Коронний край Галіції і ВолодимеріїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коронний край Галіції і Володимерії 

В якому році був створений Галицький становий сейм?

1) 1772 р.

2) 1774 р.

Р.

4) 1848 р.

5) 1861 р.

 

В якому році припинив свою діяльність Галицький становий сейм?

1) 1824 р.

Р.

3) 1861 р.

4) 1867 р.

5) 1914 р.

 

Які посадові особи очолювали циркули в Галичині в складі Австрії?

1) циркуляри

Окружні старости

3) губернатори

4) окружні намісники

5) крайові коменданти

 

Які посадові особи були виконавчим органом поміщика?

Мандатори

2) війти

3) домінії

4) управителі

5) старости

 

Якою за формою державного правління була Австро-Угорщина?

1) абсолютна монархія

Дуалістична монархія

3) парламентська монархія

4) імперія

5) республіка

 

В якому році в Австрії було запроваджено загальне виборче право?

1) 1848 р.

2) 1861 р.

3) 1867 р.

Р.

5) 1911 р.

 

Яка мова була введена як офіційна в судах та управлінні Галичини з 1869 р.?

Польська

2) латинська

3) німецька

4) угорська

5) українська

 

609,1,1,1,1

В якому з міст Галичини в складі Австро-Угорщини діяв промисловий суд?

Львів

2) Саніслав

3) Дрогобич

4) Стрий

5) Самбір

 

610,1,1,1,1

В якому з міст Галичини в складі Австро-Угорщини діяв третейський суд кас взаємодопомоги гірничих товариств?

1) Львів

2) Станіслав

Дрогобич

4) Стрий

5) Самбір

 

На який строк призначались судді Австро-Угорщини?

1) 1 р.

2) 3 р.

3) 5 р.

4) 10 р.

Довічно

 

Які органи були створені у Львові на Чернівцях в 1861 р.?

1) станові сейми

Крайові сейми

3) шляхетські суди

4) окружні суди

5) військові суди

 

Яка посадова особа призначала повітових старост у Галичині в складі Австро-Угорщини?

1) імператор

2) губернатор

3) намісник

4) крайовий президент

Міністр внутрішніх справ

 

В якому році в Східній Галичині набрав чинності кримінальний кодекс, підготовлений австрійським юристом Й.Зонненфельсом?

1) 1772 р.

Р.

3) 1815 р.

4) 1852 р.

5) 1896 р.

 

Як називався орган Австрії, утворений в 1793 р. у Відні, якому підпорядковувались директорії поліції та цензура?

1) Міністерство юстиції

Міністерство поліції

3) Міністерство внутрішніх справ

4) Прокуратура

5) Крайовий комітет

 

До якого року в Галичині у складі Австрії продовжували діяти старі польські суди?

1) 1778 р.

Р.

3) 1798 р.

4) 1831 р.

5) 1848 р.

 

Який суд почав працювати у Львові з 1 січня 1784 р.?

1) гродський

2) земський

3) підкормський

4) повітовий

5) шляхетський

 

В якому році в Галичині було скасоване кріпосне право?

1) 1772 р.

2) 1774 р.

Р.

4) 1861 р.

5) 1867 р.

 

знято

 

В якому році була прийнята перша австрійська конституція?

1) 1772 р.

2) 1784 р.

3) 1815 р.

Р.

5) 1867 р.

 

Який орган був утворений представниками галицької інтелігенції та духовенством 2 травня 1848 р. у Львові для представництва українських інтересів?

1) Галицький становий сейм

2) Галицький крайовий сейм

Головна руська рада

4) Галицьке намісництво

5) Крайовий комітет

 

Хто очолив Головну руську раду?

1) І. Франко

2) К. Левицький

3) О. Бальцер

4) О. Терлецький

Г. Яхимович

 

В якому році Буковина в Австрії була виділена в окремий коронний край?

Р.

2) 1867 р.

3) 1855 р.

4) 1892 р.

5) 1848 р.

 

Яка посадова особа в Галичині у складі Австрії замінила губернатора?

1) староста

Намісник

3) мандатор

4) крайовий президент

5) домініон

 

В якому році була прийнята крайова конституція для Галичини?

1) 1784 р.

2) 1848 р

3) 1849 р.

Р.

5) 1851 р.

 

В яких роках Австрія анексувала Галичину та Буковину?

1) 1771 р.

Р.

Р.

4) 1778 р.

5) 1789 р.

 

 

 

Які нормативно-правові акти приймав австрійський імператор?

Мандати

Патенти

3) реституції

4) ліцензії

5) укази

 

Вкажіть дати австрійських конституцій, які поширювали свою дію на Галичину?

1) 1784 р.

2) 1814 р.

3) 1848 р.

Р.

5) 1880 р.

 

 

Як називались парламенти Австрії та Угорщини після 1867 р.?

Рейхсрат

2) магістрат

3) бундесрат

4) рада

Сейм

 

Які категорії населення не мали права голосу після запровадження в 1907 р. загального виборчого права?

Жінки

2) закріпачені селяни

Військовослужбовці

4) особи віком до 30 р.

5) особи віком понад 70 р.

 

Як призначалися судді в Австро-Угорщині?

1) народом

Імператором

3) парламентом

4) строком на 10 р.

Довічно

 

В яких західно-українських містах було створено крайові сейми в 1861 р.?

Львів

2) Луцьк

3) Станіслав

4) Дрогобич

Чернівці

 

Які особи входили до складу Галицького крайового сейму автоматично?

1) магнати

Митрополити

3) мандатори

Ректори

5) судді

 

На які курії поділялися виборці в Галичині від 1861 до 1907 р.?

1) шляхетська

2) гірничих кас

Торгово-промислових палат

4) робітничого класу

Селянська

 

На які курії поділялися виборці в Галичині від 1861 до 1907 р.?

1) поміщицька

2) церковна

Міська буржуазія

Сільська

5) шляхетська

 

Які з названих судів були відсутні в Галичині під владою Австрії та Австро-Угорщини?

1) повітові

2) військові

3) окружні

Районні

Господарські

 

Які з названих судів були відсутні в Галичині під владою Австрії та Австро-Угорщини?

Комерційні

2) крайові

3) військові

Сеймові

5) окружні

 

Які австрійські кодекси діяли в Галичині?

1) господарський кодекс

2) кодекс морського права

Кодекс вексельного права

Цивільно-процесуальний кодекс

5) повітряний кодекс

 

У відповідях під якими номерами неправильно зазначено, які австрійські кодекси діяли в Галичині?

Господарсько-процесуальний кодекс

2) цивільно-процесуальний кодекс

3) кримінально-процесуальний кодекс

4) кодекс вексельного права

Кодекс міжнародного права

 

В яких роках були затверджені кримінально-процесуальні кодекси Австрії?

1) 1803 р.

Р.

3) 1866 р.

Р.

5) 1895 р.

 

У відповідях під якими номерами правильно вказані джерела „Прав за якими судиться малоросійський народ” 1743 р.

Литовський статут 1588 р.

2) Скорочена редакція Руської правди

3) „Устава та волоки”

4) Суд і розправа в правах „малоросійських”

5) „Порядок прав цивільних” Б.Гроїцького

6) „Зерцало саксонів” П.Щербича

7) Соборне улохиння 1649 р.

 

У відповідях під яким номерами неправильно названо джерела „Прав за якими судиться малоросійський народ” 1743 р.

1) Литовський статут 1588 р.

Скорочена редакція Руської правди

3) „Устава та волоки”

4)Суд і розправа в правах „малоросійських”

5)„Порядок прав цивільних” Б.Гроїцького

6)„Зерцало саксонів” П.Щербича

Соборне улохиння 1649 р.

 

У відповідях під якими номерами правильно названо причини через які Кодекс „Права за якими судиться малоросійський народ” 1743 р. не був офіційно затверджений Сенатом.

Поступове обмеження, а відтак повне скасування російським самодержавством автономного устрою гетьмащини, зокрема своєї системи права

2) примітивна порівняно із російськими джерелами права, юридична техніка

Відсутність посилань на російські джерела

Розбіжності в поглядах стосовно доцільності затвердження Кодексу серед генеральної старшини

Обгрунтування в Кодесі права на політичне самовизначення

6) абсолютна схожість українського і російського права

7) ініціатива чиновників судової системи Гетьманщини щодо недоцільності затвердження Кодексу

 

У відповідях під якими номерами неправильно названо причини через які Кодекс „Права за якими судиться малоросійський народ не був офіційно затверджений Сенатом

1) поступове обмеження, а відтак повне скасування російським самодержавством автономного устрою гетьмащини, зокрема своєї системи права

Примітивна порівняно із російськими джерелами права, юридична техніка

3) відсутність посилань на російські джерела

4) розбіжності в поглядах стосовно доцільності затвердження Кодексу серед генеральної старшини

5) обгрунтування в Кодесі права на політичне самовизначення

Абсолютна схожість українського і російського права

Ініціатива чиновників судової системи Гетьманщини щодо недоцільності затвердження Кодексу

 

У відповідях під якими номерами правильно названо положення, які були врегламентовані у „Суді і розправі в правах малоросійських Ф.Чуйкевича”

Про доцільність відновлення у Гетьманщині статутових судів ( земських, гродських, підкоморських)

Про чіткий розподіл компетенції між земськими (цивільні) і гродськими (кримінальні) судами

3) про необхідність апеляцій на вироки і рішення судів Гетьманщини до центральних російських установ

4) про покарання за окремі види злочинів

5) про необхідність смертної кари як покарання за важкі злочини

Про виконання судових вироків

Про реформування Генерального суду

 

У відповідях під якими номерами неправильно названо положення, які були врегламентовані у „Суді і розправі в правах малоросійських Ф.Чуйкевича”

1) про доцільність відновлення у Гетьманщині статутових судів ( земських, гродських, підкоморських)

2) про чіткий розподіл компетенцій між земськими (цивільні) і гродськими (кримінальні) судами

Про необхідність апеляцій на вироки і рішення судів Гетьманщини до центральних російських установ

Про покарання за окремі види злочинівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.014 с.)