Розшукова діяльність в інтересах охорони керівництва і персоналу підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розшукова діяльність в інтересах охорони керівництва і персоналу підприємства.3. Організація розвідки для цілей охорони підприємця.

Виявлення зовнішнього спостереження за підприємцем.

Розвідка маршруту пересування

6. Забезпечення безпечної поведінки персоналу підприємства на роботі і в побуті.

7. Заходи забезпечення фізичної безпеки підприємця в умовах екстремальної ситуації.

5.6. Підведення підсумків після виконання усіх завдань, оцінювання роботи кожного студента.

6. Інформаційне забезпечення:

6.1. Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008.

6.2. Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

6.3. Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.67-72.

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю.Загальна кількість балів одержаних студентом на цьому семінарі складається з балу за вирішення тестових завдань та балу за участь у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення. За це заняття студент може максимально одержати 2 бали.

Участь студентів у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення оцінюється за наступною шкалою:

2 бали – студент володіє теоретичними питаннями теми заняття, брав участь в обговорені питань, але не в змозі достатньо аргументувати свою точку зору.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; не в змозі достатньо аргументувати свою точку зору

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

 

 

6. Самостійна робота студентів

 

Загальні положення

Самостійна робота студентів – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентами під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Метою самостійної роботи є поглиблення і закріплення знань та навичок отриманих у ході аудиторних занять, вироблення вмінь вести активний пошук нових знань, працювати з навчальною, науковою та методичною літературою і правовими актами. Самостійна робота сприяє виробленню у студентів таких якостей як організованість, ретельність, творчість, винахідливість, оптимальне планування та використання свого робочого часу. Перелік завдань для самостійної роботи студентів, форми її організації та звітності, терміни виконання і оцінка виконання зазначених завдань самостійної роботи студентів, включаються до Карти самостійної роботи студентів.

Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації самостійної роботи студентів і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи та завдання, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Основи безпеки бізнесу”, планові терміни їх виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань.

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни “Основи безпеки бізнесу”, на перших заняттях повинні бути проінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи з даної дисципліни – обов’язкових та вибіркових завдань, термінах їх виконання, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету “Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, в структуру яких включена Карта СРС.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування дисципліни “Основи безпеки бізнесу”.

До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. До відома студентів має бути доведений наступний порядок планування та організації самостійної роботи:

Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни, обов’язкові і вибіркові завдання та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту СРС із “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщені на сайті університету, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові і вибіркові завдання і відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Основи безпеки бізнесу»

- вибіркова для студентів II курсу всіх напрямів підготовки, крім «Правознавство» (6601)

Денна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Дискусія з елементами аналізу
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Дискусія з елементами аналізу
Змістовий модуль №2
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи
Модуль №2 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту)
2. Написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату)
3. Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу
4. Участь у конференціях
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

Заочна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
Опрацювання проблемних ситуацій Семінар-розв’язання проблемних завдань  
       
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях  
За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання завдань для самостійного опрацювання  
Підготовка студентами 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни За місяць до початку чергової сесії Перевірка правильності виконання письмових звітів Кожен звіт оцінюється від 0 до 5 балів. За виконання 10 завдань студенти можуть отримати до 50 балів
За виконання завдань для самостійного опрацювання
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту)
2. Написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату)
3. Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу
4. Аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента)
5. Участь у конференціях
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС
             

 

Вибір студентом форм вибіркової самостійної роботи попередньо узгоджується з викладачем, який проводить практичні заняття.

 

6.2. індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів заочної форм навчання

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.024 с.)