Зразок оформлення заяви на написання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок оформлення заяви на написання курсової роботиЗавідувачу кафедри товарознавства

продовольчих товарів

__________________________________

студента (ки) __________ курсу

групи _______________

товарознавчо-комерційного факультету

спеціальності ______________________

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Заява

 

Прошу дозволити написання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство продовольчих товарів” на тему _________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і затвердити керівником _______________________________________

 

Дата Підпис

Додаток В

Орієнтовний план курсової роботи

 

Тема: “Характеристика асортименту і оцінка якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі

м. Полтава”

ПЛАН

 

Вступ

1. Огляд літератури.

1.1.Товарні ресурси хлібобулочних виробів в Україні.

1.2.Споживні властивості булочних виробів і характеристика чинників, які впливають на споживні властивості та якість.

1.3.Характеристика асортименту булочних виробів.

1.4.Вимоги до якості та дефекти булочних виробів.

2. Експериментальна частина.

2.1. Характеристика об’єктів та методів дослідження.

2.2. Оцінка якості булочних виробів за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

2.3. Характеристика асортименту булочних виробів в роздрібній торговельній мережі м. Полтава і відповідність попиту населення.

 

Висновки та пропозиції

 

Додаток Г

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів

 

 

Спеціальність

 

Курс

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: “_______________”

 

на тему: “________________________”

 

 

Захищена на: “________________________” “____” _______________20 р. Виконав студент групи ___________ _________________ (прізвище, ім’я, по батькові) __________________ (підпис)
  Керівник: _____________________ (звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові) ______________________ (підпис)
Члени комісії: _________________________ _________________________

 

Полтава 20 ___

Додаток Д

Зразок оформлення плану курсової роботи

“Затверджую”

Керівник ___________

__________________________

(звання, вчена ступінь, прізвище, ініціали)

“____” ___________ 20 року

 

ПЛАН

курсової роботи з дисципліни “Товарознавство продовольчих товарів” на тему Характеристика асортименту і оцінка якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі

м. Полтава” (за матеріалами магазину АТБ м. Полтава)

студентки групи ТКД-42

Савченко Олени Іванівни

 

Вступ

1. Огляд літератури.

1.1.Товарні ресурси хлібобулочних виробів в Україні.

1.2.Споживні властивості булочних виробів і характеристика чинників, які впливають на споживні властивості та якість.

1.3.Характеристика асортименту булочних виробів.

1.4.Вимоги до якості та дефекти булочних виробів.

2. Експериментальна частина.

2.1. Характеристика об’єктів та методів дослідження.

2.2. Оцінка якості булочних виробів за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

2.3. Характеристика асортименту булочних виробів в роздрібній торговельній мережі м. Полтава і відповідність попиту населення.

Висновки та пропозиції

 

 

Підпис студента _________________

(прізвище, ініціали)

Дата

Додаток Е

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………....3

1. Огляд літератури………………………………………………………6

1.1.Товарні ресурси хлібобулочних виробів в Україні………………..6

1.2.Споживні властивості булочних виробів і

характеристика чинників, які впливають на споживні властивості

та якість…………………………………………………………………..11

1.3.Характеристика асортименту булочних виробів………………….13

1.4.Вимоги до якості та дефекти булочних виробів…………………..15

2. Експериментальна частина…………………………………………18

2.1.Характеристика об’єктів та методів дослідження………………...18

2.2.Оцінка якості булочних виробів за органолептичними та

фізико-хімічними показниками………………………………………....21

2.3.Характеристика асортименту булочних виробів в роздрібній

торговельній мережі м. Полтава і відповідність попиту населення….26

Висновки та пропозиції………………………………………………….29

Перелік літературних джерел…………………………………………...32

Додатки…………………………………………………………………...35

 

 

Додаток Ж

Зразок дегустаційного листа

Дегустаційний лист №1

Назва продукту ___________________________

Дата дегустації ____________________________

Дегустатор _______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Назва показників Максимальна оцінка, в балах Характеристика зразка
№1 №2
Зовнішній вигляд      
Вид і колір на розрізі      
Запах      
Смак      
Консистенція      
Соковитість      
Загальна кількість балів      

 

Примітка:

 

Зразок №1. Сирокопчена ковбаса «Невська» виробництва КП «Полтавський м’ясокомбінат».

 

Зразок №2.Сирокопчена ковбаса «Невська» виробництва фірми «Заря» м. Полтава.

 

Підпис ____________

 


Додаток К

Ступінь забезпечення населення ковбасами в магазині «Продукти» м. Полтава (березень 2010 р.)

Назва това­ру Дні місяця
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

 

 


Додаток Л

Зразок анкети

АНКЕТА

З вивчення попиту населення на продовольчі товари

 

  1. Кількість осіб у Вашій родині.
  2. Як часто Ви купуєте товар:

а) кожного дня;

б) 1 раз на тиждень;

в) 2 рази на тиждень.

3. Яка підстава для купівлі товару;

а) є діти;

б) полюбляєте самі;

в) різноманітність харчування;

г) за порадою лікаря;

д) довготривала звичка.

4. Якому виду пакування надаєте перевагу:

а) промислове пакування;

б) в скляній тарі;

в) фасоване.

5. Де Ви купуєте продукт:

а) у найближчому магазині;

б) за місцем роботи;

в) на ринку;

г) будь де.

6. Ваша думка про якість продукту:

а) погана;

б) добра;

в) відмінна;

г) задовільна.

 

Дякуємо за співпрацю!

 

Додаток М

Зразок оформлення рецензії

Рецензія

На курсову роботу

студента (ки) _______ курсу, група ___________

спеціальності ________________________

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Тема ________________________________________________________

____________________________________________________________,яка виконана на матеріалах ____________________________________

 

Приблизна схема рецензії

 

  1. Актуальність теми.
  2. Коротка характеристика питань курсової роботи: послідовність і логічність, повнота і достовірність, новизна викладення питань плану, використання передового досвіду і прогресивних методів дослідження, значимість пропозицій, їх обґрунтування, зауваження.
  3. Якість оформлення роботи, таблиць, графіків, діаграм та ін.
  4. Загальна оцінка курсової роботи

 

Рецензент ___________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали, посада, вчений ступінь, вчене звання)

____________________________________________________________

 

Дата

 

Додаток Н

Лист оцінювання курсової роботи

з дисципліни ________________________________________________, виконаної студентом (кою) ______ курсу, група _________________

факультету______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

№ з/п Критерії оцінювання Бали
керівника комі­сії
Зміст (до 50 балів)
Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)
Повнота розкриття теми (до 10 балів)
Використання достовірних (віртуальних) статистичних i фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)
Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп'ютерних технологій (до 5 балів)
Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)
Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)
Наявність в курсовій роботі наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів)
Обґрунтованість висновків та практична значущість рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів)
  Оформлення та організація виконання (до 20 балів)
Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)
Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 5 балів)
Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)
Дотримання графіка виконання курсової роботи (до 5 балів)
Захист (до 30 балів)
Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів) х
Презентація курсової роботи (до 10 балів) х
Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів) х
Всього балів
Підсумкова кількість балів
Оцінка за національною шкалою
Підсумкова кількість балів та оцінка за шкалою ECTS
Підпис членів комісії

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.38.244 (0.018 с.)