ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИПісля виконання курсова робота здається студентом на кафедру товарознавства продовольчих товарів для рецензування науковим керівником протягом 7 діб та її захисту.

Рецензія на курсову роботу (Додаток М) повинна мати позитивну

характеристику, вказуються її недоліки, які повинні бути письмово доопрацьовані. Дається попередня оцінка роботи і відмітка про допуск до захисту роботи.

При наявності серйозних недоліків, відсутності самостійної роботи при виконанні експериментальної частини та інших зауважень, курсова робота повертається студенту для доопрацювання і до захисту не допускається. Після доопрацювання, курсова робота повторно подається на рецензування керівнику з попередньою рецензією. Захист курсової роботи з товарознавства продовольчих товарів проводиться в терміни, встановлені навчальним планом і комісією від кафедри товарознавства продовольчих товарів. Під час захисту студент пояснює зауваження і дає відповіді на запитання, поставлені членами комісії.

При оцінці курсової роботи враховують якість її виконання, відповіді на питання членів комісії, вміння використовувати теоретичні знання при вирішенні практичних питань.

 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

1. Система нарахування балів при виконанні курсової роботи з дисципліни “Товарознавство продовольчих товарів” для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програма професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність», напряму підготовки 6.030510. «Товарознавство і торговельне підприємництво» програма професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної та заочної форм навчання

Оцінка знань студентів проводиться за 100-бальною шкалою, що складається з трьох основних оціночних блоків:

І – бали за зміст курсової роботи;

ІІ – бали за оформлення та організацію виконання курсової роботи;

ІІ – бали за захист курсової роботи.

Курсова робота може бути допущена до захисту, якщо набирає мінімально 70 балів.

2. Розподіл балів для визначення рейтингу студента

Кількість балів, набраних студентом за результатами виконання і захисту курсової роботи з дисципліни “Товарознавство продовольчих товарів”, переводиться у традиційну оцінку за шкалою:

 

Таблиця 10

Шкала та критерії оцінювання курсової роботи

Загаль­на кіль­кість балів Оцінка за національ­ною шкалою Оцінка за шка­лою ЕСТS Критерії оцінювання
86 - 100 5 (відмінно) А Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми та відповідає вимогам щодо оформлення. Рекомендації (пропозиції) обґрунтовані та мають практичну значущість. На захисті студент показав повне розуміння досліджуваних проблем та дав вipнi змістовні відповіді на питання
79 - 85 4 (дуже добре) В Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми та відповідає вимогам щодо оформлення. Рекомендації (пропозиції) обґрунтовані та мають практичну значущість. На захисті студент показав повне розуміння досліджуваних проблем та дав вipнi змicтовнi відповіді на питання. У відповідях на питання мали місце незначні помилки та неточності
71 - 78 4 (добре) С Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми. В цілому відповідає вимогам щодо оформлення. В роботі надані рекомендації, але їх практичне значення недостатньо обґрунтоване. Під час захисту студент показав достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав помилки та неточності
66 - 70 3 (задовільно) D Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Зміст роботи в цілому розкриває сутність досліджуваних проблем. Оформлення в цілому відповідає встановленим вимогам. Рекомендації недостатньо обґрун­товані. Під час захисту студент показав достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав окремі суттєві помилки. Мають місце незначні помилки в оформленні роботи
60 - 65 3 (задовільно достатньо) Е Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану, однак з порушеннями графіка. Зміст роботи в цілому розкриває сутність досліджуваних проблем, однак рекомендації, представлені в роботі, мають формальний характер та недостатньо обґрунтовані. Під час захисту студент показав достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав суттєві помилки. Мають місце незначні помилки в оформленні роботи

 

Курсова робота студента оцінюється членами комісії за змістом (до 50 балів), оформленням та організацією виконання (до 20 балів) та захистом (до 30 балів). В листі оцінювання курсової роботи, виконаної студентом, проставляється і підраховується сума балів, підсумкова кількість балів та оцінка за національною шкалою і шкалою ЕСТS. Лист оцінювання курсової роботи прикладається в додатки і його підписують всі члени комісії, присутні на захисті курсової роботи. Лист оцінювання курсової роботи представлений у додатку Н.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Антипова Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов // – М.: Колос, 2001. –

236 с.

2. Ветеринарно - санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. Нормативні документи: Довідник: У 3 т. / За заг. ред. Б.М. Куртка, Р.П. Симонова / – Львів: НІЦ “Леонорм”, 2000. – Т.2. –294 с.

3. Ветеринарно - санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. Нормативні документи: Довідник: У 3 т. / За заг. ред. Б.М. Куртка, Р.П. Симонова / – Львів: НІЦ “Леонорм”, 2000. – Т.3 – 290 с.

4. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. Учебник. – Киев: «Фирма «Инкос», 2006. – 600 с.

5. Вплив харчування на здоров’я людини: Підручник/ За ред. М.М. Редька. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. –500 с.

6. Габриэльянц М.А. Товароведение мясных и рыбных товаров. / М.А. Габриэльянц, А.П. Козлов. – М.: Экономика, 1986. – 408 с.

7. Городянський О.В. Методи переробки та зберігання продуктів рослинництва: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 511 с.

8. Егоров Г.А. Технология муки и крупы. / Г.А. Егоров, Т.П. Петренко. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2004. – 340 с.

9. Журнали: “Харчова і переробна промисловість”, “Мясное дело”, “Зерно і хліб”, “Пищевая промышленность”, “Мясная индустрия”, “Товаровед продовольственных товаров”, “Продукты и ингредиенты” (за останні 3 роки).

10. Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів. / В.М. Завгородня, І.В. Сирохман / Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 200 с.

11. Ильинский Н.А. Производство сухарных изделий. / Н.А. Ильинский, Т.Н. Ильинская. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 240 с.

12. Капрельянц Л.В. Функциональные продукты / Л.В. Капрельянц, Е.Г. Иоргачева // – Одесса.: Друк., 2003. – 300 с.

13. Ловачев Л.Н. и др. Снижение потерь продовольственных товаров при хранении. – М.: Экономика, 1980. – 256 с.

14. Матвеева И.В. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители в

производстве мучных изделий./ И.В. Матвеева, И.Г. Белявская; Учеб.пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ООО Изд. Дом «Синергия», 2001. – 116 с.

15. Молоко та молочні продукти. Нормативні документи: Довідник у 2 т. /За ред. В. Л. Іванова/ – Львів: НІЦ “Леонорм”, 2000. – Т.2. –344 с.

16. Назаренко В.О. Товарознавство продуктів тваринного походження / В.О. Назаренко, Г.С. Демчук, Л.О. Назаренко; Курс лекцій. – Полтава, 2001. – 95 с.

17. Народне господарство України. Статистичний щорічник. – К.: Техніка (за останній рік).

18. Продовольчі товари (лабораторний практикум): Навч. посіб. / Н.В. Притульська, Г.Б. Рудавська, В.А. Колтунов та ін. – К.: Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2007. – 505 с. – (Сер. «Товарознавство»).

19. Скуратовская О. В. Контроль качества продукции физико-химическими методами (мучные кондитерские изделия). – М.: Делипринт, 2001. – 141 с.

20. Скурихин И.М. Химический состав пищевых продуктов: [Справочник] / Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Шатерникова. – М.: Легкая и пищ. пром-сть. – 1984. – 326 с.

21. Справочник технолога по обработке рыбы и морепродуктов / В.Н. голубев, О.И. Кутина и др. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 408 с.

22. Справочник товароведа продовольственных товаров: В 2 т: Т.1 / Б.В. Андрест, И.Л. Волкнид и др. – М.: Экономика, 1997. – 368 с.

23. Справочник товароведа продовольственных товаров: В 2 т: Т.2 / Е.Н. Баранова, Л.А.Боровикова и др.– М.: Экономика, 1987. – 319 с.

24. Стандарти на продовольчі товари

25. Товарознавство продовольчих товарів [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою навчання студентів спеціальностей 6.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність”, 6.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі” / В.А. Жук, В.О. Назаренко та ін. – Полтава, 2009. – 127 с.

26. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студентів копер. вищих навч. закладів. / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.К. Кисляк, та ін.– К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2000. – 336 с.

27. Технологія консервування плодів, овочів, м’яса і грибів. Підручник. / Б.Л. Флауменбаум, Є.Г. Кротов, О.Ф. Загібалов та ін. За ред. Флауменбаума Б.Л. – К.: Вища школа, 1995. – 312 с.

28. Химический состав пищевых продуктов. Под ред. А.А. Покровского. – М.: Пищепром, 1997. – 289 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Тематика курсових робіт

1. Порівняльна характеристика споживних властивостей та якість кави.

2. Порівняльна оцінка якості та споживних властивостей ампелографічних сортів винограду: столові, винні, сушильні. Хвороби і пошкодження винограду.

3. Якісні, споживні властивості цитрусових плодів: апельсинів і мандаринів.

4. Якісні, споживні властивості тропічних плодів: бананів і ананасів.

5. Порівняльна оцінка якості та споживних властивостей сортів картоплі столового і технологічного призначення.

6. Порівняльна оцінка якості та споживних властивостей капусти різних ботанічних сортів.

7. Споживні властивості, якість і асортимент томат – продуктів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі.

8. Харчова цінність та споживні властивості м’ясо-рослинних консервів, які реалізуються в магазинах м. Полтава

9. Асортимент та визначення якості напівкопчених ковбас.

10. Товарознавча характеристика м’ясних консервів та дослідження якості.

11. Порівняльна характеристика асортименту та споживних властивостей м’яса свинини і яловичини.

12. Порівняльна характеристика копчених ковбас одного асортименту, але різних виробників.

13. Структура асортименту, оцінка якості сирокопчених ковбас.

14. Якість та конкурентоспроможність варених ковбасних виробів, які реалізуються в торговельній мережі м. Полтава.

15. Характеристика асортименту та споживні властивості нових ковбасних виробів Полтавського м’ясокомбінату.

16. Формування ринку, асортименту та якість молока та вершків в роздрібній торгівлі.

17. Порівняльна характеристика асортименту та якості чорного та зеленого байхових чаїв.

18. Дослідження асортименту та якості пива, що реалізується в м. Полтава.

 

19. Асортимент та якість десертних виноградних вин, що реалізуються в магазинах м. Полтава.

20. Структура асортименту та якість кріплених виноградних вин

21. Формування асортименту та якість горілки.

22. Споживні властивості та якість вітчизняних плодово-ягідних соків

23. Аналіз асортименту та якість лікерів.

24. Порівняльна характеристика асортименту та якість ігристих вин.

25. Структура асортименту, якість та реалізація столових виноградних вин.

26. Харчова цінність і асортимент макаронних виробів.

27. Характеристика асортименту і оцінка якості хлібобулочних виробів.

28. Фактори формування споживних властивостей, асортименту та якості борошна.

29. Вивчення асортименту і контроль якості макаронних виробів, що реалізуються в торговій мережі.

30. Фактори формування споживних властивостей та асортименту хлібобулочних виробів.

31. Класифікація зерна та і оцінка якості його якості, як сировини для виробництва зерноборошняних товарів.

32. Вивчення асортименту та оцінка якості хлібобулочних виробів з пониженою вологістю.

33. Фактори формування споживних властивостей, асортименту та якості крупи гречаної.

34. Харчова цінність і асортимент трубчастих макаронних виробів.

35. Вплив сировини на якість та зберігання крупи пшеничної.

36. Ринок, якість та асортимент кисломолочних продуктів в роздрібній торгівлі.

37. Ринок, асортимент та формування якості сиру і сиркових виробів, що реалізуються в роздрібній торгівлі.

38. Контроль якості, асортимент та ринок сметани, що реалізується в торговій мережі.

39. Формування ринку, визначення якості та асортимент основних видів морозива, що реалізуються в роздрібній торгівлі.

40. Формування ринку, якість та асортимент спредів, що реалізуються в роздрібній торгівлі.

41. Формування ринку, контроль якості та асортимент молочних консервів в роздрібній торгівлі.

42. Асортимент та якість джемів, що реалізується в роздрібній торговельній мережі.

 

43. Аналіз асортименту та контроль якості цукру, що реалізується в роздрібній торговельній мережі.

44. Структура асортименту та якість звичайного білого шоколаду вітчизняного виробництва.

45. Дослідження структури асортименту та якості льодяникової карамелі різних виробників.

46. Асортимент, основні виробники, оцінка якості печива вітчизняного виробництва.

47. Якість, характеристика асортименту, особливості зберігання мармеладу в роздрібній торговельній мережі м. Полтава.

48. Вивчення асортименту та контроль якості вафель.

49. Якість, характеристика асортименту, особливості зберігання пастили та зефіру в роздрібній торговельній мережі.

50. Формування асортименту та якість карамелі з начинками.

51. Якість, характеристика асортименту цукерок неглазурованих

52. Аналіз асортименту, постачальники та контроль якості крекеру, що реалізується роздрібною торговельною мережею м. Полтава.

53. Асортимент, контроль якості та особливості зберігання пряників.

54. Структура асортименту та якість звичайного чорного шоколаду вітчизняного виробництва.

55. Формування ринку, якості та асортимент олії соняшникової в роздрібній торгівлі.

56. Формування ринку, асортимент та контроль якості маргаринів в роздрібній торгівлі.

57. Формування якості, асортименту та ринок столових майонезів, що реалізуються в роздрібній торгівлі.

58. Ринок, асортимент та якість тваринних топлених жирів, що реалізуються в роздрібній торгівлі.

59. Формування ринку, контроль якості та асортимент твердих сичугових сирів в роздрібній торгівлі.

60. Формування ринку якості та асортименту розсільних сирів в роздрібній торгівлі.

61. Порівняльна оцінка якості та споживних властивостей картоплі різних ботанічних сортів.

62. Аналіз асортименту, якість, фактори формування якості закусочними консервами, що реалізуються в роздрібній торгівельній мережі.

63. Порівняльна оцінка якості та споживних властивостей капусти різних ботанічних сортів.

64. Фактори формування споживних властивостей, структури асортименту та якість натуральних овочевих консервів в роздрібній торговельній мережі.

65. Порівняльна оцінка якості і споживних властивостей різних ботанічних сортів моркви.

66. Характеристика якісних показників зимових і пізньозимових сортів яблук. Умови зберігання. Реалізація в роздрібній торговельній мережі.

67. Товарознавча характеристика, споживні властивості та якість пізніх сортів груш.

68. Порівняльна оцінка якості та споживних властивостей слив домашніх садових помологічних сортів: угорки і ренклоду.

69. Зміни якості та споживних властивостей помологічних сортів вишні і черешні під час зберігання.

70. Порівняльна оцінка якості та споживних властивостей помологічних сортів абрикос і персиків. Умови зберігання і використання в харчовій промисловості.

71. Формування асортименту і якість мороженої риби і охолодженої риби.

72. Дослідження асортименту і рівень якості солоної риби.

73. Дослідження асортименту і рівень якості рибних пресервів.

74. Асортимент, якість і конкурентоспроможність риби гарячого копчення.

75. Асортимент, якість і конкурентоспроможність риби холодного копчення

76. Формування якості та асортимент сушених рибних товарів.

77. Формування якості та асортимент в’ялених рибних товарів.

78. Фактори формування споживчих властивостей, асортимент і якість натуральних рибних консервів.

79. Фактори формування споживчих властивостей, асортимент і якість рибних консервів в томатному соусі.

80. Споживні властивості і якість рибних напівфабрикатів з водної нерибної сировини.

81. Дослідження асортименту і рівень якості рибних паштетів та пасти.

82. Споживні властивості і якість продукції з водної нерибної сировини (ракоподібні)

83. Ресурси, асортимент і контроль якості масла вершкового.

84. Характеристика асортименту та якість жувальної гумки, що реалізується в роздрібній торговельній мережі м. Полтава.

Додаток БПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.012 с.)