Київське, Чернігівське і Брацлавське воєводстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київське, Чернігівське і Брацлавське воєводства 

У котрому році Земський Собор Московської держави схвалив рішення про союз з Україною?

1) 1648 р.

2) 1649 р.

Р.

4) 1654 р.

5) 1667 р.

 

Вкажіть найвищу судову інстанцію в Гетьманщині

1) Генеральний суддя

2) Загальна військова рада

Генеральний суд

4) Генеральна старшина

5) Гетьман

 

Яку кількість реєстрових козаків передбачали Березневі статті?

1) 20 тис. осіб

2) 40 тис. осіб

Тис. осіб

4) 80 тис. осіб

5) 100 тис. осіб

 

Вкажіть найвищу адміністративну та військову установу Гетьманщини, яка діяла при гетьмані

1) Старшинська рада

2) Гетьманська адміністрація

3) Земська військова козацька рада

Генеральна військова канцелярія

5) Генеральна старшина

 

Вкажіть міста, які були резиденціями гетьманів, столицями Гетьманщини

1) Гадяч, Переяслав, Чигирин, Батурин

2) Глухів, Ніжин, Батурин, Чернігів

3) Батурин, Біла Церква, Глухів, Гадяч

Батурин, Чигирин, Гадяч, Глухів

5) Чигирин, Батурин, Умань, Полтава

 

Хто був автором першої Української Конституції?

1) О. Острозький

2) П. Могила

3) М. Смотрицький

4) Ю. Немирич

П. Орлик

 

Коли російська цариця Катерина ІІ видала маніфест про скасування гетьманства?

1) 10 серпня 1764 р.

2) 10 вересня 1764 р.

3) 10 жовтня 1764 р.

Листопада 1764 р.

5) 10 грудня 1764 р.

 

Хто був останній запорізьким кошовим отаманом?

1) Д. Апостол

2) К. Розумовський

3) І. Сірко

П. Калнишевський

5) Д. Вишневський

 

Визначте подію, що відбулася у 1772 р.

1) повстання селян Стародубського полку

2) маніфест російського уряду про ліквідацію гетьманського управління в Україні

І поділ Речі Постолитої

4) скасування козацького устрою на Слобожанщині

5) скасування Києво-Могилянської академії

 

Визначте період, протягом якого управління Гетьманщиною здійснювала
ІІ Малоросійська колегія

1) 1722–1730 рр.

2) 1743–1748 рр.

3) 1750–1760 рр.

Рр.

5) 1780–1784 рр.

 

У 1710 р. було укладено проект першої Конституції України. Її пункти передбачали

1) встановлення спадкової влади гетьмана

Створення парламенту в Україні

3) обмеження прав старшини на користь козацтва

4) розширення прав козацької ради

5) створення представництва у парламенті від міст та духовенства

 

Вкажіть, у якому документі однією з умов було „Звільнити полонених людей, „на вічні часи” прилучити литовські та руські землі до корони Польської”?

1) Люблінська унія 1569 р.

2) Берестейська унія 1596 р.

3) Городельська унія 1413 .

Кревська унія 1385 р.

5) Зборівська унія 1648 р.

 

Які намісництва були утворені російським урядом після ліквідації Гетьманщини?

1) Київське, Чернігівське, Брацлавське

Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське

3) Київське, Харківське, Глухівське

4) Київське, Новгород-Сіверське, Брацлавське

5) Запорізьке, Слобідське, Київське

 

Визначте період, протягом якого існувала Задунайська Січ

1) 1708–1734 рр.

2) 1734–1750 рр.

3) 1750–1764 рр.

4) 1764–1775 рр.

Рр.

 

Вкажіть автора „Руської Правди” – програмного документа організації декабристів, що діяла в Україні

1) М. Муравйов

2) С. Муравйов-Апостол

П. Пестель

4) М. Бестужев-Рюмін

5) Ю. Люблінський

 

знято

 

знято

 

Вкажіть, яка унія урівнювала в правах польську і литовську шляхту, але литовську тільки ту, яка перейшла у католицизм

1) Кревська 1385 р.

Городельська 1413 р.

3) Люблінська 1569 р.

4) Берестейська 1596 р.

 

Вкажіть, у котрому році вперше у Великому князівстві Литовському відбувся Великий вальний сейм

1) 1385 р.

Р.

3) 1529 р.

4) 1569 р.

5) 1596 р.

 

Який воєвода в 1340 р. очолив повстання проти польського панування у Галичині?

1) Олекса Довбуш

2) Богдан Хмельницький

3) Іван Гонта

4) Устим Кармелюк

Дмитро Дедько

 

Яке ім’я отримав литовський князь Ягайло після того, як став польським королем?

1) Казимир ІІІ

Владислав ІІ

3) Ян Казимир

4) Олександр І

5) Болеслав IV

 

Який литовський князь у 1398 р. був проголошений королем литовський і руським?

1) Гедимін

2) Міндовг

3) Свидришайло

4) Ягайло

Вітаутас

 

У якому році було укладено Кревську уніюя?

Р.

2) 1398 р.

3) 1413 р.

4) 1569 р.

5) 1596 р.

 

У якому році була укладена Городельська унія?

1) 1596 р.

2) 1569 р.

3) 1529 р.

Р.

5) 1398 р.

 

В якому році було укладено Люблінську унію?

1) 1529 р.

2) 1566 р.

Р.

4) 1588 р.

5) 1596 р.

 

В якому році було укладено Бестейську унію?

1) 1429 р.

2) 1544 р.

3) 1566 р.

4) 1569 р.

Р.

 

знято

 

Які з названих українських земель не перейшли до складу Польщі згідно з Люблінською унією?

1) Київщина

Закарпаття

3) Поділля

4) Волинь

5) Брацлавщина

 

Яка держава в ХІ ст. захопила Закарпаття та утримала там свою владу аж до 1919 ст.?

Угорщина

2) Литва

3) Польща

4) Румунія

5) Молдавія

 

В якому році був прийнятий Перший Литовський статут?

1) 1523 р.

Р.

3) 1544 р.

4) 1566 р.

5) 1569 р.

 

В якому році був прийнятий Другий Литовський статут?

Р.

2) 1588 р.

3) 1569 р.

4) 1547 р.

5) 1580 р.

 

В якому році був прийнятий Третій Литовський статут?

1) 1529 р.

2) 1544 р.

3) 1566 р.

4) 1577 р.

Р.

 

знято

 

В якому році був прийнятий Судебник князя Казимира?

1) 1385 р.

2) 1413 р.

Р.

4) 1497 р.

5) 1529 р.

 

З якого віку наступала кримінальна відповідальність згідно з Третім Литовський статутом?

1) із 7 р.

2) із 10 р.

3) із 12 р.

4) із 14 р.

Із 16 р.

 

З якого віку наступала кримінальна відповідальність згідно з Другим Литовським статутом?

1) із 7 р.

2) із 10 р.

3) із 12 р.

Із 14 р.

5) із 16 р.

 

У Литві повне зрівняння боярства з польською шляхтою відбулося після:

1) Кревської унії 1385 р.

2) Городельської унії 1413 р.

Люблінської унії 1569 р.

4) Берестейської унії 1596 р.

5) видання Третього Литовського статуту

 

Як називались суди Речі Посполитої, які розглядали кримінальні справи всіх вільних людей?

Гродські

2) земські

3) коронні

4) підкормські

5) крайові

 

У складі яких держав опинилася більшість українських земель у другій половині XIV ст.?

1) Київська Русь

2) Османська імперія

Польське королівство

Велике князівство Литовське

5) Російська імперія

 

За яким принципом формувалася політика Великого князівства Литовського щодо українських земель?

1) розділяй і володарюй

Новизни не вводимо

3) культурне апостольсьво Литви

Старовини не чіпаємо

5) єдність слов’янських народів

 

У яких роках відбулись загарбницькі походи польського короля Казимира на Галичину?

1) 1339 р.

Р.

3) 1342 р.

4) 1343 р.

Р.

 

Між якими державами було укладено Кревську унію?

Польське королівство

2) Російська імперія

Велике князівство Литовське

4) Московське царство

5) Угорщина

 

Які спільні державно-правові інститути Литви та Польщі об’єднували їх в Річ Посполиту?

1) право

Король

Сейм

4) судочинство

5) військо

 

Які спільні державно-правові інститути Литви та Польщі їх об’єднували в Річ Посполиту?

Податки

2) скарбниця

3) місцеве самоврядування

4) система судочинства

Сейм

 

Які з названих українських міст отримали магдебурзьке право в XIV ст.?

1) Київ

Львів

3) Луцьк

4) Житомир

Кам’янець-Подільський

 

Які із названих категорій сіл не було на українських землях XIV–XVI ст.?

1) села руського права

Села російського права

3) села німецького права

Села литовського права

5) села волоського права

 

На які категорії поділялись селяни залежно від повинностей у Речі Посполитій?

Тяглі селяни

Чиншові селяни

3) копні селяни

4) військові селяни

5) підвладні селяни

 

Які українські землі не відійшли до Польщі за Люблінською унією?

Берестейщина

2) Київщина

3) Волинь

4) Поділля

Закарпаття

 

Які українські землі не відійшли до Польщі за Люблінською унією?

1) Галичина

2) Брацлавщина

3) Підляшшя

Буковина

Слобожанщина

 

Які українські землі відійшли до Польщі за Люблінською унією?

1) Крим

Холмщина

Поділля

4) Пинщина

5) Закарпаття

 

У чому виражалася автономія Литви в складі Речі Посполитої?

1) зовнішня політика

Право

3) грошова одиниця

Скарбниця

5) податки

 

У чому не виражалась автономія Литви в складі Речі Посполитої?

Сейм

2) судочинство

Податки

4) військо

5) право

 

В яких роках були прийняті Литовські статути?

Р.

2) 1544 р.

3) 1550 р.

Р.

5) 1569 р.

 

В яких роках були прийняті Литовські статути?

1) 1523 р.

2) 1545 р.

Р.

4) 1572 р.

Р.

 

На які види поділялись сервітути в цивільному праві Великого князівства Литовського?

1) майнові

2) нерухомі

Речові

Особисті

5) земельні

 

Який покарань не передбачали Литовські статути?

1) позбавлення честі

Конфіскація

3) штраф

4) ув’язнення

Визнання

 

Між якими державами було укладено Кревську унію?

1) Річ Посполита

2) Угорщина

Велике князівство Литовське

4) Золота Орда

Польське Королівство

 

Між якими особами закріпила сімейний союз Кревська унія?

1) Ядвіга

2) Казимир

3) Вітовт

Ягайло

5) Анна-Марія

 

Які з названих уній мали на меті об’єднання Литви і Польщі в єдину державу?

Люблінська

Кревська

3) Берестейська

4) Нешавська

5) Варшавська

 

В яких роках відбулися унії, які мали на меті об’єднання Литви і Польщі в єдину державу?

1) 1377 р.

Р.

3) 1434 р.

Р.

5) 1596 р.

 

Які держави уклали Люблінську унію?

1) Московське царство

2) Османська імперія

Велике князівство Литовське

Польське Королівство

5) Швеція

 

У відповідях під якими номерами неправильно зазначено органи влади та самоуправління Запорізької Січі?

1) військова рада

2) військові начальники

3) паланкові начальники

Генеральна старшина

Гетьман

 

Які службовці становили похідну старшину на Запорізькій Січі?

Осавул

2) характерник

Полковник

4) хорунжий

5) обозний

 

В якій дні було обов’язковим скликання військової ради на Запорізькій Січі?

1) 1 січня

Березня

3) 1 серпня

4) 1 вересня

Жовтня

 

Які з названих судів не діяли у Великому князівстві Литовському?

1) земські

Каптурові

Підгородські

4) церковні

5) копні

 

Які з названих судів не діяли у Великому князівстві Литовському?

1) гродські

2) земські

Польові

4) підкормські

Присяжні

 

Яку посаду займав у реєстрованому козацькому війську Б.Хмельницький?

1) кошового отамана

2) черкаського сотника

3) військового обозного

Чигиринського сотника.

 

Коли Б.Хмельницький прибув на Січ, щоб очолити постання проти Речі Посполитої?

1) листопад 1647 р.

2) грудень 1647 р.

Січень 1648 р.

4) березень 1648 р.

 

Де було досягнуто першої перемоги військ Б.Хмельницького після початку національно-визвольної війни в 1648 р.?

Під Жовтими водами

2) під Корсунем

3) під Пилявцями

4) під Зборовом

 

Із наказу якого польського політичного діяча взято наступну цитату: „Якщо не можна дістати козаків, то карати їх дружин і дітей, а дім руйнувати. Краще на тому місці кропиві рости, ніж ці зрадники будуть розмножуватися”?

1) Гетьман Потоцький

2) Гетьман Вишневецький

Гетьман Конєпольський

4) Гетьман Калиновський

 

Кому належать слова, що характеризують тяжке становище українського народу в складі Речі Посполитої, ... а нас самих безвинних обдирають, б’ють, мордують, в тюрми кидають, на смерть за нами маєтності вбивають...

Б.Хмельницькому

2) Я. Остряниці

3) І. Богуну

4) М.Кривоносу

 

Хто очолював загін, козаків, який під час першої облоги міста Львова військами Б.Хмельницького здобув Високий Замок?

1) І. Богун

М.Кривоніс

3) Д.Нечай

4) С.Морозенко

 

Яка територія була підвладна Б.Хмельницькому за Зборівським миром?

1) Волинь, Поділля, Київське воєводство

2) Переяславське та Київське воєводства

3) Брацлавське та частина Волинського воєводстваПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.029 с.)