ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.» І СЕМЕСТР.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.» І СЕМЕСТР.Блок 11. ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ ПРАВО У СУКУПНОСТІ СТВОРЮЮТЬ

A. єдину систему національного законодавства

B. єдину систему наднаціонального законодавства

C. єдину систему права

 

2. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ — ЦЕA. обставини, що мають юридичне значення для настання правових наслідків, але пов'язані з ними не прямо, а через проміжні ланкиB. обставини, наявність яких спричиняє встановлення, зміну, припинення або інші трансформації цивільних прав і обов'язків (цивільних правовідносин)C. обставини, що характеризуються відносною стабільністю і тривалістю строку існування, протягом якого вони можуть неодноразово (у поєднанні з іншими фактами) спричиняти певні юридичні наслідки

 

3. ДО ОХОРОННИХ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН НАЛЕЖИТЬA. договірB. зобов’язання повернути безпідставно набуте майноC. прийняття спадщини

 

4. ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ — ЦЕA. права і обов'язки його суб'єктів (учасників) B. матеріальне або нематеріальне благо, щодо якого це правовідношення виникаєC. міра можливої поведінки уповноваженої особи, якій відповідає міра належної поведінки зобов'язаної особи

 

5. ДИСПОЗИТИВНОМУ МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАСТИВІ7. юридична рівність учасників відносин8. застосування заборони певних дій з метою формування поведінки фізичних осіб і організацій9. використання передусім таких стимулів до забезпечення належної поведінки, як державний примус. Блок 2

6. ПІДСТАВАМИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Є

A. фізичний стан, який істотно впливає на її здатність самостійно рухатись

B. психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними

C. похилий вік, немічність особи

 

7. ДЕРЖАВА УКРАЇНА

A. не може створювати юридичні особи

B. може створювати тільки юридичні особи публічного права

C. може створювати юридичні особи публічного права та юридичні особи приватного права

 

8. ДЕРЖАВА ДІЄ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

A. на рівних правах з іншими учасниками цих відносин

B. на засадах влади і підпорядкування

C. на основі адміністрування (управління)

 

9. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА Є

A. юридичною особою приватного права

B. органіцаційно-правовою формою місцевого самоврядування

C. органом державної влади

 

10. ПРАВОЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВИНИКАЄ

A. з моменту державної реєстрації

B. з моменту затвердження статуту або положення

C. з моменту відкриття рахунку у банку

 

Блок 3

11. ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЦЕ

A. можливість мати цивільні права і обов’язки

B. здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання

C. здатність усвідомлювати значення своїх дій та можливість керувати ними

 

12. ПРАВОЧИН, ВЧИНЕНИЙ МАЛОЛІТНЬОЮ ОСОБОЮ ЗА МЕЖАМИ ЇЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ЗАКОН ВИЗНАЧАЄ ЯК

A. оспорюваний

B. нікчемний

C. неукладений

 

13. ДЕРЖАВА УКРАЇНА ВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЇМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

A. усім своїм майном

B. своїм майном, та майном створених нею юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом

C. своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення

 

14. ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ МОЖЛИВЕ ШЛЯХОМ

A. приватизації та націоналізації

B. ліквідації та реорганізації

C. шляхом виділу

 

15. ПРАВОВИМ НАСЛІДКОМ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ Є

D. встановлення піклування над її майном

E. відкриття спадщини щодо майна цієї фізичної особи

F. встановлення опіки над її майном

 

Блок 4

16. НЕПОВНОЛІТНЯ ОСОБА САМОСТІЙНО МОЖЕ

A. заснувати юридичну особу

B. укласти договір оренди квартири

C. укласти договір купівлі-продажу мотоцикла

17. ПІДСТАВОЮ ОГОЛОШЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ Є

A. смерть людини за обставин, коли не можна встановити особу загиблого

B. відсутність в місці постійного проживання відомостей про місце її перебування протягом 3 років

C. відсутність відомостей про її місце знаходження протягом 1 року

 

18. ПІКЛУВАННЯ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НАД

A. неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування;

B. недієздатними фізичними особами

C. малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування

 

19. ЧАСТКОВОЮ ДІЄЗДАТНІСТЮ НАДІЛЯЮТЬСЯ ФІЗИЧНІ ОСОБИ

A. до 16 років

B. до 14 років

C. до 15 років

20. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ВІКОМ З 14 ДО 18 РОКІВ МАЮТЬ ДІЄЗДАТНІСТЬ

A. повну

B. часткову

C. неповну

 

Блок 5

21. ПРАВОЧИН, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ОСОБИСТО ДОВІРЧИХ ВІДНОСИНАХ МІЖ СТОРОНАМИ НАЗИВАЄТЬСЯ

A. алеаторним

B. фідуціарним

C. каузальним

 

22. ЗАЛЕЖНО ВІД МОМЕНТУ З ЯКОГО ПРАВОЧИН ВВАЖАЄТЬСЯ ВЧИНЕНИМ, ВОНИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА

A. відплатні та безвідплатні

B. одно- та багатосторонні

C. консенсуальні та реальні

 

23. У РАЗІ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНУ, ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

A. одностороння реституція

B. двостороння реституція

C. стягнення всього одержаного сторонами за угодою в дохід держави

 

24. ВІДНОСНО ДІЙСНИМИ (ОСПОРЮВАНИМИ) Є ПРАВОЧИН

A. фіктивний

B. з відкладальною (суспензивною) умовою

C. вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

 

25. ЯКІ НАСЛІДКИ НЕДОДЕРЖАННЯ ПРОСТОЇ ПИСЬМОВОЇ ФОРМИ ПРАВОЧИНУ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ:

A. визнання правочину недійсним

B. можливість посилатись не менше ніж на двох свідків

C. не можливість посилатись на показання свідків

 

Блок 6

26. Види цивільно-правових відносин за об’єктом правовідносин:

А – речові;

Б – регулятивні;

В – зобов’язальні.

27. Види цивільно-правових відносин за характером поведінки зобов’язальної сторони:

А – пасивні;

Б – загальнорегулятивні;

В – пасивні;

Г – абсолютні.

 

28. Види цивільно-правових відносин за колом зобов’язаних осіб і ступенем їх конкретизації:

А – абсолютні;

Б – регулятивні;

В – загальнорегулятивні.

 

29. До локальних актів у цивільному праві відносяться:

А – положення про філію підприємства;

Б – установчий договір;

В – колективний договір;

30. Застосування аналогії закону можливе за таких умов:

А – відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права;

Б – відсутні норми, що регулюють подібні за змістом цивільні правовідносини;

В – вказані цивільні правовідносини недостатньо врегульовані нормами цивільного права.

 

Блок 7

31. Застосування аналогії права можливе за таких умов:

А – вказані відносини є цивільно-правовими;

Б – існують норми, що регулюють подібні за змістом

цивільні відносини;

В – відносини не врегульовані нормами цивільного права.

 

32. Цивільно-правова відповідальність:

А – виражається у вигляді несприятливих наслідків майнового характеру у боржника;

Б – виражається у вигляді несприятливих наслідків немайнового характеру кредитора;

В – забезпечується державним примусом;

Г – забезпечується громадським осудом.

 

33. Специфічними рисами цивільно-правової відповідальності є:

А – її майновий характер;

Б – можливості перевищення розміру відповідальності над розміром заподіяної шкоди або збитків;

В – розмір відповідальності не може перевищувати розміру заподіяної шкоди:

 

34. Функції цивільно-правової відповідальності:

А – компенсаційна;

Б – охоронна;

В – регресна;

Г – сигналізаційна.

 

35. Форми цивільно-правової відповідальності:

А – втрата завдатку;

Б – сплата пені;

В – моральні страждання;

Г – відшкодування шкоди.

 

Блок 8.

36. Збитки – це:

А – грошовий вираз майнової шкоди;

Б – речовий вираз майнової шкоди;

В – втрата майна кредитором;

Г – неотримані доходи кредитора;

 

37. Підставами звільнення від відповідальності є:

А – вина кредитора;

Б – вина боржника;

В – випадок;

Г – непереборна сила.

 

38. Моральна шкода:

А – має вартісній характер;

Б – не має економічного характеру;

В – може виражатися у приниженні честі, гідності;

Г – може виражатися у фізичному болю та стражданнях, які особа зазнала у зв’язку з каліцтвом.

 

39. Обмежено оборотоздатні об’єкти – це:

А – які визначені законом;

Б – які визначені договором;

В – які належать певним учасникам обороту;

Г – які належать будь%яким учасникам обороту;

 

40. Вилученими з обороту вважаються об’єкти:

А – які можуть бути предметом будь%яких правочинів;

Б – які не можуть бути предметом правочинів;

В – які не можуть переходити від однієї особи до іншої.

Г – які можуть вільно переходити від однієї особи до іншої.

 

Блок 9

41. До нерухомих речей відносяться:

А – автомашини;

Б – земля;

В – будинки;

Г – мости;

 

42. До споживних речей відносяться:

А – сировина;

Б – борошно;

В – автомашина;

Г – стіл;

 

43. До неподільних речей відносяться:

А – автомобіль;

Б – одяг;

В – паливо;

Г – цукор.

 

44. До нематеріальних благ відносяться:

А – інформація;

Б – послуги;

В – результати творчої діяльності;

Г – будинок;

Д – корисні моделі.

 

Блок 10

45. Правочин є:

А – юридичним фактом;

Б – для його укладання необхідно волевиявлення сторін;

В – з ним пов’язані виникнення, зміна або припинення цивільних правовідносин.

 

46. Форми вчинення правочину:

А – усна;

Б – письмова;

В – письмова, нотаріально посвідчена;

Г – тільки письмова.

 

47. Підставами визнання правочинну недійсним є:

А – дефекти волі;

Б – укладення правочину між фізичною і юридичною особою;

В – недотримання форми правочинну;

Г – укладення правочину недієздатною особою.

 

48. Наслідки недійсності правочинну:

А – відшкодування збитків;

Б – відшкодування моральної шкоди;

В – двостороння реституція;

Г – сплата неустойки.

 

49. Державній реєстрації підлягають такі правочини:

А – купівля-продаж будинку;

Б – купівля-продаж картин;

В – купівля-продаж земельної ділянки;

Г – договір управління майном;

Д – договір дарування;

Е – договір довічного утримання.

 

50. Умови дійсності правочину :

А – про форму правочину;

Б – про зміст правочину ;

В – про сторони;

Г – про відповідність внутрішньої волі і волевиявлення сторін.

 

Блок 11

 

51. Форма правочину обирається:

А – за розсудом сторін;

Б – коли закон зобов’язує укласти угоду у певний формі;

В – за розсудом сторін і коли закон зобов’язує укласти угоду у певній формі.

 

52. До нікчемних правочинів належать:

А – правочини, укладені з порушенням обов’язкової нотаріальної або простої письмової форми;

Б – правочини, укладені громадянами, визнаними недієздатними;

В – правочини, укладені неповнолітніми віком від 14 до 18 років;

Г – правочини, укладені внаслідок помилки.

 

53. До заперечних правочинів належать:

А – прочини, укладені громадянами, визнаними недієздатними;

Б – правочини, укладені внаслідок помилки;

В – правочини, укладені внаслідок обману, насильства, погрози;

Г – правочини, юридичних осіб, що суперечать їхнім цілям.

 

54. Удаваний правочин – це правочин:

А – коли є волевиявлення, але немає справжньої волі укласти правочин;

Б – коли правочин укладається з метою приховання іншого правочину;

В – з метою приховання незаконного правочину.

 

55. Звичай:

А – не є джерелом цивільного права;

Б – він може мати характер конкретного правила;

В – він не може бути зафіксований у відповідному документі.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.135.174 (0.016 с.)