Стаття 1257. Недійсність заповітуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 1257. Недійсність заповіту1. Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.

2. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.

3. Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має наслідком недійсності іншої його частини.

4. У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах.

 

1. Однією з особливостей заповіту як правочину є те, що він водночас може бути віднесений і до нікчемних, і до оспорюваних правочинів.

Підставами нікчемності заповіту, тобто недійсності в силу закону, без необхідності прийняття рішення про недійсність судом, є складання заповіту особою, яка не мала на це права, або складання з порушенням форми та посвідчення заповіту. Оскільки право на складання заповіту має особа з повною цивільною дієздатністю (ч. 1 ст. 1234 ЦК), згідно ч. 1 ст. 1257 ЦК це і є основною підставою для нікчемності заповіту як такого, що складений особою, яка не мала на це права. Проте в переважній більшості випадків такі заповіти стають предметом судового розгляду, в процесі якого і визначається обсяг дієздатності фізичної особи-заповідача за допомогою посмертної судово-психіатричної експертизи. Тому попри віднесення таких заповітів до нікчемних, вони можуть визнаватися недійними в судовому порядку.

Порушення форми та порядку посвідчення заповітів являють собою неврахування будь-яких імперативних вимог закону, підзаконних актів щодо складання заповіту (відсутність нотаріального посвідчення або посвідчення особами, яке прирівнюється до нотаріального, складання заповіту представником, відсутність у тексті заповіту дати, місця його складання, дати та місця народження заповідача тощо).

2. До оспорюваних заповітів за змістом частини другої коментованої статті належать ті з них, які визнаються недійними за судовим рішенням на підставі встановлення того факту, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. В даному випадку має місце порушення вимоги дійсності правочину, яка передбачена у ч. 3 ст. 203 ЦК.

При цьому недійні заповіти за ч. 2 ст. 1257 ЦК слід відрізняти від класичних оспорюваних правочинів, які передбачені ч. 3 ст. 215 ЦК. До оспорюваних належать правочини, які за наявності певних порушень можуть бути визнані судом недійсними, в той час як заповіт, який складено з "пороком волі", суд має визнати недійним.

3. Продовженням ст. 217 ЦК, яка встановлює, що недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини, є норма ч. 3 ст. 1257 ЦК про те, що недійсність окремого розпорядження у заповіті не має наслідком недійсності іншої його частини.

Водночас слід уточнити, що положення ч. 3 ст. 1257 ЦК застосовуються тільки в тому випадку, коли внаслідок недійсності окремого розпорядження заповіт не визнається повністю недійсним. Наприклад, якщо у заповіті був призначений єдиний спадкоємець, на користь якого була залишена уся спадщина, а також покладено виконання заповідального відказу, а після смерті заповідача такий заповіт був визнаний недійним як такий, в якому зовнішнє волевиявлення не відповідало внутрішній волі заповідача, цілком очевидно, що розпорядження щодо заповідального відказу втрачає чинність внаслідок відсутності спадкоємця, який має таке розпорядження виконувати.

4. Визнання заповіту недійсним в цілому означає недійсність усіх розпоряджень заповідача, в тому числі і розпорядження щодо позбавлення спадкоємця права на спадкування.

5. Поряд з інститутом недійсних заповітів, ЦК оперує також поняттям "чинний заповіт" (у частинах 3, 4 ст. 1235 ЦК, ч. 4 ст. 1236 ЦК). Можна припустити, що такі заповіти мають визнаватися не недійсними, а саме нечинними, тобто неукладеними повністю або у частині, оскільки вони відповідають дійсній волі укладача, вчиняються в межах його цивільної дієздатності, в них відсутні порушення вимог закону щодо форми, порядку посвідчення. Нечинність таких заповітів обумовлюється саме особливостями їх правової природи, адже чинність заповіту щодо складу об'єктів та суб'єктів спадкування згідно зазначених норм визначається на час відкриття спадщини, а не на час складання заповіту.

 

87. Черги спадкування за законом.

При спадкуванні за законом майно переходить до зазначених у законі спадкоємців відповідно до встановленої черговості, яка має суворо дотри­муватись. Діючим законодавством встановлено п'ять черг спадкоємців за законом.Кожна наступна черга одержує право на спадкування вразі відсут­ності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Частки в спадщині кожного з спадкоємців за законом є рівними. Однак, у певних випадках, спадкоємці за усною угодою між собою (щодо рухомого майна) або за письмовою угодою, посвідченою нотаріусом (щодо нерухомо­го майна або транспортних засобів), можуть змінити розмір частки в спад­щині когось із них.

Спадкоємцями першої чергиє: діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки (ст. 1261 ЦК України).

До спадкоємців належать діти:

- які народилися в зареєстрованому шлюбі;

- стосовно яких батько добровільно визнав своє батьківство без укладення шлюбу або ж батьківство було встановлено всудовому порядку;

- які усиновлені;

- що були зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті.

Спадкоємцями другої чергиє: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері (ст. 1262 ЦК України).

Спадкоємцями третьої черги- рідні дядько та тітка спадкодавця (ст. 1263 ЦК України).

Спадкоємцями четвертої черги- особи, які проживали зі спадкодав­цем однією сім'єю не менше як п'ять років до часу відкриття спадщини (ст. 1264 ЦК України).

Спадкоємцями п'ятої чергиє:

- інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення;

- утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї (ст. 1265 ЦК України).

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менше як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джере­лом засобів для існування (ч. 2 ст. 1265 ЦК України).

 

88. Спадкування за правом представлення.

Спадкування за правом представлення- це такий порядок спадку­вання, коли одна особа у випадку смерті іншої особи, яка є спадкоємцем за законом, до відкриття спадщини, якби заступає її місце і набуває право спадкування тієї частки в спадковому майні, яку б отримав померлий спад­коємець, якщо він був би живий на момент відкриття спадщини.

Спадкування за правом представлення має місце за умови, коли:

- спадкодавець не склав заповіт;

- спадкоємець за законом помер до відкриття спадщини (до дня смер­ті спадкодавця або одночасно в один день із ним);

- спадкоємець, якого представляють, за свого життя не втратив права на спадщину, як негідний.

Суб'єктами спадкування за правом представленняє:

- внуки, правнуки спадкодавця - спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини;

- прабаба, прадід - спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини;

- племінники спадкодавця - спадкують ту частку спадщини, яка нале­жала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодав­ця), якби вони були живими на час відкриття спадщини;

- двоюрідні брати та сестри спадкодавця - спадкують ту частку спад­щини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (тітці, дядько' ві спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кільком особами, то частка їхнього померлого родича ділиться між ними порівну(ст 1266 ЦК України).

 

89. Зміна черговості одержання права на спадкування.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)