ТОП 10:

Для прийому заліків та модульного контролю знаньЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри менеджменту

_______________ С. І. Бай

Тести з дисципліни “Основи менеджменту”

Для прийому заліків та модульного контролю знань

студентів всіх спеціальностей

 

1. Що слід розуміти під терміном "управління" і де переважно він застосовується?

1. Термін "управління" є синонімом терміну "менеджмент", але він переважно застосовується до різних видів людської діяльності;

2. Термін "управління" не є синонімом терміну "менеджмент" і застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки;

3. Термін "управління" застосовується переважно до діяльності людей в сфері економіки;

4. Термін "управління" застосовується при визначенні системи заходів щодо координації діяльності людей.

2. Що слід розуміти під терміном "менеджмент"?

1. Під терміном "менеджмент" розуміють управління якоюсь соціально-економічною системою (підприємством);

2. Термін "менеджмент" означає керувати якоюсь системою;

3. Термін "менеджмент" означає управляти чим-небудь;

4. Термін "менеджмент" означає постійно контролювати діяльність персоналу в організації.

3. Рівень менеджменту це є

Сукупність ланок (вищої, середньої, нижчої) систем управління

2. Сукупність підрозділів систем управління

3. Сукупність окремих відділів систем управління

4. Сукупність керівників систем управління

4.Яку основну роль виконують ланки вищого рівня систем управління

Забезпечують розробку стратегії, постановку цілей та вирішення проблем на перспективу

2. Розробляють стратегію і тактику

3. Розробляють перспективні цілі

4. Забезпечують вирішення всіх проблем

5. Яку основну роль виконують ланки середнього рівня систем управління

1. Забезпечують реалізацію розробленої вищим керівництвом стратегії і прийняття оперативних рішень

2. Забезпечують реалізацію тактичних рішень

3. Розробляють поточні плани

4. Приймають стратегічні рішення

 

6. Яку основну роль виконують ланки нижчого рівня систем управління

Безпосередньо беруть участь в реалізації (виробництві) продукції і здійснюють контроль за виконанням поставлених завдань

2. Здійснюють контроль за виконанням поставлених завдань

3. Беруть участь в реалізації (виготовленої) продукції

4. Надають консультації робітникам щодо виконання поставлених завдань

7. У сучасному менеджменті функції управління поділяють на:

Загальні і часткові (спеціальні)

2. Конкретні і виробничі

3. Управлінські і контрольні

4. Контрольні

8. Усучасному менеджменті до загальних функцій відносять:

Планування, організовування, мотивування, контролювання і регулювання

2. Планування і регулювання

3. Планування і організовування

4. Мотивування і організовування

9.Культура менеджменту взагалі стимулює:

Розвиток творчості, активності та ініціативності управлінського персоналу у виконанні своїх функцій.

2. Розвиток творчості та відповідальності управлінського персоналу за свої дії.

3. Розвиток активності управлінського персоналу у виконанні виробничих завдань.

4. Розвиток ініціативності управлінського персоналу у виконанні своїх обов‘язків.

10. Основна роль інформаційної функції культури менеджменту полягає у наступному:

Забезпеченні системної передачі накопиченого управлінського досвіду та інформацією керуючої системи.

2. Забезпеченні передачі накопиченого управлінського досвіду.

3. Забезпеченні спеціалістів і робітників інформацією про стан виконання виробничих завдань.

4. Забезпеченні необхідною інформацією керівників всіх рівнів.

11. Стратегія розвитку організації повинна передбачати такі основні напрями змін:

1. Поліпшення міжособистісних відносин та розробка досконаліших методів регулювання суперечок і конфліктів.

2. Поліпшення міжособистісних відносин та цілеспрямоване використання професійних здібностей персоналу.

3. Переоцінка цінностей організації та її колективу.

4. Розроблення досконаліших методів для врегулювання суперечок і конфліктів.

12. Контроль людських ресурсів організації передбачає:

1. Відбір, зарахування на посаду, навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

2. Відбір та зарахування на посади.

3. Навчання та підвищення кваліфікації.

4. Оцінка виконання та оплата праці.

13. Фінансовий контроль в організації передбачає:

Обслуговування боргів організації та дотримання встановленої норми готівки на поточному рахунку.

2. Обслуговування боргів організації.

3. Гарантування відповідної кількості готівки в організації для виконання зобов‘язань.

4. Дотримання встановленої норми готівки на поточному рахунку.

14. В торговельних організаціях ефективність комунікацій знижується, якщо:

1. Неточно формулюється повідомлення та допускаються втрати інформації у процесі її передачі і зберіганні.

2. Неточно формулюється повідомлення та має місце помилковий переклад або нечітке тлумачення інформації.

3. Допускаються втрати інформації у процесі її передачі і зберігання.

4. Перерви в передачі інформації.

15. До будь-якої управлінської інформації пред‘являються такі основні вимоги:

1. Достовірність, своєчасність та повнота

2. Достовірність.

3. Своєчасність.

4.Повнота.

16. Комунікативний процес починається тоді коли:

Одна особа (відправник) хоче передати факт, ідею, думку або іншу інформацію.

2. Одна особа (відправник) хоче передати факт комусь іншому.

3. Одна особа (відправник) хоче передати ідею комусь іншому.

4. Дві особи передають ідею третій.

17. За допомогою SWOT - аналізу в організації вибирають:

Ефективну стратегію для виконання місії.

2. Ефективну тактику для виконання місії.

3. Ефективну політику і тактику організацію.

4. Ефективну тактику для отримання надприбутків.

18. Економічне планування це є:

1. Розроблення планів виробничої (комерційної) діяльності, виражених певним переліком економічних показників.

2. Розроблення планів виробництва і реалізації продукції.

3. Розроблення планів прибутків і витрат.

4. Розроблення поточних і довгострокових цілей.

19. У процесі економічного планування застосовують такі методи:

Балансовий, екстраполяції та економіко-математичного моделювання.

2. Балансовий та техніко-економічних розрахунків.

3. Екстраполяції та нормативний.

4.Економіко-математичного моделювання

20. Організаційне планування здійснюється за допомогою таких методів:

1. Послідовного опису операцій, мережевого планування та методу робочого календаря.

2. Послідовного опису операцій.

3. Мережевого планування й управління.

4.Метод робочого календаря.

21. Під “входами” системи управління розуміють:

Елементи системи управління, через які інформація та інші ресурси із навколишнього середовища надходить до неї.

2. Інформація, що надходить від керуючої системи до керованої підсистеми.

3. Фінансові та матеріальні ресурси що надходять із зовнішнього середовища.

4. Матеріальні ресурси, що надходять із зовнішнього середовища

22. Під “виходами” системи управління розуміють:

Елементи системи управління, через які інформація та продукт функціонування організації надходять у навколишнє середовище.

2. Елементи системи управління, через які здійснюється вихід окремої продукції у навколишнє середовище.

3. Елементи системи управління, через які здійснюється вихід отриманих прибутків у навколишнє середовище.

4. Елементи системи управління через які здійснюється вихід інформації у навколишнє середовище.

23. Контроль в організації має проводитися обов‘язково з дотриманням:

1. Діючих законів, нормативів та правил.

2. Діючих законів.

3. Певних правил і регламентів діяльності.

4. Діючих нормативів витрачання коштів, сировини, матеріалів тощо.

24. Перешкоди для організації це є:

Контролювання.

2. Виховна та інформаційна.

3. Комунікативна.

4. Нормативно-регулююча.

28. До загальнонаукових методів вивчення менеджменту відноситься:

Систему переконань, очікувань та ціннісних установок.

2. Систему переконань і очікувань.

3. Систему ціннісних установок.

4. Стилі управління і підходи до прийняття рішень.

38. Легітимна влада в організації є:

Офіційною тобто законною.

2. Неофіційною.

3. Офіційною та неофіційною.

4. Законною і неофіційною.

39. Сприйняття працівником організації її цілей це є:

Інформація.

2. Організаційна техніка.

3. Обчислювальна техніка.

4. Офісні меблі

50. Економічні методи менеджменту – це:

1. Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на на економічні інтереси колективу та окремих членів.

2. Методи, що ґрунтуються на використання таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов’язку та відповідальності.

3. Засоби впливу на колектив і окремих її працівників, які ґрунтуються на використанні об’єктивних відносин між ними.

4. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

51. Принцип об‘єктивності контролю в організації вимагає щоб:

Інтернет ресурси.

2. Листи, записки.

3. Звіти.

4. Протоколи виробничих нарад та зборів

54. Комунікативна схема це є:

Соціальними процесами.

2. Економічними процесами.

3. Виробничими процесами.

4. Технічними процесами.

65. Структура завдання це є:

1. Ступінь визначеності завдання для групи чи всього колективу організації.

2. Ступінь визначеності завдання для окремих підрозділів організації.

3. Ступінь визначеності завдання для окремих груп робітників.

4. Ступінь визначеності завдання для окремих працівників

66. Підсумковий контроль найчастіше зосереджується на:

Обґрунтованою.

2. Позитивною.

3. Негативною.

4. Позитивною і негативною

97 Соціальне планування як метод менеджменту це є:

Члени організації.

2. Керівники підрозділів.

3. Робітники.

4. Робітники та спеціалісти

105 Цільова група в організації – це:

Управлiнська iнформацiя.

2. Фiрмова iнформацiя.

3. Робоча iнформацiя.

4. Первинна iнформацiя

147. До основних складових елементiв прямої дії зовнiшнього середовища належать:

1. Постачальники, трудовi ресурси, закони i органи державного регулювання, споживачi, конкуренти.

2. Стан економiки, змiни у полiтицi, соцiальна культура, технологiї, груповi iнтереси, мiжнародне становище.

3. Цiлi, кадри, структура, технологiя.

4. Плани, прогнози, органiзацiйна структура

148. До основних складових зовнiшнього середовища органiзацiї непрямої дiї належить:

2. Стан економiки, змiни у полiтицi, соцiальна культура, технологiї, груповi iнтереси, мiжнародне становище.

3. Постачальники, трудовi ресурси, закони i органи державного регулювання, споживачi, конкуренти.

4. Цiлi, кадри, задачi, структура, технологiя.

5. Плани, прогнози, органiзацiйна структура, мотивацiя

149. Органiзацiя, що має однозначнi внутрiшнi взаємозв"язки i жорстку регламентацiю всiх сторiн дiяльностi це:

Механiстична органiзацiя.

2. Органiчна органiзацiя.

3. Первинна органiзацiя.

4. Вторинна органiзацiя

150. Визначте характернi ознаки неформальної органiзацiї:

Кредитування.

2. Планування.

3. Органiзування, мотивування.

4. Контролювання

160. В результатi чого виникли функцiї управлiння?

Тактику, правила, бюджети.

2. Тактику i правила.

3. Бюджети.

4. Правила

164. Цiлi органiзацiї мають задовольнити такi основнi вимоги:

Iєрархiю рiвнiв управлiння.

2. Виробничi пiдроздiли.

3. Ланки управлiння.

4. Пiдсистеми управлiння

183. Яка органiзацiйна структура вважається найбiльш ефективною для органiзацiй, якi мають фiлiали в рiзних регiонах?

Дивiзiональна.

2. Функцiональна.

3. Лiнiйна.

4. Змiшана

184. Розпорядчi методи менеджменту базуються на:

Економiчним.

2. Соцiально-психологiчним.

3. Органiзацiйно-розпорядчим.

4. Розпорядчим

191. Що являє собою акцизний збiр як економiчний метод менеджменту?

1. Непрямий податок на високорентабельнi товари (продукцiю), що включається до їх цiни..

2.Податок на товари та послуги

3. Непрямий податок на окремi товари та послуги.

4. Прямий i непрямий податок на товари

192. Що слiд розумiти пiд органiзацiйно-розпорядчими методами?

Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення За національною системою За системою КНТЕУ
А Відмінно (35-40 тестів з вірною відповддю) 90-100
В Дуже добре (30-34 тестів з вірною відповддю) 82-89
С Добре (25-29 тестів з вірною відповддю) 75-81
Е Задовільно (20-24 тестів з вірною відповддю) 60-74
Незадовільно (1-19 тестів з вірною відповддю) 1-59

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри менеджменту

_______________ С. І. Бай

Тести з дисципліни “Основи менеджменту”

для прийому заліків та модульного контролю знань

студентів всіх спеціальностей

 

1. Що слід розуміти під терміном "управління" і де переважно він застосовується?

1. Термін "управління" є синонімом терміну "менеджмент", але він переважно застосовується до різних видів людської діяльності;

2. Термін "управління" не є синонімом терміну "менеджмент" і застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки;

3. Термін "управління" застосовується переважно до діяльності людей в сфері економіки;

4. Термін "управління" застосовується при визначенні системи заходів щодо координації діяльності людей.

2. Що слід розуміти під терміном "менеджмент"?

1. Під терміном "менеджмент" розуміють управління якоюсь соціально-економічною системою (підприємством);

2. Термін "менеджмент" означає керувати якоюсь системою;

3. Термін "менеджмент" означає управляти чим-небудь;

4. Термін "менеджмент" означає постійно контролювати діяльність персоналу в організації.

3. Рівень менеджменту це єПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.016 с.)