По темі 1: Основи безпеки підприємницької діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По темі 1: Основи безпеки підприємницької діяльності- Роль персоналу підприємства з питань безпеки, організація взаємодії з правоохоронними органами.

- Структура підрозділу безпеки підприємства, його функції і завдання.

- Взаємодія підрозділу безпеки з підрозділами підприємства.

- Забезпечення функціонування системи заходів безпеки на підприємстві.

По темі 2: Загрози безпеці підприємницької діяльності

 

- Кримінальні посягання на власність суб’єктів господарювання.

- Зловживання службовим становищем працівників підприємства, мотиви скоєння ними правопорушень та злочинів, порушень правил роботи.

- Відповідальність за посягання на власність та імідж підприємства.

 

По темі 3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

 

Корупція: поняття, суть, типологія та історія виникнення.

Головні аспекти корупції.

Причини корупції.

Основні напрями боротьби з корупцією.

Антикорупційні організації.

Засади запобігання та протидії корупції.

Боротьба з корупцією та допомога громадянам при корупційних діях проти них.

 

По темі 4: Недобросовісна конкуренція та

Промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

 

- Види недобросовісної конкуренції та їх прояв на ринку.

- Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

- Сили та засоби промислового шпигунства.

- Форми та методи залучення працівників підприємства до шпигунської діяльності.

 

По темі 5: Охорона і охоронна діяльність

 

- Технічні засоби охорони, їх призначення та основні характеристики приміщень.

- Пожежна та охоронна сигналізація, охоронне телебачення та освітлення.

- Природні та штучні бар’єри в охороні.

- Фізична та технічна охорона.

- Вимоги до об’єктів, що передаються під охорону.

 

По темі 6: Інформаційна безпека підприємства

 

- Технічні засоби та системи комунікації підприємства як об’єкт зосередження інформації.

- Ознаки наявності технічних засобів вилучення інформації.

- Фактори, що створюють умови витоку (передачі) інформації.

- Інформаційні ризики і їх мінімізація.

- Організація спеціального діловодства.

- Відшкодування збитків, заподіяних підприємству протиправним посяганням на банківську та комерційну таємниці.

 

По темі 7: Економічна безпека підприємства

 

- Організація безпеки роботи суб’єкта господарювання на фондовому ринку.

- Захист контрольного пакету акцій ВАТ.

- Робота по стягненню дебіторських боргів.

 

По темі 8: Інформаційно-аналітичне забезпечення

Діяльності підприємства

 

- Визначення сфер інформаційної уваги підприємства, об’єктів та джерел інформації.

- Аналіз ділової обстановки, збір інформації.

- Організація взаємо інформування у підрозділах підприємства.

- Програмне і технічне забезпечення аналітичної роботи.

- Автоматизовані інформаційні системи та інтегровані бази даних.

- Прогнозування розвитку обстановки.

- Інформаційно-аналітичні документи правила їх складання.

 

По темі 9: Організація безпеки в роботі з персоналом підприємства

 

- Ознаки шахрайських дій та негативної поведінки персоналу підприємства.

- Заохочення та стягнення у системі безпеки.

- Соціальні дослідження персоналу.

 

По темі 10: Дії комерційного підприємства в екстремальних умовах

 

- Організація роботи підприємства по попередженню наступу екстремальних ситуацій.

- Забезпечення протипожежної безпеки на підприємстві.

- Дії персоналу підприємства при пожежі.

 

По темі 11: Безпека особистості

 

- Основні причини та умови кримінальних посягань на особистість.

- Перша медична допомога при ураженнях факторами екстремальної ситуації.

 

6.3. Тематика індивідуальних рефератів, аналітичних звітів і наукових статей для студентів денної та заочної форм навчання

 

Тематика рефератів

 

1. 3абезпечення трудової та виробничої дисципліни як одна із умов дотримання режиму безпеки на підприємстві, в банку.

2. Аналітична оцінка конкурентів.

3. Безпека підприємницької діяльності в Україні, її стан та перспективи.

4. Бюрократизм в Україні як елемент корупції.

5. Головні причини корупції.

6. Господарський ризик і економічна безпека у діяльності підприємства.

7. Держава як гарант безпеки підприємницької діяльності.

8. Економічна безпека підприємства як основа безпеки його діяльності на ринку.

9. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом в діяльності комерційного підприємства.

10. Забезпечення діяльності сил безпеки підприємства.

11. Забезпечення ефективної соціальної політики підприємства, як одна із умов формування основ стійкої його економічної безпеки.

12. Загрози економічній безпеці підприємства на сучасному етапі розвитку економічних взаємовідносин суб'єктів господарювання.

13. Загрози об'єктам, що охороняються.

14. Захист інформації в діловому спілкуванні.

15. Захист інформації з обмеженим доступом підприємства у ході проведення перевірок його діяльності контролюючими органами.

16. Захист комерційної таємниці на підприємстві.

17. Захист матеріальних цінностей на підприємстві та в банку як один із напрямків забезпечення їх економічної безпеки.

18. Інформаційна безпека у підприємницькій діяльності.

19. Інформаційне забезпечення та супроводження підприємницької діяльності.

20. Інформаційне середовище діяльності підприємства, банку як головне джерело формування інформаційного ресурсу.

21. Інформаційний моніторинг і інформаційний аудит у інформаційно-аналітичній роботі.

22. Інформаційні взаємовідносини суб'єктів господарювання у ході підприємницької діяльності.

23. Інформаційні війни на економічних ринках.

24. Інформаційно-аналітичне дослідження клієнтів, контрагентів, партнерів підприємства.

25. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації).

26. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування).

27. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства.

28. Інформаційно-аналітичне забезпечення комерційної діяльності підприємства, банку.

29. Інформація як вид інтелектуальної зброї.

30. Інформація як об'єкт протиправних посягань.

31. Історичні засади забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

32. Комерційна діяльність як об'єкт протиправних посягань.

33. Комерційні операції підприємства і їх захист.

34. Ліквідація наслідків дії вражаючих факторів екстремальної ситуації на підприємстві.

35. Національна безпека України і безпека бізнесу.

36. Неефективність державного управління як причина корупції.

37. Нерозвиненість громадянського суспільства як причина корупції

38. Організація безпеки діяльності комерційного підприємства, банку.

39. Організація інформаційно-аналітичної роботи на підприємстві, у банку.

40. Організація охоронного бізнесу в Україні.

41. Організація режиму охорони на підприємстві.

42. Організація роботи сил охорони з персоналом об'єкту, що охороняється.

43. Особливості забезпечення безпеки банківської діяльності.

44. Особливості промислового шпигунства у вітчизняному бізнесі.

45. Особливості рейдерства в Україні: стан, аналіз, перспективи.

46. Особливості управлінської діяльності в сфері безпеки бізнесу.

47. Охорона як одна із умов захисту матеріальних цінностей підприємства.

48. Передумови виникнення корупції.

49. Персонал підприємства як джерело витоку інформації.

50. Політичні аспекти корупції.

51. Правовий аспект корупції.

52. Проблеми дебіторської заборгованості вітчизняних підприємств і шляхи їх вирішення.

53. Проблеми економічної безпеки підприємств та банків в Україні.

54. Пропускний та внутрішньооб'єктовий режим на об'єкті.

55. Протидія шахрайству в діяльності комерційного підприємства.

56. Профілактика та попередження порушень режиму інформаційної безпеки в роботі з персоналом підприємства.

57. Рейдерство, як одна із актуальних загроз економічній безпеці країни.

58. Ринок охоронних послуг в Україні і його характеристика.

59. Система безпеки підприємства, банку.

60. Система забезпечення інформаційної безпеки діяльності підприємства, банку.

61. Соціально - економічні аспекти корупції.

62. Суспільна і економічна обумовленість безпеки підприємницької діяльності в Україні.

63. У правління проблемною дебіторської заборгованістю на комерційному підприємстві.

64. Умови забезпечення інформаційної безпеки підприємств та банків в Україні.

65. Умови організації безпеки комерційної діяльності в Україні.

66. Фінансова безпека підприємства і шляхи її ефективного забезпечення.

 

Тематика аналітичних звітів

1. Вплив політичної нестабільності країни на формування загроз економічній безпеці підприємств.

2. Проблеми банківського кредитування і їх тенденції.

3. Взаємовідносини суб'єктів ринку нерухомості і їх вплив на формування проблем економічної безпеки суб'єктів господарювання та громадян.

4. Сучасні загрози експансії іноземного капіталу в Україну.

5. Обумовленість охоронної діяльності в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки та економічних відносин.

6. Сучасний стан забезпечення ринку охоронних послуг технічними засобами охорони.

7. Конкуренція на ринку охоронних послуг.

8. Інформаційне та рекламне супроводження (забезпечення) охоронного бізнесу.

9. Тенденції злочинних посягань на майно та об'єкти, що охороняються.

10. Технології охорони об'єктів, вантажів та фізичних осіб і форми їх удосконалення.

11. Охорона особистого майна громадян — тенденції розвитку (удосконалення).

12. Самоохорона громадян: форми, способи, засоби.

13. Аналітична обробка інформації: підходи та методи.

14. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності.

15. Глобальний інформаційний простір і методи отримання конкретної інформації із нього.

16. Безпека комерційної діяльності в Україні і за кордоном.

17. Охоронний бізнес як вид комерції.

18. Проблеми персоналу в комерційній діяльності на сучасному етапі.

19. Комерційна діяльність і держава: взаємовідносини та інтереси.

20. Недобросовісна конкуренція у взаємовідносинах суб'єктів вітчизняного ринку.

21. Іноземний досвід боротьби з недобросовісною конкуренцією і промисловим шпигунством.

22. Детективна діяльність в Україні і за кордоном.

23. Протипожежний захист підприємств.

24. Захист підприємства від вражаючих факторів екстремальних ситуацій.

25. Людина і її безпека.

26. Захист інформації суб'єктів господарювання у Україні.

27. Кадри безпеки: якість, проблеми та перспективи.

28. Проблеми боротьби з промисловим шпигунством у вітчизняному бізнесі.

29. Електронне шпигунство в Україні.

30. Банківська таємниця і проблеми її захисту.

31. Конфіденційна інформація особистості і доступ до неї в Україні та за кордоном.

32. Захист комерційної таємниці за іноземним досвідом.

33. Шахрайство з використанням пластикових платіжних карток.

34. Недосконалість законодавства як причина корупції

35. Основні напрями боротьби з корупцією.

36. Проблеми необхідності розробки національного плану боротьби з корупцією.

37. Удосконалення законодавства - пріоритетна міра боротьби з корупцією.

38. Інформаційна відвертість і прозорість діяльності державної влади як напрямок боротьби з корупцією.

39. Міжнародні та національні антикорупційні організації.

 

Тематика наукових статей

 

 

1. Аналіз іноземного досвіду охоронної діяльності.

2. Безпека діяльності як одна із сучасних складових бізнесу.

3. Безпечна поведінка вітчизняного підприємця і шляхи її формування.

4. Взаємодія суб'єктів охоронної діяльності на ринку.

5. Головні аспекти корупції.

6. Дезінформація і чутки в підприємницькій діяльності.

7. Демпінг і анти-демпінг у сучасному бізнесі.

8. Детектив у сучасному бізнесі.

9. Дискримінація суб'єкта господарювання і її особливості в України.

10. Економічний аналіз корупції.

11. Захист інтелектуальної власності на підприємстві.

12. Захист інтересів підприємства у його взаємовідносинах з контрагентами.

13. Зманювання працівників та клієнтів - проблема чи досягнення конкуренції.

14. Іноземний досвід безпеки бізнесу і можливості його використання в Україні.

15. Інформаційний вплив на масову і індивідуальну свідомість.

16. Інформаційний тероризм і протидія йому в підприємницькій діяльності.

17. Інформаційні засади ефективності сучасного бізнесу.

18. Інформаційні ризики та їх мінімізація в сучасному підприємництві.

19. Історія корупції.

20. Контроль матеріальних цінностей на підприємстві, як основа їх надійного захисту

21. Корупція: поняття, суть, типологія.

22. Моніторинг комерційної операції, як одна із засад ефективного її проведення.

23. Мотивація і відповідальність у забезпеченні режиму безпеки діяльності підприємства, банку.

24. Недобросовісна конкуренція — її природа та витоки.

25. Недобросовісна конкуренція в комерційній діяльності - проблеми та захист.

26. Неправомірне використання ділової репутації як один із негативних факторів у взаємовідносинах між суб'єктами.

27. Персонал як об'єкт і суб'єкт загроз діяльності підприємства.

28. Перспективи кадрового забезпечення безпеки підприємницької діяльності і його роль у захисті інтересів суб'єктів господарювання.

29. Повноваження і відповідальність у керівництві діяльністю сил безпеки підприємства, банку.

30. Проблеми боротьба з корупцією в Україні.

31. Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії.

32. Проблеми захисту комерційної таємниці в практиці вітчизняного підприємництва.

33. Проблеми захисту комерційної таємниці в Україні.

34. Проблеми збору інформації у вітчизняному бізнесі.

35. Проблеми охоронної діяльності в Україні і можливі шляхи їх подолання.

36. Проблеми та перспективи безпеки підприємницької діяльності в Україні.

37. Пропаганда і реклама як елементи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.

38. Протидія втягуванню комерційного підприємства в незаконну діяльність.

39. Реклама як об'єкт і суб'єкт недобросовісної конкуренції.

40. Ресурси комерційного підприємства і їх захист.

41. Стан корупції в Росії.

42. Стан корупції в Україні.

43. Техногенні небезпеки та загрози в діяльності комерційного підприємства.

44. Формування фірмового патріотизму на підприємстві.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.012 с.)