Змістовий модуль 2. Особливості, умови та законодавча база у наданні страхових послугМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 2. Особливості, умови та законодавча база у наданні страхових послуг 

Практичне заняття 6. Медичне страхування (2 год.)

1. Економічна необхідність та значення послуг з медичного стра­хування. Суб’єкти медичного страхування та відносини між ними.

2. Порядок укладання і умови проведення обов’язкового медичного страхування.

3. Добровільне медичне страхування: договір страхування, обсяг відповідальності страховика, строк страхування, страхова сума, страхова премія. Права та обов’язки сторін договору медичного страхування.

4. Механізм надання послуг з добровільних видів медичного страхування. Універсальні та спеціалізовані програми медичного страхування.

5. Страхові послуги на випадок непередбачуваних медичних витрат громадян, які виїжджають за кордон, за системою міжнародного асистансу.

6. Перспективні види послуг з медичного страхування на ринку України

Література: [7, 8, 25, 26]

 

Практичне заняття7. Страхування підприємницьких ризиків. ( 2год).

1. Необхідність, значення та сутність страхування підприємницьких ризиків.

2. Страхування майна підприємств від вогню та інших небезпек.

3. Страхування підприємств від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна: суть, основні види та умови.

4. Механізм надання послуг із страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції.

5. Особливості падання послуг із страхування відповідальності працедавця.

6. Значення, сутність та основні види страхування екологічних ризиків

Література: [1, 15, 17, 27, 28, 33, 35]

 

Практичне заняття 8. Сільськогосподарське страхування.(2год)

1. Необхідність та особливості страхування ризиків у сільському господарстві.

2. Принципи побудови та умови страхування врожаю сільсько­господарських культур: страховики, страхувальники, об’єкти страхування та страхова відповідальність.

3.Основні принципи та умови страхування сільськогосподарських тварин.

4. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських, підприємств..

Література: [11, 21, 24, 33]

 

Практичне заняття9. Страхування технічних ризиків (2год.)

1. Необхідність, суть, класифікація та особливості страхування технічних ризиків.

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

3. Страхування монтажних ризиків.

4. Страхування машин від поломок.

5. Суть та значення страхування електронної техніки.

6. Особливості побудови тарифів при страхуванні технічних ризиків

Література: [ 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 29]

 

Практичне заняття 10 -11. Страхування кредитних і фінансових ризиків (4год).

1. Необхідність, значення та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

2. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів.

а) особливості страхування банківських кредитів;

б) страхування споживчих кредитів;

в) страхування кредитів під інвестиційні заходи;

г) страхування експортних кредитів;

3. страхування депозитів.

Література: [11, 21, 24, 33]

 

Практичне заняття 12. Автотранспортне страхування (2год )

1. Необхідність, сутність і розвиток страхування автотранспортних ризиків.

2. Страхування автотранспортних засобів.

3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранс­портних засобів. Роль та основні функції Моторного (транс­портного) страхового бюро України.

4. Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом.

5. Особливості страхування багажу

Література: [ 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 29

Практичне заняття 13. Морське страхування(1год).

1. Необхідність, значення та особливості страхування авіаційних ризиків. Авіаційний поліс Ллойда.

2. Умови страхування повітряних суден.

3. Страхування відповідальності власників повітряних суден.

4. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом.

5. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті.

6. Страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу.

7. Особливості виплати страхового відшкодування в Україні та за кордоном в авіаційному страхуванні.

 

Література: [1, 3, 9, 13, 17, 30, 32]

 

 

Практичне заняття 13. (Авіаційне страхування(1год).

1. Необхідність, значення та особливості страхування авіаційних ризиків. Авіаційний поліс Ллойда.

2. Умови страхування повітряних суден.

3. Страхування відповідальності власників повітряних суден.

4. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом.

5. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті.

6. Страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу.

7. Особливості виплати страхового відшкодування в Україні та за кордоном в авіаційному страхуванні.

Література: [1, 3, 9, 13, 17, 30, 32]

 

Практичне заняття 14. Страхування майна і відповідальності громадян. (2год )

1. Необхідність, значення і розвиток страхування майна громадян.

2. Страхування будівель і домашнього майна громадян.

3. Страхування тварин у господарствах громадян.

4. Інші види страхування майна громадян.

5. Ризики, що включаються в комбінований поліс страхування відповідальності громадян.

6. Необхідність суть та значення страхування професійної відпові­дальності.

7. Страхування особистої відповідальності власників домашніх тварин.

8. Страхування особистої відповідальності власників будівель

Література: [ 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 29

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студенти виконують контрольну роботу з дисципліни «Страхові послуги» за одним із наведених в таблиці варіантів.

Контрольна робота складається з двох теоретичних та двох практичних завдань.

Варіанти визначаються залежно від номеру останньої і передостанньої цифри залікової книжки .

Контрольна робота повинна відповідати наступним вимогам:

1. Подаватись у терміни встановлені кафедрою.

2. Обов’язково повинні вказуватись номер варіанту та шифр залікової книжки.

3. Необхідно дотримуватись послідовності виконання завдань.

4. Перед розглядом теоретичних питань – сформулювати їх, перед виконанням практичних завдань – навести їх умови.

5. В кінці роботи подається список використаної літератури.

 

Контрольна робота, що не відповідає вимогам, не зараховується і повертається на доопрацювання.

 

Теоретична частина

На основі вивчення літератури, студенти повинні дати письмову відповідь на два питання, що наводяться нижче згідно зі своїм варіантом.

1. Страхова послуга як специфічний товар, особливості її реалізації.

2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції.

3. Реклама в страхуванні.

4. Етапи проходження страхової угоди.

5. Укладення договору страхування.

6. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків.

7. Необхідність страхового захисту життя та пенсій громадян.

8. Страхування життя та його основні види.

9. Проблеми страхування життя в Україні і перспективи його розвитку.

10. Чинники зацікавленості громадян в укладенні договорів страху­вання життя.

11. Досвід зарубіжних країн в галузі страхування житія та його використання в Україні

12. Страхування життя дітей. Страхування до вступу у шлюб.

13. Довічне страхування життя. Страхування додаткової пенсії.

14. Необхідність і значення страхового захисту від нещасних випадків.

15. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків.

16. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

17. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків.

18. Страхування від нещасних випадків дітей, військовослуж-бовців, громадян, що виїжджають за кордон, власників кредитних карток.

19. Страхування від нещасних випадків вкладників банку.

20. Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування.

21. Перспективні види послуг з медичного страхування на ринку України.

22. Реформа обов’язкового пенсійного страхування.

23. Обов’язкове медичне страхування.

24. Добровільне медичне страхування.

25. Страхування підприємств від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна: суть, основні види та умови.

26. Механізм надання послуг із страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції.

27. Особливості падання послуг із страхування відповідальності працедавця.

28. Значення, сутність та основні види страхування екологічних ризиків.

29. Зміст, структура і види майнового страхування.

30. Страхування майна юридичних осіб.

31. Форми й види страхування майна сільськогосподарських підприємств.

32. Обов’язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

33. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

34. Страхування сільськогосподарських тварин.

35. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

36. Види страхування технічних ризиків.

37. Страхування машин від поломок.

38. Страхування електронної техніки.

39. Страхування будівельних підрядників від усіх видів ризиків.

40. Страхування монтажних ризиків.

41. Економічний зміст страхування кредитних ризиків.

42. Страхування “делькредере” кредитних ризиків.

43.Гарантійне та довірче страхування кредитних ризиків.

44.Страхування товарних кредитів, страхування кредитів під інвестиції, страхування споживчих кредитів.

45. Страхування кредитів під заставу, страхування кредитів довіри.

46. Основні організаційні форми страхування кредитів.

47. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

48. Страхування ризику непогашення кредиту.

49. Страхування депозитів.

50. Страхування автотранспортних засобів: страхування “авто-каско”, страхування від усіх видів ризиків.

51. Страхування автомобілів за умов ремонту, парковки та зберігання в гаражах. Види полісів автотранспортного страхування.

52. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

53. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом.

54. Міжнародна система “Зелена картка”, її розвиток.

55. Моторне (транспортне) страхове бюро України: призначення та принципи функціонування.

56. Суть та види страхування морських ризиків.

57. Страхування морських суден.

58. Страхування відповідальності власників суден.

59. Суть та види страхування авіаційних ризиків.

60. Страхування повітряних суден.

61. Страхування відповідальності у авіаційному страхуванні.

62. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним

транспортом.

63. Страхування будівель і споруд у власності громадян.

64. Страхування тварин у господарствах громадян.

65. Страхування домашнього майна громадян

Таблиця розподілу завдань за варіантами

Передост. цифра Остання цифра залікової книжки
0 або 9 1 або 8 2 або 7 3 або 6 4 або 5
1, 51 48, 2 2, 53 47,1 3 ,52 46, 3 4, 54 45,10 5,55 44, 5
6,30 4,38 7,47 6,43 8, 56, 44,8 9,46, 7,42 10,45 41,9
11,63 40, 12 12,61 39,11 13,62 37,13 14,20 36,15 15,57 35,14
16,39 17 ,34 17,60 16,9 18,59 32,19 19,58 31,5 20,52 30,20
21, 65 29, 4 22,53 28,25 23,50 27. 8 24,4 26,9 25,7 24, 3
26,11 25,7 27,13 23,6 28,64 4, 22 29,50 5,21 30,3 1,20
31,63 42,19 32,2 46,18 33,40 47,17 34,6 33,16 35,5 37,15
36,11 14,45 37,10 32,13 38, 12 44,12 39,13 42,11 15,40 28 ,10
16,41 29,9 17,42 30,8 18,43 31,7 19,44 45,5 8,45 41,6
20,46 25,4 22,47 27,3 2,48 2, 37 21,49 38 ,1 9,50 35, 4

Практична частина

Завдання 1.

Використовуючи дані наведеної нижче таблиці, визначити розмір страхової премії та страхової суми при страхуванні життя за програмою «Золотий капітал» страхової компанії «А», якщо річний дохід страхувальника - фізичної особи віком 24 роки Коваля Юрія складає:

а) 15000 грн.,

б) 20000 грн.,

в) 25000 грн.

Врахувати, що страхувальник працює в банку «Р» на посаді про­відного фахівця валютного відділу та здійснює адміністративну роботу без службових відряджень.

Таблиця 1

Вік     Строки страху­вання     Стать     Страхова премія
Ч Ж 32299 33269 43482 44788 54664 56306 65847 67825 88212 90862 110578 113899
Ч Ж 32188 33247 43333 44759 54282 56270 65622 67781 87911 90803
Ч Ж 32073 33222 54282 56227 65386 67729 87595 90734 109804 113739
Ч Ж 31972 33192 43041 44684 54110 56176 65180 67668 87319 90651 109457 113635
Ч Ж 31863 33165 42895 44647 53927 56129 87023 90577 109087 113542
Ч Ж 31624 33003 42575 44431 53526 55859 86378 90143 108280 113000

Вказати, які ризики включаються до угод змішаного страхування життя та оформити заяву № 00007777777.

 

Завдання 2.

 

Страхова компанія «Гарант-авто» уклала договір зі приватним під­приємцем Івановим І.ГТ. на страхування легкового автомобіля «Опель-Вектра» від угону та крадіжки запасних частин терміном на 1 рік.

Визначити розмір страхового платежу та страхового відшкодування згідно з даними таблиці 2:

Таблиця 2

№ з\п     Назва показника     Варіанти
І II III
1. Вартість нового автомобіля, тис. грн. 60,0 62,0 65,0
2. Термін служби, років
3. Страхова оцінка ав­томобіля, тис. грн. 60,0 55,0 47,0
4. Система страхового забезпечення За фактично діючою вартістю Пропорцій-ної відпо-відальності   Система першого ризику
5. Страхова сума, тис., грн.   40,0 42,0
6. Безумовна франши­за, % 0,5    
7. Розмір збитків в результаті страхового випадку, тис., грн. 8,2 2,0 47,0
8. Тарифна ставка, % 5,0 3,5 4,0

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Актуарні розрахунки – система математичних і статистичних методів обчислення страхових тарифів (теорія ймовірностей, демографічна статистика, довгострокові фінансові обчислення ).

Андеррайтинг – процес оцінювання та прийняття ризиків на страхування чи перестрахування.

Бенефіціар – особа, на користь якої страхувальник уклав договір страхування, третя сторона – вигодонабувачу за страховим полісом.

Додаткова премія – додатковий страховий внесок, який сплачується страхувальником за те, що до умов договору страхування вносяться додаткові ризики з підвищеною небезпекою.

Застрахований – особа, яка бере участь в особистому страхуванні, об’єктом страхового захисту якого є життя, здоров’я та працездатність. Застрахований має право у передбачених договором випадках отримати обумовлену страхову суму.

Каско – страхування корпуса та механізмів транспортного засобу, при якому відшкодовуються збитки, зумовлені пошкодженням або конструктивним знищенням транспортного засобу.

Носій ризику – суб’єкт, який бере на себе тягар наслідків ризику.

Об’єкт страхування – конкретний майновий інтерес страхувальника, або застрахованої особи, якому може бути завдано шкоди в разі настання страхового випадку.

Перестрахування – операція між двома страховими компаніями, за якої одна з них передає від свого імені за певну плату частину ризику за договором, укладеним із страхувальником іншій компанії (перестраховикові).

Поліс ( страховий договір або свідоцтво ) – письмова угода між страхувальником і страховиком ,яка засвідчує, що страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або страхове відшкодування.

Страхова відповідальність – зобов’язання страховика сплачувати страхове відшкодування або страхову суму за передбаченої умовами страхування сукупності подій або окремої події.

Страхова гарантія – письмове заручення страховика за свого страхувальника щодо його кредитоспроможності.

Страхова комісія – винагорода, що виплачується страховиком посередникам ( брокерам і агентам ) за залучення об’єктів на страхування, оформлення документації або інкасацією страхових внесків. Страхова комісія нараховується у відсотках від страхових премій.

Страхова сума – межа грошових зобов’язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальнику. За майновим страхуванням страхова сума не може перевищувати вартості об’єкта страхування, а при страхуванні життя страхова сума не обмежується.

Страхове відшкодування – сума, яку повинен виплатити страховик за майновим страхуванням та страхуванням відповідальності з настанням страхових випадків для покриття збитків.

Страховий випадок ( подія ) – подія, з настанням якої страховик зобов’язаний за законом або за договором виплатити страхове відшкодування (страхову суму).

Страховий внесок ( платіж, премія ) – сума, що її сплачує страховикові страхувальник за зобов’язання відшкодувати збитки, завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму в разі настання зумовлених подій в житті страхувальника.

Страховий захист – це сукупність розподільчих та перерозподільних відносин з приводу відшкодування збитків та надання матеріальної допомоги громадянам у разі загибелі або ушкодження матеріальних об’єктів, або втрат у сімейних доходах населення у зв’язку з втратою здоров’я, працездатності та іншими подіями.

Страховий збиток шкода, що заподіяна майновим інтересам страхувальника і підлягає відшкодуванню страховиком.

Страховий ризик – це певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий фонд – сукупність натуральних і фінансових резервів, призначена для попередження і відшкодування збитків, завданих стихійними лихами, техногенними аваріями або іншими надзвичайними лихами.

Страховик – юридична особа, яка здійснює страхування на підставі отриманої від певних державних органів ліцензії.

Страхувальник – юридична або фізична особа, яка вступила в страхові відносини зі страховиком, сплачує страхові внески і претендує на страхове відшкодування збитків за страховими подіями.

Суброгація – перехід до страховика на підставі відповідного акту права вимоги, яке страхувальник має щодо особи, винної у збитках.

Термін страхування – період дії договору страхування. Починається не раніше від терміну сплати першого страхового внеску і закінчується з настанням страхового випадку, за яким виплачена вся страхова сума, через порушення умов договору страхування або через певний часовий період, визначений в договорі страхування.

Франшиза – передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Страхування: Підручник/ Керівник авт. Колективу і наук. ред. Осадець С.С. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

2. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник. К.:ЦУЛ, 2002. – 208 с.

3. Вовчак О.Д., Завійська О.І.Страхові послуги: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво “Компакт – ЛВ , 20005.– 656 с.

Додаткова література.

1 Базидевич В.Д., Базидевич К.С. Страхова справа. К.: Знання, 1997. – 216 с.

2. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учебн. пособие. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1996. – 416 с.

3. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування" 04.10., 2001. – III. № 2745.

4. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник.– К.: Знання, КОО, 1998. – 321 с.

5. Лесин В.М. Терминологический словарь-справочник (страхование). – К.: ООО „ Инжиниринг", 1997. – 94 с.

6. Шахов В.В. Страхование: Учебник. – М.: Страховой полис, 1997. – 311 с.

7. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие. К.: МАУБ, 1998. – 424 с.

8. Страхування; Підручник, / Керівник авт. колективу д.ен., ред. С.С.Осадець, – Вид, 2-ге, перероб, і доп, – К.; КНЕУ, 2002. – 599 с.

9. Страхування; Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц, / О.О Гаманкова, Т.М.Артюх, С.В. Горянська та ін.; За заг. ред. О.О. Гаманкової, К.; КНЕУ, 2002 р. – 120 с.

10. Страхування; теорія та практика; Навчально методичний посібник /Внукова Н.М. 2002 р. – 126 с.

11. Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін.; 3а заг. ред. проф. Внукової Н.М. – X.; Бурун Книга, 2004. – 376 с.

12. Дем’яненко Л. Особисте страхування //Обрій № 5. 2002 – 14 с.

13. Компаніченко О.С. Перестрахування у системі страхування послуг // Фінанси України №4.– 2003. – С. 130 – 138.

14. Мних Н.В. Необходимость и сущность перестрахования // Банковские технологии. – 2004. – С. 25 – 29.

15. Мних Н.В. Екологічне страхування в Україні та в інших країнах світу // Економіка. Фінанси, Право. – 2003. – 26 с.

16. Поддубная Е. Перестрахование – двигатель украинского страхового рынка //Економіка та держава. – 2003. – № 3. – С. 19–26.

17. Базилевич В. Страховий ринок України. – К.; Знання, 1998. – 444 с.

18. Трофимова А. Страхование от несчастных случаев // Финансы. – 2004. – С. 47 – 56.

19. Таркуцяк А.О. Страхування; Навчальний посібник. – К.; Вид-во. Європ. ун-ту фінансів, інформ., систем, менеджм., і бізнесу, 2001. – 115 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.022 с.)