Місія, цiлi, завдання, структура, технологiа, персонал, органiзацiйна культура.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місія, цiлi, завдання, структура, технологiа, персонал, органiзацiйна культура.2. Цiлi та структура органiзацiї.

3. Завдання та технологiя органiзацiї.

4. Технологiя та персонал

141. Що являє собою цiль органiзацiї?

1. Конкретний, кiнцевий стан або очiкуваний результат дiяльностi органiзацiї.

2. Кiнцевий результат виконання окремих виробничих завдань.

3. Результат дiяльностi органiзацiї.

4. Конкретний результат дiяльностi

142. Що являє собою завдання як елемент органiзацiї?

1. Види робiт, якi необхiдно виконати певним способом та в зумовлений перiод для досягнення загальних цiлей.

2. Види робiт.

3. Робота з предметами працi.

4. Робота, яку виконують працівники

143. Що являє собою технологiя як елемент органiзацiї?

Засiб перетворення вхiдних елементiв (матерiалiв, сировини, iнформацiї тощо) у вихiднi (продукти, вироби, нову iнформацiю тощо).

2.Перетворення вхiдних елементiв у вихiднi.

3. Вихiднi елементи (кiнцевi результати працi).

4. Засiб перетворення вихiдних елементiв

144. Управлiнський персонал це є:

Сукупнiсть працiвникiв, якi мають спецiальну пiдготовку i виконують функцiї управлiння.

2. Працiвники, якi керують робiтниками.

3. Працiвники, якi мають вищу освiту i займають керiвнi посади.

4. Сукупнiсть працiвникiв, якi виконують певнi функцiї

145. Статут органiзацiї це є:

1. Основний документ органiзацiї, який регламентує всi сторони дiяльностi.

2. Документ який встановлює форму власностi на майно.

3. Документ, який визначає права i вiдповiдальнiсть органiзацiї.

4. Документ який встановлює вiдповiдальнiсть органiзацiї

146. Сукупнiсть вiдомостей про стан i процеси, що протiкають всерединi фiрми та в її оточеннi, якi слугують основою прийняття управлiнських рiшень:

Управлiнська iнформацiя.

2. Фiрмова iнформацiя.

3. Робоча iнформацiя.

4. Первинна iнформацiя

147. До основних складових елементiв прямої дії зовнiшнього середовища належать:

1. Постачальники, трудовi ресурси, закони i органи державного регулювання, споживачi, конкуренти.

2. Стан економiки, змiни у полiтицi, соцiальна культура, технологiї, груповi iнтереси, мiжнародне становище.

3. Цiлi, кадри, структура, технологiя.

4. Плани, прогнози, органiзацiйна структура

148. До основних складових зовнiшнього середовища органiзацiї непрямої дiї належить:

2. Стан економiки, змiни у полiтицi, соцiальна культура, технологiї, груповi iнтереси, мiжнародне становище.

3. Постачальники, трудовi ресурси, закони i органи державного регулювання, споживачi, конкуренти.

4. Цiлi, кадри, задачi, структура, технологiя.

5. Плани, прогнози, органiзацiйна структура, мотивацiя

149. Органiзацiя, що має однозначнi внутрiшнi взаємозв"язки i жорстку регламентацiю всiх сторiн дiяльностi це:

Механiстична органiзацiя.

2. Органiчна органiзацiя.

3. Первинна органiзацiя.

4. Вторинна органiзацiя

150. Визначте характернi ознаки неформальної органiзацiї:

Виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовiдносини один з одним досить регулярно, не завжди має визначену мету.

2. Соцiальне утворення, яке виконує певнi завдання.

3. Об`єднання людей, наявнiсть мети, спонтанне виникнення.

4. Соцiальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою

151. На чому базуються принципи менеджменту?

1. На законах розвитку суспiльства i закономiрностях управлiння.

2. Вказівках керівника організації.

3. На положеннях про пiдроздiли органiзацiй.

4. На пiдзаконних актах

152. Що слiд розумiти пiд принципами менеджменту?

Правила, вихiднi положення i норми поведiнки, якими керуються органи управлiння в процесi управлiння системами.

2. Вихiднi положення, за допомогою яких вирiшуються виробничi завдання.

3. Норми поведiнки людей в процесi виконання своїх функцiй.

4. Положення про дiяльнiсть органiв управлiння

153. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи менеджменту – це:

Засоби владного впливу на коллектив та окрему особу.

2. Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов’зку та відповідальності.

3. Методи, за допопмогою яких здічнюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

4. Засоби владного впливу на колективи і окремих їх праціників, які грунтуються на використанні об’ективних відносин між ними

154. Психологічні методи менеджменту це є:

Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов’зку та відповідальності.

2. Засоби владного впливу на колективи і окремих їх праціників, які грунтуються на використанні об’ективних відносин між ними.

3. Методи, за допопмогою яких здічнюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

4. Засоби владного впливу на коллектив та окрему особу

155. Що повиннi вiдображати сучаснi принципи менеджменту?

1. Основнi властивостi, зв`язки i вiдносини управлiння, якi складаються в органiзацiї.

2. Основнi закономiрностi управлiння.

3. Основнi зв`язки, якi складаються в системi.

4. Основнi вiдносини, якi складаються в системi

156. Що передбачає дисциплiна як принцип менеджменту?

Чiтке дотримання адмiнiстрацiєю пiдприємства i його персоналом встановлених правил і обов’язків.

2. Виконання всiма працiвниками поставлених завдань.

3. Виконання менеджерами поставлених завдань.

4. Виконання працiвниками апарату управлiння поставлених завдань

157. Як можна пояснити сутнiсть принципу "пiдпорядкування особистого iнтересу загальному"?

1. В органiзацiї iнтерес одного працiвника або групи не повинен переважати над iнтересом органiзацiї в цiлому..

2. В органiзацiї завжди повинен враховуватися тiльки особистий iнтерес керiвникiв органiзацiї.

3. Iнтерес одного працiвника повинен переважати над iнтересами органiзацiї в цiлому.

4. Iнтерес окремих менеджерiв повинен переважати над iнтересами окремих груп працiвникiв

158. В якому порядку реалiзуються основнi (загальнi) функцiї управлiння?

1. Планування, органiзування, мотивування, контролювання, решулювання.

2. Органiзування, планування, контролювання, мотивування, аналiз

3. Планування, органiзування, контролювання, мотивування, регулювання.

4. Органiзування, контролювання, мотивування, планування, координування

159. До числа загальних функцiй менеджменту не вiдносяться:

Кредитування.

2. Планування.

3. Органiзування, мотивування.

4. Контролювання

160. В результатi чого виникли функцiї управлiння?

В результатi подiлу i спецiалiзацiї працi.

2. В результатi подiлу працi.

3. В результатi кооперацiї працi.

4. В результатi подiлу i кооперацiї працi

161. Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функцiя планування, то Ви скажете що це:

1. Встановлення цiлей та завдань розвитку об'єктiв управлiння, визначення шляхiв та засобiв їх досягнення.

2. Встановлення цiлей органiзацiї.

3. Визначення шляхiв i засобiв виконання завдань.

4. Визначення способiв досягнення цiлей органiзацiї

162. Що розумiється пiд функцiєю мотивування?

Процес спонукання себе та iнших до ефективної дiяльностi i досягнення поставлених перед органiзацiєю цiлей.

2. Процес досягнення поставлених перед адмiнiстрацiєю цiлей.

3. Спонукання себе до ефективної дiяльностi.

4. Спосiб впливу на персонал з метою досягнення цiлей

163. Для практичної реалiзацiї стратегiчних планiв органiзацiї розробляють:

Тактику, правила, бюджети.

2. Тактику i правила.

3. Бюджети.

4. Правила

164. Цiлi органiзацiї мають задовольнити такi основнi вимоги:

Досяжнiсть, конкретнiсть, орiєнтацiя у часi, економiчнiсть.

2. Досяжнiсть i орiєнтацiя у часi, надiйнiсть.

3. Орiєнтацiя у часi, конкретнiсть, надiйнiсть.

4. Досяжнiсть, економiчнiсть

165. Аналiз конкурентiв органiзацiї проводиться з метою:

Визначення їх цiлей, стратегiї, сильних i слабких сторiн.

2. Визначення їх стратегiї та сильних сторiн.

3. Визначення їх цiлей та сильних сторiн.

4. Визначення конкурентної стратегiї

166. Стратегiя органiзацiї це є:

1. Всебiчний комплексний план, призначений для реалiзацiї мiсiї та досягнення цiлей.

2. Комплексний план для отримання прибуткiв у перспективному перiодi.

3. План реалiзацiї цiлей.

4. Поточнi плани для досягнення цiлей

167. Iнформацiєю про певну особу є:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)