Функціональний аналіз підприємства
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функціональний аналіз підприємстваАналіз господарської д-ті під-ва носить послідовний хар-тер і виконується після проведення господарських операцій з метою оцінки досягнутих результатів, виявлення причин і наслідків відхилень від передбаченої мети, кількісного впливу окремих факторів на економічні показники.

Господ. д-ть під-ва аналізується за його головними функціональними елементами,кожен з яких хар-ться за допомогою відповідних чинників, які можуть бути джерелом як переваг, так і недоліків під-ва:

· Виробництво – показники, які піддаються аналізу: виробничі потужності, розмір і стан обладнання, рівень диверсифікації в-ва, доступ до джерел сировини, переваги розташування під-ва, екологічна безпека в-ва тощо.

· Фінанси - показники, які піддаються аналізу: оборотні кошти, обсяг капіталовкладень, активи під-ва, прибуток, рентабельність, доступність кредиту.

· Маркетинг - показники, які піддаються аналізу: асортимент, якість продукції, стратегія ціноутворення, частка ринку, стан системи збуту.

· Персонал - показники, які піддаються аналізу: кваліфікація, досвід працівників, кадрова політика під-ва, плинність кадрів, продуктивність праці, стимулювання.

· Організація управління - показники, які піддаються аналізу: організаційна структура, комунікаційні процеси, розподіл прав і відповідальності, ієрархія підлеглості.

Після визначення головних чинників внутрішнього середовища здійснюється поглиблений аналіз господарської д-ті під-ва, для чого викор. різні методики функціонального аналізу, але найбільшого поширення отримали :

1. Крива досвіду – була запропонована у 1926 році америк офіцером з літакобудування. Він вияснив, що при кожному подвоєнні в-ва затрати на одиницю продукції зменшуються на 10-30% залежно від галузевої приналежності в-ва. Ця теорія застосовується в основному у сфері матеріального в-ва і пояснює суть економії на масштабах в-ва. На цій основі розроблено ряд моделей крупносерійного в-ва і зниження витрат під-ва на одиницю продукції, що в свою чергу веде до підвищення конкурентоздатності і рентабельності.

2. ЖЦ товару – (була запропонована Т.Левітом у 1965 році) концепція, за допомогою якої відображ. процес створення товару, його збуту, отримання прибутку, поведінки конкурентів і споживачів від моменту зародження і до зняття з ринку. 5 основних етапів ЖИТ: розроблення, впровадження, зростання, зрілість, спад.

3. Сегментація ринку – покупці, що приходять на ринок відрізняються один від одного потребами, звичками і купівельною спроможністю, тому товари будь-якого під-ва не можуть подобатися одночасно всім покупцям. І спочатку необхідно зосередитись на обслуговуванні певної частини ринку, яка називається сегментом. Ринковий сегмент– це частина ринку, виділена за певними ознаками споживача(вік, стать, спеціальність, рівень доходів тощо). Ринкове вікно –сегмент ринку, яким не скористався конкурент. Ринкова ніша –сегмент ринку, для якого оптимальним є товар нашого під-ва.

4. Цінова еластичність – показує на скільки % зміниться попит при цміні на 1% ціни.

Роль функціонального аналізу полягає у визначенні сильних і слабких сторін під-ва, порівнянні їх з аналогічними даними конкурентів та оцінці позицій під-ва відповідно до умов зовнішнього середовища.

Суть, значення і вибір місії підприємства

Стратегія як відомо є засобом досягнення місії п-ва і тісно пов’язане з її цілями. Тому початковим етапом формування стратегії п-ва може бути визначення місії п-ва (корпоративної місії). Проаналізувавши зовн і внутр. середовище п-во повинне визначити основні орієнтири своєї ді-сті у вигляді місії.

Місія-чітко виражена причина існування п-ва або основний вид його д-сті. Вона розвиває статус п-ва, принципи його роботи, наміри керівництва, визнач найважливіші хар-ки п-ва.

Правильно сформована місія повинна як мінімум висвітлювати такі елементи:

*призначення п-ва з точки зору конкретного виду д-сті (товарів, послуг) в умовах конкретного сегменту ринку, тобто дати опис продуктів або послуг, які пропонує п-во і хар-ку ринків(визнач окреслення основних споживачів, клієнтів, користувачів п-ва);

*осно напрямки розвитку (виражені в термінах стабілізації, зростання, виживання, прибутковість) і образ якого намагається досягти п-во;

*переваги, що відділяють п-во серед конкурентів і вказують на нові кращі і оригінальні шляхи задоволення потреб споживачів.

Значення місії полягає в тому що вона є базисом (точкою опори) доля всіх планових рішень на п-ві. Допомагає обєднати зусилля персоналу,обраному напрямку і об’єднує його дії. Процес вибору місії до цілей д-сті п-ва складається з 3-х стадій: на першій осмислюються результати аналізу середовища; на другій розробляють відповідну місію; на третій цілі п-ва.

Вибір місії п-ва повинен бути комплексним, тобто її необхідно визначити з урахуванням різноманітних чинників, головними з яких є:

*рівень конкуренції на ринку,

*наявність споживачів і знання їх потреб нині і в майбутньому,

*можливість п-ва щодо ви-ва тих чи ін необх товарів на ринку,

*реальні можливості фінансових коштів

*наявність ресурсів, які п-во може викор для досягнення поставлених цілей.

Вибрана місія п-ва повинна включ інтереси, очікування і ціноості споживачів при чому не лише на теперішній час але й в перспективі. Місія не повинна залежати від поточного стану п-ва, форм і методів його роботи, оскільки вона спрямована в майбутнє і розрах на тривалий час і тому в місії на відмінну від цілей непоказується як головна мета отримання прибутку чи досягнення інших економ показників.

Поняття та визначення цілей підприємства

Якщо місія задає загал орієнтири і напрямки функціонування п-ва, то конкретний кінцевий стан господарювання якого п-во бажає досягти станом на конкретний момент часу фіксується у вигляді цілей.

Цілі-конкретний стан окремих х-к п-ва досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована вся д-сть

Значення цілей для п-ва полягає в тому, що вони є вихідним пунктом планування д-сті, лежать в основі побудови організац відносин. На цілях базується система мотивації, а також вони є початком відліку у процесі контролю і оцінки результатів праці окремих працівників, підрозділів і п-ва в цілому. Залежно від періоду часу необхідного для їх досягнення цілі є:

1-Стратегічні цілі-довгострокові цілі що визначаються на специфічні результати д-сті п-ва та конкретну позицію на ринку, яку п-во планує досягти (більше 5 р.)

2-Тактичні цілі (конюнктурні)-середньострокові цілі, які визнач бажані результати та ринкову позицію з урахуванням досягнутого рівня розвитку на певний момент (1-5р)

3-Оперативні цілі (поточні) –короткострокові цілі які точно визнач найближчі, конретні організаційні цілі та ринкову позицію, яку п-во прагне зайняти враховуючи тактичні цілі п-вав.

Якою б не була місія п-ва цілі або їх більшість спрямовані до одного-максимізації добробуту власників та працівників п-ва.

Вибрані цілі повинні формуватися в певних показниках і максимально точно вимірюватись. До них відносяться:

1)прибутковість (обсяг прибутку, доход від інвестованого капіталу),

2)продуктивність (виробіток на 1 працівника,витрати на од продукції),

3) про-ція (зміна номенклатури і асортименту, впровадження її нових видів),

4) виробничі потужності (поточна величина динаміки в майбутньому),

5) персонал (підвищення кваліфікації і поліпшення умов праці),

6) ринок (обсяг продажу, сегменти ринку)

Результативність цілей д-сті п-ва залежить від того: 1) на скільки вони обґрунтовано сформульовані, 2) як широко і повно про них інформований персонал п-ва, 3) як організовано стимулювання їх практичного здійснення.

Цілі повинні відповідати певним вимогам:

1) конкретно і кількісно вимірюваними,

2) зорієнтованими в часі,

3) реальними, практично досяжними і збалансованими з можливостями п-ва,

4) взаємно узгодженими і підтримуючими

5) сформульовані письмово

Такі цілі вважаються своєрідними нормативами за якими можна фіксувати рівень ефективності практичної д-сті.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.006 с.)