова природа згоди подружжя.

Процедура нотаріального засвідчення згоди подружжя на вчинення правочину іншим подружжям. Відмінності між згодою, що має бути подана письмово (абзац 1 частини 3 статті 65 СКУ), і згодою, що має бути нотаріально засвідчена (абзац 2 частини 3 статті 65 СКУ).

Особливості нотаріального посвідчення згоди подружжя (колишнього подружжя) при поділі спільного майна подружжя.

 

Семінарське заняття 1(3 год.)

1. Процесуальний порядок посвідчення договору про поділ спільного майна подружжя.

2. Процесуальний порядок посвідчення договору про відчуження одним з подружжя на корить іншого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної власності.

3. Процесуальний порядок посвідчення договору між подружжям про визначення порядку користування спільним майном.

Завдання для самостійної роботи(13 год.)

Складіть проект договору про поділ спільного сумісного майна подружжя.

Ознайомтеся з постановою Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах за позовами про захист права приватної власності” від 22.12.1995 р. № 20// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0020700-95;

постановою Пленуму Верховного суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» вiд 06.11.2009 № 9// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09;

постановою Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007 року № 3;

постановою Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007 року № 11;

постановою Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006 року № 3.

Складіть проект договору між подружжям про надання утримання одному з них.

Складіть проект договору між подружжямпро припинення права на утримання.

Підготуйте аналітичну таблицю щодо особливостей правових позицій судів у справах про визнання правочинів недійсними (в контексті згоди подружжя як одностороннього правочину).

Проаналізуйте особливості розпорядження спільним майном подружжя залежно від особливостей об’єктів права власності (стаття 65 СКУ): майном, що потребує обов’язкової державної реєстрації, цінним майном, не цінним майном, предметами звичайної домашньої обстановки і вжитку. За результатами проведеного аналізу підготуйте аналітичну таблицю.

 

Література:

Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя// Право України. - 2005.- № 3.- С. 95-98

Калітенко О.М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03/ Одеська національна юридична академія.- Одеса, 2001

Комаров В., Баранкова В.Нотариат и нотариальный процесс: Учебник.-Харьков: Консум, 2000.-240 с.

Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. Роз”яснення. Нормативні акти: [Довідник]/ Автори - упорядники: М.О.Лещенко, Ю.М.Коз”яков.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 400 с.

Нотаріат в Україні: [Навчальний посібник]/ За відп. редакцієюЛ.К.Радзієвської.-К.: Юрінком Інтер, 2000.-528 с.

Нотаріальне оформлення цивільно – правових документів за загальною редакцією В.М. Черниша, К.: Юрінком-інтер, 2001. -С.448

Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов/ [Гонгало Б.М. и др.]; под ред. В.В.Яркова, Н.Ю. Рассказовой; Центр нотариальных исследований Федер. нотар. палаты, Ин-т нотариата юрид. фак. С.-П. гос. ун-та.- М.: Волтерс Клувер, 2010. 656 с.

Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

Сімейне право України: підручник/ За ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої.- К.: Істина, 2010.- 320 с.

Сімейне право України: Підручник / За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової.– К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

Сімейне право України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 400 с.

Фурса С.Я., Драгневич Л.Ю., Фурса Є.І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. - К.: Концерн „Видавничій дім Ін Юре”, 2003.- 352 с.

Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд: Наук.-практ. посіб. У 2-х кн. / За ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – Кн. 1. – 896 с.

Сімейне право України: підручник / Л.М.Баранова, В.І.Борисова, І.В.Жилінковата ін.; за заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової.- 3-тє вид., переробл. І доповн.- К.: Юрінокм Інтер, 2011.- 264 с.

Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами // Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства / Отв.ред. В.Н.Литовкин. – М: Городец, 2005. – С. 117 – 141.

Чефранова Е.А. Имущественные правоотношения в российской семье. Практическое пособие. – М.: Юристъ, 1997. – 168 с.

 

Тема 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.039 с.)