Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTSПереведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано А
80-89 добре зараховано В
70-79 С
66-69 задовільно зараховано D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано — з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

9.2. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

У роботі кафедри з студентами заочної форми навчання велике значення приділяється контролю виконання студентами обов’язкових завдань для самостійного опрацювання. Виконання завдань для самостійного опрацювання студентами заочної форми навчання здійснюється відповідно до програми у вигляді письмових звітів.

Під час підготовки до сесії студенти готують 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни (крім останньої теми). Студент самостійно вибирає із наданого нижче списку індивідуальних завдань для підготовки 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни одне завдання з кожної з 10 тем (крім останньої). Письмові звіти виконуються в окремому зошиті в рукописній формі. За місяць до початку чергової сесії готові письмові звіти студенти представляють на кафедру, де вони перевіряються викладачами.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за виконання письмового звіту становить 50 балів.

Оцінювання якості виконання студентами заочної форми навчання письмових звітівздійснюється згідно наступної таблиці.

 

 

Вид роботи студентів заочної форми навчання Шкала Критерії оцінки письмової роботи студентів заочної форми навчання
Виконання 10 письмових звітів 0 балів - у разі аналізу у звіті теми, що не входить до тематичного плану дисципліни або відсутності аналізу теми взагалі;
  3 бали - у разі аналізу у звіті менш 50% обсягу матеріалу теми робочої програми;
  5 балів студент одержує у разі аналізу у звіті більш 50% обсягу матеріалу теми робочої програми;
Таким чином, за виконання письмового звіту у вигляді 10 завдань для самостійного опрацювання студенти заочної форми навчання можуть отримати до 50 балів.

 

Письмові звіти виконуюся студентами у рукописному вигляді і представляються на кафедру за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії. Студентам, які представляють письмовий звіт на кафедру у строк менший за 1 місяць або звіт виконаний у друкованому вигляді, загальна кількість балів за письмову роботу зменшується на 50%.

Враховуючи, що самостійна робота студентів передбачає виконання не тільки обов’язкових але і вибіркових завдань, додаткову кількість балів (до 20 балів – для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання) студенти можуть отримати саме за виконання вибіркових завдань.

Значна увага приділяється кафедрою контролю роботи студентів заочної форми навчання стосовно виконання ними вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

До останніх відносяться наступні завдання: формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту), написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату), підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу, аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента), участь у конференціях.

Готові роботи студенти представляють на кафедру за місяць до початку чергової сесії, де вони перевіряються викладачами. Кожне завдання оцінюється від 0 до 10 балів.

Об’єктом поточного контролю студентів заочної форми навчання є модульна контрольна робота, яка виконується в аудиторії під контролем викладача, завдання якої охоплюють ключові теми курсу, та виконання завдань для самостійного опрацювання. Кожен із студентів виконує контрольну роботу, яка містить 5 завдань. Виконання модульної контрольної роботи оцінюється до 30 балів. Модульна контрольна робота включає в себе теоретичні і тестові завдання.

За виконання одного теоретичного завдання студент може одержати до 6 балів. У разі, коли студент надав вичерпну обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, зумів зв’язати навчальну проблему з практикою і при цьому практично не допускав помилок, він може отримати до 6 балів. У 4 балів оцінюється робота виконана в повному обсязі з необхідним обґрунтуванням та поясненням, але в роботі відсутні власні думки та пропозиції автора. Коли ж студент виконав запропоноване йому завдання за традиційною схемою без відповідного творчого підходу або у його виконанні припустився несуттєвих помилок, його робота може бути оцінена у 3 балів. 0 балів виставляється, коли модульне завдання не виконано. Тестове завдання має одну вірну відповідь. У разі вірної відповіді студент одержує 6 балів, у разі невірної - 0 балів.

9.3. Індивідуальні завдання для підготовки 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни студентами заочної форм навчання

 

По темі 1: Основи безпеки підприємницької діяльності

- Роль персоналу підприємства з питань безпеки, організація взаємодії з правоохоронними органами.

- Структура підрозділу безпеки підприємства, його функції і завдання.

- Взаємодія підрозділу безпеки з підрозділами підприємства.

- Забезпечення функціонування системи заходів безпеки на підприємстві.

По темі 2: Загрози безпеці підприємницької діяльності

 

- Кримінальні посягання на власність суб’єктів господарювання.

- Зловживання службовим становищем працівників підприємства, мотиви скоєння ними правопорушень та злочинів, порушень правил роботи.

- Відповідальність за посягання на власність та імідж підприємства.

 

По темі 3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

 

- Корупція: поняття, суть, типологія та історія виникнення.

- Головні аспекти корупції.

- Причини корупції.

- Основні напрями боротьби з корупцією.

- Антикорупційні організації.

- Засади запобігання та протидії корупції.

- Боротьба з корупцією та допомога громадянам при корупційних діях проти них.

 

По темі 4: Недобросовісна конкуренція та

Промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

 

- Види недобросовісної конкуренції та їх прояв на ринку.

- Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

- Сили та засоби промислового шпигунства.

- Форми та методи залучення працівників підприємства до шпигунської діяльності.

 

По темі 5: Охорона і охоронна діяльність

 

- Технічні засоби охорони, їх призначення та основні характеристики приміщень.

- Пожежна та охоронна сигналізація, охоронне телебачення та освітлення.

- Природні та штучні бар’єри в охороні.

- Фізична та технічна охорона.

- Вимоги до об’єктів, що передаються під охорону.

 

По темі 6: Інформаційна безпека підприємства

 

- Технічні засоби та системи комунікації підприємства як об’єкт зосередження інформації.

- Ознаки наявності технічних засобів вилучення інформації.

- Фактори, що створюють умови витоку (передачі) інформації.

- Інформаційні ризики і їх мінімізація.

- Організація спеціального діловодства.

- Відшкодування збитків, заподіяних підприємству протиправним посяганням на банківську та комерційну таємниці.

 

По темі 7: Економічна безпека підприємства

 

- Організація безпеки роботи суб’єкта господарювання на фондовому ринку.

- Захист контрольного пакету акцій ВАТ.

- Робота по стягненню дебіторських боргів.

 

По темі 8: Інформаційно-аналітичне забезпечення

Діяльності підприємства

 

- Визначення сфер інформаційної уваги підприємства, об’єктів та джерел інформації.

- Аналіз ділової обстановки, збір інформації.

- Організація взаємо інформування у підрозділах підприємства.

- Програмне і технічне забезпечення аналітичної роботи.

- Автоматизовані інформаційні системи та інтегровані бази даних.

- Прогнозування розвитку обстановки.

- Інформаційно-аналітичні документи правила їх складання.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.009 с.)