ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні нормативні акти, література, судова та нотаріальна практика до всіх тем змістового модуля1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 26.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 30. - Ст. 141.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - № 39. – Ст. 2490.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів» (справа про земельні аукціони) від 11.11.2008 № 25-рп/2008 // Вісник Конституційного суду України. - 2009. - № 1. – С. 29.

4. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 20. - Ст. 272.

5. Земельний Кодекс України в редакції від 13.03.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 25. - Ст. 354.

6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26.12.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 10. - Ст. 79.

7. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. – Ст. 99.

8. Кодекс України про надра від 27.07.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. – Ст.340.

9. Закон України „Про нотаріат” від 02.09.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – Ст.383.

10. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - N 46-47. - Ст. 280.

11. Закон України «Про меліорацію земель» від 14.01.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 11. - Ст. 90.

12. Закон України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» від 18.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 11. - Ст. 55.

13. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 47. - Ст. 251.

14. Земельний кодекс України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 3-4. - Ст. 27.

15. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - NN 40-44. - Ст. 356.

16. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 36. - Ст. 282.

17. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. – Ст. 313.

18. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. – Ст. 314.

19. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 39. - Ст. 349.

20. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 39. - Ст. 350.

21. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 45. – Ст. 363.

22. Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 05.02.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 35. - Ст. 411.

23. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 38. – Ст.471.

24. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 51. – Ст. 553.

25. Закон України „Про Державний земельний кадастр” від 07.07.2011 // Офіційний вісник України від 15.08.2011 - 2011 р., № 60, стор. 64, стаття 2405.

26. Указ Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 N 720/95 // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 121. - 12 серпня.

27. Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» від 18.12.1990 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - N 10. - Ст. 100.

28. Постанова Верховної Ради України „Про форми державних актів на право володіння або користування землею і Положення про порядок надання і вилучення земельних ділянок” від 27.03.1993 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 17. Ст. 204.

29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі» від 25.12.1998 № 2073 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 52. – 14.01.1999.

30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» від 02.04.2002 № 449 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. – 19.04.2002. - Ст.753.

31. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» №7/5 від 07.02.2002 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 8. – Ст. 383.

32. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” №20/5 від 03.03.2004 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – Ст. 315.

33. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства” №3253/5 від 22.12.2010 //Офіційний вісник України. – 2010. - № 98. – Ст. 164.

34. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» від 02.07.2003 № 174 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 31. – Ст. 1652.

35. Рішення Київської міської ради "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в місті Києві" від 14.03.2002 № 304/1738 // Київська міська рада. Офіційний інтернет-сайт. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmr.gov.ua/decree.asp?Id=3410.

36. Андрейцев В.І. Земля як основне національне багатство: проблеми правового режиму // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 17-27.

37. Варламов О. Кадастровий номер у світлі ст. 377 ЦК України: істотна умова чи істотна проблема? //Нотаріат для Вас. - 2011, квітень.

38. Гавриш М. Оформлення спадкових прав на земельну ділянку //Нотаріат для Вас. - 2010, жовтень.

39. Гриценко Г. Практика посвідчення договорів оренди земельних ділянок //Мала енциклопедія нотаріуса. – 2006.- №2 (26).

40. Долинська М. Порядок відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб //Нотаріат для Вас. - 2011, червень.

41. Долинська М. Договір суперфіція //Нотаріат для Вас. - 2011, жовтень.

42. Долинська М. Землі та майно фермерських господарств у запитаннях та відповідях // Нотаріат для Вас. - 2010, травень.

43. Долинська М. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) // Нотаріат для Вас. - 2010, вересень.

44. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / [упоряд. П.І.Шевчук]. – К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – 415 с.

45. Земельне право України: підруч. / [М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай та ін.]; за ред. М.В. Шульги. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

46. Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / [В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

47. Земля: договори, суд, законодавство: науково-практичний посібник. / За заг. ред. С.Я.Фурси – К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 780 с.

48. Кальніченко А. Деякі питання, що можуть виникати при укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок //Мала енциклопедія нотаріуса. – 2006. - №3(27).

49. Керод Р. Договір ренти /Керод Р., Кравчук В., Чуєва О. //Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. - №3(57).

50. Коломис О. Територіальна громада як сторона правочину // Нотаріат для Вас. - 2010, червень.

51. Крат В. Науковий висновок щодо необхідності вказівки розміру та кадастрового номера земельної ділянки при відчуженні частки в праві спільної часткової власності//Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. - №4(58)

52. Кшиванська І. Правові аспекти припинення права власності і права користування земельними ділянками //Нотаріат для Вас. - 2011, жовтень.

53. Кшиванська І. Види користування чужою земельною ділянкою // Нотаріат для Вас. - 2010, червень.

54. Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення / Л.В. Лейба. – Х.: Право, 2007. – 160 с.

55. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алеута; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712.

56. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. К., 2009

57. Мірошниченко А.М. Колізії прав на земельну ділянку та прав на розташовані на ній будівлі і споруди // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 4 (56). – С. 83-89.

58. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія / А.М. Мірошниченко. – К.: Алеута; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 268 с.

59. Мірошниченко А.М. Право власності на землю // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. -№ 4-5. – С. 3-46.

60. Мірошниченко А.М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 63-64. – С. 37-40.

61. Мірошниченко А.М. Розмежування складових та приналежностей земельної ділянки // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 25-31.

62. Мічурін Є., Малай М. Обмеження речових прав на нерухомість за цивільним та земельним законодавством //Нотаріат для Вас. - 2011, жовтень.

63. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / [Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.]; за заг. ред. В.В. Медведчука. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

64. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / [Н.С. Кузнєцова, І.О. Дзера, В.М. Коссак та ін.]; за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – [3-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. 1, 2.

65. Начинкина Н. Договоры между сособственниками земельного участка // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2010. - №3 (51)

66. Нікітенко В. Відчуження земельної ділянки: документи, перехід права власності, оподаткування //Мала енциклопедія нотаріуса – 2011. - №3(57).

67. Носік В. Земельна ділянка як об’єкт права власності // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 1. – С.38-40.

68. Носік В. Самочинне будівництво: поняття і юридичні наслідки // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 4. – С. 24-27.

69. Носік В.В. Проблемні питання застосування земельного законодавства України в нотаріальній практиці //Проблемні питання нотаріальної практики. – Харків, 2009. - С. 8-31

70. Саяпіна І. Договір дарування земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства // Мала енциклопедія нотаріуса – 2010. - №2 (50).

71. Саяпіна І. Зразок договору міни квартири на земельну ділянку з розташованим на ній житловим будинком // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. - №1 (55).

72. Снідевич О.С. Питання переходу права на земельні ділянки в нотаріальній практиці / О.С. Снідевич // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: зб. наук. праць за матеріалами першої міжнарод. наук.-практ. конф. вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 року. – К., 2010. – С. 348-351.

73. Спасибо-Фатєєва І. Науково-практичний висновок щодо проблем відчуження нерухомості, пов’язаних з кадастровими номерами земельних ділянок // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2010. - №2 (50).

74. Спіцина Л. Державний акт на право власності на земельну ділянку //Нотаріат для Вас. - 2010, грудень.

75. Спіцина Л. Земля у запитаннях та відповідях // Нотаріат для Вас. – 2011, жовтень.

76. Спіцина Л. Особливості відчуження земель сільськогосподарського призначення //Нотаріат для Вас. – 2011, січень-лютий.

77. Спіцина Л. Заміна сторін у договорі оренди землі: підстави, порядок, наслідки // Нотаріат для Вас. – 2010, вересень.

78. Спіцина Л. Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та надання витягів із поземельної книги //Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. - №2 (56).

79. Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми / Н. Титова // Право України. – 2004. – № 3. – С. 71–78.

80. Фурса С.Я. Нотаріат в Україні: Теорія і практика. – К., 2002. – 976 с.

81. Фурса С.Я. Договір дарування. – К., 2005.

82. Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи / С.Я. Фурса. – К.: Істина, 2002. – 320 с.

83. Фурса С.Я. Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2011. - № 87 - С. 7-12.

84. Бюлетень методичної ради з питань нотаріату. К., 2008, №1. [Електронний ресурс]// Режим доступу : http://www.metodrada.com.ua/data/Бюлетень%20методичної%20ради%20з%20питань%20нотаріату(2).doc

85. Довідка про вивчення практики розгляду земельних спорів судами Київської області складена за наслідками узагальнення судової практики суддею Верховного Суду України Романюка ЯМ., судді апеляційного суду м. Києва Наумчука М.І.,

86. Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, схвалені рішенням Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009 р. [Електронний ресурс]// Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/18563

87. Методичні рекомендації щодо застосування нотаріусами деяких положень цивільного та земельного законодавства при посвідченні правочинів, предметом яких є нерухоме майно. Затверджено на засіданні Консультативно-методичної Ради з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань 26 листопада 2010 року. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15333.html

88. Узагальнення нотаріальної практики на тему: „Посвідчення договорів оренди земельних ділянок за 2007 рік та 7 місяців 2008 року” [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://kyivobljust.gov.ua/index.php?news_id=350&newspage=25&PHPSESSID=f9aaf29e6e995513ae1b21993b57e5ec

89. Узагальнення стану дотримання державними та приватними нотаріусами вимог чинного законодавства при здійсненні нотаріальної діяльності, проведене Головним управлінням юстиції у Тернопільській області [Електронний ресурс]// Режим доступу : http://www.obljust.te.ua/?page=consult&consultid=450&sub=

90. Узагальнення нотаріальної практики при посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, підготовлене Полтавським обласним управлінням юстиції [Електронний ресурс]// Режим доступу : http://obljust.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=554

91. Узагальнення щодо дотримання нотаріусами вимог цивільного та земельного законодавства при посвідченні правочинів, підготовлене Полтавським обласним управлінням юстиції [Електронний ресурс]// Режим доступу : http://www.obljust.pl.ua/content/230/

92. Узагальнення нотаріальної практики щодо проблем та шляхів їх вирішення при застосуванні нотаріусами вимог частини другої статті 377 ЦК та частини шостої статті 120 Земельного кодексу України, підготовлене Волинським обласним управлінням юстиції [Електронний ресурс]// Режим доступу : http://just.volyn.net/notar/inform/16.shtml

93. Посвідчення договорів відчуження жилих будинків та земельних ділянок. Узагальнення підготовлене Полтавським обласним управлінням юстиції [Електронний ресурс]// Режим доступу :. http://www.obljust.pl.ua/content/93/

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 

1. Земельні правовідносини як об’єкт реалізації в нотаріальному процесі України.

2. Земельне законодавство та його застосування в нотаріальній практиці.

3. Юридичні факти, які свідчать про виникнення прав на земельну ділянку, та особливості їх встановлення нотаріусом.

4. Компетенція нотаріусів у справах, що виникають із земельних правовідносин. Правочини, що підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченні.

5. Оплата вчинюваних нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин.

6. Нотаріус як податковий агент у справах, що виникають із земельних правовідносин.

7. Фінансовий моніторинг при вчиненні нотаріальних дій у справах, що виникають із земельних правовідносин.

8. Заходи, що вживаються нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушень земельного законодавства.

9. Загальна характеристика доказів у нотаріальних справах, що виникають із земельних правовідносин.

10. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку, та їх характеристика.

11. Державні реєстри та їх використання нотаріусом при вчиненні нотаріальних дій, що виникають із земельних правовідносин.

12. Загальні правила посвідчення правочинів про перехід права власності на земельні ділянки.

13. Земельна ділянка як предмет договорів про перехід права власності.

14. Істотні умови договорів про перехід права власності на земельні ділянки та їх характеристика.

15. Особливості нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

16. Особливості нотаріального посвідчення договорів міни земельних ділянок.

17. Нотаріальне посвідчення договорів ренти земельних ділянок.

18. Нотаріальне посвідчення договорів дарування земельних ділянок.

19. Нотаріальне посвідчення договорів про відчуження земельних ділянок державної та комунальної власності.

20. Питання переходу права власності на земельну ділянку при відчуженні нерухомого майна, яке находиться на цій земельній ділянці, у нотаріальній практиці.

21. Особливості нотаріального посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

22. Особливості нотаріального посвідчення договорів щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній власності.

23. Нотаріальне посвідчення договорів земельного сервітуту.

24. Нотаріальне посвідчення договорів емфітевзису та суперфіцію.

25. Особливості посвідчення договорів іпотеки земельних ділянок.

26. Судова практика у справах, що виникають із земельних правовідносин, та її використання нотаріусом при вчиненні нотаріальних дій.

 

 

Змістовий модуль 2

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.012 с.)